Udgiver: Nielsen, M.A. (2017)   Tekst og udgave
forrige næste

900 | S. Marci Euangelium

I.

DEtte er Euangelij begyndelse / om Jhe su Christo / Guds Søn / som staar screffuit i Propheterne. See / Jeg sender min Engel faar dig / som skal berede din veyfaar dig. Det er en Predikeris røst i Ørcken / Bereder HERRENS vey / gører hans stij rette.

Johannes vaar i Ørcken / døbte oc predickede om Penitentzis Daab / til syndernis forladelse. Och det gantske Jødeland gick vd til hannem / oc de aff Jerusalem / oc lode sig alle døbe aff hannem i Jor dan / oc bekende deris Synder.

Oc Johannes vaar kled met Kamels haar / oc met it Belte aff læder om sine len der / oc oed Greshopper oc vilt Hunnig. Oc predickede / oc sagde / Der kommer en effter mig hand er sterckere end ieg / Huilcken ieg er icke verdig til / at bucke mig ned faar hannem / oc opløse hans Skotuenge. Jeg døber eder met Vand / Men hand skal døbe eder met den hellig Aand.

Oc det hende sig paa den samme tid at Jhesus kom aff Galilea fra Nazareth / oc loed sig døbe aff Johanne i Jordan / Oc hand stigde skrax op aff vandet / oc saa / at Himmelen obnedis / Oc Aanden komme ned paa hannem lige som en Due. Oc der skede en røst aff Himmelen / Duest min elskelige Søn / i huilcken ieg haffuer behalighed.

Oc strax dreff Aanden hannem vd i Ørcken / oc hand vaar der fyretiue dage i Ørcken / Oc bleff fristet aff Satan / oc vaar hoss Diur / Oc Englene tiente hannem.

Men effter at Johannes bleff greben / kom Jhesus i Galilea / oc predickede Euangelium om Guds rige / oc sagde / Tiden er fuldkommen / oc Guds rige er nær / Bedrer e der oc troer Euangelium.

Oc der hand gick hoss det Galileiske haff / Saa hand Simon och hans broder Andreas / at de kaste deris garn i Haffuit / Thi de vaare Fiskere. Och Jhesus sagde til dem / Følger mig effter / Jeg vil gøre eder til Menniskens fiskere. Oc de forlode strax deris garn oc fulde hannem effter. Oc som hand gick der fra lidet lenger frem / saa hand Jacobum Zebedei søn / och hans broder Johannem / at de bøte garn i skibet / Oc hand kallede strax at dem. Oc de forlode deris fader Zebedeum i skibet met Daglønerne / oc fulde hannem effter.

Oc de ginge ind i Capernaum / oc strax om Sabbathen gick hand i Scholen / oc lærde. Oc de forundrede dem paa hans lerdom / Thi hand lerde veldelige / och icke som Scrifftkloge

Oc der vaar it Menniske i deris Schole / som vaar besæt met en wren Aand / den robte / oc sagde / Holt / huad haffue wi met dig at skaffe Jhesu aff Nazareth? Du est kommen ath forderffue oss / Jeg veed huo duest / Guds hellige. Oc Jhesus truede hannem / oc sagde / Ti stille / oc far vd aff hannem. Oc den wrene Aand reff hannem / oc robte høyt / och foer vd aff hannem. Oc de bleffue alle forfærdede / saa / at de bespurde sig met huer andre / oc sagde / Huad er det? Huad er dette for en ny Lerdom? Hand biuder de wrene Aander met mact / oc de lydde hannem. Oc hans Røcte vdspriddis strax trint om kring / vdi Galilee egn.

Oc de ginge strax aff Scholen / oc komme i Simonis oc Andree huss met Jacob och Jo 901 |hannes. Oc Simonis hustruis Moder laa oc haffde Kaaldesiuge / oc strax sagde de hannem aff hende. Oc hand traadde til hende / oc reysde hende op / oc holt hende ved haanden / oc den Kaaldesiuge forlod hende strax / Oc hun tiente dem.

