Udgiver: Nielsen, M.A. (2017)   Tekst og udgave
forrige næste

405 | Esdre Bog.

I.

JDet første Cyri aar / Kongens aff Persen / At HERRENS ord skulde fuldkommis / som vaar talet ved Jeremie mund / da opuacte HERREN Cyri aand Kongens aff Persen. At hand loed vdrobe offuer alt sit Kongerige / ocsaa ved Scriffuelse / oc sige / Saa siger Cyrus Kongen i Persen / HERRE Gud aff Himmelen haffuer giffuit mig alle Kongerige i Landene / oc hand haffuer befalet mig / at ieg skal bygge hannem it Huss i Jerusalem vdi Juda. Huo som er nu blant eder aff hans Folck / met hannem vere hans Gud / oc hand reyse hen op til Jerusalem i Juda / oc bygge HERRENS Jsraels Guds Huss / Hand er Gud som er i Jerusalem. Oc huo som end nu er igen / i alle Stæder / som hand er fremmet / hannem skulle Folckene i den sted hielpe met sølff oc guld / godz oc queg / aff en fri vilie til Guds Huss i Jerusalem.

Da giorde de øffuerste Fedre aff Juda oc Ben Jamin / oc Presterne oc Leuiterne sig rede / alle de som Guds Aand opuacte / til at drage hen op oc at bygge HERRENS Huss i Jerusalem. Oc alle de / som vaare trint omkring dem / styrckede deris haand met Sølffkar oc Guldkar / met godz oc fæ / oc klenodie / Foruden det som de gaffue veluillige.

Oc Kong Cyrus tog HERRENS Husis Kar vd / som Nabugodonosor haffde taget aff Jerusalem / oc sæt i sin Guds huss. Men Cyrus Kongen i Persen tog dem vd ved Mithridates Skatmesteren / oc talde Sesbazar Juda Første dem. Oc dette er deris tal / Trediue Guldbecken / oc tusinde Sølffbecken / ni oc tiue Kniffue / trediue Guld begere / oc de andre sølff begere / fire hundrede oc thi / oc andre tusinde Kar. At alle Kar baade aff guld oc sølff / vaare fem tusinde oc fire hundrede / Sesbazar førde dem alle op met dem som droge op aff Fengzelet fra Babylon til Jerusalem.

II.

DJsse ere de Børn aff Landene / som droge op aff Fengzelet / der Nabugodonosor Kongen i Babylon haffde ført til Babylon / oc komme igen til Jerusalem oc i Juda / huer til sin Stad. Oc de komme met Sorobabel / Jesua / Nehemia / Seraia / Reelia / Mardochai / Bilsan / Mispar / Bigeuai / Rehum oc Baena.

Dette er nu det tal paa Mendene aff Jsraels Folck. Parees børn / thu tusinde / hundrede oc halffierdesinds tiue oc tho. Sephatia børn / try hundrede oc halffierdesinds tiue oc tho. Arahs børn / siu hundrede oc fem oc halffierdesinds tiue. Pahath Moabs børn blant Jesua børn / Joab / thu tusinde / otte hundrede oc tolff. Elams børn / tusinde thu hundrede oc fyre oc halff trediesinds tiue. Sathu børn / ni hundrede oc fem oc fyretiue. Sacai børn / siu hundrede oc trysinds tiue. Bani børn / sex hundrede oc tho oc fyretiue. Bebai børn / sex hundrede oc tre oc tiue. Asgads børn / tusinde thu hundrede oc tho oc tiue. Adonikams børn / sex hundrede oc sex oc trysinds tiue. Bigeuai børn / thu tusinde oc sex oc halfftrediesinds tiue. Adins børn / fire hundrede oc fire oc halfftrediesinds tiue. Aters børn aff Hiskia / otte oc halffemtesinds tiue. Bezai børn / try hundrede oc tre oc tiue. Jorahs børn / hundrede oc tolff. Hasums børn / thu hundrede oc tre oc tiue. Gibbars børn / fem oc halffemtesinds tiue.

Bethlehems børn / hundrede oc tre oc tiue. Nethopha mend / sex oc halfftrediesinds tiue. De mend aff Anathoth / hundrede oc otte oc tiue. Asmaueths børn / tho oc fyretiue. De børn aff Kiriath Arim / Caphira oc Beeroth / siu hundrede oc tre oc fyretiue. De børn aff Rama oc Gaba / sex hundrede oc en oc tiue. De mend aff Michmas / hundrede oc tho oc tiue. De mend aff BethEl oc Ai / thu hundrede oc tre oc tiue. Nebo børn / tho oc halfftrediesinds tiue. De mend aff Magbis / hundrede oc sex oc halfftrediesinds tiue. Den anden Elams børn / tusinde thu hundrede oc fire oc halfftrediesinds tiue. Harims børn / try hundrede oc tiue. Lod Hadids oc Ono børn / siu hundrede oc fem oc tiue. Jericho børn / try hundrede oc fem oc fyretiue. Senaa børn / try tusinde / sex hundrede oc trediue.

406 | Presterne. Jedaia børn aff Jesua Huss / ni hundrede oc tre oc halffierdesinds tiue. Jmmers børn / tusinde oc tho oc halfftrediesinds tiue. Pas hurs børn / tusinde thu hundrede oc siu oc fyretiue. Harims børn / tusinde oc søtten. Leuiterne. Jesua oc Kadmiels børn aff Hodauia børn fire oc halffierdesinds tiue. Sangerne. Assaphs børn / hundrede oc otte oc tiue. Døruocternis børn / Sallums børn / Aters børn / Talmons børn / Akubs børn / Hatita børn / oc Sobai børn / alle sammen hundrede oc ni oc trediue.

