Udgiver: Nielsen, M.A. (2017)   Tekst og udgave
forrige næste

734 | Satharias Prophete.

I.

JDet andet Kong Darii aars ottende maanet / Skede HERRENS ord til mig Sachariam Barachie søn / Jddo søns / Prophete / oc sagde / HERREN vaar vred paa eders Forfedre.

Oc sig til dem / Saa siger den HERRE Zebaoth / Vender eder til mig / siger den HERRE Zebaoth / Saa vil ieg vende mig til eder / siger den HERRE Zebaoth. Verer icke som eders Forfedre / til huilcke de fremfarne Propheter predickede / oc sagde / Saa siger den HERRE Zebaoth / Vender eder fra eders onde veye / oc fra eders onde gerninger / Men de lydde icke / oc actede icke paa mig / siger HERREN. Huor ere nu eders Fedre oc Propheterne? Leffue de end nu? Er det icke saa / at mine ord oc min Ræt / som ieg bød / ved mine Tienere Propheterne / haffue de icke rammit eders Forfedre? At de maatte haffue vent dem / oc sagt / Lige som den HERRE Zebaoth haffde i sinde at gøre oss / effter som wi ginge oc giorde / lige saa haffuer hand oc giort oss.

Paa den fierde oc tiuende dag i den elleffte maanet / som er Sebats maanet / i det andet Kong Darij aar / skede HERRENS ord til Sachariam / Barachie søn / Jddo søns / Prophete / oc sagde / Jeg saa om natten / oc see / En Mand sad paa en rød Hest / oc hand holt iblant Myrre træ paa Engen / oc bag hannem vaare røde / brune oc huide Heste. Oc ieg sagde / Min HERRE / huo ere disse? Oc Engelen som talede met mig / sagde til mig / Jeg vil vise dig / huo disse ere. Oc den Mand / som holt vnder Myrre træet i Engen / suarede / oc sagde / Disse ere de / som HERREN haffuer vdsent / at drage igennem Landet. Men de suarede HERRENS Engel / som holt vnder Myrre træene / oc sagde / Wi haffue dragit igennem Landet / Oc see / alle Landene side stille.

Da suarede HERRENS Engel / oc sagde / HERRE Zebaoth / Huor lenge vilt du icke miskunde dig offuer Jerusalem / oc offuer Juda Stæder / offuer huilcke du haffuer verit vred / vdi disse halffierdesinds tiue aar? Oc HERREN suarede Engelen / som talede met mig / venlige ord oc trøstelige ord. Oc Engelen som talede met mig / sagde til mig / Predicke oc sig / Saa siger den HERRE Zebaoth / Jeg haffuer hafft nidkærhed offuer Jerusalem oc Zion. Men ieg er saare vred / offuer de stolte Hedninge / Thi ieg vaar ekon lidet vred / Men de hielpe til at forderffue.

Der faare siger HERREN saa / Jeg vil vende mig igen til Jerusalem met miskundhed / oc mit Huss skal opbyggis der vdi / siger den HERRE Zebaoth / Der til skal tømmer snoren vdreckis i Jerusalem. Oc predicke videre / oc sig / Saa siger den HERRE Zebaoth. Det skal gaa mine Stæder vel igen / oc HERREN skal trøste Zion igen / oc vduelie Jerusalem igen.

Oc ieg opløffte mine øyen oc saa / oc see / Der vaare fire Horn. Oc ieg sagde til Engelen / som talede met mig / Huo ere disse? Hand sagde til mig / De ere de Horn / som atspredde Juda / met Jsrael oc Jerusalem. Oc HERREN visde mig fire Smede. Da sagde ieg / Huad ville disse gøre? Hand sagde / De ere komne at affbryde de horn som atspridde Judam / at ingen kunde opløffte sit hoffuet / At de skulle affstøde Hedningenis horn / som opløffte hornet offuer Juda Land / til at atspre det.

II.

OC ieg opløffte mine øyen ocsaa / oc see / En Mand haffde en maale snor i haanden. Oc ieg sagde / Huort gaar du hen? Oc hand sagde til mig / at ieg skal maale Jerusalem / oc see / huor lang oc viid hun skal vere. Oc see / Engelen / som talede met mig / gick vd. Oc en anden Engel gick vd mod hannem / oc sagde til hannem / Løb bort oc tale til denne Dreng / oc sig / Jerusalem skal besidis foruden mur / for den store Menniskenis oc Quegis mangfoldighed / som der skal vere vdi. Oc ieg vil vere en gloendis muer der omkring / siger HERren / oc ieg vil vere der vdi / oc ieg vil beuise mig herlig der vdi.