Men om afftenen der Solen vaar nedgangen / da førde de allehaande Siuge oc besette til hannem / Oc den gantske Stad forsamlede sig faar dørren. Och hand halp mange Siuge / som vaare beladne met atskillig siugdom / Oc hand vddreff mange Dieffle / och lod Diefflene icke tale / thi de kende hannem.

Oc om morgenen stod hand op før dag / oc gick hen vd. Oc Jhesus gick til en øde Sted / oc giorde der sin bøn. Oc Peder met dem som vaare hoss hannem / skyndede sig effter hannem och der de funde hannem sagde de til hannem / Huer mand leder effter dig. Och hand sagde til dem / lader oss gaa til disse neste Stæder / at ieg oc kand der predicke / Thi ieg er der til kommen. Oc hand predickede i deris Scholer / vdi al Galilea / Oc vddreff Dieffle.

Och der kom en Spedalsk til hannem / bad hannem / bøyde sine knæ faar hannem / och sagde til hannem / Vilt du / da kant du vel rense mig. Oc Jhesus ynckedis offuer hannem / Och hand vdracte sin Haand / rørde ved hannem / oc sagde / Jeg vil det gøre / ver ren. Oc som hand det sagde / da gick Spedalskheden strax aff hannem / och hand bleff ren. Oc Jhesus truede hannem / oc dreff hannem strax fra sig / oc sagde til hannem / See til / at du siger ingen det / Men gack hen / oc bete dig for Presten / oc offre for din Renselse / det som Mose haffuer bafalet / til it vidnisbyrd offuer dem. Men hand / der hand kom vd / begynte hand / och sagde meget der aff oc kundgiorde den Gerning / Saa / at hand kunde der effter icke mere gaa obenbare i Staden / men hand vaar vden faare i de øde steder / Och de komme til hannem aff alle Ende.

II.

OC nogle dage der effter / gick hand til Ca Pernaum igen / Oc det bleff obenbare / at hand vaar i husit / Oc strax forsamledis der mange / saa / ath de haffde icke rom / oc saa vden faare dørren / oc hand sagde dem ordet.

Oc der komme nogle til hannem / de førde en Verckbrøden / som fire bare. Oc der de kunde icke komme til hannem / for folck / da toge de Taget aff / som hand vaar / oc groffue det op / oc lode Sengen ned / der den Verckbrødne laa vdi / men der Jesus saa deris Tro / sagde hand til den verckbrødne / Min søn / dine sinder ere dig forladne

Men der vaare nogle Scrifftkloge / de sade der / och tenckte i deris hierter / Hui taler denne saadan Guds bespaattelse? Huo kand forlade synden / vden Gud alene? Och Jhesus kende strax i sin Aand / at de tenckte saa ved sig selff / oc hand sagde til dem / Hui tencke i saadant i eders hierter? Huilcket er lettere at sige til den Verckbrødne / Dine synder ere dig forladne? Eller / stat op / tag din Seng / oc vandre? Men paa det i skulle vide / At menniskens Søn haffuer mact / at forlade synden paa Jorden / da sagde hand til den Verckbrødne / Jeg siger dig / stat op / tag din Seng / oc gack hiem. Oc hand stod strax op / tog sin Seng / och gick hen vd faar alle / Saa / at de bleffue alle forferdede / oc prisede Gud / oc sagde / Wi haffue end aldri seet saadant

Oc hand gick vd igen til Haffuit / oc alt Folcket kom til hannem / oc hand lerde dem. Och der Jhesus gick frem / saa hand Leui / Alphei søn side hoss Tolden / oc hand sagde til hannem / Følge mig effter. Oc hand stod op / oc fulde hannem effter. Oc det hende sig / der hand sad til Bordz i hans Huss / da sette mange Toldere oc Syndere sig til bordz met Jhesu oc hans Disciple / Thi at de vaare mange / som effterfulde hannem. Och der de Scrifftkloge oc Phariseer saae / at hand oed met Toldere oc Syndere / da sagde de til hans Disciple / Hui eder oc dricker hand met Toldere oc Syndere? Der Jhesus det hørde / sagde hand til dem. De stercke haffue ingen Læge behoff / men de Siuge. Jeg er kommen at kalde Syndere til bedring / oc icke de Retferdige.