Nethinim. Siha børn / Hasupha børn / Tabaoths børn / Keros børn / Siehha børn / Padons børn / Lebana børn / Hagaba børn / Akubs børn / Hagabs børn / Samlai børn / Hanans børn / Giddels børn / Gahars børn / Reaia børn / Resins børn / Nekoda børn / Gasams børn / Vsa børn / Passiah børn / Bessai børn / Asna børn / Meunims børn / Nephussims børn / Bakbuks børn / Hakupha børn / Harhurs børn Bazeluths børn / Mehira børn / Harsa børn / Barkoms børn / Sissera børn / Thamah børn / Neziah børn / Hatipha børn.

Salomons tieneris børn / Sotai børn / Sophereths børn / Pruda børn / Jaela børn / Darkons børn / Giddels børn / Sephatia børn / Hattils børn / Pochereths børn aff Zebaim / Ami børn. Alle Nethinim / oc Salomons Tieneris børn vaare tilsammen / tre hundrede oc tho oc halffemtesinds tiue.

Oc disse droge oc op met Mithel / Melah / Thel / Harsa / Cherub / Addon oc Jmmer / Men de kunde icke giffue deris Fedris Huss til kende / oc ey deris Sæd / om de vaare aff Jsrael / Delaia børn / Tobia børn / Nekoda børn / sex hundrede oc tho oc halfftre diesins tiue. Oc aff Presternis børn / Habaia børn / Hakoz børn / Barsillai børn / som tog sig en hustru aff Bersillai Gileaditers døtter / ob bleff neffnd effter det samme naffn. De lete effter deris fødsels Register / oc funde ingen / der faare bleffue de fri fra Prestedømmit. Oc Hathirsatha sagde til dem / at de skulde icke æde aff det Allerhelligste / før end en Prest aff dem stod met Lius oc Rætten.

Den gantske Menighed / som en mand / vaar thu oc fyretiue tusinde / try hundrede oc trysinds tiue. Foruden deris suenne oc Piger / de vare siu tusinde / try hundrede oc søtten oc tiue / oc de haffde thu hundrede Sangere oc Sangersker / Siu hundrede oc sexten oc tiue Heste / thu hundrede oc fem oc fyretiue Muler / oc fire hundrede oc femten oc tiue Kameler / oc sex tusinde / siu hundrede oc tiue Asne.

Oc nogle aff de øffuerste Fedre / der de komme til HERRENS Huss i Jerusalem / da bleffue de friuillige til Gudz Huss / at mand skulde sette det paa sin sted / oc de gaffue effter deris formue aff Liggende fæet til gerningen / en oc trysinds tiue Gyldene / oc fem tusinde pund Sølff / oc hundrede Preste kiortle. Saa sette Presterne oc Leuiterne / oc nogle aff Folcket sig / oc Sangere oc Døruoctere oc de Nethinim i deris Stæder / oc al Jsrael i Stæder.

III.

DEr den siuende maanet vaar kommen / oc Jsraels børn vaare nu i deris Stæder / kom Folcket til sammen i Jerusalem som en Mand. Oc Jesua Josedeks søn / oc hans brødre Presterne giorde dem rede / oc Sorobabel Sealthiels søn / oc hans brødre / oc bygde Jsraels Guds Altere / til at offre Brendoffer der paa / (som der staar i Mose Guds mandz Lou) Oc tilredde Alteret paa sine stole (thi der vaar en forferdelse iblant dem for Folcket i Landet) oc de offrede HERREN Brendoffer om morgenen / oc om afftenen der paa.

Oc de hulde Løffsalernis Høytid / lige som screffuit staar / oc giorde Brendoffer huer dag effter tallet som det sig burde / huer dag sit Offer. Der effter de daglige Brendoffer / oc nymaanedis / oc alle HERRENS Høytids dage som hellige vaare / oc allehonde friuillige offer / som de giorde HERREN friuillige. Paa den første dag i den siuende maanet / begynte de at gøre HERREN Brendoffer / Men HERRENS Tempels grundual vaar icke da lagd. Oc de gaffue Stenhuggerne oc Tømmermendene mad oc dricke / oc olie til dem i Zidon oc Tyro / at de skulde hente Ceder træ aff Libanon / offuer Haffuet mod Japho / effter Kong Cyri aff Persen befalning til dem.

J det andet aar effter at de komme til Guds Huss i Jerusalem i den anden maanet / da begynte Sorobabel Sealthiels søn / oc Jesua Josedeks søn / oc de som vaare offuerbleffne aff deris brødre / Presterne oc Leuiterne / oc alle de som komme aff Fengzel til Jerusalem / oc skickede de Leuiter til fra tiue aar oc der offuer / at forfremme gerningen i HERRENS Huss. Oc Jesua stod met sine sønner oc brødre / oc Kadmiel met sine sønner / oc Juda børn / som en mand / til at forfremme arbeyderne paa Guds Huss / som vaare / Henadas børn met deris børn oc deris brødre Leuiterne.

