Udgiver: Nielsen, M.A. (2017)   Tekst og udgave
forrige næste

Malachias Prophete.

I.

DEnne er Byrden / som HERREN talede mod Jsrael / ved Malachiam. Jeg haffuer eder kær / siger HERREN / Saa sige i / Huor met haffuer du oss kær? Er Esau icke Jacobs Brøder / siger HERREN ? Alligeuel haffuer ieg Jacob kær / Oc hadede Esau / oc giorde hans Bierg øde / oc hans Arff til Dragernis Ørcken. Oc om Edom vilde sige / Wi ere forderffuede / Men wi ville komme igen / oc opbygge det øde igen / Saa siger den HERRE Zebaoth / Skulle de bygge / Da vil ieg affbryde / Oc det skal kaldis det fordømde Landemercke / oc it Folck / paa huilcket HERREN er vred euindelige / Det skulle eders øyen see / oc i skulle sige / HERREN er herlig i Jsraels Landemercke.

Sønnen skal ære sin Fader / oc Tieneren sin Herre / Er ieg nu Fader / huor er min ære? Er ieg Herre / Huorlundefrycter mand mig / siger den HE RRE Zebaoth / til eder Prester / som foracte mit Naffn. Saa sige i / Huor met foracte wi dit Naffn? Der met / at i offre wrent Brød paa mit Altere. Saa sige i / Huor met offre wi dig wrent? Der met / at i sige / HERRENS Bord er foractet. Oc naar i offre it Blint / Da maa det icke hede ont / oc naar i offre noget Halt eller Siug / da maa det icke heller hede ont / Bær det din Første / Huad gelder det / om du bliffuer hannem tacknemmelig / Eller om hand skal see til din Persone / siger den HERR E Zebaoth.

Saa beder nu Gud / at hand vil vere oss naadig / Thi saadant er skeet aff eder / Mene i / At hand skal see til eders Personer / siger den HERRE Zebaoth? Huo er oc iblant eder / som lycker en Dør? J optende oc icke Jld paa mit Altere forgeffuis / Jeg haffuer ingen behagelighed til eder / siger den HERRE Zebaoth / Oc Madofferet aff eders Hender er mig icke tacknemmeligt.

Men mit Naffn skal bliffue herligt iblant Hedningene // fra Solens Opgong oc til hendis Nedgong / oc der skal gøris røgelse i alle Stæder i mit Naffn / oc offris it reent Madoffer / Thi mit Naffn skal bliffue herligt iblant Hedningene / siger den HERRE Zebaoth.

742 | Men i vanhellige hannem / i det at i sige / HERRENS Bord er whelligt / oc hans Offer er foractit / met hans Mad / oc i sige / See / det er ekon møye / oc i sla det saa hen i Været / siger den HERRE Zebaoth. Oc i offre det / som er røffuit / halt oc siugt / och i offre der aff Madoffer / Skulde saadant vere mig behageligt aff eders haand / siger HERREN? Forbandit er den Bedragere / som haffuer en Hand i sin Hiord / oc naar hand gør it Løffte / da offrer hand HERREN det som inted duer / Thi Jeg er en stor Konge / siger den HERRE Zebaoth / oc mit Naffn er forferdeligt iblant Hedningene.

II.

OC nu i Prester / dette Bud gelder eder. Om i icke høre det / ey heller legge det paa hierte / at i skulle giffue mit Naffn ære / siger den HERRE Zebaoth / Da skal ieg sende Forbandelse iblant eder / och formaledide eders Velsignelse / Ja ieg skal forbande dem / fordi at i ville icke tage det til hierte. See / Jeg vil forbande eder oc eders Sæd / oc kastedriffuis eders Helligdagis Skarn i eders ansicte / och det skal henge ved eder.

Saa skulle i da fornemme / at ieg sende saadant Bud til eder / at det skulde vere min Pact met Leui / siger den HERRE Zebaoth. Thi min Pact vaar met hannem til Liff och Fred / oc ieg gaff hannem fryct at hand fryctede mig / oc skyde for mit Naffn. Sandhedens Lou vaar i hans Mund / oc der bleff inted ont fundet i hans Læbe / Hand vandrede faar mig fredsommelig oc retsindig / oc omuende mange fra synden. Thi Prestens læbe / skulle beuare Lerdomen at mand skal søge Louen aff hans mund / Thi hand er den HERRJS Zebaoths Engel.

Men i ere afftraadne aff veyen / oc forarge mange i Louen / oc i haffue sønder brudit Leui pact / siger den HERRE Zebaoth. Derfaar haffuer ieg oc giort eder / at i ere foractede och wuerdige faar det ganske Folck / den stund at i holde icke mine veye / oc see til Personerne i Louen. Thi haffue wi icke alle en Fader? Haffuer icke en Gud skabt oss? Huorfaar soracte wi da den ene den anden / oc vanhellige den Pact / som er giort met vore Feder? Thi Juda er bleffuen en Foractere / och der skeer Verstyggelighed i Jsrael och i Jerusalem / Thi Juda vanhelliger HERRENS hellighed som hand elsker / och boler met en fremmet Gudz daatter. Men HERREN skal oprycke / aff Jacobs bolige / den som saadant gør / baade Mestere oc Disciple / oc den som bær den HERRE Zebaoth Madoffer.

Fremdelis gøre i oc det / at der er idel taare oc graad oc suck faar HERRENS Altere / at ieg gider icke mere seet til Madofferet / ey heller anamme noget tacknemmelige aff eders hender. Oc saa sige i / Huorfaar det? Fordi / at HERREN haffuer opfød din Vngdom mellem dig oc din Hustru / som du foracter / Saa som hun er dog din Staldbroder / oc din Pactis Hustru.

