Udgiver: Nielsen, M.A. (2017)   Tekst og udgave
forrige næste

125 | Numeri / Mose Fierde Bog.

I.

OC HERREN talede met Mose i Sinai ørck / i Vidnesbyrdens Tabernakel / den første dag i den anden maaned / i det andet aar / effter at de vore vdgongne aff Egypti land / oc sagde / Tager summen paa den gantske Jsraels børns Menighed / effter deris Slect / oc deris Fedris huss oc naffn / alt mandkøn fra hoffuit oc til hoffuit / fra tiue aar gamle oc der offuer / huad som duer til at drage i strid vdi Jsrael / Oc du oc Aaron skulle tele dem effter deris Hær / oc i skulle tage til eder io en aff huer Slect til en Høffuitzmand offuer sin Faders huss.

Disse ere Høffuitzmendenis naffn / som skulle staa hoss eder. Aff Ruben skal vere Elizur Zedeur søn. aff Simeon skal vere Zelumiel Zuri Sadai søn. aff Juda skal vere Nahesson Amminadab søn. aff Jsaschar skal vere Nethaneel Zuar søn. aff S ebu lon skal vere Eliab Helon søn. aff Josephs børn aff Ephraim skal vere Elisama Amihud søn. Aff Manasse skal vere Gamaliel Pedazur søn. aff Ben Jamin skal vere Abidan Gideoni søn. Aff Dan skal vere Ahieser Ammi Sadai søn. aff Asser skal vere Pagiel Ochran søn. aff Gud skal vere Eliasaph Deguel søn. aff Nepthali skal vere Ahira Enan søn.

Disse ere de yperste aff Menigheden / Høffuitzmend blant deris Fedris slecter / som vore Hoffueder oc Førster i Jsrael. Oc Mose oc Aaron toge dem til sig / som de ere der neffnde ved naffn. De samlede ocsaa den gantske menighed / den første dag i den anden maaned / oc regnede dem effter deris fødzel / effter deris Slect oc Fedris huss oc naffn / fra tiue aar gamle oc der offuer / hoffuit fra hoffuit / som HERREN haffde befalet Mose / oc de talde dem i Sinai ørck.

Rubens Jsraels første fødde søns børn / effter deris fødzel / Slect / deris Fedris huss oc naffn / hoffuit fra hoffuit / alt mandkøn / fra tiue aar oc der offuer / som vore duelige til at drage i strid / bleffue talde til Rubens slect / sex oc fyritiue tusinde oc fem hundrede.

Simeons børn effter deris fødzel / Slect / deris Fedris huss / tal oc naffn / fra hoffuit til hoffuit / alt mandkøn / fra tiue aar oc der offuer / som duelige vore at drage i strid / bleffue talde til Simeons slect / ni oc halfftrediesinds tiue tusinde oc try hundrede.

Gads børn effter deris fødzel / Slect / deris Fedris huss oc naffn / fra tuie aar oc der offuer / som duelige vore at drage i strid / bleffue talde til Gads slect / fem oc fyritiue tusinde sex hundrede oc halfftrediesinds tiue.

Juda børn effter deris fødzel / Slect / deris Fedris huss oc naffn / fra tiue aar oc der offuer / som duelige vore at drage i strid / bleffue talde til Juda slect / fire oc halffierdesinds tiue tusinde oc sex hundrede.

Jsaschars børn effter deris fødzel / Slect / deris Fedris huss oc naffn / fra tiue aar oc der offuer / som vore duelige til at drage i strid / bleffue talde til Jsaschars slect / fire oc halfftre diesinds tiue tusinde oc fire hundrede.

Sebulons børn effter deris fødzel / Slect / deris Fedris huss oc naffn / fra tiue aar gamle oc der offuer / som vore duelige at drage i strid / bleffue talde til Sebulons slect / siu oc halfftrediesinds tiue tusinde oc fire hundrede.

Josephs børn aff Ephraim effter deris fødzel / Slect / deris Fedris huss oc naffn / fra tiue aar oc der offuer / som vore duelige at drage i strid / bleffue talde til Ephraims slect / fyritiue tusinde oc fem hundrede.

Manasse børn effter deris fødzel / Slect / deris Fedris huss oc naffn / fra tiue aar oc der offuer / som vore duelige at drage i strid / bleffue talde til Manasse slect / tolff oc tiue tusinde oc thu hundrede.

Ben Jamins børn effter deris fødzel / Slect / deris Fedris huss oc naffn / fra tiue aar oc der offuer / som vore duelige til at drage i strid / bleffue talde til Ben Jamins slect / fem oc trediue tusinde oc fire hundrede.

Dans børn effter deris fødzel / Slect / deris Fedris huss oc naffn / fra tiue aar oc der offuer / som vore duelige til at drage i strid / bleffue talde til Dans slect / thu oc trysinds tiue tusinde oc siu hundrede.

Assers børn effter deris fødzel / Slect / deris Fedris huss oc naffn / fra tiue aar oc der offuer / 126 | som duelige vore til at drage i strid / bleffue talde til Assers slect / it oc fyritiue tusinde och fem hundrede.

Nephthali børn effter deris fødzel / Slect / deris Fedris huss oc naffn / fra tiue aar oc der offuer / som vore duelige at drage i strid / bleffue talde til Nephthali slect / try oc halfftrediesinds tiue tusinde oc fire hundrede.

Disse ere de som Mose oc Aaron talde met de tolff Jsraels Førster / aff huilcke io huer aff dem vor offuer deris Fedris huss. Och Summen aff Jsraels børn effter deris Fedris huss fra tiue aar oc der offuer / som vore duelige i Jsrael til at drage i strid / vore sex hundrede tusind / oc try tusinde / fem hundrede oc halfftrediesinds tiue. Men Leuiterne effter deris Fedris slect bleffue icke talde blant dem.

Oc HERREN talede met Mose / oc sagde. Du skalt icke tele Leui slect / och ey tage summen paa dem blant Jsraels børn. Men du skalt skicke dem til Vidnesbyrdens Tabernakel oc til al Redskaben oc alt det som der hører til / Oc de skulle bære Tabernackelet oc al Redskaben oc skulle tage vare der paa / oc leyre dem trint omkring Tabernackelet. Oc naar mand skal reyse / da skulle Leuiterne tage Tabernakelet ned / Men naar Hærren slar sin leyer / da skulle de reyse Tabernakelet op / Oc kommer nogen fremmet der ved / da skal hand dø. Jsraels børn skulle leyre dem huer i sin Leyer / oc hoss deris Baneris Skare. Men Leuiterne skulle leyre dem trint omkring Vidnesbyrdens Tabernakel / Paa det at der skal icke komme en vrede offuer Jsraels børns Menighed / Der faare skulle Leuiterne tage vare paa Vidnesbyrdens Tabernakel. Oc Jsraels børn giorde alt det / som HERREN haffde befalet Mose.

II.

OC HERREN talede met Mose oc Aaron / oc sagde. Jsraels børn skulle leyre dem trint vden omkring Vidnesbyrdens Tabernakel / huer vnder sin Banere oc Tegen / effter deris Fedris huss.

Juda skal leyre sig mod øster met sin Banere oc Hær / Deris Høffuitzmand Nahesson Amminadab søn / oc hans Hær beregnede / fire oc halffierdesinds tiue tusinde oc sex hundrede. Hoss hannem skal Jsaschars slect leyre sig / Deris Høffuitzmand Nethaneel Zuar søn / oc hans Hær beregnede / sire oc halfftrediesinds tiue tusinde oc fire hundrede. Der nest Sebulons slect / Deris Høffuitzmand Eliab Helon søn / oc hans Hær beregnede / siu oc halfftrediesinds tiue tusinde oc fire hundrede. Saa at alle som høre til Juda Leyer / ere i Summen / hundrede tusinde oc sex oc firesinds tiue tusinde oc fire hundrede / som høre til deris Hær / oc skulle reysse fremmerst.

Rubens Banere oc paulun met deris Hær skal ligge i Synder / Deris Høffuitzmand Elizur Sedeur søn / oc hans Hær beregnede / sex oc fyritiue tusinde oc fem hundrede. Der nest skal Simeons slect leyre sig / Deris Høffuitzmand Selumiel Zuri Sadai søn / oc hans Hær beregnede / ni oc halfftrediesins tiue tusinde oc try hundrede. Der nest Gads slect / Deris Høffuitzmand Eliasaph Reguels søn / oc hans Hær beregnede / fem oc fyritiue tusinde sex hundrede oc halfftrediesinds tiue. Saa at alle de som høre til Rubens leyer / ere beregnede / hundrede tusinde oc it oc halfftrediesinds tiue tusinde oc fire hundrede oc halfftrediesinds tiue / som høre til deris Hær / Oc de skulle reyse nest effter de andre.

Der nest skal Vidnesbyrdens Tabernakel reyse met Leuiternis Leyer mit blant Leyerne / Oc effter som de leyre dem til / saa skulle de oc reyse / huer i sin Sted vnder sin Banere.

Mod vester skal Ephraims paulun oc banere ligge met deris Hær / Deris Høffuitzmand skal vere Elisama Amihud søn / oc hans Hær beregnede / fyritiue tusinde oc fem hundrede. Hoss hannem skal Man asse slect leyre sig / Deris Høffuitzmand Gamliel Pedazur søn / hans hær beregnede / thu oc trediue tusinde oc thu hundrede. Der nest Ben Jamins slect / deris Høffuitzmand Abidan Gedeoni søn / hans Hær beregnede / fem oc trediue tusinde oc fire hundrede. Saa at alle de som høre til Ephraims leyer ere beregnede / hundrede tusinde oc otte tusinde oc it hundrit / de som høre til hans Hær / Oc de skulle vere i det tredie aarden naar de reysse.

Dans paulun oc banere skal ligge i nør / met deris Hær / Deris Høffuitzmand Ahieser Ammi Sadai søn / hans Hær beregnede / thu oc trysindstiue tusinde oc siu hundrede. Hoss han nem skal Asser slect leyre sig / Deris Høffuitzmand Pagiel Ochran søn / hans Hær beregnede / it oc fyritiue tusinde oc fem hundrede. Der nest Nephthali slect / Deris Høffuitzmand Ahira Enan søn / hans hær beregnede / try oc halfftrediesinds tiue tusinde oc fire hundrede. Saa at alle de / som høre til Dans Leyer / ere beregnede / hundrede tusinde siu oc halfftrediesins tiue tu sinde oc sex hundrede / Oc de skulle vere de siste at reysse vd met deris Banere.

127 | Denne er summen paa Jsraels børn effter deris Fedris huss oc Leyer met deris Hær / Sex hundrede tusinde try tusinde fem hundrede oc halfftrediesinds tiue. Men Leuiterne bleffue icke talde i summen blant Jsraels børn / som HERREN haffde befalet Mose. Oc Jsraels børn giorde altsammen / lige som HERREN haffde befalet Mose / oc leyrede dem vnder deris Banere / oc droge vd / huer i sin Slect / effter deris Fedris huss.

III.

DEtte er Aarons oc Mose Slect / paa den tid / der HERREN talede met Mose paa Sinai bierg / oc disse ere Aarons sønners naffn. Den første fødde Nadab / der nest Abihu / Eleasar oc Jthamar. Disse ere Aarons sønners naffn / som vore saluede til Prester / oc deris hender vore fyllede til Preste embede. Men Nadab oc Abihu døde for HERREN / der de offrede fremmet Jld for HERREN i Sinai ørck / oc de haffde ingen sønner. Men Eleasar oc Jthamar brugede Preste embedet met deris fader Aaron.

Oc HERREN talede met Mose / oc sagde / lad Leui slect komme frem / oc skicke dem til Presten Aaron / at de tiene hannem / oc tage vare paa hans oc al Menighedens tieniste / for Vidnesbyrdens Tabernakel / oc at de tage tienisten vare i Tabernakelet / oc beuare al Redskaben til Vidnesbyrdens Tabernakel / oc vocte paa Jsraels børn / til at tiene i Tabernakelens tieniste. Oc du skalt skicke Aaron oc hans sønner Leuiterne gaffuer aff Jsraels børn. Men Aaron oc hans Sønner skalt du skicke til / at de tage vare paa Preste embedet / Gaar der nogen fremmet til / da skal hand dø.

Oc HERREN talede met Mose / oc sagde / See / Jeg haffuer taget Leuiterne blant Jsraels børn / for alle første fødde / som obne moders liff blant Jsraels børn / saa / at Leuiterne skulle høre mig til. Thi at de første fødde høre mig til / siden den tid ieg ihielslo alle Første fødde i Egypti land / da helligede ieg mig alle første fødde i Jsrael / at de skulde høre mig til / baade aff Mennisken oc aff Queget / Jeg HERREN .

Oc HERREN talede met Mose i Sinai ørcken oc sagde / Tel Leui børn effter deris Fedris huss oc slect / alle som ere aff mandkøn / en maaned gamle oc der offuer. Saa talde Mose dem effter HERRENS Ord / lige som hand haffde befalet / Oc disse vore Leui børns naffn / Gerson / Kahath / Merari. Men Gersons børns naffn i deris slect vore / Libni oc Simei / Kahaths børn i deris slect vore / Amram / Jezehar / Hebrom oc Vsiel / Merari børn i deris slect vore / Maheli oc Musi / Disse ere Leui slecter effter deris Fedris huss.

Disse ere slecterne aff Gerson / Libniterne oc Simeiterne / De vore der de bliffue talde / siw tusinde oc fem hundrede / alle de som vore aff mandkøn / en maaned gamle oc der offuer. Oc den samme Gersoniters slect skal leyre sig bag Tabernakelet i Vester. Eliasaph Laels søn skal vere deris Høffuitzmand. Oc de skulle tage vare paa Vidnesbyrdens Tabernakel / som er / paa Paulunet oc paa Tabernakelet oc paa deris Skiul / oc paa Dugen for Vidnesbyrdens Tabernakels dør / oc paa Kortinerne til Forgaarden / oc paa Dugen i Forgaardens dør / som gaar omkring Tabernakelet oc omkring Alteret / oc paa Snorerne / oc paa alt det som hører til den tieniste.

Disse ere Kahaths slect / Amramiterne / Jezehariterne / Hebroniterne oc Vsieliterne / aff mandkøn som vore maanede gamle oc der offuer / Otte tusinde oc sex hundrede i deris tal / som tage vare paa Helligdommen. Oc skulle leyre dem paa den syndre side hoss Tabernakelet. Elizaphan Vsielss søn skal vere deris Høffuitzmand. Oc de skulle tage vare paa Arcken / paa Bordet / paa Liussestagen / paa Alteret / oc paa al den Redskaff som hører til Helligdommen / at gøre tieniste met / oc paa Dugen oc paa det som hører til den tieniste. Men Eleasar Aarons prestis søn skal vere den Øffuerste offuer alle Leuiternis Øffuerster / offuer dem som ere skickede til at tage vare paa Helligdommen.

Disse ere Merari slect / Maheliterne oc Musiterne / som vore regnede i deris tal / sex tusinde oc thu hundrede / aff alt mandkønet / fra en maaned gamle oc der offuer. Zuriel Abihails søn skal vere deris Øffuerste: Oc de skulle leyre dem paa den nørre side hoss Tabernakelet. Oc deris einbede skal vere at tage vare paa fielene oc paa stengerne / paa støtterne oc føderne til Tabernakelet / oc paa al Redskaben som hører til den tieniste / Der til paa støtterne til Forgaarden trint omkring / oc paa føderne oc paa nafflene oc linerne der til.

Men Mose oc Aaron oc hans Sønner / skulle leyre dem østen for Vidnesbyrdens Tabernakel at de kunde tage vare paa Helligdommen / oc paa Jsraels børn / Gaar der nogen fremmet til / da skal hand dø. Alle leuiterne som Mose oc Aaron haffde beregnet / effter HER 128 | RENS ord / aff alt Mandkøn / fra en maaned gamle oc der offuer / i deris slect / vore thu oc tiue tusinde.

Oc HERREN sagde til Mose / Tel alle Første fødde / aff mandkøn blant Jsraels børn / fra en maaned gamle oc der offuer / oc tag tallet paa deris naffn. Saa skalt du vdtage mig / som er HERREN / Leuiterne for alle Første fødde blant Jsraels børn / oc Leuiternis queg for alle første fødde blant Jsraels børns queg. Oc Mose talde / som HERREN bød hannem / alle Første fødde blant Jsraels børn / Oc naffnene paa alle første fødde aff mandkøn blant Jsraels børn fra en maaned gamle oc der offuer / vore thu oc tiue tusinde oc thu hundrede oc tre oc halffierdesinds tiue i deris tal.

Oc HERREN talede met Mose / oc sagde / Tag Leuiterne for alle første fødde blant Jsraels børn / oc Leuiternis fæ for deris fæ / at Leuiterne skulle høre mig til / som er HERREN. Men du skalt tage pendinge til løsen for de thu hundrede tre oc halffierdesinds tiue Første fødde aff Jsraels børn / som ere offuer Leuiternis tal / fem sekel for huert hoffuit til løsen / effter helligdommens sekel / (Tiue gera gøre en sekel) oc du skalt antuorde Aaron oc hans Sønner de pendinge / som ere saa offuer løbne. Saa tog Mose de løse pendinge / der bleffue leffnede offuer Leuiternis tal / som komme for Jsraels børns første fødde tilsammen / tusinde try hundrede oc fem oc trysinds tiue sekel / effter Helligdommens sekel / oc hand gaff Aaron oc hans Sønner dem / effter HERRENS ord / som HERREN haffde befalet Mose.

IIII.

OC HERREN talede met Mose oc Aaron / oc sagde / Tag summen aff Kahaths børn fra Leui børn / effter deris Slect oc fedris huss / fra trediue aar oc der offuer til halfftrediesinds tiue aar / alle de som ere duelige til at drage i strid / at gøre gerningen i Vidnesbyrdens Tabernakel. Det skal vere Kahaths børns Embede i Vidnesbyrdens Tabernakel / som er det Allerhelligste.

Naar eders Hær bryder op / da skal Aaron oc hans Sønner gaa ind oc nedtage Forhenget / oc suøbe Vidnesbyrdens Arck der vdi / oc legge Tecket aff greffuinge skind der offuer / oc brede it helt gult Tecke der offuen paa / oc legge stengene der til. Oc de skulle ocsaa brede it gult tecke offuer Skuebordet / oc legge der til fadene / skederne / skaalene oc kanderne at lade i oc aff met / oc det daglige Brød skal ligge der hoss / Oc de skulle brede der offuer it rosen røt Tecke / oc tecke det samme met it Tecke aff greffuinge skind / oc sette stengerne der til.

Saa skulle de tage it gult Tecke oc suøbe Liussestagen / oc Lamperne / liusse saxerne och sløcke hornene der vdi oc alle olie karene som høre til Embedet / oc suøbe der it gult Tecke omkring det alt sammen aff greffuinge skind / oc legge det paa stengerne. Saa skulle de oc brede it gult Tecke offuer det guld Altere / oc skiule det met it Tecke aff greffuinge skind / oc sette stengerne der til. De skulle oc suøbe al Redskaffuen / som de bruge til tienisten i Helligdommen i it gult Tecke / oc tecke det offuer met greffuinge skind / oc legge den paa stengerne. De skulle oc feye asken aff Alteret / oc brede it skarlagens Tecke der offuer / oc legge al Redskaffuen der til / som hører til den tieniste / ildpander / madkroge / skuler / becken / met al Alterens redskaff / oc de skulle brede it Tecke der offuer aff greffuinge skind / oc sette stengerne der til.

Naar Aaron oc hans Sønner haffue det vdræt / oc betact Helligdommen oc al hendis Redskaff / naar som eders Hær brydet op / Der effter skulle Kahaths børn gaa ind / at bære det / oc de skulle icke røre Helligdommen / at de icke skulle dø / Disse ere Kahaths børns Byrder i Vidnesbyrdens Tabernakel. Oc Eleasar Aarons Prestis søn / skal staa for Embedet / at skicke olie til at liuse met / oc vrter til Røgelse / oc det daglige Madoffer oc Salue olien / at hand skal beskicke den gantske Tabernakel / oc alt huad som der er vdi Helligdommen oc hans redskaff.

Oc HERREN talede met Mose oc Aaron / oc sagde / J skulle icke lade de Kahathiters slectis affkomme forderffue sig blant Leuiterne / Men saa skulle i skicke eder met dem / at de mue leffue oc icke dø / der som de røre det Allerhelligste. Aaron oc hans Sønner skulle gaa ind / oc sette huer til sit Embede oc Byrde / Men de skulle icke gaa ind at beskue Helligdommen vbetenckte / at de skulle icke dø.

Oc HERREN talede met Mose / oc sagde / Tag summen aff Gersons børn / effter deris Federne huss oc Slect / fra trediue aar oc der offuer / indtil halfftrediesinds tiue aar / oc skicke dem alle / som ere duelige til at drage i Strid / at de haffue it Embede i Vidnesbyrdens Tabernakel. Men dette skal vere de Gersoniters slectis Embede / at tiene oc bære. De skulle bære Kortinerne til Tabernakelen oc Vidnesbyrdens Paulun / oc Teckit der til / oc Teckit aff 129 | greffuinge skind / som er der offuer / oc Dugen i Vidnisbyrdens Tabernakels dør / oc Forgaardens omhenge / oc Dugen i portens dør til Forgaarden / som gaar omkring Tabernakelet oc Alteret och deris liner oc al deris Embedis Redskaff / oc alt det som hører til deris Embede. Gersons børn skulle gøre alt deris Embede / effter Aarons oc hans Sønners ord / met alt det som de skulle bære oc skaffe / oc i skulle see til / at de tage vare paa al deris byrde. Dette skal vere Gersoniternis børns oc slectis Embede i Vidnesbyrdens Tabernakel / Oc deris vact skal vere vnder Jthamar Aarons Prestis søns haand.