Oc Johannis Disciple oc Phariseernis fastede meget / Oc der komme nogle / de sagde til hannem / Huor faare faste Johannis Disciple oc Phariseernis / och dine Disciple faste icke. Oc Jhesus sagde til dem / Huorledis kunde Brøllups folckene faste / den stund Brudgommen er hoss dem? Saa lenge som Brudgommen er hoss dem? kunde de icke faste. Men den tid skal kom me / ath Brudgommen skal tagis fra dem / Da skulle de faste.

Jngen bøder it gammelt klede met en klud aff nyt Klede / Thi den ny Klud riffuis dog aff det gamle / oc Reffuen bliffuer verre. Oc ingen lader Most i gamle Flasker / Ellers riffuer Mosten flaskerne sønder / och Vinen spildis / och flaskerne forderffuis / Men mand skal lade Most i ny flasker.

902 | Oc det hende sig / der de vandrede om Sabbathen gennem sæden / oc hans Disciple begynte / i det de ginge / at plocke ax aff. Oc Phariseerne sagde til hannem / See til / huad gøre dine Disciple om Sabbathen / som icke er ræt? Oc hand sagde til dem / Haffue i icke læst / huad Dauid giorde / der hand haffde det behoff / oc hannem hungrede met dem / som vaare hoss hannem? Huorledis hand gick i Guds Huss / vdi Abiathars den Ypperste Prestis tid / oc oed Skuebrødene / som ingen torde æde / vden Presterne / Oc hand gaff ocsaa dem der aff / som vaare hoss hannem. Oc hand sagde til dem / Sabbathen er giort for Menniskens skyld / Oc icke Mennisken for Sabbathens skyld. Saa er menniskens Søn en HERRE / ocsaa offuer Sabbathen.

III.

OC hand gick atter i Scholen / Oc der vaar it Menniske / som haffde en vissen haand. Oc de toge vare paa hannem / om hand oc vilde helbrede hannem paa Sabbathen / Paa det de kunde haffue sag til hannem. Oc hand sagde til det Menniske met den visne haand / Trin hid frem. Oc hand sagde til dem / Skal mand gøre gaat om Sabbathen / eller gøre ont? opholde Liffuit eller sla ihiel? Men de tagde stille. Oc hand saa om kring paa dem met vrede / oc vaar bedrøfuit offuer deris forherdede Hierte / Oc hand sagde til Mennisket / Reck din haand vd. Oc hand rackte hende vd / oc den haand bleff hannem karsk / lige som den anden.

Oc Phariserne ginge vd / oc hulde strax it Raad met Herodis Tienere / offuer hannem / huorledis de kunde omkomme hannem. Men Jhesus vnduigede met sine Disciple til Haffuit / Oc der fulde hannem meget Folck effter aff Galilea / oc aff Judea / oc aff Jerusalem / oc aff Jdumea / oc fra hin side Jordan / oc de som bo om kring Tyrus oc Sidon / en stor mangfoldighed / som hørde hans Gerninger / oc komme til hannem. Oc hand sagde til sine Disciple / at de skulde skicke hannem it Skib til / for Folckens skyld / at de skulde icke trenge hannem / Thi hand helbredede mange aff dem / saa at alle de som vaare plagede / offuerfulde hannen / paa det de kunde røre ved hannem. Oc naar de wrene Aander saae hannem / da fulde de ned faar hannem / robte / oc sagde / Du est Guds Søn. Oc hand truede dem hart / at de skulde icke gøre hannem obenbare.

Oc hand gick op paa it Bierg / oc kallede til sig / huilcke hand vilde / oc de ginge hen til han nem. Oc hand skickede Tolff / at de skulde vere hoss hannem / oc at hand skulde vdsende dem til at predicke / Oc at de skulde haffue mact / at helbrede Siugdomme / oc at vddriffue Diefle. Oc hand gaff Simon det Naffn Peder / oc Jacob Zebedei søn oc Johannes Jacobi broder / oc gaff dem det Naffn Boanerges / det er Tordens børn / oc Andream / oc Philippum / oc Bartholomeum / oc Mattheum / oc Thomam / oc Jacobum Alphei søn / oc Thadeum / oc Simon aff Cana / oc Judas Jscharioth / som hannem forraadde.