407 | Oc der Bygnings folcket lagde Grunduallen til HERRENS Tempel / da stode Presterne i førde / met Trommeter / oc Leuiterne Assaphs børn met Simler / at loffue HERREN met Dauidz Jsraels Kongis dict. Oc sunge til huer andre met loff oc tacksigelse til HERREN / At hand er god / oc hans miskundhed varer euindelige offuer Jsrael. Oc alt Folcket robede høyt oc loffuede HERREN / at grunduallen paa HERRENS Huss vaar lagt. Men mange aff de gamle Prester oc Leuiter / oc de Øffuerste Fedre / som haffde seet det første Huss / oc at Husit vaar lagt met grundual faar deris øyen / da græde de høyt / Men mange robte met stor glede / at det rob lydde saa høyt / at folcket kunde icke kende gledskaffuens rob / fra grædens rob iblant Folcket / Thi Folcket robte høyt / at mand hørde det skrig longt borte.

IIII.

DEr Juda oc Ben Jamins modstandere hørde / at de børn som fangede vaare bygde HERREN Jsraels Gud Templen / da komme de til Sorobabel / oc til de øffuerste Fedre / oc sagde til dem / Wi ville bygge met eder / Thi at wi atspørre eders Gud / lige som i / oc wi haffue icke offret siden den tid / at Assar Haddon Kongen aff Assyrien / førde oss hid op. Men Sorobabel / oc Jesua / oc de andre øffuerste Fedre offuer Jsrael suarede dem / Det sømmer sig icke oss oc eder at bygge vor Guds Huss / Men wi ville allene bygge HERRENS Jsraels Gud / som Cyrus Kongen aff Persen bød oss.

Da forhindrede Folcket i landet Juda Folckis haand / oc forferde dem fra bygningen. Oc tingede Raad giffuere mod dem / oc forhindrede deris Raad / saa lenge som Cyrus Kongen aff Persen leffuede / indtil Darij Kongens aff Persen Kongerige. Thi der Asuerus bleff Konge i hans Kongerigis begyndelse / screffue de kære maal mod dem aff Juda oc Jerusalem.

Oc i Artaxerxes tid screffue Bislam / Mithridates / Tabeel / oc de andre aff deris Raad til Artaxerxes Konge i Persen / oc breffuit vaar screffuit paa Syriske / oc bleff vdlagt paa Syriske. Rehum Cantzeler / oc Simsai Scriffuere / screffue samme breff mod Jerusalem til Artaxerxes Kongen. Wi Rehum Cantzeler / oc Simsai Scriffuere / oc andre aff Raadet aff Dina / aff Arphasath / aff Tarplat / aff Persen / aff Arach / aff Babylon / aff Susan / aff Deha / oc aff Elam / oc de andre Folck / som den mectige naffnkundige Mand Asnaphar hid førde / oc sette her i Samaria Stæder / oc i andre Stæder paa denne side vandet oc vdi Canaan. Oc breffuit som de sende til Kong Artaxerxes lydde saa.

Dine Tienere de Mend paa denne side vandet oc i Canaan. Det skal vere Kongen vitterligt / at Jøderne / som ere komne fra dig her op til oss til Jerusalem / i den oprøriske oc onde stad / bygge der / oc gøre deris mure / oc føre dem op aff grunden. Saa vere det nu Kongen vitterligt / Der som denne stad bliffuer bygd / oc murene bliffue giort igen / da skulle de icke ville giffue dig skenck / told / oc aarlig skat / oc deris forsæt skal gøre Kongen skade. Nu wi alle som vaare før met / at nedsla Templen / vilde wi icke lenger see paa Kongens foractelse. Der faare skicke wi hen / oc lade Kongen faa det at vide / at mand lader lede i dine Fedris Krønicker / Saa skalt du finde i samme Krønicke oc forfare / At denne Stad er oprørisk oc Kongen oc Landet skadelig / oc kommer andre oc til at affalde / aff gammil tid / Der faare er oc Staden ødelagt. Der faare giffue wi Kongen til kende / at om denne Stad bliffuer bygd / oc hans mure giorde / Da beholder du intet for dem paa denne side vandet.

Saa sende Kongen it suar igen til Rehum Cantzeler / oc Simsai Scriffuere / oc til de andre aff deris Raad / som bode i Samaria / oc til de andre paa hinside vandet / Fred oc Helsen. Det Breff som i sende oss / er obenbarlige læst faar mig. Oc er aff mig befalet / at mand skulde lede / oc mand haffuer fundet / At denne Stad haffuer aff gammil tid opsat sig mod Kongerne / oc giort oprør oc affald der inde. Oc at der haffuer verit mectige Konger i Jerusalem / som haffue regeret offuer alt det som er paa hin side vandet / at dem bleff giffuen / Told / skenck oc aarlig skat. Saa gører nu effter denne befalning / Forhindrer samme Mend / at Staden bliffuer icke bygd / indtil der bliffuer giffuen befalning aff mig. Saa seer nu til / at i bliffue icke forsømmelige her vdi / paa det at Kongen ingen skade skeer.

Der nu Kong Artaxerxes breff bleff læst for Rehum oc Simsai Scriffueren / oc deris Raad / Da droge de hastelige op til Jerusalem til Jøderne / oc forhindrede dem met arm oc mact. Da opholtis den Gerning paa Guds Huss i Jerusalem / saa at hun bleff tilbage indtil det andet Kong Darij aar i Persen.

408 | V.