Du skalt ocsaa skicke Merari børn / effter deris Slect oc Fedris huss / fra trediue aar oc der offuer / til halfftrediesinds tiue aar / alle som ere duelige til at drage i Strid / at de haffue it Embede i Vidnesbyrdens Tabernakel. Men de skulle tage vare paa denne Byrde effter alt deris Embede i Vidnesbyrdens Tabernakel / at de bære fiæle / stengerne / støtterne oc føderne til Tabernakelet. Der til støtterne til Forgaarden trint omkring / oc føder oc naffle oc liner met al deris redskaff / effter alt deris embede / J skulle skicke huer sin part aff Byrden at tage vare paa samme redskaff. Dette skal vere Merari børns slectis Embede / alt det som de skulle skaffe i Vidnesbyrdens Tabernakel / vnder Jthamar Aaron Prestis søns haand.

Oc Mose oc Aaron oc Høffuitzmendene for Menigheden talde de Kahathiters børn / effter deris Slect oc Fedris huss / fra trediue aar oc der offuer til halfftrediesinds tiue aar / alle som vore duelige til at drage i Strid / at de skulde haffue Embede i Vidnesbyrdens Tabernakel / Oc de vore beregnede / thu tusinde siu hundrede oc halfftrediesins tiue. Det er summen paa Kahathiternis slect / som haffde alle at skaffe i Vidnesbyrdens Tabernakel / som Mose oc Aaron talde effter HERRENS ord ved Mose.

Gersons børn bleffue ocsaa talde i deris Slect oc Fedris huss / fra trediue aar oc der offuer / til halfftrediesinds tiue aar / alle de som duelige vore til Strid / at de skulde haffue Embede i Vidnesbyrdens Tabernakel / oc summeen vor thu tusinde sex hundrede oc trediue. Det er summen paa Gersons børns slect / som haffde alle at skaffe i Vidnesbyrdens Tabernakel / huilcke Mose oc Aaron talde effter HERRENS ord.

Merari børn bleffue ocsaa talde effter deris Slect oc Fedris huss / fra trediue aar oc der offuer / til halfftrediesinds tiue aar / alle de som vore duelige til Strid / at de skulde haffue Embede i Vidnesbyrdes Tabernakel / oc summen vor / try tusinde oc thu hundrede. Denne er summen paa Merari børns slect / som Mose oc Aaron talde / effter HERRENS ord ved Mose.

Summen paa alle Leuiterne som Mose oc Aaron met Jsraels Høffuitzmend talde / effter deris Slect oc Fedris huss / fra trediue aar oc der offuer til halfftrediesinds tiue aar / som alle ginge ind at gøre huer sit Embede / oc bære byrde i Vidnesbyrdens Tabernakel / vore otte tusinde fem hundrede oc firesinds tiue / som bleffue talde effter HERRENS ord ved Mo se / huer til sit Embede oc Byrde / som HERREN haffde befalet Mose.

V.

OC HERREN tale de met Mose / oc sagde / Befale Jsraels børn / at de skicke vd aff Leyren alle Spedalske / oc alle som haffue røde vdflød / oc de som ere bleffne wrene aff noget døt Liig / baade Mand oc Quinde / dem skulle i skicke vden for Leyren / at de gøre icke deris Leyer wren / der som ieg boer vdi blant dem. Oc Jsraels børn giorde saa / oc skickede dem hen vden for Leyren / som HERREN haffde sagd til Mose.

Oc HERREN talede met Mose / oc sagde / Tale met. Jsraels børn oc sig til dem / Naar som nogen Mand eller Quinde gør en synd mod it Menniske / oc synder der met mod HERREN / Da er den Siæl skyldig. Oc de skulle bekende deris Synd / som de haffue giort / oc de skulle forlige deris skyld met Hoffuit summen / oc der offuer legge den femte del der til / oc giffue hannem som de haffue syndet emod. Men er der ingen som hand kand betale / Da skal mand giffue HERREN det for Presten / vndertagen den forligelsis Væder / met huilken hand bliffuer forligt. Saa skal oc huert Løffteoffer / aff alt det som Jsraels børn hellige oc offre Presten / høre hannem til / oc om nogen helliger noget / da skal det oc høre hannem til / Oc om nogen giffuer Presten noget / da skal det oc høre hannem til.

Oc HERREN talede met Mose / oc sagde / Tale met Jsraels børn oc sig til dem / Om nogen Quinde løber fra sin Mand / oc forseer sig mod hannem / oc nogen beligger hende / oc det bliffuer dog skiult for Mandsens øyen / oc bliffuer dult / at hun er bleffuen wren / oc hand kand icke beuise hende det offuer / thi hun er icke greben der vdi / Oc bliffuer hand da optent aff 130 | en Nidker aand / at hand er nidker for sin Hustru / huad heller hun er ren eller vren. Da skal hand lede hende til Presten / oc gøre it Offer for hende / en tiende part aff en Epha bygmel / oc ingen Olie lade der paa / ey heller legge Røgelse der paa / Thi det er it Nidkerheds offer oc it Ruelsis offer / som angrer misgerningen.

Da skal Presten føre hende frem / oc skicke hende for HERREN / oc hand skal tage aff det hellige Vand i it Lerkar / oc støff op aff Tabernakelens gulff oc kaste i vandet. Oc hand skal skicke Quinden for HERREN / oc blote hendis hoffuit / oc legge Ruelsens offer / som er it Nidkerheds offer / paa hendis haand. Oc Presten skal haffue beskt forbandet vand i sin haand / oc besuere Quinden / oc sige til hende / Haffuer ingen Mand ligget hoss dig / oc est du icke løben fra din Mand / at du haffuer wrenet dig / Da skal dette beske forbannede vand inted skade dig.

Men est du løben fra din Mand / at du est wren oc haffuer nogen mand ligget hoss dig vden din Mand. Da skal Presten besuere Quinden met saadan en Bande / oc sige til hende / HERREN skal sette dig til en Bande oc en Eed blant dit Folck / at HERREN lader dine lender forsuindis bort / oc din bug opheffuis. Saa gaa nu dette forbannede vand i dit Liff / at din bug opheffuis oc dine lender forsuinde / Oc Quinden skal sige / Amen / Amen.

Saa skal Presten scriffue denne Forbandelse paa it Breff / oc slette aff met det beske vand / oc giffue Quinden aff det beske forbannede Vand at dricke. Oc naar det forbannede beske vand er kommet i hende / da skal Presten tage det Nidkærheds offer aff hendis haand / oc røre det for HERREN til it Madoffer / oc offre det paa Alteret / som er / At hand skal tage en haand fuld aff Madofferet til hendis Ruelsis offer / oc optende paa Alteret / oc der effter giffue Quinden vandet at dricke. Oc naar hun haffuer drucket vandet / Er hun da wren / oc haffuer forseet sig mod sin Mand / da skal det forbannede Vand gaa i hende / och vere hende beskt / at hendis bug skal opheffuis / oc hendis lender forsuindis / oc den Quinde skal vere en Forbandelse blant sit Folck. Er den Quinde icke wren men ren / da skal det icke skade hende / at hun ey kand vndfaa.

Denne er Nidkærheds low / naar som en Quinde løber fra sin Mand och bliffuer wren. Eller om en Nidkær aand optender en Mand / at hand er nidkær for sin Hustru / At hand skicker hende for HERREN / oc Presten gør met hende altsammen effter denne Low. Saa skal Manden vere vskyldig i den misgerning / Men Quinden skal bære sin misgerning.

VI.

OC HERREN talede met Mose / oc sagde / Tale til Jsraels børn / oc sig til dem / Naar nogen Mand eller Quinde gør HERREN it synderligt løffte at holde sig i affhold / Den skal holde sig aff vin oc sterck Drick / hand skal oc icke dricke vinædicke eller ædicke aff anden sterck drick / oc inted som er giort aff Vindruer / Hand skal huercken æde ferske eller tørre vindruer / saa lenge som saadant hans løffte varer / Hand skal oc icke æde / det som mand gør aff vintræet / huercken rusin / kern en eller huden.

Al den tid som hans affholds løffte varer / skal der icke komme Ragkniff paa hans Hoffuit / før end tiden er vde / som hand loffuede HERREN / Thi hand er hellig / och hand skal lade sit haar frit voxe paa sit hoffuit. Al den tid som hand loffuede HERREN affhold / skal hand icke gaa til noget døt Liig. Hand skal oc icke gøre sig wren paa sin Faders / Moders / Broders eller sin Søsters døde liig / Thi hans Guds løffte er paa hans Hoffuit / oc al den tid som hans løffte varer / skal hand vere HERREN hellig.

Oc om nogen døer hastelige hoss hannem vforuarendis / da bliffuer hans Hoffuit wrent i hans løffte / Der faare skal hand rage sit Hoffuit paa den dag som hand rensis / det er den siuende dag. Oc paa den ottende dag skal hand bære tho Turtelduer eller tho Vnge duer til Presten for Vidnesbyrdens Tabernakels dør. Oc Presken skal rede den ene til it Syndoffer oc den anden til it Brendoffer / oc forlige hannem / for hand haffuer giort sig wren paa it døt Liig / oc saa hellige sit hoffuit samme dag / at hand kand holde HERREN sit løfftis tid vd / Oc hand skal lede it aarss gammilt Lam frem til it Skyldoffer. Oc de fremfarne dage skulle vere forgeffuis / Fordi at hans løffte bleff wrent.

Dette er hans low som giorde sit løffte / Naar hans løfftis tid er vde / da skal mand lede hannem for Vidnesbyrdens Tabernakels dør. Oc hand skal bære sit Offer frem for HERREN / it aarss gammilt lam til it Brendoffer som er vden lyde / oc it aarss gammilt faar vden lyde til it Syndoffer / oc en væder vden lyde til it Tackoffer / oc en Kurff met vsurede Kager aff huedemel blendede met olie / oc vsurede tynde Kager offuerstrugne met olie / oc deris Madoffer oc Drickoffer.

131 | Oc Presten skal bære det frem for HERREN / oc gøre hans Syndoffer oc hans Brendoffer. Oc væderen skal hand gøre til it Tackoffer for HERREN / oc kurffuen met det vsurede Brød / Oc hand skal ocsaa gøre hans Madoffer oc hans Drickoffer. Oc hand skal rage hans hoffuit som haffuer giort løffte vden for Vidnesbyrdens Tabernakels dør / naar løfftet er vde oc hand skal tage hans løfftis Hoffuid haar oc kaste paa ilden / som er vnder Tackofferet. Oc hand skal tage den sødne bow aff væderen / oc en vsuret Kage aff kurffuen / oc en vsuret tynd Kage / oc legge det paa hans hender som løfftet giorde / siden at hand haffuer affraget sit løffte / oc hand skal røre det for HERREN / Det er Presten helligt met røre Brystet oc løffte Bowen / Der effter maa den som løfftet giorde dricke vin. Dette er lowen om den som giorde saadant løffte / oc loffuede HERREN sit Offer / paa sit løfftis vegne / vden det som hand ellers formaar / Som hand haffuer loffuit / skal hand gøre effter sit løfftis Low.

Oc HERREN talede met Mose / oc sagde / Tale til Aaron oc hans Sønner / oc sig / Saa skulle i sige til Jsraels børn / naar i velsigne dem.

HERREN velsigne dig oc beuare dig.

HERREN lade sit Ansict skinne offuer dig / oc vere dig naadig.

HERREN løffte sit Ansict offuer dig / Oc giffue dig Fred. Thi i skulle legge mit Naffn paa Jsraels børn / at ieg velsigner dem.

VII.

DEr Mose haffde opreyst Tabernakelen / oc saluet oc helliget den oc al Redskaben der til / oc saluet oc helliget Alteret met al sin redskaff. Da offrede Jsraels Førster / som vore Hoffuit i deris Fedris huss / Thi de vore de Øffuerste blant Slecterne / oc stode øffuerst blant dem som vore talde. Oc de førde deris Offer frem for HERREN / sex betacte vogne oc tolff øxen / ia en vogen for tho Førster / oc en Oxe for huer aff dem / oc de førde dem for Tabernakelen.

Oc HERREN talede til Mose / oc sagde / Tag det aff dem / at det kand tiene til tienisten i Vidnesbyrdens Tabernakel / oc giff Leuiterne det / huer effter sit Embe de. Da tog Mose vognene oc øxene / oc gaff Leuiterne dem / Oc hand gaff Gersøns børn tho vogne oc fire Øxen effter deris Embede / Oc hand gaff Merari børn fire vogne oc otte øxen effter deris Embede vnder Jthamar Aarons Prestis søns haand. Men hand gaff Kahaths børn inted / Fordi / at de haffde it helligt Embede paa dem / oc skulde bære paa deris axler.

Oc Førsterne offrede til Alterens vielse den dag som det bleff vied / oc offrede deris Gaffuer for Alteret. Oc HERREN sagde til Mose / Lad huer Første føre sit Offer frem paa sin dag / til Alterens vielse.

Nahesson Amminadab søn aff Juda slect offrede den første dag sin gaffue. Oc hans Gaffue vor / it Sølffad / hundrede oc trediue sekel verd / en sølff Skaal / saa god som halffierdesinds tiue sekel / effter Helligdommens sekel / baade fulde aff huedemel blandet met olie til it Madoffer. Der til en Guldsked / thi sekel guld verd / fuld aff Røgelse. En oxe aff fæet / en væder / it lam aarss gammilt til it Brendoffer / en gedebuck til it Syndoffer. Oc tho øxen til it Tackoffer / fem vædre / fem gedebucke / oc fem lam aars gamle. Det er Nahessons Amminadab søns gaffue.

Anden dagen offrede Nethaneel Zuar søn Jsaschars Første. Hans gaffue vor it Sølffad / hundrede och trediue sekel verd / en sølff Skaal / saa god som halffierdesinds tiue sekel / effter Helligdommens sekel / baade fulde aff huedemel blandet met olie til it Madoffer. Der til en Guldsked / thi sekel guld verd / fuld aff Røgelse. En oxe aff fæet / en væder / it lam aars gammilt til it Brendoffer / en gedebuck til it Syndoffer. Oc tho øxen til it Tackoffer / fem vædre / fem gedebucke / oc fem lam aars gamle. Dette er Nethaneel Zuar søns gaffue.

Tredie dagen offrede Eliab / Helons søn / Førsten for Sebulons børn. Hans gaffue vor it Sølffad / hundrede oc trediue sekel verd / en sølff Skaal / halffierdesins tiue sekel verd / effter Helligdommens sekel / baade fulde aff huedemel blandet met olie til it Madoffer. En Guldsked / thi sekel guld verd / fuld aff Røgelse. En oxe aff fæet / en væder / it lam aars gammilt til it Brendoffer / en gedebuck til it Syndoffer. Oc tho øxen til Tackoffer / fem vædre / fem gedebucke / oc fem lam aars gamle. Dette er Eliabs Helons søns gaffue.

Fierde dag offrede Elizur Sedeur søn / Førsten for Rubens børn. Hans gaffue vor / it Sølffad / hundrede oc trediue sekel verd / en sølff Skaal / halffierdesinds tiue sekel verd / effter Helligdommens sekel / baade fulde aff huedemel blandet met olie til it Madoffer. En Guldsked / 132 | thi sekel guld verd / fuld aff Røgelse. En oxe aff fæet / en væder / it aars gammilt lam til it Brendoffer / en gedebuck til it Syndoffer. Oc tho øxen til it Tackoffer / fem vædre / fem gedebucke / oc fem lam aars gamle. Dette er Elizurs Sedeurs søns gaffue.

Femte dag offrede Selumiel Zuri Sadai søn / Førsten for Simeons børn. Hans gaffue vor / it Sølffad / hundrede oc trediue sekel verd / en sølff Skaal / halffierdiesinds tiue sekel verd / effter Helligdommens sekel / baade fulde aff huedemel blandet met olie til it Madoffer. En Guldsked / thi sekel guld verd / fuld aff Røgelse. En oxe aff fæet / en væder / it aars gammilt lam til it Brendoffer / en gedebuck til it Syndoffer. Oc tho øxen til it Tackoffer / fem vædre / fem gedebucke / oc fem lam aars gamle. Dette vor Selumiels Zuri Sadai søns gaffue.

Siette dag offrede Eliasaph Deguels søn / Førsten for Gads børn. Hans gaffue vor / it Sølffad / hundrede oc trediue sekel verd / en sølff Skaal / halffierdesinds tiue sekel verd / effter Helligdommens sekel / baade fulde aff huedemel blandet met olie til it Madoffer. En Guldsked / thi sekel guld verd fuld aff Røgelse. En oxe aff fæet / en væder / it aars gammilt lam til it Brendoffer / en gedebuck til it Syndoffer. Oc tho øxen til it Tackoffer / fem vædre / fem gedebucke / fem lam aars gamle. Dette er Eliasaphs Deguels søns gaffue.

Siuende dag offrede Elisama Amihuds søn / Førsten for Ephraims børn. Hans gaffue vor / it Sølffad / hundrede oc trediue sekel verd / en sølff Skaal / halffierdesinds tiue sekel verd / effter Helligdommens sekel / baade fulde aff huedemel blandet met olie til it Madoffer. En Guldsked / thi sekel guld verd fuld aff Røgelse. En oxe aff fæet / en væder / it aars gammilt lam til it Brendoffer / en gedebuck til it Syndoffer. Oc tho øxen til Tackoffer / fem vædre / fem gedebucke / fem lam aars gamle. Dette er Elisama Amihud søns gaffue.

Ottende dag offrede Gamliel Pedazur søn / Førsten for Manasse børn. Hans gaffue vor / it Sølffad / hundrede oc trediue sekel vert / en sølff Skaal / halffierdesinds tiue sekel verd / effter Helligdommens sekel / baade fulde aff huedemel / blandet met olie til it Madoffer. En Guldsked thi sekel guld verd fuld aff Røgelse. En oxe aff fæet / en Væder / it aars gammilt la til it Brendoffer / en gedebuck til it Syndoffer. Oc tho øxen til it Tackoffer / fem vædre / fem gedebucke / fem lam aars gamle. Dette er Gamliels Pedazur søns gaffue.

Niende dag offrede Abidan Gideoni søn / Førsten for Ben Jamins børn. Hans gaffue vor / it Sølffad / hundrede oc trediue sekel verd / en sølff Skaal halffierdesinds tiue sekel verd / effter Helligdommens sekel / baade fulde aff huedemel blandet met olie til it Madoffer. En Guldsked / thi sekel guld verd fuld aff Røgelse. En oxe aff fæet / en væder / it lam aars gammilt til Brendoffer / en gedebuck til Syndoffer. Oc tho øxen til Tackoffer / fem vædre / fem gedebucke / fem lam aars gamle. Dette er Abidans Gideoni søns gaffue.

Tiende dag offrede AhiEser Ammi Sadai søn / Førsten for Dans børn. Hans gaffue vor / it Sølffad / hundrede oc trediue sekel verd / en sølff Skaal / halffierdesins tiue sekel verd / effter Helligdommens sekel / baade fulde aff huedeme blandet met olie til it Madoffer. En Guldsked / thi sekel guld verd fuld aff Røgelse. En oxe aff fæet / en væder / it aars gammilt lam til it Brendoffer / en gedebuck til it Syndoffer. Oc tho øxen til Tackoffer / fem vædre / fem gedebucke / fem lam aars gamle. Dette er AhiEsers AmmiSadai søns gaffue.

Elleffte dag offrede Pagiel Ochrans søn / Førsten for Assers børn. Hans offer vor / it Sølffad / hundrede oc trediue sekel verd / en sølff Skaal / halffierdesinds tiue sekel verd / effter Helligdommens sekel / baade fulde aff huedemel blandet met olie til it Madoffer. En Guldsked / thi sekel guld verd suld aff Røgelse. En oxe aff fæet / en væder / it aars gammelt lam til it Brendoffer / en gedebuck til it Syndoffer. Oc tho øxen til it Tackoffer / fem vædre / fem gedebucke / fem lam aars gamle. Dette er Pagiels Ochrans søns gaffue.

Tolffte dag offrede Ahira Enans søn / Førsten for Naphthali børn. Hans gaffue vor / it Sølffad / hundrede oc trediue sekel verd / en sølff Skaal / halffierdesinds tiue sekel verd / effter Helligdommens sekel / baade fulde aff huedemel blandet met olie til it Madoffer. En Guldsked thi sekel guld verd fuld aff Røgelse. En oxe aff fæet / en væder / it aars gammilt lam til it Brendoffer / en gedebuck til it Syndoffer. Oc tho øxen til it Tackoffer / fem vædre / fem gedebucke / fem lam aars gamle. Dette er Ahira Enans søns gaffue.

Dette er Alterens vielse / den tid det bleff viet / Til huilcket Jsraels Førster offrede / disse tolff Sølffad / tolff sølff Skaale / tolff Guldskeder. Saa at huert Fad holt io hundrede oc trediue sekel sølff / oc io huer Skaal halffierdesinds tiue sekel. At summen aff alt Sølffuit aff disse Kar beløb sig / thu tusinde fire hundrede sekel effter Helligdommens sekel. Oc de tolff Guldskeder fulde aff Røgelse / holt io huer thi sekel effter Helligdommens sekel / at summen paa Guldet aff Skeerne beløb sig / hundrede och tiue sekel.

Summen paa øxene til Brendofferet vor / tolff øxen / tolff vædre / tolfflam aars gamle / met deris Madoffer / oc tolff gedebucke til Syndoffer. Oc summen paa Øxene til Tackoffer 133 | vor / fire oc tiue øxen / trysinds tiue vædre / trysinds tiue gedebucke / trysinds tiue lam aars gam le. Dette er Alterens vielse / der det bleff viet.

Oc naar Mose gick ind i Vidnesbyrdens Tabernakel / at der skulde talis met hannem / Da hørde hand røsten tale met sig aff Naadestolen / som vor paa Vidnesbyrdens Arck / mellem de tho Cherubim / der aff bleff talet met hannem.

VIII.

OC HERREN talede met Mose / oc sagde. Tale met Aaron / oc sig til hannem / Naar du setter Lamperne op / da skalt du saa sette dem / at de liuse alle siu lige faare Liussestagen. Oc Aaron giorde lige saa / oc sette Lamperne at skinne lige faare Liussestagen / som HERREN haffde befalet Mose. Liussestagen vor aff tæt guld / baade stagen oc blomsterne / effter den Lignilse som HERREN haffde viist Mose / Saa giorde hand liussestagen.