Hey / Hey flyer aff Norden land / siger HERREN / Thi ieg bortspridde eder i de fire Vær vnder Himmelen / siger HERREN. Hey Zion / du som boer hoss Babylons daatter / vndfly / Thi saa siger der HERRE Zebaoth / Hand sende mig til Hedningene / som røffuede eder. Deris Mact haffuer en ende / Huo som rører eder / Hand rører sin Øyensten. Thi see / Jeg vil røre min Hand offuer dem / at de skulle bliffue dem til Roff / som haffue tient dem / At i skulle vide / at den HERRE Zebaoth haffuer sent mig.

735 | Glæd oc fryde dig du Zions daatter / Thi see / Jeg kommer / oc vil bo hoss dig / siger HERREN. Oc paa den tid / skulle mange Hedninge tilføyess HERREN / oc skulle vere mit Folck / oc ieg vil bo hoss dig / at du skalt fornemme / at den HERRE Zebaoth sende mig til dig / Oc HERREN skal arffue Juda for sin deel i det hellige Land / oc hand skal vduelie Jerusalem igen. alt Kød vere stille faar HERREN / Thi hand haffuer giort sig rede aff sin hellige Stæd.

III.

OC mig bleff viist den øffuerste Prest Josua / staaendis faar HERRENS Engel. Oc Sathan stod hoss hans høyre Haand / at staa mod hannem. Oc HERREN sagde til Sathan / HERREN straffe dig / du Sathan / Ja HERREN straffe dig som vdualde Jerusalem / Er denne icke en Brand / som er reddit aff Jlden? Oc Josua haffde wrene klæder paa / oc stod faar Engelen. Huilcken suarede oc sagde til dem / som stode faar hannem / Tager de wrene klæder fra hannem.

Oc hand sagde til hannem / See / Jeg haffuer taget dine synder fra dig / oc ieg haffuer dragit hellig dags klæder paa dig. Oc hand sagde / Sæt en reen Hat paa hans hoffuit. Oc de sette en reen Hat paa hans hoffuit / oc førde hannem i Klæder / oc HERRENS Engel stod der. Oc HERRENS Engel vidnede faar Josua / oc sagde / Saa siger den HERRE Zebaoth / Der som du vandrer i mine veye / oc foruarer min Vact / Da skalt du regere mit Huss oc foruare mine Faargaarde / Oc ieg vil giffue dig aff disse / som her staa / at de skulle ledsage dig.

Hør til Josua du øffuerste Prest / du oc dine Venner som bo faar dig / Thi de ere idel Vnderlige ting / Thi see / ieg vil lade min tienere Zemah komme. Thi see / paa den ene Sten / som ieg lagde faar Josua / skulle vere siu øyen. Men see / ieg vil vdhugge hannem / siger den HERRE Zebaoth / oc ieg vil bort tage samme Landz synder / paa en dag. Paa den samme tid / siger den HERRE Zebaoth / skal den ene bede den anden til gest vnder Vin træ oc Figen træ.

IIII.

OC Engelen som talede met mig / kom igen / oc opuackte mig / lige som en opueckis aff søffne. Oc sagde til mig / Huad seer du? Jeg sagde / Jeg seer / oc see / Der stod en Liusestage aff Guld / oc en Skaal offuen paa / der vaare siu Lamper paa / oc io siu skeder paa en Lampe / oc thu Olie træ der hoss / it paa den høyre side hoss Skaalen / det andet hoss den venstre side.

Oc ieg suarede / oc sagde til Engelen / som talede met mig / Min HERRE / huad er det? Oc Engelen / som talede met mig / suarede / oc sagde til mig. Vedst du icke huad det er / Oc ieg sagde / Ney min HERRE. Oc hand suarede / oc sagde til mig / Det er HERRENS ord om Sorobabel / Det skal icke ske ved Hær eller mact / men ved min Aand / siger den HERRE Zebaoth. Huo est du / du store Bierg / huilcket dog skal vere en slæt faar Sorobabel? Oc hand skal opføre den første Sten / at mand skal robe / Til lycke / til lycke.

Oc HERRENS ord skede til mig / oc sagde / Sorobabels hender lagde grunduollen i dette Huss / hans hender skulle oc fuldkomme det / at i skulle fornemme / at HERREN haffuer sent mig til eder. Thi huo er den / som foracter disse ringe dage? J huilcke mand skal dog glæde sig oc see / det Tinne maal i Sorobabels haand / met de siu / som ere HERRENS øyen / som drage igennem det gantske Land.

Oc ieg suarede oc sagde til hannem / Huad ere de thu Olie træ / hoss Liusestagens høyre oc venstre side? Oc ieg suarede anden gong / oc sagde til hannem / Huad ere de thu Olie træess grene / som staa hoss den gyldene Liusestagis tho gyldene Liuse saxer / met huilcke mand bryder offuen aff den gyldene Liusestage? Oc hand sagde til mig / Vedst du icke / huad de ere? Men ieg sagde / Ney min Herre. Oc hand sagde / Det ere de thu Oliebørn / som staa hoss alt Landens Regenter.