OC de Propheter Haggeus oc Sacharias Jddo søn / Propheterede til Jøderne / som vaare i Juda oc Jerusalem / i Jsraels Guds naffn. Da giorde Sorobabel Sealthiels søn / oc Jesua Josedeks søn / dem rede / oc begynte at bygge Guds Huss i Jerusalem / oc Guds Propheter met dem som styrckede dem.

Paa den tid kom til dem Tathnai Landzfogeden paa denne side vandet / oc Sthar Bosnai / oc deris Raad / oc sagde saa til dem / Huo haffuer befalet eder at bygge Husit oc gøre hans mure? Da sagde wi dem huad de Mend hede som befole denne bygning. Oc Guds øye kom paa Jødernis eldste / at det bleff dem icke forhindret / indtil mand loed sagen komme til Darium / oc en Scrifft der om kom til bage igen.

Oc lyder Breffuit saa som Thathnai Landzfoget paa denne side vandet / oc Sthar Bosnai / oc deris Raad / aff Arphasad / som vaare paa denne side vandet / sende til Kong Darium / oc de ord som de sende til hannem / lydde saa. Kong Dario / al fred. Det skal Kongen vide / at wi komme til Jødeland / til den store Guds Huss / huilcket mand bygde met allehonde stene / oc ligger bielcker inden til / oc Gerningen gaar fast aff sted / vnder deris haand. Saa spurde wi de Eldste at / oc sagde saa til dem / Huo haffuer befalet eder at bygge dette Huss / oc gøre hans mur? Wi spurde oc huad de hede / at wi kunde kundgiøre dig det. Oc wi screffue de Mends naffn / som vaare deris øffuerste.

Oc de gaffue oss saadane ord for suar / oc sagde / Wi ere Himmelens oc Jordens Guds tienere / oc wi bygge det Huss / som vaar før bygd mange aar siden / huilcket en mectig Jsraels Konge haffde bygt oc opset. Men der vore Forfedre fortørnede Gud aff Himmelen / gaff hand dem i Nabugodonosors haand Kongens aff Babylon den Chaldeers / oc hand nedslo dette Huss / oc førde Folcket bort til Babylon.

Men i det første Cyri Kongens aff Babylon aar / da befol samme Kong Cyrus / at mand skulde bygge Guds Huss. De Guldkar / oc Sølffkar som vaare i samme Guds Huss / som Nabugodonosor tog aff Templen i Jerusalem / oc førde dem til Templen i Babylon / dem tog Kong Cyrus aff Templen i Babylon / oc fick Sesbazar dem ved naffn / Huilcken hand sette til Landzfoget / oc sagde til hannem / Tag disse Kar / oc drag bort / oc før dem i Templen / til Jerusalem / oc lad Guds Huss byggis i sin sted. Da kom den samme Sesbazar / oc lagde grunduallen til Guds Huss i Jerusalem / Oc siden den tid bygde mand / oc hand er icke end nu fuldkommen.

Behager det nu Kongen / saa lad lede i Kongens Liggendefæes huss / som er i Babylon / om det er befalet aff Kong Cyro / at bygge Guds Huss i Jerusalem / Oc send oss Kongens mening der om.

VI.

SAa befol Kong Darius / at mand skulde lede i Cantzleriet i Kongens Liggendefæes Huss / som laa i Babylon. Da fant mand i Ahmetha paa Slaattet som ligger i Meden en Bog / oc der vdi stod en Gerning saa screffuen. J Kong Cyri første aar / befalede Kong Cyrus / at bygge Guds Huss i Jerusalem / paa den sted som mand offrede / oc legge grunduallen trysinds tiue alne til høyhed / oc trysinds tiue alne til bredheden. Oc tre vægge aff allehonde sten / oc en væg aff træ / oc at kaasten skulde giffuis aff Kongens Huss. Oc der til met Gudz Husis Guldkar oc Sølffkar / som Nabugodonosor tog aff Templen i Jerusalem / oc førde til Babylon / skulde mand giffue igen / at de bleffue førde igen til Templen i Jerusalem til deris Sted i Gudz Huss.

Saa holder eder nu langt fra dem / du Thathnai Landzfoget / paa hin side vandet / oc du Sthar Bosnai / oc eders Raad aff Arphasath / i som ere paa hin side vandet / lader dem arbeyde paa Gudz Huss / at Jødernis Landzfoget oc deris Eldste kunde opbygge Gudz Huss i sin Sted. Det er oc befalet aff mig / huad mand skal giffue de Eldste aff Juda til at bygge Gudz Huss met / som er / at mand skal tage met flit Renten paa hin side vandet / aff Kongens Godz / oc giffue samme Folck / oc icke forhindre dem.

Oc om de haffue Kalffue / Lam eller Bucke behoff til Brendoffer faar Gud aff Himmelen / huede / salt / vin oc olie / effter Presternis seduan i Jerusalem / Da skal mand daglige giffue dem det / som det sig bør / at det skal icke forsømmis / Som de skulle offre Gud i Himmelen til en sød luct / oc bede faar Kongens oc hans børns liff. Denne befalning er skeet aff mig / Oc huilcket 409 | menniske der foruandler disse ord / aff hans huss skal mand tage en bielke / och opreyse den / och henge hannem der paa / oc hans huss skal vere forbrøt / for den gernings skyld. Gud som boer i Himmelen / hand ihiel sla alle Konger oc Folck / som vdrecke deris hender til at omuende eller sønder bryde Gudz huss i Jerusalem. Jeg Darius haffuer dette befalet / at det skal bliffue giort met flit.