Oc HERREN talede met Mose / oc sagde / Tag Leuiterne vd fra Jsraels børn oc rense dem. Oc saa skalt du bære dig at / at rense dem / Du skalt stencke Synde vand paa dem / oc de skulle rage deris Haar slæet aff / oc to deris Klæder / saa ere de rene.

Saa skulle de tage en vng oxe / oc hans Madoffer Huedemel blandet met olie / Oc du skalt tage en anden vng oxe til it Syndoffer. Oc du skalt lede Leuiterne for Vidnesbyrdens Tabernakel / oc forsamle al Menigheden aff Jsraels børn / oc lede Leuiterne for HERREN. Oc Jsraels børn skulle legge deris hender paa Leuiterne / oc Aaron skal røre Leuiterne aff Jsraels børn til røre Offer for HERREN / Paa det / at de mue tiene i Embedet for HERREN.

Saa skulle Leuiterne legge deris hender paa Øxenis hoffuit / oc den ene skal gøris til it Syndoffer / den anden til it Brendoffer for HERREN / til en forligelse for Leuiterne. Oc du skalt skicke Leuiterne for Aaron oc hans Sønner oc røre dem til røre Offer for HERREN / oc atskilie dem saa fra Jsraelss børn / at de skulle vere mine / Der effter skulle de gaa ind / at tiene i Vidnesbyrdens Tabernakel. Saa skalt du rense oc røre dem / thi de ere min Skenck aff Jsraels børn / oc ieg haffuer taget mig dem til / for alt det som oplader sin Moders liff / som er / for de Første fødde aff alle Jsraels børn.

Thi at alle Førstefødde blant Jsraels børn høre mig til / baade aff Menniske oc Queget / siden den tid ieg ihielslo alle Førstefødde i Egypti land oc helligede mig dem / Oc tog Leuiterne til mig for alle Førstefødde blant Jsraels børn / oc ieg gaff Aaron oc hans Sønner dem for en skenck aff Jsraels børn / at de skulle tiene i Jsraels børns Embede i Vidnesbyrdens Tabernakel / til at gøre forligelse for Jsraels børn / paa det / at der skal icke vere nogen Plage blant Jsraels børn / om de ville holde dem nær til Helligdommen.

Oc Mose met Aaron / oc met al Menigheden aff Jsraels børn beskickede alle ting met Leuiterne / som HERREN haffde befalet Mose. Oc Leuiterne rensede dem oc tode deris klæder / oc Aaron rørde dem for HERREN / oc forligte dem / at de bleffue rene. Der effter ginge de hen ind / at gøre deris Embede i Vidnesbyrdens Tabernakel / for Aaron oc hans Sønner / Som HERREN haffde befalet Mose offuer Leuiterne / saa baare de sig at met dem.

Oc HERREN talede met Mose / oc sagde / Dette er det / som hører Leuiterne til at gøre / Fra fem oc tiue aar oc der offuer / ere de duelige til at drage i Strid oc at tiene i Vidnesbyr dens Tabernakel. Men fra det halfftrediesins tiuende aar skulle de vere fri aff deris Embedis tieniste / oc skulle icke mere tiene / men tage vare paa deris Brødris tieniste i Vidnesbyrdens Tabernakel / Men de skulle icke beuare dem met Embedet. Saa skalt du skicke dig met Leuiterne / at huer tager vare paa sin varetect.

IX.

OC HERREN talede met Mose i Sinai ørck / det andet aar / effter de vore dragne aff Egyyti land / i den første maaned / oc sagde. Lad Jsraels børn holde Paasken i sin tid / den fiortende dag i denne maaned mod afftenen / De skulle holde den paa sin tid / effter alie sine Skickelser oc Ræt. Oc Mose talede met Jsraels børn / at de skulde holde Paasken / Oc de hulde Paasken den fiortende dag i den første maaned mod afftenen / i Sinai ørck / Oc Jsraels børn giorde alt det / som HERREN haffde befalet Mose.

134 | Da vore der nogle Mend som vore wrene offuer it døt Liig / at de kunde icke holde Paasken paa den dag / de ginge frem for Mose oc Aaron den samme dag / oc sagde / Wi ere wrene offuer it døt Menniske / Hui skulle wi der fore vere ringere / at wi mue ey bære vore Gaffuer ind for HERREN paa sin tid met Jsraels børn? Mose sagde til dem / Staar stille / ieg vil høre / huad HERREN biuder eder. Oc HERREN talede met Mose / oc sagde / Tale til Jsraels børn / oc sig / Naar nogen bliffuer wren offuer it liig / eller er longt fra eder paa sin reyse / eller blant eders Slectinge / den skal alligeuel holde HERREN Paaske. Men dog paa den fiortende dag i den anden maaned mod afftenen / oc skal æde det met vsuret Brød oc beskt Salt / Oc lade inted leffnis der aff til om morgenen / Oc icke bryde noget Been paa det / oc de skulle holde det i alle maade / som mand pleyer at holde Paaske.

Men den som er ren oc icke er paa sin reyse / och forlader at holde Paasken / Hans Siæl skal vdslettis fra hans Folck / fordi at hand haffuer icke ført HERREN sin Gaffue paa sin tid / Hand skal bære sin synd. Oc naar der boer nogen Fremmet hoss eder / hand skal oc holde HERREN Paaske / oc hand skal holde det effter Paaskens Skick oc Ræt. Denne Skick skulle i holde lige tilsammen / den Fremmede som den Jndfødde i landet.

Oc den dag som Tabernakelen bleff opreyst / da betacte en Sky den offuer Vidnesbyrdens Paulun / oc der syntes / offuer Tabernakelen fra afftenen indtil morgenen lige som en Jld. Saa skede det altid / at Skyen skiulte den / oc om naten syntis det som Jld. Oc effter som at Skyen foer op fra Tabernakelen / saa droge Jsraels børn frem / Oc paa huilcken sted Skyen bleff / der leyrede Jsraels børn dem. Jsraels børn droge effter HERRENS ord / oc effter hans ord leyrede de dem. Saa lenge som Skyen bleff offuer Tabernakelen / saa lenge laae de stille / Och naar Skyen bleff mange dage offuer Tabernakelen / da toge Jsraels børn vare paa HERRENS varetect / oc droge ingen sted.

Oc naar det skede / at Skyen bleff nogle dage effter huer andre / offuer Tabernakelen / da leyrede de dem effter HERRENS ord / oc droge fren effter HERRENS ord. Naar skyen vor der / fra afftenen til morgenen / oc foer da op / saa droge de frem / Eller naar hun foer op om dagen eller om afftenen da droge de oc frem. Men naar hun bleff tho dage / eller en maaned / eller noget lenge offuer Tabernakelen / da bleffue oc Jsraels børn liggendis oc droge icke frem / Oc naar hun foer da op / saa droge de frem. Thi at de laae effter HERRENS Mund / oc effter HERRENS Mund droge de frem / At de toge vare paa HERRENS varetect / effter HERRENS ord ved Mose.

X.

OC HERREN talede met Mose / oc sagde / Gør dig tho Trometer aff tæt sølff / at du kant bruge dem / til at kalde Menigheden tilsammen met / oc naar eders Hær skal bryde op. Naar mand ekon slet blæser i dem baade / da skal al Menigheden forsamlis til dig vden faare Vidnesbyrdens Tabernakels dør. Naar som mand ekon blæser slet i den ene / da skulle Førsterne forsamlis til dig oc de Øffuerste offuer tusinde i Jsrael. Men naar som i støde flux i trometerne / da skal den Leyer bryde op som ligger mod Østen. Oc naar i støde anden gong flux i trometerne / da skal den Leyer bryde op som ligger mod synden / Thi naar de skulle reyse / da skulle i støde flux i trometerne. Men naar Menigheden skal forsamlis / da skulle i slet blæse oc icke tromete. Oc Presterne Aarons sønner skulle blæse i trometerne / Oc det skal vere en euig Skick hoss eder oc eders Effterkommere.

Naar i drage i Strid i eders Land mod eders Fiende som gøre eder skade / da skulle i blæse i Trometerne / at i mue ihukommes for HERREN eders Gud / oc frelsis fra eders Fiende. Disligest / naar i ere glade paa eders Høytider oc paa eders ny Maaneder / da skulle i blæse i Trometerne offuer eders Brendoffer oc Tackoffer / at det maa bliffue eder til en ihukommelse for eders Gud / Jeg er HERREN eders Gud.

Paa den tiuende dag i den anden maaned i det andet aar / foer Skyen op fra Vidnesbyrdens Tabernakel. Oc Jsraels børn brøde op / oc droge aff Sinai ørck / oc Skyen bleff staaen dis i den ørcken Paran. Saa brøde de første op / effter HERRENS Ord ved Mose / den banere for Juda børns Leyer drog først frem met deris Hær / oc Nahesson Amminadab søn vor Høffuitzmand offuer deris Hær. Oc Nethaneel Zuar søn vor Høffuitzmand offuer Jsaschars børns slectis Hær. Oc Eliab Helons søn vor Høffuitzmand for Sebulons børns slectis Hær. Der til met tog mand Tabernakelen ned / oc Gersons oc Merari børn droge frem / oc bare Tabernakelen.

135 | Der nest drog den banere frem for Rubens Leyer met deris Hær / oc Elizur Sedeur søn vor Høffuitzmand offuer deris Hær. Selumiel Zuri Sadai søn vor Høffuitzmand offuer Simeons børns slectis Hær. Oc Eliasaph Deguels søn offuer Gads børns slectis Hær. Da droge oc saa Kahathiterne frem oc bare Helligdommen / Oc de andre reysde Tabernakelen op / til disse komme effter dem.

Der nest drog den banere frem for Ephraims børns Leyer met deris Hær / oc Elisama Ammihuds søn vor offuer deris Hær. Oc Gamaliel Pedazurs søn offuer Manasse børns slectis Hær. Oc Abidan Gideoni søn vor Høffuitzmand for Ben Jamins børns slectis Hær.

Der nest drog den banere for Dans børns Leyer / met deris Hær / oc det vor den siste Leyer / Och AhiEser AmmiSadai søn vor Høffuitzmand offuer deris Hær. Oc Pagiel Ochrans søn vor Høffuitzmand for Asser børns slectis Hær. Oc Ahira Enans søn vor Høffuitzmand for Nephthali børns slectis Hær. Saa droge Jsraels børn frem met deris Hær.

Oc Mose sagde til sin suoger Hobab Reguels søn aff Midian / Wi drage der hen til den Sted / som HERREN sagde aff / Jeg vil giffue eder hannem / Thi kom nu met oss / saa ville wi gøre dig det beste / Fordi at HERREN haffuer loffuit Jsrael got. Hand suarede / Jeg vil icke met eder / men ieg vil fare til mit Land til mine Slectinge. Hand sagde / Kære forlad oss icke / thi du vist huor wi skulle leyre oss i ørcken / oc du skalt vere vort Øye. Oc der som du reyser met oss / da ville wi gøre dig got aff det gode som HERREN beuiser oss.

Saa droge de fra HERRENS Bierg tre dagis reyse / oc HERRENS Pactis Arck drog faare dem samme tre dagis reyse / at vise dem huor de skulde huile. Oc HERRENS Sky vor offuer dem om dagen / naar de droge aff Leyren.

Oc naar Arcken drog frem / da sagde Mose / HERRE / Stat op / Lad dine Fiender atspredis / Oc dem som dig hade fly for dig. Och naar de huilte / da sagde hand / Kom igen HERRE til Jsraels mange tusinde.

XI.

OC der Folcket bleff vtolmodigt / loed det ilde for HERRENS øern / Oc der HERREN det hørde bleff hand vred oc hastig / Oc HERRENS ild optendis blant dem / oc fortærede den yderste Leyer. Da robte folcket til Mose / oc Mose bad til HERREN / saa forsuant ilden. Oc mand kallede den sted Tabeera / fordi / at HERRENS ild optendis blant dem.

Thi det menige Folck blant dem finge løst oc attraa / oc sade oc græde met Jsraels børn / oc sagde / Huo vil giffue oss Kød at æde? Wi tencke paa de Fiske / som wi ode forgeffuis i Egypten / oc greskar / meloner / løg / rødløg oc huideløg / Men nu borttørris vort liff / Thi vore øyen see inted vden det Man.

Oc det samme Man vor lige som Coriander frø / oc til at see lige som Bedellion. Oc Folc= ket løb hid oc did oc sanckede det op / oc mole det i møller / oc støtte det i mortere / oc søde det i gryder / oc giorde der aff Kager paa asken / oc de smagede som en olie kage. Oc naar duggen falt offuer Leyren om natten / da falt oc Man ned der paa.

Der Mose hørde nu folcket græde blant deris Slecter huer i sin Pauluns dør / da forhastede HERRENS vrede sig saare / oc det bleff oc Mose bange. Oc Mose sagde til HERREN / Hui bekumrer du din Tienere? Oc hui finder ieg icke naade for dine Øyen / at du legger dette menige Folckis Byrde paa mig? Haffuer ieg nu vndfanget eller fød alt dette Folck / at du kant sige til mig / Bær det i din Faffn (lige som en Amme bær it Barn) ind i det Land / som du haffuer sorit deris Fedre? Huor skal ieg tage Kød at giffue alt dette folck? De græde for mig / oc sige / Giff oss Kød at æde. Jeg kand icke alene bære alt dette Folck / thi det er mig for suart. Oc vilt du saa bære dig at met mig / da sla mig heller ihiel / haffuer ieg ellers fundet naade for dine Øyen / at ieg skal icke saa see min vløcke.

Oc HERREN sagde til Mose / Forsamle mig halffierdesins tiue Mend aff de eldste blant Jsrael / som du vist / at de ere Eldste blant folcket oc deris Embedzmend / oc tag dem hen for Vidnesbyrdens Tabernakel / oc skicke dem der faare dig. Saa vil ieg komme ned oc tale der met dig / oc tage aff din Aand / som er i dig / oc legge paa dem / at de skulle bære folckens Byr de met dig / at du skalt icke ene bære hende.

Oc du skalt sige til Folcket / Helliger eder mod morgen / at i skulle æde Kød / Thi eders graad er kommen for HERRENS Øern / i som sige / Huo giffuer oss Kød at æde / Thi det gick oss vel i Egypten? Der faare vil HERREN giffue eder Kød / at i skulle æde / icke en dag / icke tho / icke fem / icke thi / icke tiue dage omkring / men en maaned / indtil det gaar vd 136 | aff næse borne paa eder / oc eder vemmer der ved / Fordi at i haffue bortkast HERREN / som er blant eder / oc haffue grædet for hannem / oc sagd / Hui ere wi vdgongne aff Egypten?

Oc Mose sagde / Sex hundrede tusinde Mend fodgongere er dette folck som ieg er blant / oc du siger / Jeg vil giffue eder Kød / at æde en maaned omkring. Skal mand slacte faar oc fæ / at det kand bliffue nock til dem? Eller skulle alle fiskene i Haffuit samlis hid / at det kand bliffue nock til dem? HERREN sagde til Mose / Er da HERRENS Haand forstecket? Men du skalt nu see / om mit ord kand gelde noget for dig eller ey.

Oc Mose gick vd / oc sagde HERRENS ord for Folcket / Oc samlede halffierdesinds tiue Mend aff de Eldste for Folcket / oc skickede dem omkring Tabernakelen. Da kom HERREN ned i Skyen / oc talede met hannem. Oc tog aff den Aand som vor i hannem / oc lagde paa de halffierdesinds tiue eldste Mend / Oc der Aanden huiltis paa dem / spaade de / oc lode icke aff.

Men der vore end tho Mend bleffne i Leyren igen / den ene hed Eldad / den anden Medad / oc Aanden huiltis paa dem / Thi at de vore ocsaa opscreffne / oc vore dog icke vdgongne til Tabernakelen / oc de spaade i Leyren. Da løb en Dreng hen oc gaff Mose det til kende / oc sagde / Eldad oc Medad spaa i Leyren. Da suarede Josua Nuns søn / Mose tienere / som hand haffde vdualt / oc sagde / Mose min Herre forbiud dem det. Men Mose sagde til hannem / Est du Nidkær for mig? Gud giffue / at alt HERRENS Folck kunde spaa / och at HERREN vilde giffue sin Aand offuer dem. Saa samlede Mose oc de Eldste aff Jsrael de m til Leyren.

Da foer der it vær vd fra HERREN / och loed Vacteler komme fra Haffuit / oc strødde dem offuer Leyren / her en Dagreyse longt / der en Dagreyse longt / trint omkring Leyren / tho alne høyt offuer iorden Da stod Folcket op / oc sanckede Vacteler den samme gantske dag / oc den gantske nat / oc den anden gantske dag / Oc huo minst sanckede hand fick thi Homor / oc de hengde dem op trint omkring Leyren.

Der Kødet vor end nu mellem tenderne paa dem / oc før det bleff opædet / da forhastede HERRENS vrede sig blant Folcket / oc slo dem met en gantske stor Plage. Der aff kaldis den samme Sted / Løstgraffuer / fordi / at mand iorede samme sted det løstne Folck. Men Folcket drog vd fra Løstgraffuerne til Hazeroth / oc bleffue i Hazeroth.

XII.

OC Maria oc Aaron talede mod Mose / for hans Quindis skyld som hand haffde taget aff Morland / fordi / at hand haffde taget en Morlands quinde til hustru / oc sagde / Taler da HERREN aleniste ved Mose? Taler hand icke ocsaa ved oss? Oc HERREN hørde det. Men Mose vor en saare plaget Mand offuer alle Menniske paa Jorden.

Oc HERREN sagde hastelige til Mose oc til Aaron oc til Mariam / Gaar vd i tre til Vidnesbyrdens Tabernakel / oc de ginge alle tre der vd. Da kom HERREN ned i en Skystøtte / oc stod i Tabernakelens dør / oc kallede Aaron oc Mariam / Oc de ginge baade hen vd. Oc hand sagde / Hører mine Ord / Er der nogen HERRENS Prophete blant eder / den vil ieg obenbare mig faare i en Syn / eller ieg vil tale met hannem i en Drøm. Men icke saa min tienere Mose / som er trofast i mit gantske Hwss / Jeg taler mundelige met hannem / oc hand seer HERREN i sin skickelse / icke i mørcke ord eller i lignelser. Hui frøctede i eder icke da / at tale mod min Tienere Mose?

Oc HERRENS vrede bleff hastig offuer dem oc hand foer bort / Der til drog oc Skyen bort fra Tabernakelen. Oc see / da vor Maria spedalsk lige som Sne. Oc Aaron vende sig til Mariam oc bleff var / at hun vor spedalsk / oc hand sagde til Mose / Ah min Herre / lad icke denne synd bliffue paa oss / met huilcken wi haffue giort daarlige oc syndet / At denne bliffuer icke som den der kommer død aff sin Moders liff / Det haffuer allerede fortæret halffdelen hendis kød.

Da robte Mose til HERREN / oc sagde / Ah Gud / helbrede hende. HERREN sagde til Mose / Om hendis Fader haffde spøt hende i sit ansict / Skulde hun icke da skamme sig i siu dage? Lad hende bliffue vdeluct aff Leyren i siu dage / Der effter maa hun anammis igen. Saa bleff Maria vdeluct aff Leyren siu dage / oc folcket drog icke lenger frem / før end Maria bleff anammet igen. Der effter drog Folcket fra Hazeroth / oc leyrede dem i den Ørcken Paran.

137 | XIII.

OC HERREN talede met Mose / oc sagde / Send Mend vd / som kunde bespeyde det land Canaan / huilcket ieg vil giffue Jsraels børn / aff huer deris fedris slect en forstandig Mand. Saa sende Mose dem aff den ørcken Paran effter HERRENS ord / som alle vaare forstandige Mend blant Jsraels børn / oc de hede saa.

Sammua Zacurs søn aff Rubens slect. Saphat Hori søn aff Simeons slect. Caleb Jephunne søn aff Juda slect. Jgeal Josephs søn aff Jsaschar slect. Hosea Nuns søn aff Ephraims slect. Palti Raphu søn aff Ben Jamins slect. Gadiel Sodi søn aff Sebulons slect. Gaddi Susi søn aff Josephs slect aff Manasse. Ammiel Gemalli søn aff Dans slect. Sethur Michaels søn aff Assers slect. Nahebi Vaphsi søn aff Nephthali slect. Guel Machi søn aff Gads slect. Disse ere naffnene paa de Mend / som Mose vdsende at bespeyde landet / Men Mose kallede Hosea Nuns søn Josua.

Der Mose sende dem nu vd at bespeyde Canaans land / sagde hand til dem / Reyser hen op modSynden / oc gaar op paa Bierget oc beseer landet / huordant det er / oc det Folck som der boer vdi / om det er sterckt eller suact / faa eller mange. Oc huad det er for it Land de bo vdi / om det er got eller ont / oc huad det er for Stæder som de bo vdi / om de bo i Paulun eller i faste Stæder. Oc huad det er for it Land / om det er fet eller magert / oc om der ere Træ vdi eller ey / Verer frimodige / oc tager aff landsens fruct / Oc det vor paa den tid som vindruer vore først mode.

De ginge hen op oc bespeydede Landet / fra den ørcken Zin / indtil Rehob / som mand gaar til Hamath. Saa ginge de oc op mod Synden / oc komme til Hebron / der vaare Ahiman / Sesai oc Thalmai / Enaks børn / Men Hebron vor bygd siu aar før end Zoan i Egypten. Oc de komme indtil den beck Escol / oc skaare der en Vindrue aff met Quisten / oc lode tho bære hende paa en stang / der til ocsaa Granate æble oc Figen. Den sted kaldis Escols beck / for den Vindrue skyld / som Jsraels børn skaare der aff.