V.

OC ieg opløffte mine øyen end en gong / oc saa / Oc see / Der vaar it fluende breff. Oc hand sagde til mig / Huad seer du? Jeg suarede / Jeg seer it fluende Breff / som er tiue alne longt / oc thi alne bret. Oc hand sagde til mig / Det er den Forbandelse / som vdgaar offuer det gantske Land / Thi at alle Tyffue bliffue sagde fromme effter dette Breff / Oc alle menedere bliffue sagde fromme effter dette Breff. Men ieg vil det fremføre / siger den HERRE Zebaoth / at det skal komme offuer Tyffuens Huss / oc offuer deris Huss / som suere falske lige ved mit Naffn / oc skal bliffue i deris Huss / oc skal fortære / baade træ oc Sten der aff.

736 | Oc Engelen som talede met mig / gick vd / oc sagde til mig / Opløfft dine øyen / oc see / huad gaar der vd? Oc ieg sagde / Huad er det? Oc hand sagde / En Epha gaar vd / oc hand sagde / Der er deris skickelse i det gantske Land. Oc see / der sueuede it Sintener bly / oc der vaar en Quinde / som sad i Epha. Oc hand sagde / Dette er den Wgudelige Lærdom / Oc hand kaste hende i Epha / oc kaste den Klemp bly offuen paa Hullet.

Oc ieg opløffte mine øyen / oc saa / Oc see / der ginge tho Quinder vd / oc haffde Vinger som Været dreff / Oc det vaar Vinger som staarcke Vinger / oc de førde Epha mellem Jorden oc Himmelen. Oc ieg sagde til Engelen som talede met mig / Huort føre de den Epha hen? Oc hand sagde til mig / At hannem skal byggis it Huss i Sinear land oc til redis / oc settis der paa sin grundual.

VI.

OC ieg opløffte mine øyen end en gong / oc saa / Oc see / der vaare fire Vaagne / som ginge frem emellem thu Bierg / Men de samme Bierg vaare aff Kaaber. Faar den første vaare røde Heste / faar den anden Vaagn vaare sorte Heste / faar den tredie Vaagn vaare huide Heste / oc faar den fierde Vaagn vaare brogede stercke Heste. Oc ieg suarede / oc sagde til Engelen / som talede met mig / Min HERRE / Huo ere disse? Engelen suarede / oc sagde til mig / Det ere de fire Vær vnder Himmelen / som komme frem / at de skulle traade frem faar alle Landsens Herskaff. Den de sorte Heste vaare faare / de ginge mod Norden / oc de huide Heste ginge effter dem. Men de brogede ginge mod Synden. De Stercke vdginge oc droge om / at de droge igennem alle Land / Oc hand sagde / Gaar hen / oc drager igennem landet / Oc de droge igennem landet. Oc hand kallede mig / oc talede met mig / oc sagde / See / de som drage mod Norden / de komme min Aand til at huile i landet mod Norden.

Oc HERRENS ord skede til mig / oc sagde / Tag aff disse Fangne / som er / aff Heldai oc aff Tobia oc aff Jedaia / oc kom du den samme dag / oc gack ind i Josia Zophanie søns Huss / huilcke som ere komne fra Babylonien. Men tag Sølff oc Guld / oc gør Kruner / oc sæt dem paa Josua Jozadaks søns Hoffuet den øffuerste Prestis / Oc sig til hannem / Saa siger den HERRE Zebaoth.

See / Der er en Mand / som heder Zemah / Thi vnder hannem skal det voxe / Oc hand skal bygge HERRENS Tempel / Ja HERRENS Tempel skal hand bygge / oc skal bære den smycke / oc hand skal side oc regere paa sin Throne / hand skal oc vere Prest paa sin Throne / oc der skal vere Fred emellem dem baade. Oc Krunerne skulle høre Helem / Tobia / Jedaia / oc Hen Zophanie søn til / til en ihukommelse i HERRENS Tempel. Oc de skulle komme longt fra / som skulle bygge paa HERRENS Tempel / Da skulle i fornemme / at den HERRE Zebaoth haffuer sent mig til eder. Oc det skal ske / Om i ville lyde HERRENS eders Gudz røst.

VII.

OC det skede i det fierde Darij Kongis aar / At HERRENS ord skede til Sa chariam / paa den fierde dag i den niende maanet / som kaldis Chisleu / der Sarezer oc Regem Melech / met deris Folck / sende til Bethel at bede faar HERREN / oc lode sige til Presterne / som vaare omkring den HERRJS Zebaoths Huss / oc til Propheterne / Skal ieg end nu græde i den femte maanet / oc end nu affholde mig / som ieg haffuer giort i nogle aar?

