Udgiver: Nielsen, M.A. (2017)   Tekst og udgave
forrige næste

711 | Joel Prophete.

I.

DEtte er HERRENS ord / som skede til Joel Pethuels søn. Hører dette i Eldste / oc mercker vel alle Jndbyggere i Landet / Om der er saadant skeet i eders tid / eller i eders Forfedris tid? Siger eders børn der aff / oc lader eders Børn sige deris Børn det / oc de Børn deris andre Effterkommere det. Som er / huad som Kaalormen lader offuerbliffue / det opæder Græss hoppen / Oc huad Græss hoppen lader offuerbliffue / det opæder Oldenborren / Oc huad Oldenborren lader offuerbliffue / det opæder onde Orme.

Vaager op i Druckne / oc græder / oc hyler alle Vinsubere for den Most / Thi hand er borttagen fra eders mund. Thi der drager her op i mit Land it mectigt Folck / oc det vden tal / Det haffuer Tender som Løuer / oc Kindtender som Løuinder. Det samme ødelegger mine Vingaarde / oc sker barcken aff mine Figentræ / skaler det oc bortkaster det / at hans Grene staa des huidere der paa. Hyle lige som en Jomfru / der fører sig i en Sæck for sin Brudgoms skyld. Thi Madofferet oc Drickofferet er borte aff HERRENS Huss / oc Presterne / HERRENS tienere / sørge. Marcken er ødelagt / oc Agrene staa ynckelige / Kornet er forderffuit / Vinen staar iammerlige / oc olien klaglige. Agermendene see ynckelige vd / oc Vingaardz Mendene hyle for Huedet oc for Bygget / at der bliffuer inted at høste paa marcken. Saa staar Vintræet oc iammerlige / oc Figentræet ynckelige / der til Granat træ / Palme træ / Eble træ / oc alle træ paa marcken ere visnede / Thi Menniskens glæde er bleffuen til iammer.

Omgiorder eder oc klager i Prester / hyler i Alterens Tienere / J min Gudz Tienere / Gaar hen ind oc legger eder i Sæcke / Thi baade Madofferet oc Drickofferet ere bortte aff eders Gudz Huss. Hellig gører en Faste / til hobe kalder Menigheden / forsamler de Eldste / oc alle Landzens Jndbyggere til HERRENS eders Gudz Huss / oc rober til HERREN / O ve den dag / Thi HERRENS dag er nær / oc kommer som en forderffuere fra den Aldmectigste. Da skal Maden borttagis for vore øyen / oc glæden oc fryden aff vor Gudz Huss. Sæden er raadnit vnder iorden / Kornhusene staa øde / Korn laderne ere forfaldne / Thi Kornet er forderffuit. O huorledis sucker Queget / Oc Øxene see ynckelige / Thi de haffue ingen føde / oc Faarene vansmectis.

HERRE / ieg rober paa dig / Thi Jlden haffuer opbrent Engene i Ørcken / oc luen haffuer optent alle Træene paa ageren. De vilde Diur skrige oc til dig / Thi Vandbeckene ere vdtørrede / oc ilden haffuer opbrent Engene i Ørcken.

II.

BLæser met Basuner i Zion / rober paa mit hellige Bierg / Beffuer alle indbyggere i Landet / Thi HERRENS dag kommer / oc er nær / En mørck dag / en dum dag / en skyfuld dag / en taaget dag / Lige som morgens rødhed vdbreder sig offuer Biergene / som er / it stort oc mectigt Folck / hues lige haffuer icke før verit / oc ey heller her effter vere skal til euig tid stedze oc altid. Der gaar en fortærendis Jld faar hannem / oc effter hannem en brendendis lue / Landet er faar hannem / som en lystig vrtegaard / Men effter hannem som en øde Ørcken / oc ingen skal vndgaa for hannem. De ere skickede som Heste / oc rende som Reysenere / De springe frem offuen paa Biergene / lige som vogne rumle / oc lige som en lue sprager i halmen / som it mectigt Folck / der er rustet til strid.