Det giorde Thathnai Landz foget paa hinsinde vandet met flit / oc Sthar Bosnai met deris Raad / til huilke Kong Darius haffde sent. Oc de Eldste aff Jøderne bygde / oc det gick fast for sig effter Propheternis Haggei oc Sacharin Jddo søns Prophetie / oc de bygde oc opreysde effter Jsraels Guds befalning / oc effter Cyri / Darij / oc Artaxerxes Kongers aff Persen befalning. Oc de fuldkommede husit / ind til den tredie dag i Adar maanet / det vaar paa det siette Kong Darij Konge Riges aar.

Oc Jsraels børn / Presterne / Leuiterne / oc de andre fengsels børn hulde Gudz husis Jnduielse met glede. Oc offrede paa Gudz husis Jnduielse / hundrede Kalffue / thu hundrede Lam / fire hundrede Bucke / oc til Synd Offer for al Jsrael tolff Gedebucke / effter Jsraels slæcters tal. Oc skickede Presterne i deris skick / oc Leuiterne i deris vact / at tiene Gud som er i Jsrael / som screffuit staar i Mose bog.

Oc fengselens børn hulde Paaske den fiortende dag i den første maanet. Thi Presterne oc Leuiterne haffde rensit sig / at de vaare alle rene / som en Mand / Oc de slactede Paaske for alle fengselens Børn / oc for Presterne deris brødre oc for sig. Och Jsraels Børn som waare igen komne aff fengselet / och alle de som haffde affskilt sig fra Hedningernis wrenlighed i Landet / at søge HERREN Jsraels Gud / de ode oc hulde det wsurede brødz Høytid i siu dage met glede. Thi at HERREN haffde giort dem glade / oc vent kongens hierte aff Assirien til dem at de bleffue styrckede i Guds husis gerning / som er Jsraels Gud.

VII.

EFter disse gerninger vdi Artaxerxes konge Riges tid der hand vaar Konge i Persen / da drog Esdras aff Babilon Seraia søn / Asaria søns / Hilkia søns / Sallum søns / Zadok søns / Ahitob søns / Amaria søns / Asaria søns / Meraioth søns / Sera søns / Vsi søns / Buki søns / Abisua søns / Phinees søns / Eleasar søns / Aaron søns / den øffuerste Prestis / som vaar en skickelig Scrifft Lerd i Mose lou / som HERREN Jsraels Gud haffde giffuit / oc kongen gaff hannem alt det hand begerede / effter HERRENS hans Gudz haand som vaar offuer hannem.

Oc der droge nogle aff Jsraels børn / oc Prester / oc Leuiter / Sangere / Døruoctere / och Nethinim til Jerusalem / i det siuende Artaxerxes kongis aar. Och de komme til Jerusalem i den femte maanet / det vaar i kongens siuende aar (Thi paa den første dag i den første maanet fick hand i sinde at drage fra Babilon) och paa den første dag i den femte maanet kom hand til Jerusalem / effter Guds gode haand som vaar offuer hannem. Thi at Esdras skickede sit hierte til at søge HERRENS Lou oc at gøre / oc lære dem i Jsrael Buddene oc Retten.

Och denne er Breffuens indholdning som kong Artaxerxes gaff Esdre Presten den Scrifftlerde / som vaar en lærere i HERRENS ord oc i hans Bud vdi Jsrael. Artaxerxes alle Kongers Konge. Esdre Presten och Scrifftlerde i Gudz Lou aff Himmelen Fred och Helsen. Det er befalet aff mig / at alle som ere veluillige til i mit Rige / aff Jsraels folck Prester oc Leuiter at drage til Jerusalem / at de skulle fare met dig / sent aff Kongen oc aff de siu Raadz Herrer / at besøge Juda oc Jerusalem / effter Gudz Lou / som er vnder din haand. Oc at du tager met dig sølff oc guld / som Kongen oc hans Raadz Herrer friuillige giffue Jsraels Gud / hues bolig er i Jerusalem. Oc tag met dig alle haande guld oc sølff / som du kant faa i gantske Babilons landskaff / som folket och Presterne ville giffue friuillige til Gudz huss i Jerusalem.

Tag det altsammen met dig oc kiøb met flit / for samme pendinge / Kalffue / Lam / Bucke / oc Madoffer oc Drickoffer / at mand det offrer paa Alteret hoss eders Guds huss i Jerusalem. Der til met huad dig oc dine brødre tyckes at mand skal gøre met de Pendinge som offuerbliffuer / det gører effter eders Guds vilie. Oc de Kar som ere dig antuordede til Embedene i din Gudz huss / dem faa fra dig faar Gud i Jerusalem. Oc huad som mere gøris behoff til din Gudz huss / som dig kommer til at vdgiffue / det lad dem giffue aff Kongens kammer. Jeg Kong Artaxerxes haffuer befalet Skatmesteren paa hinside vandet / saa at huad som helst Esdras Presten oc Scrifftlerd i Gudz Lou aff Himmelen kreffuer aff eder / at i det gøre met 410 | flit ind til paa hundrede Sintener sølff / hundrede Cor huede / oc hundrede Bath vin / oc hundrede Bath olie / oc Salt foruden maade. Oc alt det som hører til Gudz Lou aff Himmelen / at mand gør det flitelige til Gudz huss aff Himmelen / At en vrede icke kommer offuer Kongens Kongerige oc hans børn.