Oc den HERRJS Zebaoths ord skede til mig / oc sagde / Tale til alt Folcket i Landet / oc til Presterne / oc sig / Der i fastede oc sørgede i den femte oc i den siuende Maanet / i disse halfffierdesinds tiue aar / Haffue i da saa fastit faar mig? Eller der i ode oc drucke / Haffue i icke da ædit oc druckit faar eder selffue? Er det icke det / som HERREN lod predicke ved de fremfarnePropheter / der Jerusalem vaar besæt met Folck / oc haffde offuerflødighed met sine Stæder der omkring / oc den tid der bode Folck / baade mod Synden oc i Dalene.

Oc HERRENS ord skede til Sachariam / oc sagde / Saa siger den HERRE Ze baoth / Dømmer ret / oc gører miskundhed oc barmhiertighed huer mod sin Broder. Oc gører icke Enckerne / Faderløse / Fremmede eller Fattige / nogen wræt / oc ingen skal tencke noget ont mod sin Broder i sit hierte. Men de vilde icke giffue act paa / oc vende ryggen til mig / oc de stoppede deris øern til / at de skulde icke høre. Oc skickede deris hierte / som en Demant / at de skulde icke høre Louen oc ordene / huilcke den HERRE Zebaoth sende i sin Aand / ved de fremfarne Propheter.

Aff huilcket den HERRJS Zebaoths store vrede er kommen / Oc det er saa skeet / som 737 | det bleff predicket / oc de hørde icke / Saa vilde ieg oc icke høre / der de robte / siger den HERR E Zebaoth. Saa haffuer ieg bortsprid dem iblant alle Hedningene / som icke kende dem / oc Landet bleff øde effter dem / at ingen vandrede eller bode der vdi / Oc det Edele Land bleff giort til en ødeleggelse.

VIII.

OC HERRENS ord skede til mig / oc sagde / Saa siger den HERRE Zebaoth / Jeg haffuer verit meget nidkær offuer Zion / oc ieg haffuer i stor vrede verit nidkær offuer hende. Saa siger HERREN / Jeg vender mig igen til Zion / oc vil bo i Jerusalem / At Jerusalem skal kaldis Sandhedens Stad / oc den HERRJS Zebaoths Bierg / it hellighedz Bierg.

Saa siger den HERRE Zebaoth / Der skulle end nu her effter bo i Jerusalems Gader gamle Mend oc Quinder / oc de som gaa met staff aff stor Alder. Oc Stadens Gader skulle vere fulde aff Drenge oc Piger / som skulle lege paa hendis gader. Saa siger den HERRE Zebaoth / Tycker dem saadant at vere wmueligt faar dette offuerbleffne Folckis øyen i denne tid / Skulde det der faare vere wmueligt faar mine øyen / siger den HERRE Zebaoth? Saa siger den HERRE Zebaoth / See / Jeg vil frelse mit Folck fra Landet mod Østen / oc fra Landet mod Solens nedgong / Oc ieg vil føre dem frem / at de skulle bo i Jerusalem / Oc de skulle vere mit Folck / oc ieg vil vere deris Gud / i Sandhed oc Retferdighed.

Saa siger den HERRE Zebaoth / Stercker eders hender / i som høre disse ord / i denne tid / ved Propheternis munde / paa den dag / som den HERRJS Zebaoths Husis grunduol er lagt / at Tempelen skal opbyggis. Thi at faare disse dage vaare Menniskenis arbeyde forgeffuis / oc Diurenis arbeyde vaar inted / oc dem vaar ingen Fred for drøffuelse / som droge vd oc ind / Men ieg loed alle Menniske gaa / huer emod sin Neste. Men nu vil ieg icke saa fare ved dette Folckis offuerbleffne / som i de fremfarne dage / siger den HERRE Zebaoth. Men de skulle vere Fredsens sæd / Vintræet skal giffue sin Fruct / oc Landet skal giffue sin Grøde / oc Himmelen skal giffue sin Dug / Oc ieg vil lade dette Folckis offuerbleffne / beside alt saadant.

Oc det skal ske / Lige som i aff Juda Huss oc aff Jsraels Huss vaare en Forbandelse iblant Hedningene / Saa vil ieg frelse eder / At i skulle vere en Velsignelse / Frycter eder ekon inted / oc sterckerdriffuis eders hender. Saa siger den HERRE Zebaoth / Lige som ieg tenckte at plaffue eder / der eders Forfedre fortørnede mig / siger den HERRE Zebaoth / oc ieg angrede det icke / Saa tencker ieg nu om igen / at gøre vel i disse dage mod Jerusalem oc Juda Huss / Frycter ekon inted.