Oc de vende dem til bage igen / der de haffde bespeydet Landet i fyritiue dage / ginge hen / oc komme til Mose oc Aaron oc til al Menigheden aff Jsraels børn i den ørcken Paran mod Kades / oc sagde dem oc al Menigheden suar igen / huorledis det vor fat / Oc de lode dem see Landsens Fruct. Oc fortalde dem det / oc sagde / Wi ere komne ind i landet / der i sende oss til / i huilcket der flyder milck oc hunnig / oc denne er Fructen der aff. Vden at der boer sterckt Folck vdi / oc der ere saare store oc faste Stæder / oc wi saae der ocsaa Enaks børn. Oc Amalekiterne bo synden i Landet / Hethiterne oc Jebusiterne oc Amoriterne bo paa Biergene / men de Cananiter bo vd met Haffuit oc hoss Jordan.

Men Caleb stillede folcket for Mose / oc sagde / lader oss reyse hen op oc indtage Landet / thi wi kunde vel indtage det met mact. Men de Mend / som vore reysde hen op met hannem / sagde / Wi kunde icke drage hen op mod det Folck / thi de ere oss for stercke. Oc de giorde it ont røcte for Jsraels børn om Landet som de haffde bespeydet / oc sagde / Det Land som wi ginge igennem at bespeyde / opæder sine Jndbyggere / oc alt det Folck wi saae der inde ere saare høye Folck. Wi saae der oc Kemper / Enaks børn aff Kempe slect / oc wi syntis i vore øyen lige som Gres hopper / oc wi vore oc lige saa for deris øyen.

XIIII.

DA begynte al Menigheden at robe / oc folcket græd den nat offuer. Oc alle Jsraels børn knurrede mod Mose oc Aaron / oc al Menigheden sagde til dem / Gud giffue at wi haffde bleffuit døde i Egypti land / eller end nu motte dø i denne ørcken / Huor faare fører HERREN oss i det Land / at vore Hustruer skulle falde vnder suerd / oc vore Børn skulle bliffue til roff? Er det icke bedre / at wi drage ind i Egypten igen? Oc den ene sagde til den anden / Lader oss tage oss en Høffuitzmand / oc drage i Egypten igen.

Men Mose oc Aaron fulde ned paa deris ansict / for den gantske Menighedz forsamling aff Jsraels børn. Oc Josua Nuns søn / oc Caleb Jephunne søn / som oc haffde bespeydet Landet / reffue deris Klæder sønder / oc sagde til alle Jsraels børns Menighed / Det Land / som wi vandrede igennem at bespeyde / er gantske got. Der som HERREN er oss naadig / da fører hand oss vel ind i det samme Land / oc giffuer oss det / det er it Land som milck oc hunnig 138 | flyder vdi. Falder icke fra HERREN / oc frøcter eder icke for Folcket som er i dette Land / Thi wi ville æde dem op lige som Brød / Deris Beskermelse er viget fra dem / Men HERREN er met oss / frøcter eder inted for dem.

Da sagde det gantske Folck / at mand skulde stene dem. Da obenbarede HERRENS herlighed sig i Vidnesbyrdens Tabernakel for alle Jsraels børn. Oc HERREN sagde til Mose / Huor lenge skal dette Folck forhaane mig? Oc huor lenge ville de icke tro mig ved alle honde Tegen / som ieg haffuer giort blant dem? Jeg vil sla dem met Pestilentze / oc legge dem øde / oc gøre dig til it større oc mectigere Folck / end dette er.

Da sagde Mose til HERREN / Saa høre Egypterne det / Thi du haffuer vdført dette Folck mit fra dem met din Krafft / Oc mand skal sige til dette Lands Jndbyggere / som haffue hørt / at du est HERRE blant dette folck / oc lader dig obenbarlige til syne / oc din Sky staar offuer dem / oc du HERRE gaar faare dem om dagen i en Skystøtte / oc om natten i en Jldstøtte / oc du slar dette Folck ihiel lige som en Mand / Da skulde Hedningene tale som hørde saadant røcte om dig / oc sige / HERREN kunde ingelunde føre det Folck i det Land som hand haffde soret dem / Der faare haffuer hand slactet dem i ørcken.

Saa lad nu HERRENS krafft bliffue stor som du haffuer talet / oc sagd / HERREN er taalmodig oc megit miskundelig oc forlader misgerning oc offuertredelse / oc lader ingen bliffue wstraffet / Men hand hiemsøger Fedrenis misgerning offuer Børnene / i den tredie oc fierde Led. Saa ver nu dette Folckis misgerning naadig / for din store Barmhiertighed skyld / Som du ocsaa haffuer forladet dette Folck siden du førde dem aff Egypten / ind til nu.

HERREN suarede / Jeg haffuer tilgiffuit det / lige som du haffuer sagd. Men saa sant som ieg leffuer skal al Verden opfyllis aff HERRENS Herlighed. Thi at alle de Mend som haffue seet min Herlighed oc mine Tegen / som ieg giorde i Egypten / oc i Ørcken / oc haffue nu fristet mig thi gonge / oc icke hørt min røst / Der skal ingen aff dem see det Land / som ieg haffuer sorit deris Fedre / Der skal oc ingen aff dem see det / som mig haffue lastet. Men min Tienere Caleb / vil ieg indføre i det Land / som hand haffuer før veret / fordi / at der er en anden Aand met hannem / oc hand haffuer trolige effterfult mig / oc hans Sæd skal indtage det / Der til met Amalekiterne oc Cananiterne som bo i Dalen / Vender eder om i morgen oc drager i Ørcken paa den vey til det røde Haff.

Oc HERREN talede met Mose oc Aaron / oc sagde / Huor lenge vil denne onde Me nighed knurre mod mig? Thi ieg haffuer hørt den knur / som Jsraels børn knurre mod mig. Der faare sig til dem / Saa sandelige som ieg leffuer / siger HERREN / Jeg vil gøre mod eder / som i haffue sagd for mine øern. Eders Legeme skulle falde i denne ørcken / oc alle i som talde ere / fra tiue aar oc der offuer / i som haffue knurret mod mig / skulle icke komme i det Land / som ieg haffuer opløfft min Haand offuer / at ieg vilde lade eder bo vdi / Vden Caleb Jephunne søn / oc Josua Nuns søn.

Eders Børn om huilcke i sagde / de skulle bliffue til it Roff / dem vil ieg føre der ind / at de skulle rettelige kende Landet / som i foracte / Men i oc eders Legeme skulle falde i denne ørcken. Oc eders Børn skulle bliffue Hyrder i ørcken fyritiue aar / oc bære eders Horeri / indtil eders Legeme bliffue forterede i ørcken. Effter de fyritiue dagis tal i huilcke i haffue bespeydet Landet / Ja it aar for huer dag / at i skulle bære eders misgerninger i fyritiue aar / At i skulle fornemme / huad det er / naar ieg tager Haanden aff. Jeg HERREN haffuer sagd dette / det vil ieg oc gøre mod denne onde Menighed / som haffuer opset sig mod mig / de skulle alle bliffue til inted i denne ørcken oc dø her sammested.

Saa døde alle de Mend ved en Plage for HERREN / som Mose haffde vdsent at bespeyde Landet / oc vore komne igen / oc komme al Menigheden til at knurre der imod / der met / at de førde tiender om det Land at det vor ont. Men Josua Nuns søn / oc Caleb Jephunne søn bleffue leffuende aff de Mend som fore hen at bespeyde Landet.

Oc Mose talede disse ord til alle Jsraels børn / da bleff folcket saare bedrøffuit. Oc om morgenen stode de tilige op / oc ginge offuen paa Bierget / oc sagde / Her ere wi / oc ville drage op til den sted som HERREN haffuer talet om / thi wi haffue syndet. Men Mose sagde / Huor faare offuertræde i saa HERRENS ord? Det vil icke løckis eder. Drager der icke op / thi HERREN er icke blant eder / at i skulle icke bliffue slagne for eders Fiender. Thi Amalekiterne oc Cananiterne / ere der for eder / oc i skulle der falde for Suerd / fordi / at i haffue omuent eder fra HERREN / oc HERREN skal icke vere met eder.

Men de fordristede dem til at drage hen op paa det høye aff Bierget / Men HERRENS Pactis Arck oc Mose komme icke aff Leyren. Da komme de Amalekiter oc Cananiter ned som bode paa Biergene / oc sloge oc sønderknusede dem indtil Horma.

139 | XV.

OC HERREN talede met Mose / oc sagde / Tale met Jsraels børn / oc sig til dem. Naar i komme vdi det Land som i skulle bo / huilcket ieg vil giffue eder / oc i ville gøre HERREN Offer / vere sig enten it Brendoffer eller it Offer for noget synderligt løffte / eller it friuilligt Offer / eller eders Høytidis offer / paa det at i kunde gøre HERREN en sød luct / aff Fæ eller aff Faar.

Huo som vil nu offre HERREN sin Gaffue / hand skal gøre til Madofferet / en tiende huedemel blandet met en fierde del aff en Hin olie / oc en fierde part aff en Hin vin til it Drickoffer / til it Brendoffer eller noget andet Offer / der som it Lam bliffuer offret. Men naar som en Væder offris da skalt du gøre Madofferet tho tiende huedemel / blandet met olie en tredie part aff en Hin / oc tredie parten aff en Hin vin til Drickoffer / det skalt du offre HERREN til en sød luct.

Vilt du oc offre HERREN en oxe til it Brendoffer / eller til it besynderligt løffte Offer / eller til it Tackoffer / Da skalt du offre hoss samme oxe til Madoffer / tre tiende huedemel blandet met en halff Hin olie / oc en halff Hin vin til Drickoffer / Det er HERREN it Offer til en sød luct. Saa skalt du gøre met en oxe / met en væder / met it faar aff lam oc geder / Effter som tallet er til paa disse Offer / saa skal oc tallet vere paa Madoffer oc Drickoffer.

Den som er en Hiemfød / hand skal saadant gøre / at hand offrer HERREN it Offer til en sød luct. Oc om der boer nogen Fremmet hoss eder / eller er blant eders Slectinge / oc vil gøre HERREN it Offer til en sød luct / hand skal gøre lige som de gøre. Der skal holdis en Skick i al Menigheden baade hoss eder oc de Fremmede / Det skal vere en euig Skick hoss eders Effterkommere / at den fremmede skal vere for HERREN / lige som i. En Low / en Ræt skal vere for eder oc de fremmede som bo hoss eder.

Oc HERREN talede met Mose / oc sagde / Tale met Jsraels børn / oc sig til dem / Naar i komme i det Land / som ieg vil føre eder vdi / at i æde aff brødet i Landet / Da skulle i giffue HERREN en Opløfftelse / som er / en Kage aff det første aff eders Dey skulle i giffue til Opløfftelse / Lige som i gøre aff Opløfftelsen aff Laden / saa skulle i oc hoss eders Effterkommere giffue HERREN det første aff eders Dey til Opløfftelse.

Oc naar i aff vanuittighed icke gøre noget aff disse Bud / som HERREN haffuer talet til Mose / oc alt det som HERREN haffuer budet eder ved Mose / fra den dag / som hand begynte at giffue befalning paa eders Effterkommere / Om Menigheden gør nu noget aff vanuittighed / Da skal den gantske Menighed tage en vng Stud aff fæet til Brendoffer til en sød luct for HERREN / met sit Madoffer oc Drickoffer / som det sig bør / oc en gedebuck til Syndoffer. Saa skal Presten gøre en forligelse for al Jsraels børns Menighed / saa bliffuer det dem forladet / thi det er en vanuittighed / Oc de skulle bære HERREN saadanne deris gaffuer til it offer / oc deris Syndoffer for HERREN for deris vanuittighed / saa bliffuer det al Menigheden aff Jsraels børn forladet / Oc desligest de Fremmede som bo blant eder / effterdi at det gantske folck er i saadan vanuittighed.

Men naar en Siel synder aff vanuittighed / hun skal bære en ged aars gammel frem til it Syndoffer. Oc Presten skal gøre en forligelse for saadan en vanuittig Siel met samme Syndoffer / for den vanuittighed for HERREN / at hand forliger hende / saa bliffuer det hende forladet. Oc dette skal vere en Low / at i skulle gøre for vanuittighed / baade den Hiemfødde blant Jsraels børn / oc den fremmede som boer blant eder.

Men der som en Siel gør noget aff fortrødenhed / vere sig Hiemfød eller Fremmet / den haffuer foractet HERREN / Saadan en Siel skal vdslettis fra sit folck / fordi at hun foractede HERRENS ord oc forlod hans Bud / Hun skal plat vdslettis / Skylden skal vere hendis.

Som Jsraels børn vore nu i ørcken / funde de en Mand sancke træ op paa en Sabbath. Oc de som funde hannem der met / at hand sanckede træene / ledde hannem til Mose oc Aaron / oc for al Menigheden. Oc de sette hannem i fengsel / Thi det vor icke klarlige vdtrøct / huad mand skulde gøre ved hannem. Men HERREN sagde til Mose / Den Mand skal visselige dø / Den gantske Menighed skal stene hannem ihiel vden faare Leyren. Da førde al Menigheden hannem vden faare Leyren / oc stenede hannem at hand døde / som HERREN haffde befalet Mose.

Oc HERREN talede til Mose / oc sagde / Tale met Jsraels børn oc sig til dem / at de skulle gøre dem Treffler paa fligene aff deris Klæder blant alle eders Effterkommere / oc sette gule silke Snorer offuer samme Treffler paa Fligene. Oc samme Treffler skulle tiene eder 140 | der til / at i skulle see paa dem / oc tencke paa alle HERRENS Bud / oc gøre dem / oc icke rette eder effter eders eget hiertis tycke / oc ey heller driffue hoer effter eders øyen. Der faare skulle i tencke oc gøre alle mine Bud / oc vere hellige for eders Gud / Jeg HERREN eders Gud / som haffuer vdført eder aff Egypti land / at ieg skulde vere eders Gud / Jeg HERREN eders Gud.

XVI.

OC Korah Jezehars søn / som vor Kahaths Leui søns søn / oc Dathan oc Abiram Eliabs sønner / oc On / Peleth søn / som vore aff Rubens sønner / De sette dem op mod Mose / met nogle andre Mend aff Jsraels børn / thu hundrede oc halfftre diesinds tiue aff de yperste i Menigheden / Raadzherrer oc naffnkundige Mend. Oc de forsamlede dem mod Mose oc Aaron / oc sagde til dem / J gøre der alt for meget aff / Thi den gantske Menighed er altsamen hellig / oc HERREN er blant dem / Hui ophøye i eder offuer HERRENS Menighed?

Der Mose det hørde / falt hand ned paa sit ansict / oc sagde til Korah oc alt hans Selsk aff / J morgen skal HERREN giffue til kende / huo hans er / huo hellig er / oc huo der skal gøre hannem offer / Huilcken hand vdueler / den skal gøre hannem offer. Gører saa / tager eder røgelse kar / Korah oc alt hans Selskaff / oc legger ild der vdi / oc legger Røgelse der paa i morgen for HERREN / huilcken HERREN vdueler / den vere hellig / J gøre der alt formegit aff i Leui børn.

Oc Mose sagde til Korah / Kære hører dog i Leui børn / Er det eder en ringe ting / at Jsraels Gud haffuer atskilt eder fra Jsraels Menighed / at i skulle offre hannem / at i tiene vdi HERRENS Tabernakels Embede / oc gaa frem for Menigheden at tiene dem? Hand haffuer anammet dig oc alle dine Brødre Leui børn til sig / Oc i begere nu ocsaa Preste embedet: Du oc alt dit Selskaff gøre it Oprør mod HERREN / Huad er Aaron / at i knurre mod hannem?

Oc Mose sende hud hen / oc lod kalde Dathan oc Abiram Eliabs sønner. Men de sagde / Wi ville icke komme hen op. Er det lidet / at du haffuer ført oss aff Landet / som milck oc hunnig flyder vdi / at du vilde sla oss ihiel her i ørcken / du vilt end ocsaa regere offuer oss? Huor deylige haffuer du ført oss ind i it Land som milck oc hunnig flyder vdi / oc giffuit oss Agre oc Vingaarde til Eyedom / Vilt du oc riffue Øyene vd paa Folck? Wi komme icke hen op.

Da bleff Mose saare vred / oc sagde til HERREN / Vent dig icke til deris Madoffer. Jeg haffuer icke taget en Asen fra dem / oc ieg haffuer ingen giort ont blant dem. Oc hand sagde til Korah / Du oc dit gantske Selskaff skulle vere i morgen for HERREN / Du / de ocsaa / oc Aaron. Saa skal huer aff eder tage sit røgelse kar / oc legge Røgelse der paa / oc gaa frem for HERREN / huer met sit røgelse kar / de ere thu hundrede oc halfftrediesinds tiue røgelse kar. Oc huer tog sit røgelse kar / oc lagde ild der vdi / oc Røgelse der paa / oc ginge frem for Vidnesbyrdens Tabernakels dør / oc Mose oc Aaron met. Oc Korah forsamlede den gantske Menighed mod dem vden faare Vidnesbyrdens Tabernakels dør.

Men HERRENS herlighed obenbaredis for den gantske Menighed. Oc HERREN talede met Mose oc Aaron / oc sagde / Skiller eder fra denne Menighed / at ieg kand hastelige ødelegge dem. Men de fulde ned paa deris ansict / oc sagde / Ah Gud / du som est alle Legemis aanders Gud / Om en Mand haffuer syndet / vilt du der faare forhaste dig paa al Menigheden?

Oc HERREN talede met Mose / oc sagde / Tale til Menigheden / oc sig / Viger fra Korah oc Dathans oc Abirams bolige trint omkring. Oc Mose stod op oc gick til Dathan oc Abiram / Oc de Eldste aff Jsrael fulde effter hannem / oc hand talede met menigheden / oc sagde / Viger fra disse vgudelige Menniskis Bolige / oc rører inted aff det som dem hører til / at i skulle icke maa pelske forkaste eder selffue i deris synd. Oc de ginge op fra Korah / Dat hans oc Abirams bolige. Men Dathan oc Abiram ginge vd oc stode i deris Boligis dørre / met deris Hustruer oc Sønner oc Børn.

Oc Mose sagde / Der paa skulle i kende / at HERREN haffuer vdsent mig / at ieg skulde gøre alle disse gerninger / oc icke aff mit hierte / Er det saa at disse dø / som alle Menniske dø / eller besøgis som alle Menniske bliffue besøcte / Da haffuer HERREN icke vdsent mig. Men gør HERREN noget nyt / Saa at Jorden oplader sin mund / oc opsluger dem met alt det de haffue / saa at de fare leffuendis ned i Helffuede / Da skulle i kende at disse Mend haffue bespaattet HERREN .

141 | Oc der hand haffde vdtalet alle disse ord / reffnede Jorden vnder dem / oc oplod sin mund / oc opsløg dem / met deris Hwss / oc met alle de Menniske som vaare hoss Korah / met alr deris Boskaff / oc de fore leffuende ned i Helffuede / met alt det de haffde / oc Jorden betacte dem / oc de forkomme aff Menigheden. Oc al Jsrael som vor trint omkring dem / flyde for deris skraal / Thi de sagde / Gud giffue at Jorden icke ocsaa opsluger oss. Der til met foer der ild vd fra HERREN / oc forterede de thu hundrede oc halfftrediesinds tiue Mend / som offrede Røgelse.

Oc HERREN talede met Mose / oc sagde / Sig Eleasar Aarons Prestis søn / at hand tager røgelse karene op aff ilden / oc atspreder ilden hid oc did. Fordi at disse Synderis røgelse kar ere hellige giorde / ved deris Siele / at mand skal fla dem i brede skiffuer / oc henge om Alteret / Thi de ere offrede for HERREN oc hellige giorde / oc de skulle vere Jsraels børn til it Tegen.

Saa tog den Prest Eleasar / de Røgelse Kar aff kaaber / som de opbrende haffde offret met / oc slo dem vd i skiffuer / at henge om Alteret. Jsraels børn til en amindelse / at ingen fremmet som er icke aff Aarons sæd / skulde holde sig til / at offre Røgelse for HERREN / Paa det / at det icke skulde gaa hannem / som det gick Korah oc hans Selskaff / som HERREN haff de sagd hannem ved Mose.

Anden dagen knurrede al Menigheden aff Jsraels børn mod Mose oc Aaron / oc sagde / J haffue slaget HERRENS Folck ihiel. Oc der Menigheden forsamlede sig mod Mose oc Aaron / vende de dem til Vidnesbyrdens Tabernakel / Oc see / da betacte Skyen den / oc HERRENS Herlighed obenbaredis. Oc Mose oc Aaron ginge hen ind i Vidnesbyrdens Tabernakel. Oc HERREN talede met Mose / oc sagde / Flyr snart bort fra denne Menighed / Jeg vil hastelige ødelegge dem / Oc de fulde ned paa deris ansict.

Oc Mose sagde til Aaron / Tag Røgelse karet / oc leg ild der vdi aff Alteret / oc leg Røgelse der paa / oc gack snart hen til Menigheden / oc gør en forligelse for dem / Thi at der er en hastig vrede vdgongen aff HERREN / oc plagen er begynt. Oc Aaron tog / som Mose haffde befalet hannem / oc løb mit blant Menigheden (oc see / da vor Plagen begynt blant Folcket) saa gaff hand røgelse oc giorde en forligelse for Folcket / oc stod mellem de Døde oc de leffuende / saa stilledis Plagen. Men de som vore døde aff Plagen / vore fiorten tusinde oc siw hundrede / Foruden de som døde met Korah. Oc Aaron kom til Mose igen / vden faare Vidnesbyrdens Tabernakels dør / Oc Plagen bleff affstillet.

XVII.

OC HERREN talede met Mose / oc sagde / Tale met Jsraels børn / oc tag tolff Keppe aff dem / en aff huer Første offuer sin faders Huss / oc scriff huer deris naffn paa hans kep. Men du skalt scriffue Aarons naffn paa Leui kep / Thi at der skal io vere en kep for huer øffuerste offuer deris Fedris huss. Oc leg den i Vidnesbyrdens Tabernakel faare Vidnesbyrdet / der som ieg vidner for eder. Oc huilcken ieg vdueler / hans kep skal grønis / At ieg kand stille Jsraels børns knurren / som de knurre mod eder.