Oc det skulle i alle vide / at i haffue icke mact / at legge nogen Skat / Told / eller aarlig vdgifft paa nogen Prest / Leuite / Sanger / Døruocter / Nethinim oc Tienere i denne Gudz huss. Oc du Esdra skalt effter din Gudz visdom / sette Dommere oc Fogder / aff dem som ere vnder din haand / at dømme offuer alt folket som ere paa hin side vandet / at alle skulle vide din Gudz Lou / oc huilke som den icke vide / dem skulle i lære den. Oc alle de som icke gør din Gudz Lou met flit / oc Kongens Lou / Hand skal faa sin dom for sin gerning / huad heller det er til døden / eller til Elendighed / eller til sit godzis Fortabelse / eller til Fengsel.

Loffuit vere HERREN vor Fedris Gud / som haffuer dette indgiffuet Kongen / at hand vil pryde HERRENS huss i Jerusalem. Oc hand haffuer bøyet sin miskundhed til mig faar Kongen oc hans Raadz Herrer / oc alle Kongens Weldige mend / oc ieg bleff trøstig effter HERRENS min Gudz haand offuer mig / oc forsamlede de øffuerste aff Jsrael / at de droge hen op met mig.

VIII.

DJsse ere deris fedris øffuerste som bleffue regnede / som droge op met mig aff Babilon / den tid Kong Artaxerxes regerede. aff Phinees børn / Gerson. aff Jthamars børn / Daniel. aff Dauidz børn / Hattus. aff Sechania børn Pareos børn / Sacharia / oc met hannem vaare regnede hundrede och halfftrediesindstiue. aff Pahath børn Moab / Elioenai Serahia søn / oc met hannem thu hundrede mend. aff Sechania børn Jehasiels søn / oc met hannem try hundrede Mend. aff Adin Ebeds børn / Jonathans søn / oc met hannem halfftrediesindstiue Mend.

Aff Elam børn / Jesaia Athalia søn / och met hannem halfffierdesindz tiue Mend. aff Sephatia børn / Sebadia Michael søn / oc met hannem firesindztiue Mend. aff Joab børn / Obadia Jehiel søn / oc met hannem thu hundrede oc atten Mend. Aff Selomith børn / Josiphia søn / oc met hannem hundrede oc trysindstiue Mend. aff Bebai børn / Sacharia Bebai søn / oc met hannem otte oc tiue Mend. aff Asgad børn / Johanan den yngste søn / oc met hannem hundrede oc thi Mend. aff Adonikam siste børn / som hede / Eliphelet Jehiel oc Semaia / oc met dem trysindstiue Mend. aff Bigeuai børn / Vthai oc Sabud / oc met dem halffierdesinds tiue Mend.

Oc ieg samlede dem til vandet som kommer til Aheua / oc der bleffue wi tre dage / Oc der ieg gaff act paa folcket oc Presterne / fant ieg ingen Leuiter der. Da sende ieg hen Elieser Ariel / Semaia / Elnathan / Jarib / Elnathan / Nathan / Sacharia / oc Mesullam de øffuerste / oc Joiarib / oc Elnathan Lærere. Oc vdsende dem til Jddo som vaar øffuerst i Casphia / at de skulle hente oss Tienere til vor Gudz huss / oc ieg sagde dem / huad de skulde tale met Jddo och hans brødre de Nethinim i Casphia. Oc de førde oss / effter vor Gudz gode haand offuer oss / en klog Mand aff Maheli børn / Leui søn / Jsraels søns / Serebia met sine sønner oc brødre / atten. Oc Hasabia / oc Jesaia met hannem aff Merari børn / met sine brødre oc deris sønner / tiue Oc aff de Nethinim / som Dauid och Førsterne sette til at tiene Leuiterne / thu hundrede. och tiue alle neffnde ved naffn.

Oc ieg loed der vdrobe en Faste hoss Aheua vand / oc wi ydmygede oss faar vor Gud / at atspørre en ret vey aff hannem faar oss oc vore børn oc alt vort Godz. Thi ieg skammede mig at begere Leyde oc Reysenere aff Kongen / til at beskerme oss fra Fiende paa veyen / Thi wi haffde sagt til Kongen / Vor Gudz haand er altid til det beste offuer alle dem / som hannem søge / Oc at hans styrke oc vrede er offuer alle som hannem forlade. Saa fastede wi / oc atspurde saadant hoss vor Gud / Oc hand hørde oss.

Och ieg vdualde tolff aff de øffuerste Prester / Serebia och Hasabia / och thi aff deris Brødre met dem / och ieg veyde dem det sølff och guld / och karene til Løfftelsen i vor Gudz Huss / som Kongen och hans Raadzherrer och Førsterne och al Jsrael som til stede vaare haffde giffuit til Løfftelsen. Och fick dem det i deris haand ved vect / som vaar sex hundrede och halfftrediesinds tiue Sintener sølff / och i sølff kar hundrede Sintener / och hundrede Sintener Guld / och tiue begere aff Guld / de veyde tusinde Gylden / och thu kaastelige 411 | Kaaber kar / klare som guld. Oc ieg sagde til dem / J ere HERREN hellige / Saa ere oc Karene hellige / der til met det guld oc Sølff / som er friuillige giffuit HERREN eders Fedris Gud. Saa voger oc beuarer det indtil at i veye det vd igen faar de øffuerste Prester oc Leuiter / oc øffuerste Fedre iblant Jsrael i Jerusalem / vdi HERRENS Husis Kiste. Da annamede Presterne oc Leuiterne samme veyde sølff / oc guld oc Karene / at de førde det til Jerusalem til vor Gudz Huss.

