Udgiver: Nielsen, M.A. (2017)   Tekst og udgave
forrige næste

Amos Prophete.

I.

DEtte er det / som Amos / som vaar iblant Hyrderne i Thekoa / haffuer seet offuer Jsrael. J Vsia Juda Kongis / oc i Jeroboams Joas søns Jsraels Kongis tid / thu aar faar Jordskelffuit. Oc sagde / HERREN skal brøle aff Zion / oc lade høre sin røst aff Jerusalem / At Hyrdernis Enge skulle staa ynckelige / oc Charmel skal fortørris offuen til.

Saa siger HERREN / For tre oc fire Damasci Laster skyld / vil ieg icke spare hende. Fordi at de haffue terskit Gilead met iern Tagge. Men ieg vil sende en Jld i Hasaels huss / hand skal fortære Benhadadz Pallatz. Oc ieg vil sønderbryde Stengerne i Damasco / oc oprycke Jndbyggerne aff Auens marck / oc den / som holder Spiren / aff det Lysthuss / At folcket aff Syrien skal bortføris til Kir / siger HERREN.

Saa siger HERREN / For tre oc fire Gasa Laster skyld / vil ieg icke spare hende / Fordi / at de fangede de Fangne / oc dreffue dem bort i Edoms land / Men ieg vil sende en Jld paa Gasa mur / Hand skal fortære hendis Pallatz. Oc ieg vil oprycke Jndbyggerne aff Asdod / oc 714 | den som holder Spiren aff Ascalon / oc vende min Haand mod Akron / Det skal omkomme som er offuerbleffuit aff Philisterne / siger den HERRE HERRE.

Saa siger HERREN / For den Stadz Zor tre oc fire laster skyld / vil ieg icke spare hende / Fordi / at de dreffue Fangerne videre i Edoms land / oc icke tenckte paa brødrenis Forbund. Men ieg vil skicke en Jld paa Zors mure / hand skal fortære hendis Pallatz.

Saa siger HERREN / For tre oc fire Edoms Laster skyld / vil ieg icke spare hannem / Fordi / at hand forfulde sin Broder met Suerd / oc at hand ihielslo de Fructsommelige / oc altid sønder reff dem i sin vrede / oc holder sin euige grumhed. Men ieg vil skicke en Jld til Theman / hand skal fortære Bazra Pallatz.

Saa siger HERREN / For tre oc fire Ammons børns Laster skyld / vil ieg icke spare dem / Fordi / at de sønder reffue de Fructsommelige i Gilead / huor met de giorde deris Landemercke videre. Men ieg vil optende en Jld paa Rabba mure / hand skal fortære deris Pallatz / naar mand rober i Stridens tid / oc naar Været kommer i Stormens tid. Da skal deris Konge met hans Førster / bliffue bort førde fangne / siger HERREN.

Saa siger HERREN / For tre oc fire Moabs Laster skyld / vil ieg icke spare dem / Fordi / at de brende Kongens been i Edom til aske. Men ieg vil sende en Jld i Moab / hand skal fortære Kirioths Pallatz / Oc Moab skal dø i opløb oc skrig / oc i Basunens lyd. Oc ieg vil oprycke Dommerne iblant dem / oc ihielsla alle hans Førster met hannem / siger HERREN.

II.

SAa siger HERREN / For tre oc fire Juda Laster skyld / vil ieg icke spare dem / Fordi / at de foracte HERRENS Lou / oc holde icke hans Ræt / oc lade deris Løgn forføre dem / huilcken deris Fedre haffue effterfult. Men ieg vil skicke en Jld i Juda / hand skal fortære Pallatzene i Jerusalem.

Saa siger HERREN / For tre oc fire Jsraels Laster skyld / vil ieg icke spare dem / Fordi / at de selie de Retferdige for pendinge / oc de Fattige for it par sko. De træde de Fattigis Hoffuit i skarnet / oc forhindre de Elendigis vey. Sønnen oc Faderen ligge hoss en Pige / met huilcket de vanhellige mit hellige Naffn. Oc de slemme aff de pantede Klæder hoss alle Altere / oc dricke Vin i deris Guders huss / aff dem som bleffue straffede.