Folckene skulle forferde sig for hannem / Alle ansict ere saa blege / som gryder. De skulle løbe som Kemper / oc opstige paa muren som Stridzfolck / Huer skal drage strax frem faar sig / oc icke forsømme sig. Jngen skal foruilde den anden / Men huer skal fare frem i sin aarden / Oc de skulle bryde igennem Vaabene / oc icke bliffue saare. De skulle ride omkring i Staden / løbe paa muren / oc indstige i Husene / oc komme ind igennem vinduene som en Tyff.

Landet skelffuer for hannem / oc Himmelen beffuer / Solen oc Maanen bliffue mørcke / Oc Stiernerne forholde deris skin. Thi HERREN skal lade sin Torden gaa frem faar sin 712 | Hær / Thi hans Hær er saare stor / oc mectig / som skal vdrette hans Befalning / Thi HERRENS dag er stor oc meget forferdelig / Huo kand lide hannem?

Saa siger nu HERREN / Vender eder om til mig aff gantske hierte / met faste / met graad / met klage. Sønderriffuer eders hierte / oc icke eders Klæder / oc vender eder om til HERREN eders Gud / Thi hand er naadig / barmhertig / taalmodelig / oc meget miskundelig / oc hannem angrer snart straffen. Huo ved / Om det kand end angre hannem / oc lade en velsignelse effter sig / til at offre Madoffer oc Drickoffer faar HERREN eders Gud.

Blæser i Basunen vdi Zion / Helliger en Faste / kalder Menigheden til hobe / forsamler Folcket / Helliger Menigheden / samler de Eldste / sancker de vnge oc diendis børn sammen / Brudgommen gaa aff sit Kammer / oc Bruden aff sit Herbere. Lader Presterne HERRENS tienere græde mellem Forhuset oc Alteret / oc sige / HERRE / spar dit Folck / oc lad din Arffuedel icke beskemmis / at Hedningene regere offuer dem / Hui vilt du lade sige iblant Folckene / huor er nu deris Gud ?

Saa skal HERREN haffue nidkærhed om sit Land / oc spare sit Folck. Oc HERREN skal suare / oc sige til sit Folck / See / ieg vil skicke eder Korn / Most oc olie offuerflødelige / at i skulle haffue nock der aff / oc ieg vil icke mere lade eder bliffue til skendzel iblant Hedningene. Oc ieg vil driffue den aff Norden longt bort fra eder / oc bortstøde hannem vdi it tiurt oc øde Land / som er hans ansict bort til Haffuet i Øster / oc hans ende til det yderste Haff / Hand skal raadne oc ilde lucte / thi hand haffuer giort store ting. Frycte icke du kære Land / men ver glad oc trøstig / Thi HERREN kand oc saa gøre store ting. Frycter icke / i Diur paa marcken / Thi at Boligene i Ørcken skulle grønis / oc Træene bære deris Fruct / oc Figentræ oc vintræ skulle vel bære.

Oc i Zions børn glæder eder / oc verer glade i HERREN eders Gud / som giffuer eder Lærere til Retferdighed / oc sender eder ned Morgen regn oc Afften regn / lige som tilforn. At Laderne skulle fyldis met Korn / oc Perserne met offuerflødige Most oc Olie. Oc ieg vil stæde eder Aarene igen / i huilcke Gress hopperne / Oldenbaarrerne / Kaalormene oc andre onde orme (Som vaare min store Hær / huilcken ieg skickede iblant eder) haffue opædet. At i skulle haffue nock at æde / Oc prise HERRENS eders Gudz naffn / som haffuer giort vnderlige ting iblant eder / oc mit Fock skal icke mere beskemmis. Oc i skulle fornemme / at ieg er mit iblant Jsrael / oc at ieg er HERREN eders Gud / oc ingen anden / Oc mit Folck skal icke mere beskemmis.