Mose talede met Jsraels børn / Oc alle deris Førster finge hannem tolff Keppe / huer Første en kep / effter deris fødris Huss / oc Aarons kep vor oc blant deris keppe. Oc Mose lagde keppene for HERREN i Vidnesbyrdes Tabernakel. Men om morgenen der Mose gick ind i Vidnesbyrdens Tabernakel / fant hand Aarons kep aff Leui huss at hand vor grøn / oc blomstren vor vdsprungen oc bar mandel. Oc Mose bar alle keppene vd fra HERREN til alle Jsraels børn / at de saae dem / oc huer tog sin kep.

Oc HERREN sagde til Mose / Bær Aarons kep ind igen for Vidnesbyrdet / at hand skal bliffue foruaret / til it Tegen mod de genstridige Børn / at deris knur skal afflade for mig / at de icke skulle dø. Mose giorde / som HERREN befol hannem. Oc Jsraels børn sagde til Mose / See / Wi forderffuis oc forkomme / Huo som gaar nær op til HERRENS Tabernakel / hand skal dø / Skulle wi da plat ødeleggis?

XVIII.

142 |

OC HERREN sagde til Aaron / Du oc dine Sønner oc din Faders huss met dig / skulle bære Helligdommens misgerning / oc du oc dine Sønner met dig skulle bære eders Preste embedis misgerning. Men du skalt tage dine Brødre / aff din faders Leui slect til dig / at de skulle vere hoss dig oc tiene dig / Men du oc dine Sønner met dig skulle tiene i Vidnesbyrdens Tabernakel. Oc de skulle tage vare paa din tieniste / oc paa den gantske Tabernakels tieniste / Dog skulle de icke komme ved Helligdommens redskaff eller ved Alteret / at baade de oc i skulle icke dø / Men de skulle vere hoss dig / at tage vare paa tienisten i Vidnesbyrdens Tabernakel oc i al Tabernakelens embede / Oc ingen Fremmet skal holde sig til eder.

Saa tager nu vare paa Helligdommens tieniste / oc paa Alterens tieniste / at der skal icke her effter mere komme den hastige vrede offuer Jsraels børn. Thi see / Jeg haffuer taget eders Brødre Leuiterne aff Jsraels børn / oc giffuit eder HERREN til en skenck / at de skulle tiene i Vidnesbyrdens Tabernakel. Men du oc dine Sønner met dig / skulle tage vare paa eders Preste embede / at i tiene i alt det som hører til Alteret / oc inden faare Forhenget / Thi ieg giffuer eder eders Prestedømme for en skenck til Embedet / Holder nogen Fremmet sig der til / da skal hand dø.

Oc HERREN sagde til Aaron / See / Jeg haffuer giffuit dig mine Opløffte offer / aff alt det som Jsraels børn hellige / for dit oc dine Sønners Preste Embede / til en euig Skick. Det skalt du haffue aff alt det Helligste som de offre / alle deris Gaffuer met alle deris Madoffer / oc met alle deris Syndoffer / oc met alle deris Skyldoffer / som de giffue mig / det skal vere dig oc dine Sønner det alderhelligste / oc du skalt æde det i den alderhelligste Sted / Mandkøn skal æde der aff / thi det skal vere dig helligt.

Oc ieg haffuer giffuit dig samme Opløffte offer aff deris Gaffuer met alle Jsraels børns Røre offer / at du oc dine Sønner oc dine Døtter / skulle haffue dem for en euig Skick / Huo som er ren i dit Huss / skal æde der aff. alt det beste aff Olien / oc alt det beste aff Most / oc alt det første aff Kornens grøde som de giffue HERREN / det haffuer ieg giffuit dig. Den første Fruct aff alt det / som er i deris Land / som de giffue HERREN / det skal vere dit / Huo som er ren i dit Huss / den skal æde der aff.

Alt det som er forbandet i Jsrael / det skal vere dit. alt det som først oplader sin moders liff aff alt Kød / som de bære til HERREN / heller det er aff Menniske eller Fæ / det skal vere dit. Dog at du lader Menniskens første fødde løsis igen / oc det første fødde aff wrent Fæ skal oc løsis. Men de skulle løse det / naar det er en maaned gammelt / Oc det skal giffuis løss for pen dinge / for fem sekel / effter Helligdommens sekel / som gelder tiue Gera. Men de første fødde aff fæ oc faar / eller geder skalt du icke lade til løsen / thi de ere hellige / Deris blod skalt du stencke paa Alteret / oc optende deris Fedme til it Offer til en sød luct for HERREN . Deris Kød skal høre dig til / lige som Rørebrystet oc den høyre Bow høre dig til. Alle Opløffte offer som Jsraels børn hellige HERREN / haffuer ieg giffuit dig oc dine Sønner oc dine Døtter met dig til en euig Skick / Det skal vere dig oc din Sæd met dig en vforgengelig Pact for HERREN euindelige.

Och HERREN sagde til Aaron / Du skalt ingen Arff haffue i deris Land oc ingen Del blant dem / Thi ieg er din Del / och din Arff blant Jsraels børn. Men ieg haffuer giffuit Leui børn al Tienden i Jsrael til en Arff / for deris Tieniste som de gøre mig i Vidnesbyrdens Tabernakel. At Jsraels børn skulle icke mere her effter gaa til Vidnesbyrdens Tabernakel / at de skulle icke belade dem met nogen synd / oc dø. Men Leuiterne skulle tage vare paa Tienisten i Vidnesbyrdens Tabernakel / oc de skulle bære de andris misgerninger til en euig Ræt hoss eders Effterkommere. Oc de skulle inted Arffue godz beside blant Jsraels børn / Thi ieg haffuer giffuit Leuiterne til en Arff Jsraels børns Tiende som de Opløffte for HERREN / Der faare haffuer ieg sagd til dem / at de skulle ingen Arff beside blant Jsraels børn.

Oc HERREN talede met Mose / oc sagde / Tale met Leuiterne / oc sig til dem / Naar i tage den Tiende aff Jsraels børn / som ieg haffuer giffuit eder aff dem til eders Arffue godz / Da skulle i gøre HERREN it Opløffte offer der aff / ia den Tiende del aff tienden / oc det eders Opløffte offer skal regnis eder / lige som i gaffue Kornet aff laden / oc Fylde aff vin persen. Saa skulle i oc giffue HERREN Opløffte offer aff al eders Tiende som i tage aff Jsraels børn / at i giffue Presten Aaron samme HERRENS Opløffte offer. J skulle giff ue HERREN Opløffte offer / aff alt det som eder giffuis / aff alt det beste som bliffuer helliget der aff.

Oc sig til dem / Naar i saa Opløffte det beste der aff / da skal det regnis Leuiterne til / lige som en indkomme aff Laden / oc lige som en indkomme aff Vinpersen. Oc i mue æde det paa alle steder / i oc eders Børn / thi det er eders løn for eders Tieniste i Vidnesbyrdens Taberna 143 |kel. Saa belade i eder icke met synd der met / naar i Opløffte det beste der aff / oc icke vanhellige Jsraels børns hellige / saa skulle i icke dø.

XIX.

OC HERREN talede met Mose oc Aaron / oc sagde / Denne skickskal vere en Low / som HERREN haffuer budet / oc sagd / Sig til Jsraels børn / at de lede en rødactig Ko til dig vden lyde / som haffuer ingen brøst paa sig / oc som icke end nu haffuer baaret Aag. Oc faa Presten Eleasar den / hand skal føre hende vden faare Leyren / oc lade hende der slacte faar sig.

Oc Presten Eleasar skal tage aff hendis Blod met sin finge r / oc strax stencke siu gonge mod Vidnesbyrdens Tabernakel / oc lade Koen opbrende for sig / baade hendis hud oc hendis kød / oc hendis blod oc møg. Oc Presten skal tage Ceder træ oc Jsop oc rosen rød vld / oc kaste det paa den brende Ko. Oc hand skal to sine Klæder / oc bade sit Legeme i vand / oc gaa saa ind i Leyren / oc bliffue wren til afftenen. Oc den som hende opbrende / skal oc to sine Klæder i vand / oc bade sit Legeme i vand / oc bliffue wren til Afftenen.

Oc en Mand som er ren skal opsancke asken aff Koen / oc kaste hende vden faare Leyren paa en ren sted / at hun kand der bliffue foruaret / for Menigheden aff Jsraels børn / til it Stencke vand / thi det er it Syndoffer. Oc den samme som haffuer opsancket asken aff Koen / skal to sine Klæder / oc bliffue wren til afftenen / Dette skal vere en euig Skick for Jsraels børn / oc for de Fremmede som bo blant eder.

Huo som rører ved noget døt Menniske / hand skal vere wren i siw dage. Hand skal her met løse sig aff synden / den tredie dag oc den siuende dag / saa bliffuer hand ren / oc løser hand sig icke aff synden den tredie dag oc den siuende dag / da bliffuer hand icke ren. Der som nogen rører ved it døt Menniske / oc vil icke løse sig aff synden / Hand gør HERRENS Tabernakel wrent / oc saadan en Siel skal oprøckis aff Jsrael / fordi at Stencke vandet er icke stenckt paa hannem / Da er hand wren / saa lenge som hand lader sig icke rense der aff.

Denne er Lowen / naar it Menniske døer i Paulun / Huo som gaar ind i samme Paulun / oc alt det som er i Paulunet / skal vere wrent i siw dage. Oc huert aabet kar / som icke er log eller bond paa / det er wrent. Och huo som rører ved nogen som er slagen ihiel paa marcken met suerd / eller ved nogen som ellers er bleffuen død / eller ved Menniskens been / eller Graff / hand er wren i siu dage.

Saa skulle de nu tage for den Vrene aff det brende Syndoffers aske / oc lade rindende vand der paa vdi it kar. Oc en ren Mand skal tage Jsop oc døppe i vandet / oc bestencke Paulunet / oc alle kar / oc alle Siele som der ere vdi / oc desligest den som haffuer rørt ved Dødis been / eller ihielslagen / eller ved en Død eller Graff. Da skal den Rene stencke paa den Vrene den tredie dag oc den siuende dag / oc den siuende dag skal hand løse hannem aff synden / Oc hand skal to sine Klæder / oc bade sig i vand / saa bliffuer hand ren om afftenen.

Huo som bliffuer wren / oc vil icke lade sig affløse / hans Siel skal opryckis aff Menigheden / Thi hand haffuer giort HERRENS Helligdom wren / oc er icke bestenckt met Stencke vandet / der faare er hand wren. Oc dette skal vere dem en euig Skick. Oc den som stenckte met Stencke vandet / hand skal oc to sine Klæder. Oc huo som rører Stencke vandet / hand skal vere wren til afftenen. Oc alt det hand rører ved / det bliffuer wrent / Oc huilcken Siel som rører ved hannem / den skal vere wren til afftenen.

XX.

OC Jsraels børn komme met den gantske Mennighed i den ørcken Zin / i den før= ste maaned / oc folcket laa i Kades / Oc Maria døde der / oc bleff der iordet.

Oc Menigheden haffde inted Vand / oc forsamlede sig mod Mose och Aaron. Oc folcket kiffuede met Mose / oc sagde / Gud giffue at wi haffde omkommet der vore Brødre døde for HERREN . Hui førde i HERRENS Menighed hid i denne Ørcken / at wi skulde her dø met vort Queg? Oc hui førde i oss aff Egypten hid til denne onde Sted / som mand kand icke Saa / oc her er huercken Figen ey Vintræ / oc ey Granate eble / oc der til met er her icke Vand at dricke.

Mose oc Aaron ginge fra Menigheden til Vidnesbyrdens Tabernakels dør / oc fulde 144 | ned paa deris ansict / oc HERRENS Herlighed obenbaredis for dem / Oc HER REN talede met Mose / oc sagde / Tag keppen / oc forsamle Menigheden / du oc din broder Aaron / oc taler til Stenklippen for deris øyen / saa skal hun giffue Vand aff sig / Saa skalt du skicke dem Vand aff Stenklippen / oc giffue Menigheden dricke oc deris Queg.

Da tog Mose Keppen for HERREN / som hand haffde befalet hannem. Oc Mose oc Aaron forsamlede Menigheden til Stenklippen / oc sagde til dem / Hører i genstridige / Monne wi oc skulle kunde fly eder vand aff denne Klippe? Oc Mose opløffte sin haand oc slo tho* gonge paa Klippen met Keppen / Da flød der meget vand vd / saa at Menigheden drack oc deris Queg.

Oc HERREN sagde til Mose oc Aaron / Fordi at i trode mig icke / oc helligede mig icke for Jsraels børn / da skulle i icke indføre denne Menighed i det Land / som ieg vil giffue dem. Dette er Kiffue vandet / der som Jsraels børn kiffuede met HERREN / oc hand bleff hellig giort i dem.

Oc Mose sende Bud aff Kades til de Edomiters Konge / Jsrael din broder lader dig saa sige / Du vist al den møye / som oss er vederfaren / At vore Forfedre droge ned i Egypten / oc at wi bode long tid i Egypten / oc at Egypterne handlede ilde met oss oc met vore Forfedre. Oc wi robte til HERREN / hand hørde vor røst / oc sende oss en Engil / oc førde oss aff Egypten / Oc see / wi ere i Kades Stad hoss dit landemercke. Lad oss reyse gennem dit Land / Wi ville huercken gaa offuer agre eller i vingaarde / oc ey heller dricke vandet aff Brøndene / wi ville drage at Landeueyen / oc huercken bøye til den Høyre eller til den venstre side / før wi komme gennem dit Landemercke.

Edomiterne sagde til dem / Du skalt icke reyse gennem mig / eller ieg vil drage mod dig met suerd. Jsraels børn sagde til hannem / Wi ville reyse den alfare vey / Oc der som wi dricke aff dit vand / wi oc vort queg / da ville wi det betale / Wi ville ekon vandre til foed hen i gennem. Men hand sagde / Du skalt icke drage her i gennem / Oc Edomiterne droge vd mod dem / met it suarttal Folck oc en veldig haand. Saa formente Edomiterne Jsrael at drage gennem deris Landemercke / Oc Jsrael vigede fra dem.

Oc Jsraels børn brøde op aff Kades / oc droge met al Menigheden til det Bierg Hor. Oc HERREN talede met Mose oc Aaron paa det bierg Hor / hoss Edomiternis Landemercke / oc sagde. Lad Aaron samle sig til sit Folck / Thi hand skal icke komme ind i det Land / som ieg haffuer giffuit Jsraels børn / Fordi / at i vore min Mund wlydige / hoss Kiffue vandet. Tag Aaron oc hans søn Eleasar / oc led dem op paa det bierg Hor / Oc før Aaron aff sine Klæder / oc før hans søn Eleasar i dem / Oc Aaron skal der samle sig oc dø.

Da giorde Mose som HERREN haffde befalet hannem / oc de ginge op paa det bierg Hor for den gantske Menighed. Och Mose førde Aaron aff sine Klæder / oc førde hans søn Eleasar i dem. Saa døde Aaron der offuen paa Bierget. Men Mose oc Eleasar ginge ned aff Bierget. Oc der al Menigheden saa / at Aaron vor borte / begræde de hannem i trediue dage / det gantske Jsraels huss.

XXI.

DEr Arad de Cananiters Konge / som bode i Synden / hørde / at Jsrael kom ind at Speydernis vey / stridde hand mod Jsrael / oc førde nogle fangne bort. Da loffuede Jsrael HERREN it Løffte / oc sagde / Naar du giffuer dette folck vnder min haand / da vil ieg forbande deris Stæder. Oc HERREN hørde Jsraels røst / oc gaff dem Cananiterne / oc de forban dede dem oc deris Stæder / oc kallede den sted Harma.

Saa droge de fra det Bierg Hor paa veyen til det Røde haff / at de droge omkring de Edomiters land. Oc Folcket bleff kedsomt ved veyen / oc talede mod Gud oc mod Mose / Hui førde du oss aff Egypten / at wi skulde dø i ørcken? Thi her er huercken Brød eller Vand / oc vore Siele vemme offuer denne løse Mad.

Da sende HERREN gloendis Hugorme blant Folcket / de bede folcket / saa at mange døde aff Jsrael. Da komme de til Mose / oc sagde / Wi haffue syndet / at wi haffue talet mod HERREN oc mod dig / Bed HERREN / at hand vil tage disse Hugorme fra oss / Oc Mose bad for folcket.

Da sagde HERREN til Mose / Gør dig en kaaber Orm / oc reyss hannem op til it Tegen / Huo som er biden / oc seer til hannem / hand skal leffue. Da giorde Mose en kaaber Orm / oc reysde hannem op til it Tegen / Oc naar en Hugorm beed nogen / da saa hand til Kaaber ormen / oc bleff ved liffuit.

145 | Oc Jsraels børn droge vd oc leyrede dem i Oboth. Saa droge de fra Oboth och Leyrede dem i Jim hoss Abarim bierg i ørcken tuert offuer fra Moab / mod Solsens opgong. De droge der fra oc leyrede dem hoss den flod Sared. De droge der fra oc leyrede dem paa denne side Arnon / som ligger i ørcken / oc recker hen vd til Moabiternis landemercke / Thi at Arnon er Moabs landemercke / mellem Moab oc de Amoriter. Der aff siger mand i HERRENS Strids Bog / at Vaheb i Supha / oc Arnons becke / oc beckenis vandspring / som recke til Ar Stad / oc bøyer sig oc er Moabiternis landemercke.

Oc de droge der fra til en Brønd / det er den brønd / som HERREN talede om til Mose / Samle folcket / Jeg vil giffue dem vand. Der sang Jsrael denne Vise / oc den ene sang til den anden offuer Brønden / Denne er den brønd / som Førsterne haffue graffuit / de ædele blant folcket haffue graffuit hannem / ved leremesterne och deris Staffue. Och de droge fra denne ørck til Mathana / Oc fra Mathana til Na haliel / Oc fra Nahaliel til Bamoth / Oc fra Bamoth til den Dal / som ligger i Moabiternis marck / mod det høye bierg Pisga / som vender sig mod ørcken.

Oc Jsrael sende Bud hen til Sihon Amoriternis Konge / oc loed hannem sige. Lad mig reyse gennem dit Land / Wi ville icke bøye bort paa agrene oc ey i vingaardene / wi ville oc icke dricke vandet aff Brøndene / wi ville drage at Landeueyen / til wi komme gennem dit Landemercke. Oc Sihon vilde icke tilstede Jsrael at drage gennem sit Landemercke / Men hand forsamlede alt sit Folck / oc drog vd mod Jsrael i ørcken. Oc der hand kom til Jachza / stridde hand mod Jsrael.

Men Jsrael slo hannem met Suerdens skarpe / oc indtog hans Land fra Arnon indtil Jabok / oc indtil Ammons børn / Thi Ammons børns landemercke vore faste. Saa tog Jsrael alle disse Stæder / oc bode i alle Amoriternis stæder / i Hesbon oc alle hans Døtter. Thi at den stad Hesbon hørde Sihon Amoriternis konge til oc hand haffde før stridet mod Moabiternis konge / oc taget hans Land fra hannem / indtil Arnon.

Der aff siger mand it Ordsprock / kommer til Hesbon / at bygge oc opreyse Sihons stad. Thi der er faren ild aff Hesbon / en lue aff Sihons stad / som haffuer fortæret Moabiternis Ar oc de Borgere aff den høye Arnon. We dig Moab / du Camos folck est fortabet / Hans Sønner ere slagne paa fluct / oc hans Døtter ere førde fangne bort til Sihon Amoriternis konge. Deris herlighed er bleffuen til inted / fra Hesbon indtil Dibon / De ere ødelagde indtil Nopha som recker til Medba. Saa bode Jsrael i de Amoriters Land.

Oc Mose sende Speydere vd til Jaeser / oc de vunde hans Døtter / oc indtoge Amoriterne som vore der vdi. Oc de vende dem oc droge op at veyen til Basan / Da drog Og kongen aff Basan vd mod dem met alt sit folck at stride i Edrei. Oc HERREN sagde til Mose / Frøcte inted for hannem / thi ieg haffuer giffuit hannem i din haand met Land oc Folck / Oc du skalt gøre mod hannem / lige som du giorde ved Sihon Amoriternis konge / som bode i Hesbon. Oc de sloge hannem oc hans Sønner oc alt hans Folck at der bleff ingen igen / oc indtoge Landet. Der effter droge Jsraels børn frem / oc leyrede dem paa Moabiternis heed / paa hin side Jordan mod Jericho.

XXII.

DEr Balak Zipors søn saa / alt det som Jsrael haffde giort Amoriterne / oc at Moabiterne frøctede saare for samme Folck / at de vore saa mange / oc at Moabiterne gruede for Jsraels børn / Oc sagde til de Madianiters Eldste / Nu skal denne Hob opæde alt det her er omkring oss / lige som Øxen opæde græss paa marcken. Men Balak Zipors søn vor paa den tid Moabiternis konge.

Oc hand sende Bud vd til Balaam Beors søn til Pethor / hand bode hoss vandet i hans folckis Børns Land / at de skulde kalde hannem / oc loed hannem sige / See / Der er it Folck kommet aff Egypten / det skiuler Jordens ansict oc ligger mod mig. Saa kom nu / oc forbande mig det Folck / thi det er mig for mectigt / Om ieg kunde sla dem / oc fordriffue dem aff Landet / Thi ieg ved / at huem du velsigner / hand er velsignet / oc huem du forbander / hand er forbandet.

Oc de Eldste aff Moabiterne ginge hen met de Eldste aff Madianiterne / oc haffde Spaamendenis Løn i deris hender / oc de ginge ind til Balaam / oc sagde hannem Balaks ord. Oc hand sagde til dem / Bliffuer her i nat offuer / saa vil ieg sige eder suar igen / effter som HERREN siger mig / Saa bleffue Moabiternis Førster hoss Balaam.