Nu haffuer ieg io affslet den Amoriter for dem / som vaare saa høye / som Ceder / oc hans mact / som Ege træ / oc ieg vdslette hans Fruct offuen til / oc vnder til hans Røder. Oc ieg førde eder aff Egypti land / oc ledde eder i Ørcken i fyretiue aar / At i skulde beside Amoriternis land. Oc ieg opuacte Propheter aff eders børn / oc Nasarener aff eders vnge Drenge / J Jsraels børn / er det icke saa / siger HERREN? Saa giffue i Nasarener Vin at dricke / oc i biude Propheterne / oc sige / J skulle icke spaa.

See / ieg vil gøre en knarcken iblant eder / lige som en Vogen knarcker fult met neger / At den som er snar / hand skal icke vndfly / oc den som er sterck / hand skal inted formue / oc den mectige skal icke kunde redde sit Liff. Oc Bueskøtterne skulle icke bestaa / oc den som fast kand løbe / skal icke vndløbe / oc den som rider / skal icke redde sit Liff. Oc den som er mandelig iblant de Stercke / skal vndfly nøgen / siger HERREN.

III.

JJsraels børn / hører huad HERREN taler met eder / som er / met alle Slecter / som ieg førde aff Egypti land / oc sagde / Jeg haffuer aleniste anammitdriffuis eder aff alle Slecter paa Jorden / Der faare vil ieg oc hiemsøge eder for al eders misgerning.

Kunde oc tho vandre tilsammen / vden de ere enss met huer anden? Brøler oc en Løue i skoffuen / naar hun haffuer inted Roff? Rober oc en vng Løue aff sin Kule / vden hun haffuer noget fanget? Falder oc en Ful i snaren paa iorden / der som ingen Fule fangere er? Tager mand oc Snaren aff iorden / som inted haffuer fangit? Blæser mand oc Basunen i staden / at Folcket ey forferder sig der faar? Er der oc en Wlycke i Staden / som HERREN icke gør? Thi den HERRE HERRE gør inted før end hand obenbarer sin Lønlighed / faar Propheterne / sine Tienere. Løuen brøler / huo skulde icke frycte? Den HERRE HERRE taler / huo skulde icke spaa.

Kundgører i Pallatzet vdi Asdod / oc i Pallatzet vdi Egypti land / oc siger / Forsamler eder paa Samarie bierg / oc seer / huilcket stort iammerligt skrig oc wret der er vdi. De acte ingen Ræt / siger HERREN / De samle Liggendefæ met wret oc roff i deris Pallatz. Der faare 715 | siger den HERRE HERRE saa / Mand skal belegge dette Land trint omkring / oc riffue dig ned fra din Mact / oc plyndre dine Huss.

Saa siger HERREN / Lige som en Hyrde vdriffuer / thu Knæ / eller en Ørelæp aff Løuens mund / Saa skulle oc Jsraels børn vdriffuis / Som bo i Samaria / oc haffue en Seng i Vraaen / oc i Damasco en Træseng / i Jacobs Huss / siger den HERRE HERRE den Gud Zebaoth / Thi paa den tid / naar ieg vil hiemsøge Jsraels synd / da vil ieg hiemsøge Alterne i Bethel / oc bryde Alternis horn / at de skulle falde til Jorden. Oc ieg vil sla baade Vinter huset oc Sommer huset / oc de Filsbeens huss skulle vndergaa / oc mange Huss skulle forderffuis / siger HERREN.

IIII.

HØrer dette ord / i fede Køer / som ere paa Samarie bierg / oc gøre de Nødtørtige wret / oc vndertræde de Fattige / oc sige til eders Herrer / Bærer hid / lader oss dricke. Den HERRE HERRE haffuer sorit ved sin hellighed / See / tiden kommer offuer eder / At mand skal vdrycke eder met Kraage / oc eders Effterkommere met Fiskekraage. Oc i skulle gaa vd igennem Reffuerne huer bort for sig / oc i skulle borkastis til Harmon / siger HERREN.

Ja kommer hid til Bethel oc bedriffuer synd / oc til Gilgal / at gøre mange synder / oc bærer eders Offer om morgenen / oc eders Tiende den tredie dag. Oc gører Røgelse aff Surdey til Tackoffer / oc predicker om friuillige Offer / oc kundgører det / Thi at i Jsraels børn ville det gerne saa haffue / siger den HERRE HERRE.