Men dette er det i skulle gøre / Den ene tale Sandhed met den anden / Oc dømmer ret / oc skicker Fred i eders Porte. Oc ingen tencke noget Ont i sit hierte mod sin Neste / Oc elsker icke falske Eeder / Thi ieg hader alt saadant / siger HERREN .

Oc den HERRJS Zebaoths ord skede til mig / oc sagde / Saa siger den HERR E Zebaoth / Den fierdis / femtis / siuendis oc tiendis Maanedis Faste / skulle bliffue Juda Huss til glæde oc fryd / oc til gladelige aars høytider / Elsker alene Sandhed oc Fred.

Saa siger den HERRE Zebaoth / Der skulle end nu komme meget Folck / oc mange Stæders Borgere / oc den ene Stads Borgere skulle gaa til den anden / oc sige / Lader oss gaa oc bede faar HERREN / oc til at søge den HERRE Zebaoth / Wi ville gaa met eder. Saa skulle mange Folck oc Hedninge komme i hobe tal / til at søge den HERRE Zebaoth i Jerusalem / at bede faar hannem.

Saa siger den HERRE Zebaoth / paa den tid / skulle thi Mend drage aff allehonde Hedningers Tungemaal / oc paagriffue en Jødisk Mand ved kiortel geren / oc sige / Wi ville gaa met eder / Thi wi høre at Gud er met eder.

IX.

DEnne er den Byrde / om huilcken HERREN taler offuer Hadrach Land / oc offuer Damascon / paa huilcken det forlader sig (Thi HERREN seer til Menniskene oc til al Jsraels Slect) Oc til Hamath / som grendzer met hende / Offuer Tyrus oc Zidon / som ere meget vise. Thi at Tyrus bygger Befestninger / oc saffner Sølff som sand / oc Guld som skarn paa Gaden. Men see / HERREN skal forderffue hende / oc sla hendis Mact / som hun haffuer paa Haffuet / at hun skal vere som den der er opbrent met Jld.

738 | Naar Ascalon det seer / da skal hun frycte / oc Gasa skal vorde bange / Der til skal Ekron bedrøffuis / naar hun det seer. Thi det skal vere vde met Kongen aff Gasa / oc mand skal icke bo i Ascalon / Der skulle bo Fremmede i Asdod / oc ieg vil oprycke Philsternis bram. Oc ieg vil tage deris Blod aff deris mund / oc deris Verstyggelighed fra deris tender / at de skulle oc vere offuerbleffne til vor Gud / at de skulle bliffue som Førsterne i Juda / oc Ekron som Jebusiterne. Oc ieg vil selff vere Leyren omkring mit huss / at det skal icke gøris behoff at staa eller gaa bort oc igen / at Driffueren skal icke mere fare offuer dem / Thi ieg haffuer nu seet til dem met mine Øyen.

Men glæd dig meget du daatter Zion / och du Jerusalems daatter fryde dig / See / din Konge kommer til dig / en Retferdig / och en Hielpere / Fattig / oc rider paa en Asen / oc paa en Asenindis vng Fole / Thi ieg vil bort tage Vaagnene fra Ephraim / oc Hestene fra Jerusalem / oc Stridz buene skulle sønder slass / thi hand skal lære Fred iblant Hedningene / oc hans Herredøme skal vere fra it Haff til it andet / oc fra Vandet indtil Verdens ende.

Du lodst oc dine Fanger aff Kulen / som inted Vand er vdi / ved din Pactis Blod. Saa vender eder nu til Befestningen / J / som ligge fangne i haabet / thi ieg vil i dag kundgøre det / oc betale dig dubbelt. Thi ieg haffuer spent mig Juda til en Bue / oc rustit Ephraim / oc ieg vil opuecke dine børn Zion / mod Greker landz Børn / och ieg vil sette dig / som en Kempis suerd. Oc HERREN skal obenbaris offuer dem / oc hans Pile skulle vdfare / som Liunet / och den HERRE HERRE skal blæse Basunen / oc hand skal traade frem / som storm fra synden.

Den HERRE Zebaoth skal beskerme dem / At de skulle opsluge / oc met stenslinger tuinge dem vnder sig / at de skulle dricke oc buldre lige som aff Vin / oc bliffue fulde som begere oc som Alterens Hiørne. Och HERREN deris Gud skal hielpe dem paa den tid / lige som sit Folckis hiord / Thi hellige Stene skulle oprettis i hans Land. Thi huad haffue de gaat for andre / oc huad haffue de deyligt for andre? Korn / opføder vnge Drenge / oc Most Jomfruer.

X.

SAa beder nu afften Regn aff HERREN / Saa skal HERREN gøre skyer / oc giffue eder Regn nock / til al Grøde paa marcken. Thi Affguderne tale idel Møye / oc Spaamendene see idel Løgn / och tale forfengelige Drø me / oc deris trøst er inted / Derfaare fare de vild / som en Hiord / och ere vansmectige / effterdi der er ingen Hyrde.