146 | Oc Gud kom til Balaam / oc sagde / Huad ere de for Folck / som ere hoss dig? Balaam sagde til Gud / Balak Zipors søn Moabiternis konge sende dem til mig / See / Deuer it folck dragit aff Egypten / oc skiuler Jordens ansict / Saa kom nu oc forbande dem / om ieg kunde stride met dem oc fordriffue dem. Gud sagde til Balaam / gack icke met dem / oc forbande icke heller det Folck / thi det er velsignit. Da stod Balaam aarle op om morgenen / oc sagde til Balaks Førster / Gaar hen til eders Land / thi HERREN vil icke tilstede / at ieg skal fare met eder.

Saa giorde Moabiternis Førster dem rede / komme til Balak / oc sagde / Balaam vil icke fare met oss. Da sende Balak end mectigere oc herligere Førster end de andre vore. Der de komme til Balaam / sagde de til hannem / Saa lader Balak Zipors søn dig sige / Kere necte icke at drage til mig / Thi ieg vil gøre dig stor ære / och huad du siger mig vil ieg gøre / Kere kom oc forbande mig dette Folck.

Balaam suarede / oc sagde til Balaks tienere / vilde Balak giffue mig sit Huss fult aff sølff oc guld / Saa kunde ieg dog icke offuertræde HERRENS min Guds ord / lidet eller stort at gøre. Saa bliffuer dog nu her oc i denne nat / at ieg kand forfare / huad HERREN vil ydermere tale met mig. Da kom Gud om natten til Balaam / oc sagde til hannem / Ere de Mend komne hid at kalde dig / Da gør dig rede oc far met dem / Dog skalt du gøre / huad ieg siger dig.

Da stod Balaam op om morgenen / oc salede sin Aseninde / oc drog hen met de Mo abiters Førster. Men Gud bleff saare vred for hand drog hen / Oc HERRENS Engel traadde frem i veyen / at staa hannem emod / Men hand reed paa sin Aseninde / oc haffde tho Drenge met sig. Oc Aseninden saa HERRENS Engel staa i veyen / oc it draget Suerd i hans haand / Oc Aseninden vigede aff veyen oc gick paa marcken / Men Balaam slo hende / at hun skulde gaa i veyen.

Da traadde HERRENS Engel frem paa den sneffre sti vdmet Vingaardene som vore gerde paa baade sider. Oc der Aseninden saa HERRENS Engel / trengde hun sig op til gerdet / och klemde Balaams fod op til gerdet / Oc hand slo hende end mere. Da gick HERRENS Engel lenger frem / oc traadde paa en sneffuer Sted / der som ingen vey vor at vige aff / huercken til den høyre eller til den venstre side. Oc der Aseninden saa HERRENS Engel / falt hun paa sine knæ vnder Balaam / Da bleff Balaam saare vred / oc hand slo Aseninden met keppen.

Da oplod HERREN munden paa Aseninden / oc hun sagde til Balaam / huad haffuer ieg giort dig / at du haffuer nu slaget mig tre gonge? Balaam sagde til Aseninden / fordi at du spaatter mig / Ah / haffde ieg nu it suerd i haanden / da vilde ieg sla dig ihiel. Aseninden sagde til Balaam / Er ieg icke din Aseninde som du haffuer redet paa / din tid / indtil denne dag? Pleyde ieg oc nogen tid at gøre dig saadant : Hand sagde / Ney.

Da oplod HERREN Balaams øyen / at hand saa HERRENS Engel staa i veyen / oc it draget Suerd i hans haand / oc hand neyede oc bøyede sig met sit ansict. Oc HERRENS Engel sagde til hannem / Hui haffuer du nu saa slaget din Aseninde tre gonge? See / Jeg er vdgongen at ieg skal staa dig emod / thi veyen er foruent for mig. Oc Aseninden saa mig / oc vigede tre gonge for mig / Ellers der som hun haffde icke viget for mig / da vilde ieg oc slaget dig nu ihiel / oc ladet Aseninden leffue. Da sagde Balaam til HERRENS Engel / Jeg haffuer syndet / thi ieg viste icke / at du stodst mod mig paa veyen / Oc der som det nu icke behager dig / vil ieg vende mig til bage igen. HERRENS Engel sagde til hannem / Drag hen met Mendene / Men du skalt inted andet tale / end huad ieg siger dig / Saa foer Balaam met Balaks Førster.

Der Balak hørde at Balaam kom / reysde hand vd mod hannem til en aff Moabiternis stæder / som ligger i Arnons landemercke / som er hoss det yderste landemercke / oc sagde til hannem / Sende ieg icke bud til dig / oc loed dig kalde? Hui komst du da icke til mig? Ment du / at ieg kunde icke ære dig? Balaam suarede hannem / See / ieg er kommen til dig / Men huorledis kand ieg tale noget andet / end det som Gud giffuer mig i munden / det skal ieg tale? Saa foer Balaam met Balak / oc de komme i Gade staden. Oc Balak offrede fæ oc faar / oc sende bud effter Balaam oc effter de Førster som vore hoss hannem.

XXIII.

OM Morgenen tog Balak Balaam / oc førde hannem op paa Baalss* høy / at hand kunde der aff see indtil enden aff Folcket. Oc Balaam sagde til Balak / Byg mig her siu Altere / oc skicke mig hid siu øxen oc siu vædre. Balak giorde 147 | som Balaam sagde / oc baade Balak oc Balaam offrede / ia paa huert Altere en Oxe oc en væder. Oc Balaam sagde til Balak / Stat hoss dit Brendoffer / Jeg vil gaa hen / om maa uel ske HERREN kunde møde mig / at ieg kunde giffue dig til kende / huad hand viser mig / och hand gick hastelige hen.

Oc Gud møtte Balaam / Oc hand sagde til hannem / Jeg haffuer tilred siu Altere / oc io offret en oxe oc en væder paa huert Altere. Da lagde HERREN ordet i munden paa Balaam / oc sagde / gack til Balak igen / oc sig saa. Oc der hand kom til hannem igen / See / da stod hand hoss sit Brendoffer / met alle Moabiternis Førster.

Da begynte hand sin Tale / oc sagde / aff Syrien haffuer Balak Moabiternis Konge ladit hente mig / fra Biergene mod østen / kom / forbande mig Jacob / kom / skende paa Jsrael. Huorledis skal ieg forbande dem / som Gud icke forbander? Huorledis skal ieg skende paa dem / som HERREN icke skender? Thi ieg seer dem vel aff disse høye Stene / oc aff Høyene beskuer ieg dem. See / det Folck skal serdelis bo / oc icke regnis blant Hedningene. Huo kand tele Jacobs støff / oc talled paa den fierde part aff Jsrael? Min Siel dø de Retferdigis død / oc mit Endeligt bliffue lige som deris ende.

Da sagde Balak til Balaam / Huad gør du mod mig? Jeg loed hente dig at forbande mine Fiender / oc see / du velsigner dem. Hand suarede / oc sagde / Skal ieg icke holde oc tale det som HERREN giffuer mig i munden? Balak sagde til hannem / Kom dog met mig paa en anden Sted / aff huilcken du kant see ende paa dem / oc dog icke see dem aldelis alle / oc forbande mig dem der.

Oc hand førde hannem op paa en stor Plan paa det høye aff Pisga / oc bygde siu Altere / oc offrede io paa huert Altere en oxe oc en væder / Oc sagde til Balak / Traad saa frem hoss dit Brendoffer / ieg vil der tage vare. Oc HERREN møtte Balaam / oc gaff hannem ordet i hans mund / oc sagde / gack til Balak igen / oc tale saa. Oc der hand kom til hannem igen / See / da stod hand hoss sit Brendoffer / met Moabiternis Førster / Oc Balak sagde til hannem / huad sagde HERREN ?

Oc hand opløffte sin Tale / oc sagde / Stat op Balak oc hør til / giff act paa huad ieg siger du Zipors søn. Gud er icke it Menniske at hand liuger / ey heller it Menniskis Barn / at hannem angrer noget. Skulde hand sige noget oc gøre det icke? Skulde hand tale noget oc holde det icke? See / ieg er ført hid at velsigne / Jeg velsigner oc kand det icke vende. Mand seer ingen Møye i Jacob / oc inted Arbeyde i Jsrael / HERREN hans Gud er hoss hannem / oc Kongens basuner blant dem. Gud førde dem aff Egypten / hans frimodighed er lige som en Enhørningis. Thi der er ingen Troldom i Jacob / oc ingen Spaamand i Jsrael. Paa sin tid skal mand tale om Jacob oc Jsrael / huad vnderligt Gud gør. See / det Folck skal opstaa som en vng Løwe / och det skal ophøye sig som en Løwe / Det skal icke legge sig / før det opædet Roffuit / oc dricker blodet aff de Jhielslagne.

Da sagde Balak til Balaam. Du skalt huercken forbande eller velsigne dem. Balaam suarede / oc sagde til Balak / Haffuer ieg ey sagd dig / At alt det som HERREN siger / det skal ieg gøre? Balak sagde til hannem / Kom dog / ieg vil føre dig til en anden Sted / om det kunde der maa vel ske behage Gud / at du der forbander dem for mig. Oc hand førde hannem øffuerst op paa det bierg Peor / som er mod ørcken.

Oc Balaam sagde til Balak / Byg mig her siu Altere / oc skicke mig siu øxen oc siu vædre / Balak giorde som Balaam sagde / oc offrede io en oxe oc en væder paa huert Altere.

XXIIII.

DEr Balaam nu saa / at det behagede HERREN / at hand velsignede Jsrael / Gick hand icke hen / som tilforn / effter Troldkarlene / Men hand vende sit ansict strax hen mod ørcken / opløffte sine øyen oc saa Jsrael / huorledis de laae effter deris Slecter. Oc Guds aand kom paa hannem / oc hand begynte sin Tale / oc sagde / Det siger Balaam Beors søn / Det siger den Mand / som øyene ere opladne paa / Det siger den som hører Guds tale / den som seer den Allermectigstis obenbarelse / den der øyene bliffue obne paa / naar hand falder paa knæ.

Huor deylige ere dine Paulun Jacob / oc dine bolige Jsrael. Lige som Becke vdbrede dem / som Vrtegaarde hoss vandet / som de Paulun der HERREN planter som Cedern hoss vandet. Der skal flyde vand aff hans Spand / och hans Sæd skal bliffue it stort vand / Hans Konge skal bliffue høyre end Agag / oc hans Rige skal ophøye sig. Gud førde hannem 148 | aff Egypten / Hans frimodighed er lige som en Enhørningis. Hand skal opsluge Hedningene sine Forfølgere oc sønderknuse deris been / oc sla dem smaa met sine Skud. Hand haffuer lagd sig ned som en Løwe / oc som en vng Løwe / Huo vil opreyse sig mod hannem? Velsignet vere den som dig velsigner / Oc forbandet som dig forbander.

Da bleff Balak hastig oc vred paa Balaam / oc slo henderne tilsammen / oc sagde til hannem / Jeg loed hente dig / At du skulde forbande mine Fiender / oc See / du haffuer nu tre gonge velsignet dem. Oc far nu hen til din sted / Jeg tenckte / at ieg vilde giort dig ære / Men HERREN haffuer forhindret dig den ære.

Balaam suarede hannem / Talede ieg ey til dine Bud / som du sende til mig / oc sagde? Vilde Balak giffue mig sit Huss fult aff sølff oc guld / da kunde ieg icke gøre mod HERRENS ord / enten ont eller got effter mit hierte / Men huad som HERREN vilde sige mig / det skulde ieg oc sige? Oc see nu / naar ieg drager til mit Folck / da kom / saa vil ieg spaa dig / huad dette Folck skal gøre dit folck i den siste tid.

Oc hand begynte sin Tale / oc sagde / Det siger Balaam Beors søn / Det siger den Mand som øyene ere opladne paa / Det siger den som hører Guds tale / oc den som haffuer den Allerhøystis visdom / den som seer den Allermectigstis obenbarelse / oc den der øyene bliffue obne paa / naar hand falder paa knæ. Jeg skal see hannem men icke nu / Jeg skal skue hannem / men icke nær hoss. Der skal oprinde en Stierne aff Jacob / oc opkomme en Kongelig Spir aff Jsrael / oc hand skal sønder knuse Moabiternis Førster / oc ødelegge alle Seths børn. Edom skal hand indtage / oc Seir skal vere sine Fiender vnderdanig / Men Jsrael skal beholde seyer. aff Jacob skal Regenteren komme / oc ødelegge det som igen er aff Stæderne.

Oc der hand saa Amalekiterne / begynte hand sin Tale / oc sagde / Amalek den første blant Hedningene / Paa det siste skalt du aldelis ødeleggis.

Oc der hand saa Keniterne / begynte hand sin Tale / oc sagde / Fast er din Bolig / och du haffuer bygd din Rede i en Stenklippe / Men o Kain / du skalt brendis / naar Assur fører dig fangen bort.

Oc hand begynte atter sin Tale / oc sagde / Ah / Huo skal kunde leffue / naar Gud skal gøre saadant? Oc skibene aff Chithim skulle forderffue Assur oc Eber / Men hand skal oc ødeleggis.

Oc Balam giorde sig rede oc foer hen / oc kom til sin Sted igen / Oc Balak drog sin vey.

XXV.

OC Jsrael bode i Sittim / oc Folcket begynte at bedriffue hoer met Moabiternis døtter / som bade folcket til deris Affguders Offer / Oc folcket oed oc tilbad deris Affguder / oc Jsrael hengde sig til Baal Peor. Da forhastede HERRENS vrede sig offuer Jsrael / oc hand sagde til Mose / Tag alle de Øffuerste for Folcket / och heng HERREN dem op mod Solen / paa det / at HERRENS hastige vrede maa vendis fra Jsrael. Oc Mose sagde til Jsraels Dommere / Huer sla sit Folck ihiel / som haffue giffuet dem til BaalPeor.

Oc see / en Mand aff Jsraels børn kom / oc ledde en Madianitiske quinde blant sine Brødre / oc loed Mose oc al Jsraels børns Menighed see der paa / som græde for Vidnesbyrdens Tabernakels dør. Der Pinehas Eleasars søn / som er Aarons Prestis søn det saa / stod hand op fra Menigheden / oc tog it Spiud i sin haand / oc gick ind i Horehuset effter den Jsraelitiske mand / oc stack dem baade / den Jsraelitiske Mand oc Quinden gennem liffuet / Da bleff Plagen stillet som vor paa Jsraels børn. Oc der bleffue ihielslagne i den Plage fire oc tiue tusinde.

Oc HERREN talede met Mose / oc sagde / Pinehas Eleasars søn / som er Aarons Prestis søn / haffuer vent min vrede fra Jsraels børn / ved hans Nidkærhed for mig / at ieg skulde icke i min Nidkærhed ødelegge Jsraels børn. Der faare sig / See / Jeg giffuer hannem min Pactis fred / oc hand oc hans Sæd effter hannem skulle haffue den Pact til it euigt Prestedømme / Der faare / at hand vor nidkær for sin Gud / oc forligte Jsraels børn.

Men den Jsraelitiske mand som bleff slagen met den Madianitiske quinde hed Simri / Salu søn / en Forste for Simeoniternis faders Huss. Den Madianitiske quinde / som oc bleff slagen / Hed Casbi / Zurs daatter / som vor en Slectis Første blant Madianiterne.

Oc HERREN talede met Mose / oc sagde / Gører Madianiterne skade / oc slar dem / Thi de haffue giort eder skade / met deris Listighed / som de brugede met eder ved Peor / oc ved deris søster Casbi / den Madianiters Førstis daatter / som bleff slagen paa Plagens dag for Peors skyld / oc plagen kom der effter.

149 | XXVI.

OC HERREN sagde til Mose oc Eleasar Aarons Prestis søn. Tag Summen aff al Jsraels børns Menighed / fra tiue aar gamle oc der offuer / effter deris Fedris huss / alle de som kunde drage i Strid vdi Jsrael. Oc Mose oc Eleasar Presten talede met dem / paa Moabiternis marck / hoss Jordan mod Jericho / de som vore tiue aar oc der offuer / lige som HERREN haffde befalet Mose / oc Jsraels børn / som vore dragne aff Egypten.

Ruben Jsraels Førstefødde / Disse vore Rubens børn / Hanoch / aff huilcken Hanochiternis slect kommer. Pallu / aff huilcken Palluiternis slect kommer. Hezron / aff huilcken Hezroniternis slect kommer. Charmi / aff huilcken Charmiternis slect kommer. Dette er slecten aff Ruben / Oc deris tal vor / try oc fyritiue tusinde / siu hundrede oc trediue.

Men Pallu børn / vore Eliab / oc Eliabs børn vore / Nemuel oc Dathan oc Abiram. Det er den Dathan oc Abiram som vore naffnkundige blant Menigheden / de som sette dem op mod Mose oc Aaron met Kore hob / der de opsette dem mod HERREN . Oc Jorden oplod sin mund / oc opsløg dem met Korah / der den Hob døde / der ilden opsløg thu hundrede oc halfftrediesinds tiue Mend / oc bleffue til it Tegen. Men Korah børn døde icke.

Simeons børn i deris slecter vore / Nemuel / Der aff kommer Nemueliternis slect. Jamin / der aff kommer Jaminiternis slect. Jachin / der aff kommer Jachiniternis slect. Serah / der aff kommer Serahiternis slect. Saul / der aff kommer Sauliternis slect. Denne er slecten aff Simeon / thu oc tiue tusinde oc thu hundrede.

Gads børn i deris slecter vore / Ziphon / der aff kommer Ziphoniternis slect. Haggi / der aff kommer Haggiternis slect. Suni / der aff kommer Suniternis slect. Osni / der aff kommer Osniternis slect. Eri / der aff kommer Eriternis slect. Arod / der aff kommer Aroditernis slect. Ariel / der aff kommer Arieliternis slect. Dette er Gads børns slect / effter deris tal / fyritiue tusinde oc fem hundrede.

Juda børn / Ger oc Onan / huilcke der baade døde i det land Canaan. Juda børn i deris slecter vore disse / Sela / der aff kommer Selaniternis slect. Perez / der aff kommer Pereziternis slect. Serah / der aff kommer Serahiternis slect. Men Perez børn vore / Hezron / der aff kommer Hezroniternis slect. Hamuel / der aff kommer Hamuliternis slect. Det er Juda slect / i deris tal / sex oc halffierdesinds tiue tusinde oc fem hundrede.

Jsaschar børn i deris slecter vore / Thola / der aff kommer Tholaiternis slect. Phuua / der aff kommer Phuuaniternis slect. Jasub / der aff kommer Jasubiternis slect. Simron / der aff kommer Simroniternis slect. Disse ere Jsaschar slecter / i deris tal / fire oc trysinds tiue tusinde oc try hundrede.

Sebulons børn i deris slecter vore / Sared / der aff kommer Sarditernis slect. Elon / der aff kommer Eloniternis slect. Jahelel / der aff kommer Jaheleliternis slect. Disse ere Sebulons slecter / effter deris tal / trysinds tiue tusinde oc fem hundrede.

Josephs børn / i deris Slecter vore / Manasse oc Ephraim. Men Manasse børn vore / Machir / der aff kommer Machiriternis slect. Machir afflede Gilead / der aff kommer Gileaditernis slect. Men disse ere Gileads børn / Hieser / der aff kommer Hieseriternis slect. Helek / der aff kommer Helekiternis slect. Asriel / der aff kommer Asrieliternis slect. Sichem / der aff kommer Sichimiternis slect. Smida / der aff kommer Smiditernis slect. Hepher / der aff kommer Hepheriternis slect. Men Zelaphehad vor Hephers søn / oc haffde ingen Sønner / men Døtter som hede Mahela / Noa / Hagla / Milca oc Thirza. Disse ere Manasse slecter / i deris tal / thu oc halfftrediesinds tiue tusinde oc siu hundrede.

Ephraims børn i deris slecter vore / Suthelah / der aff kommer Suthelahiternis slect. Becher / der aff kommer Becheriternis slect. Thahan / der aff kommer Thahaniternis slect. Men Suthelah børn vore / Eran / der aff kommer Eraniternis slect. Disse ere Ephraims børns slecter / i deris tal / thu oc trediue tusinde oc fem hundrede / Disse ere Josephs børn i deris Slecter.

Ben Jamins børn i deris slecter vore / Bela / der aff kommer Belaiternis slect. Asbel / der aff kommer Asbeliternis slect. Ahiram / der aff kommer Ahiramiternis slect. Supham / der aff kommer Suphamiternis slect. Hupham / der aff kommer Huphamiternis slect. Men Bela børn vore / Ard oc Naeman / der aff kommer Arditernis oc Naemaniternis slecter. Disse ere Ben Jamins børn i deris slecter / i tallet fem oc fyritiue tusinde oc sex hundrede.

Dans børn i deris slecter vore / Suham / der aff kommer Suhamiternis slect. Disse vore Dans slect i deris slecter / oc de vore alle sammen i tallet / fire oc trysinds tiue tusinde / och fire hundrede.

150 | Assers børn i deris slecter vore / Jemna / der aff kommer Jemniternis slect. Jeswi / der aff kommer Jeswiternis slect. Bria / der aff kommer Briiternis slect. Men Bria børn vore / Heber der aff kommer Hebriternis slect. Melchiel / der aff kommer Melchieliternis slect. Oc Assers daatter hed Sarah. Disse ere Assers børns slecter / i deris tal / try oc halfftrediesinds tiue tusinde oc fire hundrede.

Nephthali børn i deris flecter vore / Jaheziel / der aff kommer Jahezieliternis slect. Guni / der aff kommer Guniternis slect. Jezer / der aff kommer Jezeriternis slect. Sillem / der aff kom mer Sillemiternis slect. Disse ere de slecter aff Nephthali / i deris tal / fem oc fyritiue tusinde oc fire hundrede. Dette er Summen paa Jsraels børn / sex gonge hundrede tusinde / it tusinde siu hundrede oc trediue.