Der faare haffuer ieg giffuit eder i alle eders Stæder ørckeløse Tender / oc brøst paa Brød i alle eders Stæder / Alligeuel vende idriffuis eder icke til mig / siger HERREN.

Oc ieg haffuer opholdet Regnen offuer eder / indtil der vaare tre maanede til Høsten / Oc ieg loed regne offuer den ene Stad / oc offuer den anden Stad lod ieg icke regne / Den ene Ager fick Regn / oc den anden Ager som icke fick Regn / bort tiurdis. Oc tho / tre Stæder droge til en Stad / at de kunde faa vand at dricke / oc de kunde icke faa nock der aff / Alligeuel vende i eder icke til mig / siger HERREN.

Jeg plaffuede eder met Tør tid / oc met Brentkorn / Oc Kaalorme opode alt det som voxte i eders Vrtegaarde / Vin gaarde / Olie gaarde oc paa Figen træene / Dog vende i eder icke til mig / siger HERREN.

Jeg sende Pestelentze iblant eder / lige som i Egypten / Jeg ihielslo eders vnge Mandkøn met Suerd / oc loed eders Heste bortføre fangne / Oc ieg loed stancken aff eders Stridzhær gaa til eders næse / Dog vende i eder icke om til mig / siger HERREN.

Jeg omkaste nogle iblantdriffuis eder / lige som Gud omkaste Sodoma oc Gomorra / At i vaare lige som en Brand der vddragis aff Jlden / Dog vende i eder icke om til mig / siger HERREN.

Der faare vil ieg fremdelis saa gøre ved dig Jsrael / Oc effterdi ieg vil saa gøre mod dig / Da skicke dig Jsrael / at møde din Gud. Thi see / Hand er den / som gør Biergene / skaber Været / oc kundgører Mennisken / huad hand skal tale. Hand gør Morgenstiernen / oc mørckheden / Hand gaar paa iordens Høyelser / Hand heder HERREN den Gud Zebaoth.

V.

MØrer dette ord / i aff Jsraels Huss / Thi ieg maa gøre dette Klaagemaal offuer eder. Jsraels Jomfru er falden / at hun skal icke opstaa igen / Hun er nedstøt til iorden / oc der er ingen som ophielper hende. Thi saa siger den HERRE Gud / Staden aff huilcken vdgaa tusinde / der skal ekon hundrede bliffue igen / oc der som hundrede gaa vd / Skulle ekon thi beholdis offuer / i Jsraels Huss. Der faare siger HERREN til Jsraels Huss / Søger mig / saa skulle i leffue. Søger icke Bethel / oc kommer icke til Gilgal / oc gaar icke til Berseba / Thi Gilgal skal bortføris fangen / oc Bethel skal bliffue Beth Auen.

Søger HERREN / saa skulle i leffue / At Jlden skal icke faa offuer haand i Josephs Huss / at fortære det oc der skal ingen vere som kand vdslycke i Bethel. Den som omuender Rætten til Malurt / oc støder Retferdighed til grunde. Hand gør Siustiernen oc Orion / Den som gør morgen aff mørcket / oc den mørcke nat aff dagen / Den som kalder vandet aff Haffuet / oc vdgyder det paa iorderig / Hand heder HERREN. Den som anretter en forstyrelse offuer de Stercke / oc fremfører en forstyrelse offuer den faste Stad. Men de ere vrede paa han 716 |nem som straffer dem i Porten / oc holde den for en Verstyggelighed / som lærer saligt.

Derfaare / effterdi at i vndertrycke de Fattige / oc tage Kornet fra dem met stor byrde / Saa skulle i icke bo i Husene / som i haffue bygd aff Huggen steen / oc icke dricke den Vin / som i haff ue plantet i de deylige Vingaarde. Thi ieg ved eders offuertrædelse / som er megen / oc eders synder / som ere stercke / Huorledis i trenge de Retferdige / oc tage Blod pendinge / oc vndertrycke de Fattige i Porten. Der faare mue de Kloge tie samme tid / Thi det er en ond tid.

Søger det gode oc icke det onde / Paa det at i mue leffue / Saa skal HERREN den Gud Zebaoth / vere hoss eder / som i prise. Hader det onde / oc elsker det gode / Skicker Ræt i Porten / Saa skal HERREN den Gud Zebaoth / vere miskundelig offuer de offuerbleffne aff Joseph.

