Udgiver: Gert Posselt (2020)   Tekst og udgave
forrige næste

27/2 1903

Kære Bang!

Betty har forladt sit Engagement ved Dagmarteatret. Hun har gjort det, fordi alle de Forudsætninger, under hvilke hun sluttede det, er bristede. Man har i denne Sæson forsøgt at fjærne hende af Repertoiret. Hun fik Rollen i Brandes' Stykke imod Mart. N.s udtrykkelige Ønske. Han selv har givet hende "la reine" og vilde nu, at hun, efter sin lange ufrivillige Hvile, skulde spille en Rolle i Kapt. Christmas' Stykke, en Rolle, der, som Du kan tænke, ikke rummer Mulighed for kunstnerisk Udfoldelse. Hun bad sig fritaget. Man forlangte, hun skulde spille Rollen. Da hun ikke vilde lade sig tvinge, gik hun. Naturligvis bliver det Kontraktbrud-Affære. Hun paa sin Side anlægger Sag mod Teatret for at have brudt Forpligtelsen overfor hende.

Nu maa Du gøre mig en Tjeneste at behandle denne Sag personlig i "København" – ikke overlade den til Freilif eller nogen anden.

Selvfølgelig staar vi til Disposition med alle Oplysninger, Du kunde ønske.

Disse Dage har, kan Du tænke, været bevægede. Jeg har derfor ikke naaet at konferere med Prof. Larsen om Din Kontrakt. Jeg haaber at kunne gøre det imorgen.

Din P.N.