Min vrede er grum offuer Hyrderne / oc ieg vil hiemsøge Buckene / thi den HERRE Zebaoth skal hiemsøge sin Hiord / som er / Juda huss / och hand skal berede dem / lige som en prydit Hest til strid. Hiørnet / Sømet / Stridz buen / oc Driffueren skulle alle komme bort fra dem / Oc de skulle alligeuel / vere som Kemper / der nedtræde skarn paa gaden i strid / och skulle stride / thi at HERREN skal vere met dem / at Reysenerne skulle beskemmis. Oc ieg vil styrcke Juda huss / oc redde Josephs huss / oc ieg vil indsette dem igen / thi ieg forbarmer mig offuer dem / Oc de skulle bliffue som de vaare / der ieg icke haffde bort kast dem / thi ieg HERREN deris Gud vil bønhøre dem.

Och Ephraim skal bliffue som en Kempe / och deris hierte skal glædis / lige som aff Vin / Der til skulle deris Børn see det / oc glæde dem / at deris hierte fryder sig i HERREN . Jeg vil blæse til dem / oc samle dem / thi ieg vil frelse dem / Oc de skulle formere dem / lige som de formerede dem før. Oc ieg vil Saa dem iblant Folckene / at de skulle ihukomme mig i Landene longt borte / Oc de skulle leffue met deris Børn / oc komme igen. Thi ieg vil føre dem igen aff Egypti land / oc ieg vil samle dem aff Assyrien / oc ieg vil føre dem i Gileadz land oc Libanon / at mand skal icke finde dem. Och hand skal gaa igennem angistens Haff / och sla Bølgerne i Haffuet / at alle dybe Vand skulle fortørris / da skal den bram i Assyrien nedtryckis / oc Spiren i Egypten skal aff lade. Jeg vil styrcke dem i HERREN / at de skulle vandre i hans Naffn / siger HERREN.

XI

OPlad dine dørre Libanon / at Jlden skal fortære dine Ceder træ. Hyler i Grane træ / thi Cederne ere faldne / och den herlige Bygning er forstyrit. Hyler i Basans Eger / thi den veldige Skou er omhuggen. Mand hører Hyrderne græde / thi deris herlige Bygning er forstyrit / Mand hører de vnge Løuer brøle / thi Jordanens bram er forstyrit.

Saa siger HERREN min Gud / Vocte Slacte Faar / Thi deris Herrer slactedem / oc 739 | de holde det faar ingen synd / De selie dem / oc sige / Loffuit vere HERREN / Jeg er nu Rig / Oc deris Hyrder spare dem icke. Der faare vil ieg oc icke mere spare Jndbyggerne i Landet / siger HERREN / Oc see / Jeg vil lade komme Folckene huer i den andens haand / oc i hans Kongis haand / at de skulle nedsla Landet / oc ieg vil icke redde dem fra deris haand.

Oc ieg voctede Slacte faar / for de elendige Faars skyld / Oc ieg tog tho Staffue til mig / Den ene kallede ieg Sød / Den anden kallede ieg Ve / oc voctede Faarene. Oc ieg ødelagde tre Hyrder i en maanet / Thi ieg kunde icke lide dem / Saa vilde de oc icke haffue mig. Oc ieg sagde / Jeg vil icke vocte eder / Huad som døer / det dø / Huad som vansmectis / det vansmecte. Oc de Offuerbleffne skulle huer æde den andens Kød.

Oc ieg tog min staff / Sød / oc sønder brød den / at ieg vilde bort tage min Pact / som ieg haffde giort met alle Folck / Oc hun bleff bort tagen samme dag. Oc de Elendige Faar / som hulde met mig / merckte der paa / at det vaar HERRENS ord. Oc ieg sagde til dem / Behagerdriffuis eder det / saa bærer frem / saa meget som ieg gelder / Om i icke ville / saa lader det vere / Oc de veyde saa meget som ieg galt / trediue Sølffpendinge. Oc HERREN sagde til mig / Kast dem hen / at de giffuis Paattemageren / Hey en drabelig Sum / for hnilcken ieg vaar vurdet aff dem. Oc ieg tog de trediue Sølffpendinge / oc kaste dem i HERRENS Huss / at de skulde giffuis Paattemageren.

Oc ieg sønder brød min anden Staff / Ve / at ieg skulde bort tage Brødreskabet mellem Juda oc Jsrael.