Der faare siger HERREN / den Gud Zebaoth den HERRE saa / Der skal vere grædinde Klagemaal paa alle Gader / Oc mand skal sige i alle Stræder / Ve / Ve / Oc mand skal kalde Agermanden til sorrig / oc til grædelig Klagemaal huo der græde kand. Der skal vere grædelige Klagemaal i alle Vingaardene / Thi ieg vil fare iblant eder / siger HERREN .

Ve dem / som begærer HERRENS dag / Huad skal hand eder? Thi HERRENS dag er en mørckhed oc icke it Liuss. Lige som nogen flyer faar Løuen / oc en Biørn møder hannem. Oc som nogen kommer i it Huss / oc helder sig met haanden op til veggen / oc en Huggorm stinger hannem. Thi HERRENS dag skal io vere mørck oc icke liuss / taaget oc icke klar.

Jeg er vred paa eders hellige dage / oc foracter dem / oc ieg kand icke lucte i eders Forsamling. Oc om i end offre mig Brendoffer oc Madoffer / Da haffuer ieg dog ingen behagelighed der til / Saa kand ieg icke helder see til eders fede Tackoffer. Tag ekon bort fra mig din Sangis bulder / Thi ieg kand icke høre din Psaltere læg. Men Rætten skal obenbaris lige som vand / oc Retferdigheden / lige som en sterck Strøm.

Haffue i aff Jsraels Huss / offret mig Slactoffer oc Madoffer i Ørcken i fyretiue aar? Ja vel? J baare Sichuth eders Konge / oc Chion eders Billede / eders Guders Stierne / som i giorde eder selff. Saa vil ieg lade føre eder her fra bort til Damascon / siger HERREN / som heder den Gud Zebaoth.

VI.

VE de Hoffmodige i Zion / oc dem som forlade sig paa Samaria bierg / De som rose dem faar de ypperste offuer Hedningene / oc gaa her frem i Jsraels Huss. Gaar bort til Kalne oc skuer / oc der fra til Hemath / den store Stad / oc drager ned til Philisternis Gath / som haffuer verit bedre Kongerige / end disse / oc deris Landemercke større end eders Landemercke.

J som mene at i ere longt fra den onde dag / Oc staa altid effter fortredeligt Regement. Oc soffue paa Filsbeens Leye / oc bruge offuerflødighed met eders Senge / J æde Lammene aff Hiorden / oc de fede Kalffue. Oc læge paa Psaltere / oc dicte eder Sang / som Dauid. Oc dricke Vin aff Skaalene / oc saluedriffuis eder met Balsum / oc i sørge inted for Josephs skade. Der faare skulle de nu gaa fremmest iblant dem som bliffue fangne bortførde / oc de Brammeris offuerflødighed skal afflade.

Thi den HERRE HERRE haffuer sorit / ved sin Siæl / siger HERREN den Gud Zebaoth / Mig fortryder Jacobs hofferdighed / oc ieg er vred paa deris Pallatz / oc ieg vil offuergiffue Staden / oc alt det som er i hannem. Oc om der er end offuerbleffne thi Mend i it Huss / da skulle de dog dø. At huer skal tage sin Fader broder oc sin Moderbroder / oc bære been aff huset / oc sige til den / som er i Husens Kammer / Ere i end nu flere her? Oc hand skal suare / De ere alle borte. Oc hand skal sige. Ver til fredz / Thi de vilde icke / at mand skulde ihukomme HERRENS Naffn.

Thi see / HERREN haffuer budet / at mand skal sla de store Huss at de reffne / oc de smaa Huss / at de faa Hul. Huo kand rende met Hestene / eller pløye met Øxen paa Klippen? Thi at i foruende Rætten til Galde / oc Rætferdighedens fruct til Malurt. Oc i fortrøste eder paa det / som er saa aldelis inted / oc i sige / Ere wi da icke stercke nock met vore Horn? Der faare see / Jeg vil opuecke it Folck offuer eder / aff Jsraels Huss / siger HERREN / den Gud Zebaoth / Det skal gøre eder angist fra den Sted / som mand gaar til Hemath / indtil Becken i Ørcken.

VII.