Oc de komme til husit / Oc der kom atter Folcket tilsammen / saa at de haffde icke rum at æde. Oc der de som vaare hoss hannem hørde det / da ginge de vd / oc vilde holde hannem / Thi de sagde / Hand kommer fra sindene.

Men de Scrifftkloge som vaare komne ned fra Jerusalem / sagde / Hand haffuer Beelze bub / oc ved den Øffuerste Dieffuel / vddriffuer hand Dieffle. Oc hand kallede dem tilsammen / oc sagde til dem i LIgnelser / Huorledis kand en Satan vddriffue den anden? Der som it Rige bliffuer wens met sig selff indbyrdes / da kand det icke bliffue bestandigt. Oc naar som it Huss bliffuer wens met sig selff indbyrdis da kand det icke bliffue bestandigt. Setter nu Diefuelen sig mod sig selff / oc er wens met sig selff / da kand hand icke bliffue bestandig / men det er vde met hannem. Der kand ingen falde en Sterck i hans Huss / oc røffue hans Boskaff / Vden saa er / at hand tilforn binder den Stercke / oc siden berøffuer hans Huss.

Sandelige / Jeg siger eder / Alle synder skulle forlades Menniskens børn / ocsaa Guds bespaattelse / met huilcken de bespaatte Gud. Men huo som bespaatter den hellig Aand / hand haffuer ingen forladelse euindelige / Men er skyldig til den euige Dom / Thi de sagde / Hand haffuer en wren Aand.

Oc hans Moder kom / oc hans Brødre / oc stode vden faare / skickede til hannem / oc lode hannem kalde (oc Folcket sad omkring hannem) Oc de sagde til hannem / See / din Moder oc dine Brødre der vde / spørie effter dig. Oc hand suarede dem / oc sagde / Huo er min Moder oc mine Brødre? Oc hand saa trint om kring sig paa Disciplene / som sade trint om kring hannem / oc hand sagde / See / det er min Moder oc mine Brødre. Thi huo som gør Guds vilie / hand er min Broder oc min Søster oc min Moder.

903 | IIII.

OC hand begynte atter at lære hoss Haffuit / Oc der forsamledis meget Folck til hannem / saa / at hand maatte trede i it Skib / oc side paa vandet / Oc alt Folcket stod paa Landet hoss Haffuit / Oc hand predickede lenge faar dem ved Lignelser / Oc hand sagde til dem i sin predicken / Hører til. See / der gick en Sæmand vd at saa / Oc det hende sig / i det hand saade / at noget falt hoss Veyen / da komme Fulene vnder Himmelen oc ode det op. Noget falt i Stengrud / der som det haffde icke megen iord / oc rant snart op / fordi / at det haffde icke dyb iord / Der Solen gick nu op / da visnede det / oc effterdi det haffde icke Roed / da tiurdis det bort. Oc noget falt blant Torne / oc tornene voxte op / oc qualde det / oc det bar icke Fruct. Oc noget falt i en god Jord / oc bar Fruct / som formeredis oc voxte / Oc noget bar trediue folt / oc noget trysinds tiue folt / oc noget hundredefolt. Oc hand sagde til dem / Huo som haffuer øern at høre met / hand høre.

Oc der hand vaar alene / da spurde de hannem om denne LIgnelse / som vaare omkring hannem / met de Tolff. Oc hand sagde til dem / Det er eder giffuit at vide Guds Rigis Hemmelighed / Men dem der vden faare / vederfaris det alt sammen ved Lignelser / Paa det de skulle met seendis Øyen see det / oc dog icke mercke / oc høre met hørindis Øern / oc dog icke forstaa / At de skulle icke en gong omuende sig / oc deris synder motte forladis dem. Oc hand sagde til dem / Forstaa i icke denne Lignilse? Huorledis ville i da forstaa alle de andre?

