Udgiver: Gert Posselt (2020)   Tekst og udgave
forrige næste

Tirsdag.

Kære Nansen.

Hermed en Korrektur. Fra Græbe har jeg endnu ikke modtaget nogen ny Korrektur. Han er akkurat naaet til fjerde Bog.

Naar Du spørger mig om Oplagets Størrelse, da vil jeg oprigtigt tilstaa, at det naturligvis er mig pinligt, naar de tre Tusind, til hvilke jeg med "Det graa Hus " x) havde kæmpet mig frem – nu skulde forlades. Særligt hvor det gælder en stor Roman. Heller ikke troer jeg, at Tiden netop er inde til at forringe Oplagsstørrelsen af mine Bøger, da Salget af dem, efter Opgivelser fra "Det Schubotheske Forlag", i dette Efteraar er gaaet stærkt frem. Saa vel "Ved Vejen " som "Stuk " er meget nær ved at være udsolgte. "Fädra " er jo udsolgt, og selv "Haabløse Slægter " er stærkt tyndet ud, saa en Felttogsplan vist snart bør lægges for Udsendelsen af disse Bøger i nye Oplag.

Alligevel ønsker jeg ikke at paavirke Dit Forlag med Hensyn til Fastsættelsen af "Mikaëls " Oplag. Jeg er jo den eneste, som kender Bogen og en Forfatter tager alt for let fejl ved Bedømmelsen af sit eget Værk – selv om jeg troer, at jeg fra tredie Bog at regne ingensinde har tilkæmpet mig saa megen tragisk Styrke.

Din hengivne

Herman Bang.

Da jeg om nogle Dage rejser til Aarhus og ikke vender tilbage de første Maaneder, vedlægger jeg Udkastet til det Titelblad, jeg ønsker.

( x) To Tusind fem Hundrede er nu solgt)