717 |

DEn HERRE HERRE visde mig en Syn / Oc see / der stod en som giorde Gress hopper / i Kornens første grøde / oc see / det Grøne stod / effter at Kongen haffde ladit klippe sine Faar. Oc der de vilde nu plat aff æde Vrterne i Landet / sagde ieg / Ah HERRE HERRE / ver naadig / Huo vil hielpe Jacob op igen? Thi hand er io ringe. Da angrede HERREN det / oc sagde / Nu vel / Det skal icke skee.

Den HERRE HERRE visde mig en Syn / Oc see / Den HERRE HERRE kallede Jlden / at hand skulde straffe der met / oc hand skulde fortære it stort Dyb / oc hand od allerede en del der aff. Da sagde ieg / Ah HERRE HERRE / lad aff / Huo vil hielpe Jacob op igen? thi hand er io ringe. Saa angrede HERREN det oc / Oc den HERRE HERRE sagde / Det skal oc icke skee.

Men hand visde mig denne Syn / Oc see / HERREN stod paa en Mur som vaar maalt met en Bly snor / oc hand haffde Bly snoren i sin haand. Oc HERREN sagde til mig / Huad seer du Amos? Jeg suarede / En Blysnor. Da sagde HERREN til mig / See / Jeg vil drage en Blysnor mit igennem mit Folck Jsrael / oc icke mere offuersee met hannem. Men Jsaacs Høyelser skulle ødeleggis / oc Jsraels Kircker skulle forstyris / Oc ieg vil gøre mig rede mod Jeroboams Huss met Suerd.

Da sende Amasia Prest i Bethel til Jeroboam Jsraels Konge / oc loed hannem sige / Amos gør it Opløb mod dig i Jsraels Huss / Landet kand icke lide hans ord. Thi saa siger Amos / Jeroboam skal dø ved Suerd / oc Jsrael skal bortføris fangen aff sit Land. Oc Amasia sagde til Amos / Du Seere / gack bort oc fly til Juda land / oc æd der brød / oc spaa der. Oc spaa icke mere i Bethel / Thi her er Kongens Helligdom oc Kongens Huss.

Amos suarede / oc sagde til Amasia / Jeg er ingen Prophete ey heller nogen Prophetis søn / Men ieg er en Fæhyrde / som sancker Morbær. Men HERREN tog mig fra Hiorden / oc sagde til mig / gack bort / oc spaa mit Folck Jsrael. Saa hør nu HERRENS ord / Du siger spaa icke mod Jsrael / oc dryppe icke mod Jsaacs Huss. Der faare siger HERREN saa / Din Hustru skal bliffue til en Hore i Staden / oc dine Sønner oc Døtter skulle falde ved Suerd / oc din Ager skal vddelis met snoren / Men du skalt dø vdi it wrent Land / Oc Jsrael skal fordriffuis aff sit Land.

VIII.

DEn HERRE HERRE visde mig en Syn / Oc see / Der stod en Kurff met Sommer fruct. Oc hand sagde / Huad seer du Amos? Men ieg suarede / En Kurff met Sommerfruct. Da sagde HERREN til mig / Enden er kommen offuer mit Folck Jsrael / Jeg vil icke mere see offuer met hannem. Oc Sangen i Kircken skal omuendis til Hylen / Paa samme tid siger den HERRE HERRE / Der skulle ligge mange døde Legeme alle stede / huilcke mand skal lønlige bort bære.

Hører dette i som vndertrycke de Fattige / oc forderffue de Elendige i landet / oc sige / Naar vil da den Nymaanet faa ende / At wi skulle selie Kornet / oc Sabbathen / at wi mue haffue Kornet falt / oc gøre Epha mindre / oc forøge Seckelen / oc forfalske Vecten / Paa det at wi kunde komme de Fattige vnder oss for pendinge / oc de Nødtørtige for it par Sko / oc selie Affner faar Korn. HERREN haffuer sorit mod Jacobs hofferdighed / Huad gelder det / om ieg skal forglemme saadan deris gerning euindelige? Skulde icke Landet beffue for saadant skyld / oc alle Jndbyggerne sørge? Ja det skal altsammen offuer løbis / som met it Vand / oc bort føris oc offuerflydis / som met floden i Egypten.