Den Sæmand saar Ordet. Oc disse ere de som ere hoss Veyen / Huor som Ordet bliffuer saat / oc de haffue hørt det / Saa kommer strax Satan / oc tager Ordet bort / som vaar saat i deris hierte. Lige saa / ere oc de / som ere saade i Stengrud / Naar som de haffue hørt Ordet / da anamme de det strax met glede / oc haffue ingen roed i sig / men bliffue ved til en tid / Naar modgang eller forfølgelse begyndis for samme Ordis skyld / da forarge de sig strax. Oc disse ere de / som ere saade blant Torne / De som høre Ordet / oc denne Verdens omhyggelse / oc den bedregelige Rigdom / oc mange andre Begerelser / gaa hen ind / oc quele Ordet / oc det bliffuer vden Fruct. Oc disse ere de / som ere saade i god Jord / De som høre Ordet / oc anamme det / oc gøre Fruct / Noget trediue folt / oc noget trysinds tiue folt / oc noget hundrede folt.

Oc hand sagde til dem / Tender mand oc it Liuss / at mand skal sette det vnder en Skeppe / eller vnder it Bord? Jngelunde / Men at mand skal sette det paa en Liusestage. Thi der er inted skiult / som ey skal obenbaris / Oc der er inted lønligt / som ey skal kundgøris. Huo som haffuer øern at høre met / hand høre. Oc hand sagde til dem / Seer til / huad i høre / Met huad Maade i maale / skal mand maale eder igen / oc mand skal end giffue eder til / i som dette høre. Thi huo som haffuer / hannem skal giffuis / Oc huo som icke haffuer / fra hannem skal mand tage ocsaa det som han haffuer.

Oc hand sagde / Guds rige haffuer sig lige saa / som naar it Menniske kaster sæd i iorden / oc soffuer / oc staar op / nat oc dag / Oc Sæden rinder op oc voxer / at hand det icke veed (Thi Jorden bær aff sig selff først Gress / der effter Ax / der effter fuldsom Huede i Axene) Oc naar hun haffuer baaret Fruct / Da skicker hand strax Segelen hen / thi Høsten er der.

Oc hand sagde / Huem ville wi ligne Guds rige ved? oc ved huad lignilse ville wi ligne det? Lige som it Senips korn / naar det bliffuer saad i Jorden / da er det minst blant al sæd paa iorden / Oc naar det er saat / da voxer det / oc bliffuer større end alle Kaal vrter / oc faar store grene / Saa / at de Fule vnder Himmelen kunde bo vnder skuggen der paa. Oc hand sagde dem ved mange saadanne Lignilser / effter som de kunde høre det / oc vden Lignilser talede hand inted til dem. Men besynderlige vdlagde hand sine Discipler det altsammen.

Oc den samme dag at afften / sagde hand til dem / Lader oss fare hen offuer. Oc de lode Folcket gaa / oc toge hannem / som hand vaar i Skibet / oc der vaare flere Skib hoss hannem. Oc der begyntis en stor Huereluind / oc kaste Bølgerne i Skibet / saa at Skibet bleff fult. Oc hand vaar bag i Skibet / oc soff paa en Pude. Oc de vacte hannem op / oc sagde til hannem / Mestere / skøder du inted der om / at wi forderffuis? Oc hand stod op / oc truede værit / oc sagde til Haffuit / Ti / oc ver stille. Oc værit lagde sig / oc det bleff meget stille. Oc hand sagde til dem / Hui ere i saa frøctactige? Hui haffue i ingen tro? Oc de frøctede sig saare / oc sagde til huerandre / Huo er den? Thi at Værit oc Haffuit ere hannem lydige.

V.

904 | OC de komme paa hin side Haffuit / i de Gadareners egn. Oc som hand traadde aff Skibet / da løb der strax it besæt Menniske mod hannem aff Graffuerne / met en wren Aand / som haffde sin bolig i Graffuerne / Oc der kunde ingen binde hannem / icke heller met Lencker / Thi hand haffde offte verit bunden met Boyer oc Lencker / oc haffde affreffuit lenckerne / oc sønderbrudet boyerne / oc ingen kunde spæge hannem. Oc hand vaar altid / baade dag oc nat / paa Biergene oc i Graffuerne / robte oc slo sig met sten.