Saa giorde den Eniste icke / oc hand haffde alligeuel en stor Aand / Men huad giorde den Eniste? Hand søgte den Sæd aff Gud (som hannem vaar tilsagt)

Der faar / saa seer eder faare / for eders Aand / och ingen foracter sin vngdoms Hustru. Men huo som hende hader / hand lade hende fare / siger den HERRE Jsraels Gud / oc giffue hende fortredelighedsens tecke / aff sine Klæder / siger den HERRE Zebaoth. Derfaare / seer eder faar / for eders Aand / oc foracter dem icke.

J gøre HERREN wuillig / ved eders tale / Saa sige i / huor met gøre wi hannem wuillig? Der met / at i sige / Huo der gør ilde / den behager HERREN / oc hand haffuer lyst til hannem / Eller huor er den Gud / som straffer?

III.

SEe / Jeg vil sende min Engel / som skal berede veyen faar mig. Oc HERREN skal snart komme til sit Tempel / huilcket i søge / och Pactens Engel / som i begære. See / hand kommer / siger den HERRE Zebaoth / Men huo skal kunde taale hans tilkommelsis Dag? Och huo skal bliffue bestandig / naar hand skal obenbaris? Thi hand er som en Guldsmedz Jld / och som en Tuetterskis Sebe. Hand skal side oc smelte / och rense Sølffuet / Hand skal rense och klar gøre Leui børn / som Guld oc Sølff / Da skulle de bære HER REN Madoffer i Retferdighed / oc Juda oc Jerusalems Madoffer skal vere HERREN behageligt / som tilforn och faar mange Aar.

Oc ieg vil komme til eder oc straffe eder / oc vil vere it snart Vidnisbyrd / mod Traaldkarle / 743 | Horkarle oc Menedere / oc mod dem som gøre vold oc wræt / mod Daglønere / Viduer oc Faderløse / oc vndertrycke Fremmede / oc icke frycte mig / siger den HERRE Zebaoth. Thi ieg er HERREN / som icke liuger / Oc det skal icke vere aldelis vde met eder Jacobs børn.

J haffue altid affuigit fra eders Fedris tid fra mine Bud / oc haffue icke holdet dem. Saa omuender eder nu til mig / Saa vil ieg oc vende mig til eder / siger den HERRE Zebaoth. Saa sige i / Huor vdi skulle wi omuende oss? Er det ret / at it Menniske skuffer Gud / Som i skuffe mig? Saa sige i / Huor met skuffe wi dig? Met Tiende oc Løffte offer. Der faare ere i oc forbandede / at alting forsuinder vnder eders Hender / Fordi at i skuffe mig alle sammen.

Men bærer den gantske Tiende i mit Kornhuss / at der er mad i mit Huss / Oc prøffuer mig der vdi / siger den HERRE Zebaoth / om ieg skal icke oplade eder Himmelens Vindue / oc skal vdgyde Velsignelse offuerflødige. Oc ieg vil straffe Opæderen / at hand skal icke forderffue eders Fruct paa Marcken / oc Vintræet skal icke vere eder wfructsommeligt paa ageren / siger den HERRE Zebaoth. At alle Hedninge skulle prise eder salige / Thi at i skulle vere it kaasteligt Land / siger den HERRE Zebaoth.

J tale hart mod mig / siger HERREN. Saa sige i / Huad tale wi mod dig? J det / at i sige / Det er forgeffuis / at mand tiener Gud / Oc huad hielper det at wi holde hans Bud / oc føre it hart Leffnet faar den HERRE Zebaoth? Der faare prise wi Foractere / Thi at de Wgudelige faa fremgong / De friste Gud / oc det faar en god ende met dem alle.

Men de Gudfryctige trøste dem saa iblant huer andre / HERREN mercker det oc hører det / oc det er it Tanckebreff / faar hannem bescreffuit / dem som frycte HERREN / oc tencke paa hans Naffn. De skulle vere min Eyedom (siger den HERRE Zebaoth) paa den dag / som ieg vil gøre / Oc ieg vil spare dem / som en Mand sparer sin Søn / som hannem tiener. Och i skulle der emod see igen / huad skilssmysse der er mellem de Retferdige / oc de Wgudelige / oc mellem dem som tiene Gud / oc dem / som icke tiene hannem.

IIII.

THi see / Der kommer en dag / hand skal brende / som en Oen / Da skulle alle foractere oc Wgudelige vere halm / oc den tilkommendis Dag skal optende dem / siger den HERRE Zebaoth / oc skal huercken lade dem Røder eller Quiste. Men Retferdighedens Sol skal opgaa faar eder / som frycte mit Naffn / oc Salighed vnder de samme Vinger / Oc i skulle gaa vd oc ind / oc voxe til som Fede kalffue. J skulle vndertræde de Wgudelige / Thi de skulle vere aske vnder eders Føder / paa den dag / som ieg vil gøre / siger den HERRE Zebaoth.

Kommer Mose min Tieneris Lou ihu / huilcken ieg befol hannem / paa Horebs Bierg / til al Jsrael / met Budene oc Rætten. ¶ See / ieg vil sende eder Eliam Prophete / før end den store oc forferdeligeHERRENS Dag kommer. Hand skal omuende Fedrenis hierte til Børnene / oc Børnenis hierte til deris Fedre / At ieg skal icke komme / oc sla Jorderig met Band.

Ende paa Malachias ❧ Prophete.