Udgiver: Nielsen, M.A. (2017)   Tekst og udgave
forrige næste

Haggeus Prophete.

I.

JDet andet Kong Darii aar / i den siette Maanet / paa den første dag i Maaneden / Skede HERRENS ord ved Haggeum Prophete / til Soroba bel / Sealthiels søn / Juda Første / oc til Josua / Jozadaks søn den ypperste Prest / oc sagde / Saa siger den HERRE Zebaoth / Dette Folck siger / Tiden er icke end kommen / at mand skal bygge HERRENS Huss. Oc HERRENS ord skede ved Haggeum Prophete / Men eders tid er der / at i skulle bo i panelede Huss / oc dette Huss skal staa øde.

Nu / den HERRE Zebaoth siger saa / Seer til / huorledis det gaar eder. J Saa meget / oc føre lidet ind / J æde / oc bliffue dog icke mætte / J dricke / oc bliffue dog icke druckne / J klæde eder / oc kunde dog icke vermis / Oc huilcken som fortien Pendinge / Hand legger dem i en brøden Pung. Saa siger den HERRE Zebaoth / Seer til / huorledis det gaar eder. Gaar hen paa Bierget / oc henter Ved / oc bygger Huset / Det skal vere mig tacknemmeligt / oc ieg vil beuise min ære / siger HERREN . Thi i vocte vel paa meget / oc see / Det bliffuer lidet / Oc om i end føre det hiem / Saa gør ieg det dog til støff.

Huor faar det / siger den HERRE Zebaoth? Fordi / at mit Huss staar saa øde / oc huer kaster paa sit Huss. Der faare holder Himmelen Dug offuer eder / oc Jorderig sin Grøde. Oc ieg haffuer kaldet Tyrcke / baade offuer Landet oc Biergene / offuer Korn / Most / Olie / oc offuer alt det / som kommer aff Jorden / ocsaa offuer Folck oc Fæ / oc offuer alle henders arbeyde.

Da lydde Sorobabel Sealthiels søn / oc Josua Jozadaks søn / den ypperste Prest / oc alle offuerbleffne aff Folcket / saadan HERRENS deris Guds røst / oc Haggei Prophetis ord / Lige som HERREN deris Gud haffde vdsent hannem / Oc Folcket fryctede sig faar HERREN. Da sagde Haggeus / HERRENS Engel / som haffde HERRENS Budskaff til Folcket / Jeg er met eder / siger HERREN.

Oc HERREN opuacte Sorobabels Sealthiels søns Juda Førstis aand / oc Josua Jozadacks søns den høye Prestis aand / oc alt det offuerbleffne Folckis aand / At de komme oc arbeydede paa den HERRJS Zebaoths deris Gudz Huss.

733 | II.

PAa den fierde oc tiuende dag / i den siette maanet / i det andet Kong Darij aar / paa den første oc tiuende dag i den siuende maanet / Da skede HERRENS ord ved Haggeum Prophete / oc sagde / Sig til Soro Babel Sealthiels søn Juda Første / oc til Josua Jozadaks søn den ypperste Prest / oc til det offuerbleffne Folck / oc sig / Huo er offuerbleffuit iblant eder / som saa dette Huss i sin første Herlighed? Oc huorledis ansee i det nu? Er det icke saa? Det tyckis eder inted at vere?

Oc nu Soro Babel / ver trøstig / siger HERREN / Ver trøstig Josua du Jozadaks søn / du ypperste Prest / Verer trøstige / alle Folck i Landet / siger HERREN / oc arbeyder / Thi ieg er met eder / siger den HERRE Zebaoth. Effter det ord / som ieg giorde en Pact met eder / der i droge aff Egypten / skal min Aand bliffue iblant eder / Frycter eder inted.

Thi saa siger den HERRE Zebaoth / Der er end nu en liden tid til / At ieg vil røre Himmel oc Jord / Haffuet oc det Tørre. Ja ieg vil røre alle Hedningene / Saa skal da alle Hedningenis Trøst komme. Oc ieg vil gøre dette Huss fult aff Herlighed / siger den HERRE Zebaoth. Thi baade Sølff oc Guld er mit / siger den HERRE Zebaoth. Dette siste Husis Herlighed skal bliffue større end den Første vaar / siger den HERRE Zebaoth / Oc ieg vil giffue Fred i denne Sted / siger den HERRE Zebaoth.

Paa den fierde oc tiuende dag i den niende maanet / i det andet Darij aar / skede HERRENS ord til Haggeum Prophete / oc sagde / Saa siger den HERRE Zebaoth / Spør Presterne om Louen / oc sig / Om nogen bær helligt Kød i sin Kiortel gere / oc rørde siden met samme gere / Brød / Moss / Vin / Olie / eller huad det vaare for mad / Bleffue det oc helligt? Oc Presterne suarede / oc sagde / Ney. Haggeus sagde / Om nogen som er wren for hand rørde it Aadsel / rørde it aff disse / bleffue det oc wrent? Presterne suarede / oc sagde / Det bliffuer wrent. Da suarede Haggeus / oc sagde / Lige saa ere oc disse Folck oc disse Menniske faar mig / siger HERREN / Oc alle deris henders gerninger / oc det som de offre er wrent.

Oc seer nu / huorledis det haffuer gonget eder / fra denne dag oc tilforn / før end en Sten bleff lagt paa den anden i HERRENS Tempel. At / naar som nogen kom til Korn hoben / som skulde haffue tiue Maader / Saa vaar der neppelige thi / Kom hand til Vinpersen / oc mente at fylde halfftrediesinds tiue Ammer / Da vaare der neppelige tiue. Thi ieg plaffuede eder met Tyrcke / Brent korn oc Hagel / i alt eders Arbeyde / Alligeuel vende i eder icke til mig / siger HERREN.

Thi giffuer nu act paa / fra denne dag oc tilforn / som er / fra den fierde oc tiuende dag i den niende maaanet / indtil den dag der HERRENS Tempels grunduol lagdis / Seer der til / Thi Sæden ligger end nu i Laden / oc det bær end nu inted / huercken Vintræ / Figentræ / Granatetræ / ey heller olietræ / Men fra denne dag vil ieg giffue Velsignelse.

Oc HERRENS ord skede anden gong til Haggeum / paa den fierde oc tiuende dag i maaneden / oc sagde / Tale til Soro Babel Førsten i Juda / oc sig / Jeg vil røre Himmel oc Jord / oc omkaste Kongerigernis Stoel / oc ødelegge Hedningenis mectige Kongerige / oc ieg vil omkaste baade Vaagne met deris Reysenere / At baade Hest oc Mand / skulle nedfalde / huer ved den andens Suerd. Paa samme tid / siger den HERRE Zebaoth / vil ieg tage dig Sorobabel Sealthiels søn min Tienere / siger HERREN / oc ieg vil holde dig som en Signete ring / Thi ieg haffuer vdualt dig / siger den HERRE Zebaoth. Ende paa Haggeus ❧ Prophete.