Oc saa brøde wi op fra Aheua vand den tolffte dag i den første maanet / at wi droge til Jerusalem / Oc vor Gudz haand vaar offuer oss / oc fride oss fra vore Fienders haand oc baghold paa veyen. Oc wi komme til Jerusalem / oc bleffue der tre dage. Men paa den fierde dag bleff Sølffuit oc Guldit oc karene veyde i vor Gudz Huss / vnder Meremoth Vria Prestis søns haand / oc met hannem vaar Eleasar Phinees søn / oc met dem Josabad Jesua søn / oc Noadia Benui Leuitis søn / effter huers tal oc vect / oc vecten bleff samme tid altsammen bescreffuen.

Oc Fengzelens børn som vaare komne aff Fengzelet / offrede Jsraels Gud Brendoffer / tolff øxen / for al Jsrael / oc sex oc halffemtesinds tiue vedre / oc siu oc halffierdesinds tiue lam / oc tolff Bucke til Syndoffer / altsammen til Brendoffer faar HERREN. Oc de antuordede Kongens Embetzmend / oc Landzfogder paa denne side vandet / Kongens breff oc befalning / oc de ophøyede Folcket oc Gudz Huss.

IX.

DEr alt dette vaar vdret / ginge de Øffuerste til mig / oc sagde / Jsraels Folck oc Presterne oc Leuiterne ere icke atskilde fra Folckene i Landene effter deris verstyggelighed / som er / Cananiterss / Hethiterss / Pheresiterss / Jebusiterss / Ammoniters / Moabiterss / Egypterss / oc Amoriters. Thi de haffue taget deris døtter oc deris sønner / oc giort den hellige Sted almindig met Folcket i Landene / Oc de Øffuerste oc Raadzherrerne vaare de ypperste i denne misgerning.

Der ieg dette hørde / da reff ieg mine kleder sønder oc min kiortel / oc reff mit haar aff mit hoffuit oc mit skæg / oc sad alene. Oc alle de som frøctede HERRENS Jsraels Gudz ord / forsamlede sig til mig / for den store syndz skyld / Oc ieg sad alene ind til Afftens offer. Oc om Afftens offerens tid / stod ieg op aff min elendighed / sønderreff mine kleder oc min Kiortel / oc falt paa mine knæ / oc vdbredde mine hender til HERREN min Gud / oc sagde.

Min Gud / ieg skammer mig / oc bluiss ved at opløffte mine øyen til dig min Gud / Thi at vore synder ere voxte offuer vort hoffuit / oc vor synd er stor op til Himmelen. Fra vore Fedris tid haffue wi verit i stor skyld indtil denne dag / oc for vore misgerningers skyld ere wi oc vore Konger oc Prester giffne i Kongers haand i Landene / oc i Suerd / oc i Fengzel / i Roff / oc i vore ansicts skam / som det gaar paa denne dag.

Men nu er oss en liden oc hastelig Naade skeet aff HERREN vor Gud / at der er end nu nogle aff oss offuerbleffne oc vndkomne / at hand gaff oss it Søm i sin hellige Sted / at vor Gud opliusde vore øyen / oc gaff oss it lidet leffnet / der som wi tiene. Thi wi ere tienere / oc vor Gud forlod oss icke / alligeuel at wi ere tienere / oc hand haffuer vent barmhertighed til oss faar Kongerne i Persen / at de lade oss leffue / oc ophøye vor Gudz Huss / oc oprette den forstørelse / oc giffue oss it Gerde i Juda oc Jerusalem.

Nu huad skulle wi sige vor Gud / effter dette / at wi haffue forladet dine Bud / som du haffuer budit oc sagt ved dine Tienere Propheterne / Det Land som i komme ind vdi at arffue / er it wrent Land / for Folckenis wrenlighedz skyld i Landene i deris verstyggelighed / huor met de haffue giort det fult aff wrenlighed baade her oc der. Saa skulle i nu icke giffue deris sønner eders døtter / Oc i skulle icke tage deris døtter til eders sønner / Oc søger icke deris Fred oc godz euindelige / Paa det at i skulle bliffue mectige / oc æde det gode i landet / oc arffue det paa eders børn euindelige.

Oc effter alt det som er kommet offuer oss / for vore onde gerninger oc store synders skyld / da haffuer du vor Gud spart vore misgerninger / oc giffuit oss en frelselse / lige som det staar. Men wi omuende oss fra dig / oc forlode dine Bud / oc giorde frendskaff met dette verstyggelige Folck / Vilt du da vere vred paa oss / indtil at det er plat vde / at der bliffuer inted offuer igen eller nogen redding? HERRE Jsraels Gud / du est retferdig / thi wi ere offuer bleffne til at frelsis / som det staar i dag / See / wi ere end nu faar dig i vor synd / thi der faare kand ingen staa faar dig.

