Udgiver: Nielsen, M.A. (2017)   Tekst og udgave
forrige næste

719 | Abdias Prophete.

I.

DEnne er Abdie Syn / Saa siger den HERRE HERRE aff Edom / Wi haffue hørt aff HERREN / at der er sent it Bud iblant Hedningene / Op / oc lader oss stride mod dem. See / ieg haffuer giort dig ringe iblant Hedningene / oc meget foractet. Dit Hiertis hoffmodighed haffuer bedragit dig / effterdi at du bode i Stenklippens reffuer i dine høye Slaat / oc siger i dit hierte / Huo vil støde mig ned til grund?

Om du end fore saa høyt op / som en Ørn / oc giorde din rede iblant Stiernerne / Da vil ieg dog støde dig ned der fra / siger HERREN . Der som Tyffue eller Forstyrere komme offuer dig om natten / huorledis skalt du da bliffue til inted? Ja de skulle nock stiæle / Oc naar Vinhøstere komme offuer dig / da skulle de inted lade bliffue offuer til dig igen / som du kant sancke. Huorledis skulle de da randsage effter Esau / oc søge effter hans Liggendefæ? Alle dine Forbundz mend skulle støde dig aff Landet / Det Folck paa huilcket du setter din trøst / det skal bedrage dig / oc offuerfalde dig / De som æde dit Brød / skulle forraade dig før end du mercker det.

Huad gelder det / siger HERREN / Jeg vil paa den tid / gøre de vise i Edom til inted / oc den kloghed paa Esaus bierg? Thi dine Stercke i Theman skulle bliffue mistrøstige / paa det de skulle alle opryckis ved mord paa Esaus bierg. For den Genuordighedz skyld / som de giorde din broder Jacob. Paa den tid / der du stodst mod hannem / der de Fremmede bortførde hans Hær fangne / oc Vdlendige vddroge at hans porte / oc kaste Laad offuer Jerusalem / Da vaast du lige som en aff dem. Der faar skalt du bliffue til al skendzel / oc vere ødelagt euindelige.

Du skalt icke mere saa see din lyst / paa din Broder i hans elendighedz tid / Oc du skalt icke glæde dig offuer Juda Børn / paa deris iammers tid / Oc du skalt icke tale saa hoffmodelige met din mund / i deris angistis tid. Du skalt icke drage ind at mit Folckis Porte / i deris iammers tid / Du skalt icke see din lyst paa deris Wlycke / i deris iammers tid / Du skalt icke skicke hielp mod hans Hær / i hans iammers tid. Du skalt icke staa paa Veyskelet at myrde dem som vndfly fra hannem / Du skalt icke forraade hans Offuerbleffne paa hans angistis tid.

Thi HERRENS dag er nær / offuer alle Hedningene / Lige som du giorde / saa skal dig skee igen / Oc lige som du fortient haffuer / Saa skal det komme dig igen paa dit hoffuit. Thi lige som i haffue drucket paa mit hellige bierg / Saa skulle alle Hedninge daglige dricke / Ja de skulle vddricke oc opsluge / at det skal vere / lige som der haffde aldri noget verit.

Men der skulle end nogle bliffue reddede paa Zions bierg / oc de skulle vere en Helligdom / oc Jacobs Huss skal beside sin Eyedom. Oc Jacobs Huss skal bliffue en Jld / oc Josephs Huss en Lue / Men Esaus Huss / halm / det skulle de optende oc fortære / at der skal inted offuerbliffue aff Esaus Huss / Thi HERREN haffuer det talet. ¶ Oc de mod Synden / skulle beside Esaus bierg / oc i Dalerne Philisterne / Ja de skulle beside Ephraims marck oc Samarie marck / oc Ben Jamin Gileadz bierg. Oc de fordreffne aff Jsraels børns Hær / som ere iblant Chananiterne indtil Zarphath / oc de fordreffne aff Jerusalems stad / som ere i Sepharad / de skulle beside Stæderne mod Synden. Oc Frelsere skulle opkomme paa Zions bierg / at dømme Esaus Bierg / Saa skal det vere HERRENS Kongerige.

Ende paa Abdias ❧ Prophete.