Oc HERREN talede met Mose / oc sagde / Du skalt vddele Landet blant disse til Arff / effter naffnenis tal / Du skalt giffue mange meget til Arff / och faa føye / Mand skal giffue huer effter deris tal. Dog skal mand dele Landet met Laad / de skulle tage Arff effter deris Fedris slectis naffn / Thi du skalt vddele deris Arff effter Laad / som de ere mange och faa til.

Oc dette er summen paa Leuiterne i deris slecter / Gerson / aff hannem er Gersoniternis slect. Kahath / aff hannem er Kahathiternis slect. Merari / aff hannem er Merariternis slect. Disse ere Leui slecter / De Libniters slect / De Hebroniters slect / De Mahaliters slect / de Musiters slect / De Korahiters slect.

Kahath afflede Amram / oc Amrams Hustru hed Jochebed / Leui daatter / som bleff hannem fød i Egypten / Oc hun fødde Amram / Aaron oc Mosen / oc Mar Jam deris søster. Men Aaron bleffue Nadab / Abihu / Eleasar oc Jthamar fødde. Oc Nadab oc Abihu døde / der de offrede fremmet Jld for HERREN . Oc Summen paa dem vor / try oc tiue tusinde alle Mandkøn / fra en Maaned oc der offuer. Thi de bleffue icke regnede blant Jsraels børn / thi mand gaff dem ingen Arff blant Jsraels børn.

Dette er summen paa Jsraels børn / som Mose oc Presten Eleasar talde paa Moabiternis marck / hoss Jordan mod Jericho. Blant huilcke vaare ingen aff den sum / der Mose oc Pre sten Aaron talde Jsraels børn i Sinai ørck / Thi HERREN haffde sagd til dem / at de skulde visselige dø i ørcken / oc der bleff ingen igen / Vden Caleb Jephunne søn / oc Josua Nuns søn.

XXVII.

OC Zelaphehads døtter som vore Hephers søns / Gilead søns / Machir søns / Manasse søns / blant Manasse Joseph søns slect / som kalledis Mahela / Noa / Hagla / Milca oc Thirza / komme oc ginge frem til Mose oc til Presten Eleasar / oc til Hoffuitzmendene oc til al Menigheden / vden for Vidnesbyrdens Tabernakels dør / oc sagde / vor Fader døde i ørcken / oc vor icke met blant den Menighed / som opreysde sig mod HERREN i Korah Hob / men hand døde i sin synd / oc haffde ingen Sønner / Hui skal da vor Faders naffn vndergaa blant hans slect / om hand haffuer end ingen Søn? Giffuer oss oc nogen Eyedom blant vor faders Brødre.

Mose førde deris sag for HERREN . Oc HERREN sagde til hannem / Zelaphehads døtter haffue ret talet / Du skalt giffue dem Arffuegodz blant deris faders Brødre / oc du skalt vende deris faders Arff til dem. Oc sig Jsraels børn / Naar nogen døer oc haffuer icke Sønner / da skulle i vende hans Arff til hans Døtter. Haffuer hand ingen Døtter / da skulle i giffue hans Brødre det. Haffuer hand icke Brødre / da skulle i giffue hans Faderbrødre det. Haffuer hand icke faderbrødre / da skulle i giffue hans neste Slectinge det / som høre hannem til i hans Slect / at de indtage det. Dette skal vere Jsraels børn en Low oc Ræt / som HERREN haffuer befalet Mose.

Oc HERREN sagde til Mose / gack op paa dette bierg Abarim / oc besee Landet / som ieg skal giffue Jsraels børn. Oc naar du haffuer seet det / da skalt du samle dig til dit Folck / lige som din broder Aaron er forsamlet. Effterdi / at i vore mine ord vlydige i den ørcken Zin / den tid Menigheden kiffuede der / der i skulde helliget mig for dem ved vandet / Det er Kiffue vandet i Kades vdi den Ørcken Zin. Oc Mose talede met HERREN / oc sagde / Vilde HERREN som er Gud offuer alt leffuendis Kød / sette en Mand offuer Menigheden / som kand gaa ind oc vd for dem / oc føre dem vd oc ind / At HERRENS Menighed skal icke vere / lige som faar vden Hyrde.

Oc HERREN sagde til Mose / Tag Josua Nuns søn til dig / som er en Mand i huilcken Aanden er / oc leg dine hender paa hannem / oc skicke hannem for Presten Eleasar / oc 151 | for den gantske Menighed / oc giff hannem befalning for deris øyen / oc leg din Herlighed paa hannem / at den gantske Jsraels børns Menighed skal vere hannem lydig. Oc hand skal gaa frem for Presten Eleasar / hand skal spørge raad for hannem / effter Liusens skickfor HERREN. Effter hans mund skulle baade hand oc alle Jsraels børn met hannem reyse vd oc ind / oc den gantske Menighed.

Mose giorde som HERREN haffde befalet hannem / oc tog Josua oc skicke de hannem for Presten Eleasar / oc for den gantske Menighed / oc lagde sin haand paa hannem / och gaff hannem befalning / lige som HERREN haffde talet met Mose.

XXVIII.

OC HERREN talede met Mose / oc sagde / Biud Jsraels børn / oc sig til dem / Offeret aff mit Brød / som er it Offer til en sød luct / skulle i holde til sin tid / at i offre mig det. Oc sig til dem / Disse ere de Offer / som i skulle offre HERREN / Aars gamle Lam / som ere vden lyde / huer dag thu til it dagligt Brendoffer / it Lam om morgenen / det andet mod afftenen / Der til tiende parten aff en Epha huedemel til it Madoffer / blandet met olie som er støt / en fierde part aff en Hin. Det er it dagligt Brendoffer / som i offrede paa Sinai bierg / til en sød luct / en Jld for HERREN . Der til Drickofferet / ia til it Lam fierde parten aff en Hin / Mand skal offre Drickofferens Vin i Helligdommen for HERREN . Det andet Lam skalt du rede til mod afftenen / lige som Madofferet om morgenen / oc som Drickofferet HERREN til it velluctendis Offer.

Men om Sabbaths dagen thu Lam aars gamle vden lyde / oc tho tiende huedemel / blandet met olie / til it Madoffer / oc Drickoffer der til. Det er huer Sabbaths Brendoffer / foruden det daglige Brendoffer met sit Drickoffer.

Men den første dag i eders maanede skulle i offre HERREN it Brendoffer / tho vnge stude / en væder / siu lam aars gamle vden lyde. Oc io tre tiende huedemel til Madofferet blandet met olie til huer stud / oc tho tiende huedemel til Madoffer blandet met olie til huer væder. Oc io en tiende huedemel til Madoffer blandet met olie / til huert lam / Det er it velluctendis Brendoffer for HERREN . Oc sit Drickoffer skal vere / en halff Hin vin til studen / oc en tredie part aff en Hin til væderen / oc en fierde part Hin til lammet. Det er Brendofferet paa huer maaned om aaret. Der til met skal mand berede HERREN en gedebuck til Syndoffer / offuer det daglige Brendoffer / met sit Drickoffer.

Men paa den fiortende dag i den første maaned / er det HERRENS Paaske / Oc paa den femtende dag i den samme maaned / er Høytid / Mand skal æde vsured brød i siu dage. Den første dag skal kallis hellig / at i skulle komme tilsammen / J skulle ingen arbeydz gerning gøre de dage. Oc i skulle offre HERREN Brendoffer / tho vnge stude / en væder / siu lam aars gamle vlytte / met sit Madoffer / tre tiende huedemel blandet met olie til huer stud / oc tho tiende til væderen / oc io en tiende til huert aff de siu Lam. Der til en gedebuck til Syndoffer til en forligelse for eder / Dette skulle i gøre om morgenen / foruden det Brendoffer / som er it dagligt Brendoffer. Effter denne maade skulle i huer dag i siu dage / offre Brød til offer HERREN til en sød luct / foruden det daglige Brendoffer oc Drickoffer. Oc den siuende dag skal kallis hellig hoss eder / at i skulle komme tilsammen / i skulle ingen Arbeydz gerning gøre paa hannem.

Oc den Første fructis dag / naar i offre HERREN det ny Madoffer / naar eders Vger ere vde / hand skal kallis hellig / at i skulle komme tilsammen / i skulle ingen arbeydz gerning gøreder paa. Oc i skulle offre HERREN Brendoffer til en sød luct / tho vnge stude / en væder / siu lam aarss gamle / met deris Madoffer / tre tiende huedemel blandet met olie til huer stud / tho tiende til væderen / Oc io en tiende til huert lam aff de siu lam / Oc en gedebuck til en forligelse for eder. Dette skulle i gøre / foruden det daglige Brendoffer met sit Madoffer / det skal vere vden lyde / der til met sit Drickoffer.

XXIX.

OC den første dag i den siuende Maaned / skal kallis hellig hoss eder / at i skulle komme tilsammen / ingen arbeydz gerning skulle i gøre der paa / Det et eders Basunis dag. Oc i skulle gøre Brendoffer HERREN til en sød luct / en vng stud / en væder / siu lam aarss gamle vden lyde. Der til deris Madoffer / tre tiende huedemel blandet met olie til studen / tho tiende til væderen / Oc en 152 | tiende til huert lam aff de siu lam. Oc en gedebuck til Syndoffer / til en forligelse for eder / foruden samme maanedz Brendoffer oc Madoffer / oc foruden det daglige Brendoffer met sit Madoffer / oc met deris Drickoffer / effter deris Skick til en sød luct / Det er HERREN it offer.

Den tiende dag i denne siuende maaned / skal oc kallis hellig hoss eder / at i skulle komme tilsammen / oc i skulle plage eders Legeme / oc ingen gerning da gøre / Men i skulle offre HERREN Brendoffer til en sød luct / En vng stud / en væder / siu lam aars gamle vden ly de. Met deris Madoffer / tre tiende huedemel blandet met olie til studen / tho tiende til væderen / oc io en tiende til huert aff de siu lam. Der til en gedebuck til Syndoffer / foruden forligelsens Syndoffer / oc det daglige Brendoffer / met sit Madoffer / oc met deris Drickoffer.

Den femtende dag i den siuende maaned / skal kaldis hellig hoss eder / at i skulle komme tilsammen / J skulle ingen treldoms gerning gøre der paa / oc i skulle holde HERRENS høytid i siu dage. Oc i skulle offre HERREN Brendoffer / til it velluctendis offer / for HERREN / Tretten vnge Stude / tho vædre / fiorten lam aars gamle vden lyde. Met deris Madoffer / tre tiende huedemel blandet met olie / til huer aff de tretten stude / oc tho tiende / til huer aff de tho vædre / oc en tiende / til huert aff de fiorten lam. Der til en gedebuck til it Syndoffer / foruden det daglige Brendoffer met sit Madoffer / oc sit Drickoffer.

Anden dagen / tolff vnge stude / tho vædre / fiorten lam aars gamle vden lyde / met deris Madoffer oc Drickoffer til studene / til vædrene / oc til lammene / i deris tal effter Skicken. Der til en gedebuck til Syndoffer / foruden det daglige Brendoffer / met sit Madoffer / oc met deris Drickoffer.

Tredie dagen / elleffue Stude / tho Vædre / fiorten Lam aars gamle vden lyde / met deris Madoffer oc Drickoffer / til studene / til vædrene / oc til lammene / i deris tal effter Skicken. Der til en buck til Syndoffer / foruden det daglige Brendoffer / met sit Madoffer oc Drickoffer.

Fierde dagen / thi Stude / tho Vædre / fiorten Lam aars gamle vden lyde / met deris Madoffer oc Drickoffer / til studene / til vædrene / oc til lammene / i deris tal effter Skicken. Der til en gedebuck til Syndoffer / foruden det daglige Brendoffer / met sit Madoffer oc Drickoffer.

Femte dagen / ni Stude / tho Vædre / fiorten Lam aarss gamle vden lyde / Met deris Madoffer oc Drickoffer til studene / til vædrene / oc til lammene / i deris tal effter Skicken. Der til en gedebuck til Syndoffer / foruden det daglige Brendoffer / met sit Madoffer oc met sit Drickoffer.

Siette dag / otte Stude / tho Vædre / fiorten Lam aars gamle vden lyde / Met deris Madoffer oc Drickoffer til studene / til vædrene / oc til lammene / i deris tal effter Skicken. Der til en buck til Syndoffer / foruden det daglige Brendoffer / met sit Madoffer oc sit Drickoffer.

Siuende dagen / siu Stude / tho Vædre / fiorten Lam aarss gamle vden lyde / Met deris Madoffer oc Drickoffer til studene / til vædrene / oc til lammene / i deris tal effter Skicken. Der til en gedebuck til Syndoffer / foruden det daglige Brendoffer / met sit Madoffer och sit Drickoffer.

Den ottende / skal vere Forsamlingens dag / i skulle inted Treldoms arbeyde gøre paa den. Oc i skulle offre Brendoffer / til en sød luctis offer for HERREN / En Stud / en Væder / siu Lam aars gamle vden lyde / Met deris Madoffer oc Drickoffer / til studen / til væderen / oc til lammene / i deris tal effter Skicken. Der til en gedebuck til Syndoffer / foruden det daglige Brendoffer / met sit Madoffer oc sit Drickoffer.

Saadant skulle i gøre HERREN paa eders Høytider / foruden det som i haffue loffuit oc aff fri vilie giffue til Brendoffer / Madoffer / Drickoffer oc Tackoffer. Oc Mose sagde Jsraels børn alt dette / som HERREN haffde befalet hannem.

XXX.

OC Mose talede met Førsterne for Jsraels børns Slecter / oc sagde / dette er det / som HERREN haffuer befalet. Der som nogen mand / gør HERREN it Løffte / eller suer en Eed / at hand forplicter sin Siæl / Hand skal icke rygge sit ord / men gøre altsammen / lige som det er vdgonget aff hans mund.

Naar en Quinde gør HERREN noget Løffte / oc forplicter sig / den stund hun er i sin Faders huss oc haffuer sin Mødom. Oc hendis løffte oc forplictelse som hun gør offuer hendis Siæl / kommer for hendis Fader / oc hand tier der til / Da gelder al hendis løffte oc al hendis forplictelse / som hun haffuer giort offuer sin Siæl. Men forbiuder hendis Fader hende det paa den dag som hand det hører / Da gelder huercken løffte eller forplictelse / som hun haffde forplictet sig met offuer sin Siæl / Oc HERREN skal vere hende naadig / effterdi at hendis Fader stod der emod.

153 | Men haffuer hun en Mand / oc hun haffuer noget løffte paa sig / eller hende vndfaller aff sine læbe en forplictelse offuer hendis Siæl / oc hendis Hosbonde hører det oc tier stille paa den samme dag / Da gelder hendis løffte oc forplictelse / som hun haffuer forplictet sig offuer sin Siæl. Men staar hendis Mand der emod den samme dag som hand hører det / Da er hendis løffte løst som hun haffuer paa sig / oc den forplictelse som er vndfallen aff hendis læbe offuer hendis Siæl / oc HERREN skal vere hende naadig.

Men huad en Vidue eller en Vdskuden loffuer oc forplicter sin Siæl met / det skal hun holde.

Naar nogen mands Tiuende loffuer eller forplictet sig offuer sin Siæl met en Eed / Oc Hosbonden hører det oc tier der til / oc staar der icke emod / Da skal alt det samme løffte holdis / oc alt det som de haffue forplictet dem offuer deris Siœle. Men siger Hosbonden der emod samme dag / naar hand det hører / Da gelder det icke som er vdgonget aff hans læbe / som det loffuede / eller forplictede sig offuer sin Siæl til / thi at Hosbonden haffuer rygget det / Oc HERREN skal vere hannem naadig. Oc alle løffte oc huer eed som saa gøris at plage legemet met / maa Hosbonden stadfeste eller rygge / i saa maade / at naar hand tier der til den ene dag effter den anden / Da stadfester hand alle de løffte oc forplictelser / som mand haffuer paa sig / fordi at hand tagde stille der til den dag hand det hørde. Men rygger hand det effter at hand haffuer det hørt / Da skal hand bære synden.

Disse ere de Skickelser som HERREN befol Mose / mellem Mand oc Quinde / mellem Fader oc Daatter / den stund hun er end nu Mø i sin Faders Huss.

XXXI.

OC HERREN talede met Mose / oc sagde / Heffne Jsraels børn offuer Madianiterne / at du der effter kant forsamle dig til dit Folck. Da talede Mose met Folcket / oc sagde / Vebner Folck blant eder til Strid mod Madianiterne / at de kunde heffne HERREN paa Madianiterne / Jt tusinde aff huer Slect / saa at i vdsende aff alle Jsraels slecter i samme Hær. Oc de toge aff Jsraels tusinde / io it tusinde aff huer slect / tolff tusinde vebnede til Strid. Oc Mose vdsende dem / i en Hær / met Pinehas Eleasars Prestis søn / oc de hellige Klæder / oc liudens Basune i sin haand.

Oc de førde samme Hær mod Madianiterne / som HERREN haffde befalit Mose / oc de ihielsloge alt Mandkøn. Der til sloge de Madianiternis Konger ihiel met deris ihielslagne / som vor / Eui / Rekem / Zur / Hur oc Reba / de fem Madianiters Konger / De sloge oc Balaam Beors søn ihiel met suerd. Oc Jsraels børn toge Madianiternis Hustruer oc deris Børn fangne / oc de røffuede alt deris Queg / al deris Boskaff / oc alt deris Godz. Oc de opbrende met ild alle deris Stæder som de bode vdi / oc alle Slot.

Oc de toge alt Roff / oc alt det der vor at tage / baade Menniske oc Queg / oc førde det til Mose oc til Presten Eleasar / oc til Jsraels børns Menighed / som ere / Fangerne / oc det Queg som vor taget / oc det røffuede Godz / i Leyren paa Moabiternis marck / som ligger hoss Jordan mod Jericho. Oc Mose oc Presten Eleasar oc alle Førsterne for Menigheden ginge mod dem vden for Leyren.

Oc Mose bleff vred paa Høffuitzmendene offuer samme Hær / baade paa dem som vore offuer tusinde oc offuer hundrede / som komme aff samme Hær oc strid / oc sagde til dem / Hui lode i alle Quinderne leffue? See / haffue ey de samme affuent Jsraels børn ved Balaams raad at de syndede mod HERREN offuer Peor / oc der kom en Plage offuer H E RRENS Menighed? Saa slar nu alt mandkøn ihiel blant Børnene / oc alle Quinderne som haffue bekent oc ligget hoss Mend. Men lader alle børnene aff Quindekøn som icke haffue bekent oc ey liggit hoss Mend / leffue for eder. Oc leyrer eder vden faare Leyren i siu dage / alle som enten haffue slaget nogen ihiel eller rørt ved noget Liig / at i lade eder affløse / paa den tredie oc siuende dag / met dem som i haffue taget til fange. Oc alle Klæder oc al Redskaff aff Skind / oc allehonde gerning aff skind / oc allehonde Trækar / skulle i rense.

Oc Presten Eleasar sagde til Stridzfolcket / som vore dragne i striden / Dette er Lowen / som HERREN haffuer befalet Mose. Guld / sølff / kaaber / Jern / thin oc bly / och alt det som lider ild / skulle i lade gaa gennem ild / oc rense det / at det bliffuer renset met Stencke vandet. Men alt det som icke lider ilden / skulle i lade gaa gennem vand / oc i skulle to eders klæder den siuende dag / saa bliffue i rene / Der effter skulle i komme i Leyren.

Oc HERREN talede met Mose / oc sagde / Tag summen paa Fangernis Roff / baade paa Menniske oc Queg / du oc Presten Eleasar / oc de Øffuerste Fedre for Menighe 154 |den. Oc giff dem halffdelen der aff som vore vddragne i Hærren oc stridde / oc den anden halffdel Menigheden. Oc du skalt Løffte for HERREN aff Stridzmendene som vore dragne i Striden / ia en Siel aff fem hundrede / baade aff Menniske / fæ / asen oc faar / aff deris Halffdel skalt du det tage / oc antuorde Presten Eleasar det HERREN til en Opløfftelse. Oc du skalt tage aff Jsraels børns Halffdel / it stycke aff huer halfftrediesinds tiue / baade aff Menniskene oc fæet / aff asen oc faar / oc aff alt Queg / oc antuorde Leuiterne det / som tage vare paa HERRENS Tabernakel.

Oc Mose oc Presten Eleasar giorde som HERREN haffde befalet Mose. Oc Roff godzet som igen vor / som Stridzfolcket haffde taget til Bytte vor sex hundrede tusinde oc halffierdesinds tiue tusinde oc fem tusinde faar / thu oc halffierdesinds tiue tusinde øxen / en oc trysinds tiue tusinde asen. Oc de Quindfolck som icke haffde bekent oc ey ligget hoss Mend / vore tolff oc tiue tusinde siele.

Oc de som haffde veret i Striden finge deris Halffdel / try hundrede tusinde oc søtten oc tiue tusinde / oc fem hundrede faar / Der aff fick HERREN sex hundrede fem oc halffierdesinds tiue faar. Oc de finge sexten oc tiue tusinde øxen / Der aff fick HERREN tho oc halffierdesinds tiue. De finge oc trediue tusinde oc fem hundrede asen / Der aff fick HERREN en oc trysinds tiue. De finge oc aff Menniskene / sexten tusinde / Der aff fick HERREN tolff oc tiue. Oc Mose antuorde Presten Eleasar HERRENS Opløfftelses offer / som HERREN haffde befalet hannem.

Oc den anden Halffdel som Mose skiffte blant Jsraels børn til Stridzfolcket / som vor / halffdelen der Menigheden falt til / vore try hundrede tusinde søtten oc tiue tusinde / oc fem hundrede faar / Sexten oc tiue tusinde øxen / Trediue tusinde oc fem hundrede asen / Oc sexten tusinde Menniske. Oc Mose tog aff samme Jsraels Halffdel / it stycke aff huer halfftrediesinds tiue / baade aff Menniskene oc aff Queget / oc antuorde Leuiterne som toge vare paa HERRENS Tabernakel / som HERREN haffde befalet Mose.