412 | DEr Esdras saa bad oc bekende / græd / oc laa faar Gudz huss / da samlede sig en stor menighed til hannem aff Jsrael aff Mend oc Quinder oc Børn / Thi Folket græd saare. Oc Sachania Jehiels søn / aff Elams børn / suarede och sagde til Esdras / Nu vel / wi haffue forgrebet oss mod vor Gud / at wi haffue taget fremmede Hustruer aff Landzens folck / Nu / der er end nu haab i Jsrael offuer dem. Saa lader oss nu gøre it Forbund met vor Gud / at wi skicke hen vd alle Hustruer oc de som ere fødde aff dem / effter HERRENS Raad / oc deris som frøcte vor Gudz Bud / at mand gør effter Louen. Saa gør dig rede / thi det bør dig / wi ville vere met dig / Wer ved god trøst oc gør det.

Da stod Esdras op oc tog en Eed aff de Øffuerste Prester oc Leuiter oc aff al Jsrael / at de skulde gøre effter disse ord. Oc de sore. Oc Esdras stod op faar Gudz huss / oc gick ind i Johanan Eliasab søns kammer / oc der hand kom der ind / da od hand inted brød / och drack inted vand / Thi hand sørgede for deris forgribelse / som haffde verit fangne. Och de lode vdrobe i Juda oc Jerusalem til alle børn som haffde verit fangne at de skulde forsamle sig til Jerusalem. Oc huilken som icke kom inden tre dage / effter de Øffuerstis oc Eldstis Raad / hans Godz skulde altsammen vere forbandet / oc hand skulde atskilies fra fangernis Menighed.

Da forsamlede sig alle Juda oc Ben Jamins Mend til Jerusalem i tre dage / det er paa den tiuende dag i den niende maanet / oc alt folcket / sad paa gaden faar Gudz huss / oc beffuede for den Sag skyld / oc for Regnen.

Oc Esdras Presten stod op / och sagde til dem / J haffue forgrebit eder / at i haffue taget fremmede Quinder / oc giort Jsraels synd end større. Saa bekender nu HERREN eders Fedris Gud / oc gører det hannem behager / oc skilier eder fra Landzens Folck / oc fra de fremmede Quinder.

Da suarede den gantske Menighed / oc sagde met høy røst / Det skal skee som du haffuer sagt. Men Folcket er meget / oc det er regn vær / oc kand icke staa her vde / Saa er det icke heller en eller tho dagis gerning / Thi wi haffue giort megen saadan offuertrædelse. Lad oss bestille vore Øffuerste i den gantske Menighed / at alle som ere i vore Steder / oc haffue taget fremmede hustruer / de skulle komme hid paa en beskicket tid / met huer Stadz Eldste / oc deris Dommere met / ind til at vor Gudz vrede vendis fra oss / for denne sag skyld.

Saa bleffue Jonathan / Asahels søn / oc Jehasia / Tikua søn skickede offuer denne Sag / Oc Mesullam oc Sabthai Leuiter hulpe dem. oc Fengselens børn giorde saa. Oc Esdras Presten oc de ypperste Fedre iblant deris Fedris huss / oc alle som ere nu neffnde oc skilde dem at / oc sette sig til paa den første dag i den tiende maanet at vdspørre den sag. Och de vdrette det hoss alle Mend som haffde fremmede hustruer / paa den første dag i den første maanet.

Oc der bleffue fundne iblant Presternis børn som haffde taget fremmede hustruer / som vor / iblant Jesua Josedeks søns børn / oc hans brødre Maeseia / Elieser / Jarib oc Gedalia. Oc de gaffue deris haand der paa / at de vilde vdstøde quinderne / och giffue en Væder til deris Skyldoffer for deris skyld. Jblant Jmmers børn / Hanani oc Sebadia / Jblant Harims børn Maeseia / Elia / Semaia / Jehiel / oc Vsia. Jblant Pashurs børn / Elioenai / Maeseia / Jsmael / Nethaneel / Josabad oc Eleasa. Jblant Leuiterne / Josabad / Simei oc Kelaia (Hand er den Klita) Pethathia / Juda och Eleezer. Jblant Sangerne / Eliasib. Jblant Døruocterne / Sallum / Telem oc Vri.

Aff Jsrael Jblant Pareos børn / Ramia / Jesia / Malchia / Meiamin / Eleasar / Malchia oc Benaia. Jblant Elams børn / Mathania / Sacharia / Jehiel / Abdi / Jeremoth och Elia. Jblant Sathu børn / Elioenai / Eliasib / Mathania / Jeremoth / Sabad och Asisa. Jblant Bebai børn / Johanan / Hanania / Sebai oc Athlai. Jblant Bani børn / Mesullam / Malluch / Adaia / Jasub / Seal oc Jeramoth. Jblant Pahath Moab børn / Adna / Chelal / Benaia / Maeseia / Mathania / Bezaleel / Benui oc Manasse. Jblant Harim børn / Elieser / Jesia / Malchia / Semaia / Simeon / Ben Jamin / Malluch oc Samaria. Jblant Hasun børn / Mathnai / Mathatha / Sabad / Eliphelet / Jeremai / Manasse oc Simei. Jblant Bani børn / Maedai Amram / Huel / Benaia / Bedia / Chelui / Naia / Meremoth / Eliasib / Mathania / Mathnai / Jaesau / Bani / Benui / Simei / Selemia / Nathan / Adaia / Machnadbai / Sa sai / Sarai / Asareel / Selemia / Samaria / Sallum / Amaria och Joseph. Jblant Nebo børn / Jeiel / Mathithia / Sabad / Sebina / Jaddai / Joel oc Benaia. Disse haffde alle taget fremmede hustruer / och der vaare nogle iblant samme Quinder / som haffde fød Børn.

Ende paa Esdre Bog.