Paa den samme tid / siger den HERRE HERRE / vil ieg lade Solen nedgaa om Middagen / oc lade landet bliffue mørckt paa liuss dag. Jeg vil omuende eders Helligdage / oc al eders Sang til grædende klagemaal / Jeg vil føre Sæcke / offuer alle Lender / oc gøre alle hoffuit skallede / oc ieg vil sende en Sorrig offuer dem / som mand haffuer offuer en eniste søn / oc det skal faa en ynckelig ende.

See / Tiden kommer / siger den HERRE HERRE / At ieg vil sende Hunger i Landet / icke Hunger effter Brød eller Tørst effter Vand / Men til at høre HERRENS ord. At de skulle løbe hid oc did / fra it Haff oc til it andet / fra Norden oc til Østen / oc søge effter HERRENS ord / oc finde dog icke. Paa den tid skulle deylige Jomfruer oc vnge Drenge vansmecte aff Tørst. Huilcke nu suerie / ved Samarie forbandelse / oc sige / Saa sandelige / som din Gud leffuer i Dan / Saa sandelige som den Skick leffuer i Berseba / Thi de skulle saa falde / at de skulle icke opsta igen.

718 | IX.

JEg saa HERREN staa paa Alteret / Oc hand sagde / Sla paa det øffuerste Dørtræ / at stolpene beffue / Thi deris Gerighed skal komme dem alle paa deris Hoffuit / oc ieg vilihielsla deris Effterkommere met Suerd / At ingen skal vndfly / ey heller vndkomme der fra. Oc om de end groffue sig ned i Helffuede / da skal dog min Haand hente dem der fra / Oc om de opfore i Himmelen / vil ieg dog støde dem ned. Oc om de end skiulte dem offuen paa Charmels bierg / vil ieg dog søge dem der / oc hente dem der aff / Oc om de skiulte dem faar mine Øyen i Haffsens grund / Saa vil ieg dog befale Hugormene / at de skulle der stinge dem. Oc om de ginge end fangne bort faar deris Fiender / Saa vil ieg dog befale Suerdet / at det skal myrde dem der / Thi ieg vil holde mine Øyen offuer dem til wlycke / oc icke til gode.

Thi den HERRE HERRE Zebaoth er saadan / naar hand rører it Land / da smelter det / At alle Jndbyggere skulle sørge / at det skal gantske løbe offuer dem som Vand / oc de skulle der met offuerteckis / lige som met floden i Egypten. Hand er den der bygger sin Sal i Himmelen / oc grundfester sit Paulun paa Jorden / Hand kalder Vandet i Haffuit / oc vdgyder det paa Jorden / Hand heder HERRE. Ere i Jsraels børn mig icke lige som Blaamend / siger HERREN ? Haffuer ieg icke ført Jsrael aff Egypti land / oc Philisterne aff Chapthor / oc de Syrer aff Kir?

See / den HERRE HERRJS Øyen see paa it syndigt Kongerige / at ieg skal det plat vdslette aff Jorderig / alligeuel at ieg vil icke plat vdslette Jacobs Huss / siger HERREN. Men dog see / Jeg vil befale / oc lade sicte Jsraels Huss iblant alle Hedningene / lige som mand sicter met it Sold / Oc de smaa Korn skulle icke falde paa Jorden. Alle Syndere iblant mit Folck skulle dø ved Suerd / de som sige / Wlycken skal icke vere oss saa nær / oc icke heller vederfare oss.

Paa den samme tid / vil ieg oprette Dauidz forfaldne Tabernackel igen / oc opbygge hans sønder brydne Gierde / oc oprette det igen som er affbrødet / oc ieg vil bygge det igen / som det vaar i fordum tid. At de skulle beside de Offuerbleffne i Edom / oc de offuerbleffne iblant alle Hedninge / faar huilcke mit Naffn skal predickis / siger HERREN / som saadant gør. See / den tid skal komme / siger HERREN / At mand skal pløye oc høste til lige / oc til lige bruge Vinpersen oc saa / Oc Biergene skulle dryppe sød Vin / oc alle Høye skulle vere fructsommelige. Thi ieg vil vende mit Folckis Jsraels Fengsel / at de skulle opbygge de øde Stæder / oc beside dem / plante Vingaarde / oc dricke Vin aff dem / Gøre Vrtegaarde / oc æde Fruct der aff. Thi ieg vil plante dem i deris Land / at de skulle icke mere opryckis aff deris Land / som ieg vil giffue dem / siger HERREN din Gud.

Ende paa Amos ❧ Prophete.