Oc HERREN sagde til mig / Tag end nu til dig en daarlig Hyrdis Redskaff / Thi see / Jeg vil opuecke Hyrder i Landet / Som icke skulle lede effter det Vansmectede / De skulle icke søge det Sønder slagne / oc icke hele det som er sønder brøt / Oc ey heller besørge det som Karskt er / Men de skulle æde de Fedis Kød / oc sønder riffue deris kløffue. O Affguders Hyrder / som forlade Hiorden / Suerdet komme paa deris Arm oc paa deris høyre øye / Deris Arm skal visne / oc deris høyre øye skal bliffue mørckt.

XII.

DEtte er HERRENS ordz Byrde offuer Jsrael / siger HERREN / Som vdbreder Himmelen / oc grundfester Jorden / oc skaber Menniskens Aande i hannem. See / ieg vil gøre Jerusalem til it Snublebegere iblant alle Folck / som ere trint omkring / Thi det skal oc gelde Juda til / naar Jerusalem beleggis. Dog paa samme tid / vil ieg gøre Jerusalem til en Tung sten / for alle Folck / Alle som ville bort løffte hannem / skulle sønder skære dem paa hannem / Thi alle Hedninge paa Jorden skulle forsamle dem mod hannem.

Paa den tid / siger HERREN / Vil ieg gøre alle Heste sky / oc deris Reysenere bange / Men ieg vil haffue mine øyen obne offuer Jerusalem / oc plaffue alle Folckenis Heste met blindhed. Oc Førsterne i Juda skulle sige i deris hierte / Lader ekon Jerusalems Borgere vere trøstige / J den HERRE Zebaoth deris Gud.

Paa den tid / vil ieg gøre Juda Førster til en gloende Oen i træ / oc til Bluss i straa / At de skulle fortære baade paa den høyre oc venstre side / alle Folck trint om kring / Oc Jerusalem skal oc bliffue fremdelis / paa hendis sted i Jerusalem. Oc HERREN skal frelse Juda bolige / lige som i fordum tid / Paa det at Dauidz Huss skal icke for høyt rose sig / ey heller Jerusalems Borgere mod Juda. Paa den tid / skal HERREN beskerme Borgerne i Jerusalem / oc det skal ske / At / huilcken som er skrøbelig paa den tid iblant dem / hand skal vere som Dauid / Oc Dauidz Huss skal vere som Gudz Huss / lige som HERRENS Engel faar dem.

Oc paa den tid / vil ieg tencke at vdslette alle Hedningene som ere dragne mod Jerusalem. Men offuer Dauidz Huss / oc Jerusalems Borgere vil ieg vdgyde Naadens oc Bønens Aand / Thi de skulle see til mig / huilcken de haffue igennem stungit / Oc de skulle klage offuer hannem / lige som mand klager it eniste Barn / oc de skulle bedrøffue dem offuer hannem / lige som mand bedrøffuer sig for det første Barn.

Paa den tid / skal der bliffue it stor Klagemaal i Jerusalem / lige som det vaar hoss Hadadrimon paa Megiddons Marck. Oc Landet skal klage / huer Slect besynderlige / Dauidz Husis Slect besynderlige / oc deris Hustruer besynderlige / Nathans Husis Slect besynderlige / oc deris Hustruer besynderlige. Leui Husis Slect besynderlige / oc deris Hustruer besynderlige. Simei Slect besynderlige / oc deris Hustruer besynderlige. Lige saa alle offuerbleffne Slecter / huer besynderlige / oc deris Hustruer oc saa besynderlige.

XIII.

740 |

PAa den tid / skal Dauidz Huss och borgerne i Jerusalem faa en fri aaben Kilde mod Synd oc Wrenighed.

Paa den tid / siger den HERRE Zebaoth / vil ieg oprycke Affguders naffn aff Landet / at mand skal icke mere ihukomme dem / Der til vil ieg och vddriffue Propheterne oc wrene Aander aff Landet. Det skal saa gaa / Om nogen spaar ydermere / skulle hans Fader oc Moder / som hannem afflede / sige til hannem / Du skalt icke leffue / Thi du taler løgn i HERRENS Naffn / Oc saa skulle hans Fader och Moder / som afflede hannem / igennem stinge hannem / naar hand spaar.

Thi det skal ske paa den tid / at Propheterne skulle bestaa met skamme / met deris Syn / naar de spaa der om / Oc de skulle icke mere føris i laadne Kaaber / met huilcke de bedrage / men hand skal sige / Jeg er ingen Prophete / men en Agermand / thi ieg haffuer tient Mennisken aff min Vngdom. Och om mand da siger til hannem / Huad er det for Saar i dine Hender? Da skal hand suare / ieg er saa slagen i deris Huss / som haffue mig kær.