Oc Srridzfolckenis Høffuitzmend offuer tusinde / som vore offuer tusinde oc offuer hundrede / ginge frem til Mose / oc sagde til hannem. Dine Tienere haffue taget summen paa Stridzfolcket / som vor vnder vore hender / oc der fattedis icke en. Der faare føre wi HERREN skenck / aff det som huer aff oss haffuer fundet aff guld klenodie / kæder / armspan / ringe / øreringe oc smider / til en forligelse offuer vore Siele for HERREN .

Oc Mose oc Presten Eleasar anammede aff dem samme guld / i alle honde klenodie. Oc alt guld til Opløfftelsens offer / som de opløffte for HERREN / vor sexten tusinde oc siu hundrede oc halfftrediesinds tiue sekel / aff Høffuitzmendene offuer tusinde oc hundrede. Thi Stridzfolcket haffde røffuit huer for sig. Oc Mose oc Presten Eleasar anammede samme guld aff Høffuitzmendene offuer tusinde oc hundrede / oc førde det i Vidnesbyrdens Tabernakel / Jsraels børn til en amindelse for HERREN .

XXXII.

RVbens børn oc Gads børn haffde gantske meget queg / oc saae det land Jaeser oc Gilead at vere en bequem sted til deris queg / Oc de komme / oc sagde til Mose oc Presten Eleasar oc til Høffuitzmendene for menigheden. Det land Atroth / Dibon / Jaeser / Nimra / Hesbon / Eleale / Seban / Nebo oc Beon / som HERREN haffuer slaget for Jsraels menighed / er bequemt til Queg / oc wi dine Tienere haffue queg. Oc de sagde fremdelis / Haffue wi fundet naade for dig / Da giff dine Tienere det Land til eyedom / saa ville wi icke drage offuer Jordan.

Mose sagde til dem / Skulle eders Brødre drage i strid / oc i ville bliffue her? Hui foruen de i Jsraels børns hierte / at de drage icke hen offuer til det Land / som HERREN skal giffuedem? Saa giorde oc eders Fedre / der ieg vdsende dem aff Kades Barnea at besee Landet / Oc der de vore komne hen op til den beck Escol / oc saae Landet / da foruende de Jsraels børns hierte / at de vilde icke i Landet / som HERREN vilde giffuet dem.

Oc HERRENS vrede bleff hastig samme tid / oc hand suor / oc sagde / Disse Folck som ere vddragne aff Egypten fra tiue aar gamle oc der offuer / skulle io icke see det Land / som ieg haffuer suoret Abraham / Jsaac oc Jacob / fordi / at de haffue icke trolige effterfuld mig. Vndertagen Caleb Jephunne Kenisiters søn / oc Josua Nuns søn / Thi de haffue trolige effterfuld HERREN . Saa bleff HERRENS vrede grum offuer Jsrael / oc hand loed dem fare hid oc did i ørcken fyritiue aar / Til al den Slect omkom / som giorde ilde for HERREN. Oc see / J ere optraadde i eders Fedris sted / at Synderne skulle bliffue diss flere / oc i 155 | gøre end nu HERRENS vrede oc hastighed større mod Jsrael. Thi der som i vende eder fra hannem / da skal hand end nu lenger lade dem vandre i ørcken / Oc der met forderffue i alt dette Folck.

Da ginge de frem / oc sagde / Wi ville aleniste bygge Faare stier her til vort Queg oc stæder for vore Børn. Men wi ville beuebne oss fremmerst for Jsraels børn / indtil wi føre dem til deris Sted. Vore Børn skulle bliffue i de faste Stæder / for landens Jndbyggeris skyld. Wi ville icke fare hiem igen / før end Jsraels børn indtage huer sin Arff. Thi wi ville icke arffue met dem paa hin side Jordan / Men vor Arff skal falde oss til paa denne side Jordan mod østen.

Mose sagde til dem / Der som i ville det gøre / at i ville vebne eder til strid for H E RREN / Da drager offuer Jordan for HERREN / huo der er vebnet blant eder / indtil hand fordriffuer sine Fiender fra sit Ansict / oc Landet bliffuer vnderdannigt for HERREN / Der effter skulle i vende om igen oc vere vskyldige for HERREN oc for Jsrael / Oc saa skulle i haffue dette Land til eyedom for HERREN . Men ville i icke saa gøre / See / da synde i mod HERREN / oc i skulle fornemme eders synd / naar hun begriber eder. Saa bygger nu Stæder for eders Børn / oc Faare stier for eders Queg / oc gører som i haffue sagd.

Gads børn oc Rubens børn sagde til Mose / Dine Tienere skulle gøre / som min HERR E haffuer befalet. Vore Børn / Hustruer / Boskaff / oc alt vort Queg / skulle bliffue i stæderne vdi Gilead / Men wi dine Tienere ville alle drage vebnede til en Hær vdi strid for HERREN / som min Herre haffuer sagd.

Da bød Mose paa deris vegne Presten Eleasar oc Josua Nuns søn / oc de øffuerste Fedre for Jsraels børns slect / oc sagde til dem. Naar Gads børn / oc Rubens børn drage met eder offuer Jordan alle vebnede til strid for HERREN / oc Landet er eder vnderdannigt / Da giffuer dem det land Gilead til eyedom. Men drage de icke vebnede met eder / Da skulle de tage arff met eder i det land Canaan. Gads børn oc Rubens børn suarede / oc sagde / Lige som HERREN taler til dine Tienere / saa ville wi gøre / Wi ville drage vebnede for HERREN i det Land Canaan / oc beside vort Arffue godz paa denne side Jordan.

Saa gaff Mose Gads børn / oc Rubens børn / oc halffdelen aff Manasse Joseph søns slect / den Amoritiske kongis / Sihons kongerige / oc Ogs kongerige / kongens aff Basan / Landet met Stæderne i den gantske Egn trint omkring. Saa bygde Gads børn / Dibon / Atharoth / Aroer / Atroth / Sophan / Jaeser / Jegabeha / Bethnimra oc Betharan faste Stæder / oc Faare stier. Rubens børn bygde / Hesbon / Eleale / Kiriathaim / Nebo / Baal Meon / oc foruende naffnene / oc Sibama / oc de gaffue Stæderne naffn som de bygde.

Oc Machirs børn Manasse søns / ginge ind i Gilead oc vunde det / oc fordreffue Amoriterne som der vore vdi. Da gaff Mose Machir / Manasse søn / Gilead / oc hand bode der vdi. Men Jair Manasse søn gick hen oc vant deris Landzbyer / oc kallede dem Hauoth Jair. Nobah gick hen oc vant Knath met hendis Døtter / oc kallede den Nobah / effter sit naffn.

XXXIII.

DJsse ere de Reyser som Jsraels børn giorde / som vore vddragne aff Egypti land effter deris Hær / ved Mose oc Aaron. Oc Mose bescreff deris Reyse / huorlunde de droge / effter HERRENS befalning / oc disse ere de Rey ser som de droge. De droge vd fra Raemses den femtende dag i den første maaned / anden Paaske dag / ved en høy Haand / at alle Egypterne saae det / Oc de iorede samme tid deris Første fødde som HERREN haffde ihiel slaget blant dem / Thi HERREN haffde och bruget dom paa deris Guder.

Der de droge vd fra Raemses / leyrede de dem i Suchoth. Oc de droge vd fra Suchoth / oc leyrede dem i Etham / som ligger yderst i ørcken. De droge vdaff Etham / oc bleffue i den dal Hahiroth / som ligger mod Baal Zephon / oc leyrede dem mod Migdol. De droge vd fra Hahiroth / oc ginge mit gennem Haffuit bort i ørcken / oc reysde Tre dagis reyse i Ethams ørck / oc leyrede dem i Marah. De droge aff Marah oc komme til Elim / der vdi vore tolff Vandkiller / oc halffierdesinds tiue Palme træ / oc der leyrede de dem.

De droge fra Elim oc leyrede dem hoss det Røde haff. De droge fra det Røde haff oc leyrede dem i den ørcken Sin. De droge vd fra den ørck Sin / oc leyrede dem i Daphka. De droge vd fra Daphka / oc leyrede dem i Alus. De droge vd fra Alus / oc leyrede dem i Raphidim / Der haffde folcket inted Vand at dricke. De droge aff Raphidim / oc leyrede dem i Sinai ørck.

156 | De droge aff Sinai / och leyrede dem i Løstgraffuerne. De droge fra Løstgraffuerne / oc leyrede dem i Hazeroth. De droge vd fra Hazeroth / oc leyrede dem i Rithma. De droge fra Rithma / oc leyrede dem i Rimon Parez. De droge fra Rimon Parez / oc leyrede dem i Libna. De droge fra Libna / oc leyrede dem i Rissa. De droge fra Rissa / oc leyrede dem i Kehelatha. De droge fra Kehelatha / oc leyrede dem paa det bierg Sapher. De droge fra det bierg Sapher / oc leyrede dem i Harada. De droge fra Harada / oc leyrede dem i Makeheloth.

De droge fra Makeheloth / oc leyrede dem i Tahath. De droge fra Tahath / oc leyrede dem i Tharah. De droge fra Tharah / oc leyrede dem i Mithka. De droge fra Mithka / oc leyre de dem i Hasmona. De droge fra Hasmona / oc leyrede dem i Moseroth. De droge fra Mose roth / oc leyrede dem i Bne Jaekon. De droge fra Bne Jaekon / oc leyrede dem i Horgidgad. De droge fra Horgidgad / oc leyrede dem i Jathbatha. De droge fra Jathbatha / oc leyrede dem i Abrona. De droge fra Abrona / oc leyrede dem i Ezeongaber. De droge fra Ezeongaber / oc leyrede dem i den ørck Zin / det er Kades.

De droge fra Kades / oc leyrede dem hoss det bierg Hor / hoss Edoms landz landemerc ke. Der gick Presten Aaron op paa det bierg Hor / effter HERRENS befalning / oc døde samme sted i det fyritiuende aar effter at Jsraels børn droge aff Egypti land den første dag i den femte maaned / Der hand vor hundrede oc try oc tiue aar gammil. Oc Arad Cananiternis konge / som bode Synder paa i det land Canaan / spurde at Jsraels børn komme.

Oc de droge fra det bierg Hor / oc leyrede dem i Zalmona. De droge fra Zalmona / oc leyrede dem i Phunon. De droge fra Phunon / oc leyrede dem i Oboth. De droge fra Oboth / oc leyrede dem i Jgim / hoss det bierg Abarim i Moabiternis landemercke. De droge fra Jgim oc leyrede dem i Dibon Gad. De droge fra Dibon Gad / oc leyrede dem i Almon Diblathaim. De droge fra Almon Diblathaim / oc leyrede dem i Abarims bierg mod Nebo. De droge fra Abarims bierg / oc leyrede dem paa Moabiternis marck hoss Jordan mod Jericho. Men de leyrede dem fra Beth Jesimoth / til Sittim slæt paa Moabiternis marck.

Oc HERREN talede met Mose paa Moabiternis marck hoss Jordan mod Jericho / oc sagde / Tale met Jsraels børn / oc sig til dem. Naar i ere gongne offuer Jordan ind i det land Canaan / Da skulle i fordriffue alle Jndbyggerne for eders ansict / oc ødelegge alle deris Støtter oc alle deris støbte Billede / oc til inted gøre alle deris Høye / At i saa indtage Landet oc bo der vdi / Thi ieg haffuer giffuit eder Landet / at i skulle indtage det. Oc i skulle dele Landet ved laader blant eders Slecter / Dem som ere mange skulle i dele meget til / oc dem som ere ferre skulle i dele mindre til / Som Laaden falder huer til / saa skal hand beholde det / effter deris Fedris slecter.

Er det saa at i icke fordriffue Landens Jngbyggere for eders ansict / Da skulle de / som i lade bliffue igen / vorde eder til torne i eders øyen / oc til gadde i eders sider / oc de skulle tuinge eder i det Land / som i bo vdi. Saa skal det da gaa / at ieg skal lige gøre eder det / som ieg tenckte at gøre dem.

XXXIIII.

OC HERREN talede met Mose / oc sagde / Biud Jsraels børn / oc sig til dem. Naar i komme i Canaans land / da skal det Land som eder falder til Arff i Canaans land haffue sine Landemercke. Det Syndre hiørne skal begyndis paa den ørck zin hoss Edom / at eders landemercke bliffuer i Synder fra enden paa det Salte haff / som ligger øster vd. Oc at det samme landemercke recker fra Synden op mod Akrabbim / oc gaar gennem Zinna / oc haffuer sin vdgong fra Synden indtil Kades Barnea / oc recker til den by Adar / oc gaar gennem Azmon / Oc recker fra Azmon til Egypti beck / oc enden der paa skal vere ved Haffuit.

Men landemercket Vester vd / skal vere det store Haff / Det skal vere eders landemercke Vester vd.

Det Nørre landemercke skal dette vere / J skulle maale fra det store Haff / til det bierg Hor / oc fra det bierg Hor skulle i maale indtil mand kommer til Hamath / at det skal gaa vd indtil Zedada landemercke / oc enden paa samme landemercke til Siphron / oc det skal endis hoss den by Enan / Det skal vere eders landemercke Nør vd.

Oc i skulle maale eders landemercke Øster vd / fra den by Enan til Sepham / oc landemercket skal gaa ned fra Sepham til Ribla øst vden til Ain / Der effter skal det gaa ned oc bøye sig til siden paa Cinereths Haff Øster vd / oc komme ned til Jordan / at det skal endis ved det Salte haff / Dette skal vere eders Land trint omkring met sine landemercke.

157 | Oc Mose bød Jsraels børn / oc sagde / Dette er det Land / som i skulle dele mellem eder effter laaden / huilcket HERREN befol at giffue de ni Slecter oc den halffue slect. Thi at Rubens børns slect effter deris Faders huss / oc Gads børns slect effter deris Faders huss / oc Manasse halffue slect haffue taget deris Del. Saa haffue de tho slecter oc den halffue slect deris Arffuedel borte / paa denne side Jordan øster vd mod Jericho.

Oc HERREN talede met Mose / oc sagde / Disse ere naffnene paa de Mend / som skulle dele Landet blant eder / Presten Eleasar / oc Josua Nuns søn. Der til skulle i tage huer slectis Førster til at vddele Landet. Oc disse ere naffnene paa samme Mend / Caleb Jephunne søn aff Juda slect. Semuel Ammihuds søn aff Simeons slect. Elidad Chislons søn aff BenJamins slect. Buki Jagli søn førsten for Dans børns slect. Haniel Ephods søn førsten for Manasse børns slect aff Josephs børn. Kemuel Siphtans søn førsten for Ephraims børns slect. Elizaphan Parnach søn førsten for Sebulons børns slect. Paltiel Asans søn førsten for Jsaschars børns slect. Ahihud Selomi søn førsten for Assers børns slect. Pedahel Ammihuds søn førsten for Nephthali børns slect. Disse ere de / som HERREN bød / at dele Arffuen mellem Jsraels børn i Canaans land.

XXXV.

OC HERREN talede met Mose paa de Moabiters marck / hoss Jordan mod Jericho / oc sagde. Biud Jsraels børn / at de giffue Leuiterne stæder aff de ris Arffue godz / at bo vdi / Der til skulle i oc giffue Leuiterne forstæderne trint omkring stæderne / At de kunde bo i Stæderne / oc haffue deris queg / oc godz oc allehonde diur i Forstæderne.

Men samme Forstæder / som de skulle giffue Leuiterne / skulle vere tusinde alne vden for Stads muren trint omkring. Saa skulle i nu maale vden for Staden / fra det hiørne Øster vd thu tusinde alne / Oc fra det hiørne Synder vd thu tusinde alne / Oc fra det hiørne Vester vd thu tusinde alne / Oc fra det hiørne Nør vd thu tusinde alne / saa at Staden bliffuer der mit vdi / Det skal vere deris Forstæder.

Oc blant de Stæder / som i giffue Leuiterne / skulle i giffue sex Fri stæder / at der kand fly til / huo som slar nogen ihiel. Offuer de samme skulle i end giffue tho oc fyretiue Stæder / At alle stæder / som i giffue Leuiterne / bliffue otte oc fyretiue met deris Forstæder. Oc i skulle giffue dem aff Jsraels børns eyedom / meget fra dem / som haffue meget / oc lidet fra dem / som lidet haffue / Huer skal giffue Leuiterne stæder / effter sin Arffue del / som hannem delis til.

Oc HERREN talede met Mose / oc sagde / Tale met Jsraels børn / oc sig til dem / Naar i komme offuer Jordan i Canaans land / da skulle i vduele Stæder / som skulle vere fri Stæder / til huilcke de skulle fly som sla nogen ihiel vforuarendis. Oc i skulle haffue disse fri Stæder for Blodheffnernis skyld / at de skulle icke sla hannem ihiel / som haffuer giort noget Manddrab / før end hand haffuer standet i rette for Menigheden. Oc de Stæder som i skulle giffue / skulle vere sex fri Stæder / Tre skulle i giffue paa denne side Jordan / oc tre i Canaans land. Disse ere de sex fri Stæder / baade for Jsraels børn oc Fremmede oc for Jndbyggerne blant eder / At de kunde fly der hen / som fla nogen ihiel vforuarendis.

Huo som slar nogen met Jern at hand døer / hand er en Manddrabere / oc skal visselige dø. Men slar hand hannem met en Sten (som nogen kand slass ihiel met) at hand døer der aff / da er hand en Mandrabere / oc skal visselige dø. Men slar hand hannem met noget Træ (som nogen kand slass ihiel met) at hand døer / da er hand en Mandrabere / oc skal visselige dø. Blodheffneren skal lade døde samme Mandrabere / Lige som hand haffuer slaget / saa skal mand oc sla hannem ihiel. Støder hand hannem aff had / Eller kaster noget paa hannem met suig / at hand døer / Eller slar hannem ihiel aff fiendskaff met sin haand / at hand døer / Da skal hand som hannen slo / visselige dø / thi hand er en Mandrabere / Blodheffneren skal lade døde hannem.

Men der som hand vforuarendis støder hannem vden fiendskaff / Eller kaster noget paa hannem vforuarendis / Eller kaster en Sten paa hannem (der mand kand dø aff / oc saa det icke) at hand døer / oc hand er icke hans fiende / oc ey vilde hannem ont / Da skal Menigheden dømme mellem den som slo / oc Blodheffneren i denne dom. Oc Menigheden skal fri Mandraberen aff Blodheffnerens haand / oc skal lade hannem komme igen til den fri Stad / som hand flyde til / Oc hand skal bliffue der indtil den Ypperste prest døer / som mand haffuer saluet met den hellige Olie.

Men gaar Mandraberen vden den fri Stads marckeskel / som hand flyde til / oc Blodheffneren finder hannem vden hans fri Stads marckeskel / oc slar hannem ihiel / da skal hand 158 | icke vere skyldig i hans blod. Thi hand skulde bleffuit i sin fri Stad / indtil den Ypperste prestis død / oc effter den ypperste Prestis død kommet til sit land igen / som hand haffde sit Arffue godz. Det skal vere eder en Ræt hoss eders Effterkommere /ehuor i bo.

En Mandrabere skal mand sla ihiel effter thu Vidnis mund / Jt Vidne skal icke suare mod nogen til døde. Oc i skulle icke tage forligelse for nogen Mandrabere / thi hand haffuer forskyldet at dø / oc hand skal visselige dø. Oc i skulle ingen forligelse tage for den / som flyer til en fri Stad / at hand skulde komme igen at bo i Landet / før end Presten døer.

Oc besmitter icke Landet / som i bo vdi / Thi at huo som er blodskyldig / hand besmitter Landet / oc Landet kand icke ske forligelse for det blod / som der vdstyrtis / Vden ved hans blod / som det vdstyrte. Gører Landet icke wrent / der i bo vdi / i huilcket ieg ocsaa boer / Thi ieg et HERREN / som boer blant Jsraels børn.

XXXVI.

OC de ypperste Fedre aff Gileads børns slect / Machir søns / som vor Manasse søn / aff Josephs børns slect / ginge frem oc talede til Mose / oc til Høffuitzmen dene / oc til Jsraels børns ypperste Fedre / oc sagde. Kere Herre / HER REN haffuer budet / at mand skal giffue Jsraels børn Landet til Arff ved Laad / Oc du min Herre haffuer befalet det ved HERREN / at mand skal giffue vor Broders Zelaphehads Døtter hans Arffuedel. Der som nogen aff Jsraels slecter tager dem til hustruer / da bliffuer vor Faders Arffuedel mindre / Oc saa meget som de haffue / kommer til den Slectis Arffuedel / som de komme til / Der met bliffuer vor arffuedelss Laad forminsket. Naar Frydens aar kommer nu for Jsraels børn / da kommer oc deris Arffuedel hen til den Slect / som de ere / Der met bliffuer vor Faders arffuedel formindsket / paa saa meget som de haffue.

Mose bød Jsraels børn effter HERRENS befalning / oc sagde / Det er lige som Josephs børns slect haffuer sagd. Dette biuder HERREN om Zelaphehads døtter / oc siger / De mue giffte dem / met huem dem løster / dog saa at de skulle giffte dem vdi deris Faders slectis Frendskaff / Paa det / at Jsraels børns Arffuedelskal icke falde fra en Slect til en anden / Fordi at huer blant Jsraels børn skal henge hart ved sin Faders slectis Arff. Och alle Døtter som haffue arffuedel blant Jsraels børns slecter / de skulle giffte dem i deris faders Slectis frendskaff / Paa det / at huer blant Jsraels børn kand beholde sin Faders Arff / Oc at en arffuedel icke skal falde fra en Slect til en anden / Men at huer kand bliffue ved sin Arff blant Jsraels børns slecter.

Zelaphehads døtter Mahela / Thirza / Hagla / Milca oc Noa / giorde som HERREN haffde befalet Mose / oc giffte dem met deris Frender / i Manasse børns slect Josephs søns / Der met bleff deris arffuedel i deris Faders frendskaffs slect. Disse ere de Bud oc den Skick som HERREN bød Jsraels børn ved Mose / paa Moabiternis marck / hoss Jordan mod Jericho.

❧ Ende paa Mose Fierde Bog.