Udgiver: Gert Posselt (2020)   Tekst og udgave
forrige næste

16/3 1903

Eftermiddag.

Kære Ven!

Jeg sender Dig i Hast følgende Billet –:

Betty har lige nu underskrevet Kontrakt med Dorph-Petersen om at indtræde i Direktionen af Folketeatret fra næste Sæson.

Vi var forpligtede til dybeste Diskretion. Derfor kommer dette bag paa Dig. Men Du vil nu forstaa, at min Kone ikke var saa ivrig efter at modtage det kgl. Teaters Tilbud. Der var i det samtidig modtagne Tilbud fra Dorph-Petersen saa meget, som fristede.

Dette vil Du sikkert mere end nogen anden erkende. Der aabner sig, gennem den Stilling, hun nu faar, Muligheder, hun aldrig, selv i den tryggeste Stilling ved det kgl. Teater, kunde have opnaaet.

Og: ikke sandt – der er noget charmerende for en ung Energi i det at vide, at man nu selv har Medbestemmelsesret.

Og noget pirrende i den Tanke ogsaa, at blive den første Direktrice i dansk Teaterhistorie.

Navnlig naar man kun er 29 Aar.

Du, der i alle Forhold beundrer Energi og Vilje, vil vide at vurdere det.

Nu maa Du være solidarisk og ikke fortabe Dig i Betragtninger om for og imod det kgl. Teater. Thi dette har intet at gøre med nogen Kamp mod det kgl. Teater. Tværtimod har vi Grund til at haabe paa et overordentlig godt kollegialt Forhold.

Og baade Betty og jeg haaber, at Du med Raad og Daad vil være os behjælpelig. Du har jo dog gammel Interesse for Folketeatret. Og for os med.

Din hengivne Peter Nansen