Du Suerd / gør dig rede / offuer min Hyrde / oc offuer den mand / som er min Neste / siger den HERRE Zebaoth / Sla Hyrden / saa skal Hiorden atspre sig / Saa vil ieg vende min haand til de smaa. Oc det skal ske / At i huilcket Land som ere tho Dele / siger HERREN / de skulle opryckis oc forgaa / oc den tredie Del skal offuer bliffue der vdi. Och den samme tredie Del vil ieg føre igennem Jlden oc gøre den klar / som Sølff klaris / oc prøffue den / som Guld prøffuis. De skulle kalde paa mit Naffn / och ieg vil bønhøre dem / ieg vil sige / det er mit Folck / oc de skulle sige / HERRE min Gud.

XIIII

SEe / HERRENS tid kommer / at mand skal vddele dit Roff i dig. Thi ieg vil samle allehonde Hedninge til strid mod Jerusalem. Oc Staden skal vindis / Husene skulle røffuis / oc Quinderne skulle skendis. Och halffdelen aff Staden skal bort føris fangen / oc det offuerbleffne Folck skal icke opryckis aff Staden=

Men HERREN skal drage vd / och stride mod de samme Hedninger / lige som hand pleyer at stride / i krigs tid. Oc hans Føder skulle den tid staa paa Oliebierg / som ligger hoss Jerusalem mod Østen / och Oliebierget skal atskilies mit i thu fra Østen indtil Vesten / gantske viit fra huert andet / At den ene halffdel aff Bierget skal giffue sig mod Norden / oc den anden mod Synden. Oc i skulle fly for saadan Dal / emellem mine Bierg / Thi Dalen / mellem Biergene skal recke indtil Azal / Oc i skulle fly / lige som i flyde for Jord skelffuet i fordum tid / i Vsia Juda Kongis tid. Da skal HERREN min Gud komme / oc alle Helgene met dig.

Paa den tid skal der inted Liuss vere / men kuld och fraast. Och der skal vere en dag / som HER REN kender / huercken dag eller nat / men om afftenen skal der bliffue liuss. Paa den tid / skulle ferske vand flyde aff Jerusalem / Halffdelen til Haffuet / mod Østen / och den anden halffdel til det yderste Haff / Oc der skal vere baade / Sommer oc Vinter.

Oc HERREN skal vere Konge offuer alle Land. Paa den tid skal HERREN ekon vere en / oc hans Naffn ekon it. Oc mand skal gaa omkring i alt Landet / lige som paa en marck / fra Gibea indtil Rimon / synden til Jerusalem / thi hun skal ophøyes oc bliffue til hendis sted / fra Ben Jamins port indtil den første Portis sted / ind til Hiørne porten / och fra Hananeels taarn ind til Kongens Vin perse. Oc mand skal bo der vdi / oc der skal icke mere vere Band / thi Jerusalem skal bo gantske tryggelige.

Och det skal vere Plaffuen / met huilcken HERREN skal plaffue alle Folckene / som haffue stridet mod Jerusalem / deris Kød skal forraadne / den stund de end nu staa paa deris føder / oc deris Øyen skulle forraadne i Hullene / oc deris Tunger skulle forraadne i Munden.

Paa den tid skal HERREN opuecke it stort bulder iblant dem / At den ene skal tage den anden ved haanden / oc legge sin haand paa den andens haand. Thi Juda skal oc stride mod Jerusalem / At alle Hedningis Godz som er trint om kring / skal forsamlis / Guld / Sølff / Klæder offuer maade meget. Oc saa skal da Plaffuen gaa / offuer Hestene / Mulerne / Camelerne / Asne / oc allehonde Diur / som ere i den samme Hær / lige som de andre ere plaffuede.

Oc alle offuerbleffne iblant alle Hedningene / som droge mod Jerusalem / de skulle aarlige komme op / at bede til Kongen / den HERRE Zebaoth / och at holde Løffsalernis høytid. Men huilcken Slect paa Jorden som icke kommer op til Jerusalem at tilbede Kongen / den HERRE Zebaoth / offuer dem skal det icke regne. Oc om Egypternis Slecter icke droge op 741 | oc komme / Da skal det oc icke regne offuer dem. Det skal vere Plaffuen / met huilcken HERREN skal plaffue alle Hedninge / som icke opkomme at holde Løffsalernis høytid / Thi det skal vere Egypterne oc alle Hedningene en synd / som icke opkomme at holde Løffsalernis høytid. ¶ Paa den tid / skulle Hestenis Rustning vere HERREN hellige / Oc Kældene i HERRENS Huss skulle vere / lige som Beckene faar Alteret. Thi at alle Kælde / baade i Jerusalem oc Juda / skulle vere den HERRE Zebaoth hellige / Saa / at alle / som ville offre / skulle komme oc tage de samme / oc kaage i dem / Oc der skulle ingen Cananiter mere vere i den HER R J S Zebaoths Huss paa den tid.

Ende paa Sacharias ❧ Prophete.