Oc der effter / vil ieg vdgyde min Aand offuer alt Kød / Oc eders Sønner oc Døtter skulle spaa / Eders Eldste skulle haffue Drøme / oc eders vnge Drenge skulle see Syner. Oc ieg vil paa den samme tid / vdgyde min Aand / baade offuer Suenne oc Tieniste piger. Oc ieg vil giffue Vnderlige tegn i Himmelen oc paa Jorden / som er / Blod / Jld oc dampig Røg. Solen skal omuendis til mørckhed / oc Maanen til Blod / før end HERRENS store oc forferdelige Dag kommer. Oc det skal skee / At huo som kalder paa HERRENS Naffn / hand skal bliffue frelst. Thi paa Zions Bierg oc i Jerusalem / skal en Frelselse bliffue / som HERREN haffuer tilsagt / Oc saa hoss de andre offuerbleffne / som HERREN skal tilkalde.

III.

THi see / J de dage / oc paa den samme tid / naar ieg skal omuende Juda oc Jerusalems fengsel / Da vil ieg føre til sammen alle Hedningene / oc ieg vil føre dem hen ned i Josaphats dal / oc ieg vil der gaa til rette met dem / paa mit Folckis / oc paa Jsraels min Arffuedels vegne / At de haffue spredt dem iblant Hedningene / oc delit sig i mit Land / oc kast Laad om mit Folck / Oc gaffue de vnge for Mad / oc solde Piger for Vin / oc drucke hannem.

Oc i aff Zur oc Zidon oc alle i Philisternis Landemercke / huad haffue i at gøre met mig? Ville i oc tradze mod mig? Nu vel / Tradze i mod mig / da vil ieg hastelige oc snart betale eder det igen paa eders hoffuit. J som haffue taget mit Sølff oc Guld / oc mine deylige Klenodie / oc ført dem bort i eders Kircke. Oc der til met haffue i solt Juda oc Jerusalems børn til Grekerne / Paa det at i skulle io føre dem longt hen fra deris Landemercke. See / Jeg vil opuecke dem fra den Stæd / til huilcken i solde dem hen. Oc ieg vil betale eder det paa eders Hoffuit. Oc ieg vil selie eders Sønner oc Døtter igen ved Juda børn / de skulle selie dem i det Rige Arabia / til it Folck i longt borte verindis Land / Thi HERREN haffuer det talet.

Vdrober det iblant Hedningene / Hellig gører striden / opuecker Kemperne / Lader alt 713 | Krigsfolck komme hid / oc drage her op. Gører Suerd aff eders Ploge iern / oc Spiud aff eders segle. Den skrøbelige skal sige / Jeg er sterck. Samler eder oc kommer hid alle Hedninge / trint omkring / oc samler eder / Der skal HERREN nederlegge dine Kemper. Hedninge skulle gøre dem rede / oc komme op til Josaphatz dal / Thi der vil ieg side oc dømme alle Hedninge / trint omkring. Setter Seglene til / thi Høsten er mod / Kommer hid ned / thi vinpersen er fuld / oc Persen løber offuer / Thi deris ondskaff er stor.

Der skulle vere her oc der hobe Folck i Dommens dal / Thi HERRENS dag er nær / i Dommens dal. Solen oc Maanen skulle mørckis / oc Stiernerne skulle forholde deris skin. Oc HERREN skal brøle aff Zion / oc lade høre sin røst aff Jerusalem / at Himmelen oc Jorden skulle beffue. Men HERREN skal vere sit Folck en tilfluct / oc Jsraels børn en befestning. Oc i skulle fornemme det / at ieg HERREN eders Gud boer i Zion / paa mit hellige Bierg / Da skal Jerusalem vere hellig / oc ingen Fremmet skal drage mere igennem hende. Paa den tid / skulle Biergene drybe aff sød Vin / oc Høyene flyde met Milck / oc alle Becke i Juda / skulle gaa fulde aff Vand / Oc der skal vdgaa en Kilde aff HERRENS Huss / hand skal vande Sittims Strøm. Men Egypten skal bliffue øde / oc Edom skal bliffue til en øde Ørcken / for den vold skyld som de giorde Juda børn / at de haffue vdgydet wskyldigt Blod i deris Land. Men Juda skal bliffue besidet euindelige / oc Jerusalem stedze oc altid. Oc ieg vil icke lade eders Blod bliffue wheffnt. Oc HERREN skal bo i Zion.

Ende paa Joel ❧ Prophete.