Oc der hand saa Jhesum longt borte / løb hand til / oc falt ned faar hannem / robte høyt / oc sagde / Huad haffuer ieg met dig at gøre / O Jhesu / du Allerhøystis Guds Søn? Jeg besuer dig ved Gud / at du icke piner mig. Hand sagde til hannem / Far vd / du wrene Aand / aff det Menniske. Oc hand atspurde hannem / Huad heder du? Oc hand suarede / oc sagde / Skock heder ieg / Thi wi ere mange. Oc hand bad hannem saare / at hand skulde icke driffue hannem aff den samme Egn.

Oc der vaar samme sted hoss Biergene en stor Hiord Suin / som der ode / Oc Diefflene bade hannem alle / oc sagde / Lad oss fare i de Suin / Oc Jhesus tilstede dem strax. Da fore de wrene Aander vd / oc fore i Suinene / Oc Hiorden styrte sig hastelige i Haffuit / Oc de vaare ved thu tusinde / oc drucknede i Haffuit. Oc Suine hyrderne flyde / Oc kundgiorde det i Staden oc vdi Landet. Oc de ginge vd / at see det som vaar skeet / oc komme til Jhesum / oc saae den / som vaar besæt aff Diefflene / at hand sad / oc haffde kleder paa / oc vaar ved sine sind / oc de frøctede sig. Oc de som det seet haffde / sagde dem / huad den Besætte vaar vederfaret / oc om Suinene. Oc de begynte / oc bade hannem / at hand vilde drage aff deris Egn.

Oc der hand traadde i Skibet / da bad den besætte hannem / at hand maatte bliffue hoss hannem. Oc Jhesus tilstedde hannem icke / Men hand sagde til hannem / gack hen i dit huss / oc til dine / oc forkynde dem / huor store velgerninger HERREN haffuer giort dig / oc forbarmet sig offuer dig. Oc hand gick bort / oc begynte at vdrobe i de thi Stæder / huor store Velgerninger Jhesus haffde giort hannem / Oc huer Mand forundrede sig.

Oc der Jhesus foer hid offuer igen i Skibet / da forsamledis der meget Folck til hannem / oc hand vaar hoss Haffuit. Oc see / Da kom en aff de Øffuerste aff Scholen / som hed Jairus / Oc der hand saa hannem / falt hand ned faar hans føder / oc bad hannem saare / oc sagde / Min Daatter er paa sit aller yderste / Vilde du komme / oc legge din Haand paa hende / at hun kunde bliffue helbrede / oc leffue. Oc hand gick bort met hannem. Oc der fulde meget Folck effter hannem / oc de trengde hannem.

Oc der vaar en Quinde / som haffde hafft Blodsot i tolff aar / oc ledet meget aff mange Læge. Oc hun haffde forteret alt sit Godz der paa / Oc det halp hende inted / men det bleff meget verre met hende. Der hun hørde om Jhesu / da kom hun blant Folcket bag til / oc rørde ved hans Kleder / Thi hun sagde / Maatte ieg ekon røre ved hans Klæder / Da bleffue ieg helbrede. Oc strax tiurdis hendis blodis kilde / Oc hun fornam det paa Legemet / at hun vaar bleffuen helbrede aff sin Plage.

Oc Jhesus fornam strax ved sig selff / den Krafft / som vaar vdgongen fra hannem / Oc hand vende sig om til Folcket / oc sagde / Huo haffuer rørt ved mine Kleder? Oc Disciplene sagde til hannem / Du seer / at Folcket trenger dig / oc du siger / Huo rørde ved mig? Oc hand saa sig om / effter den som det haffde giort. Men Quinden frøctede sig / oc beffuede (thi hun viste huad hende vaar skeet) kom oc falt ned faar hannem / oc sagde hannem al sandhed. Men hand sagde til hende / Min Daatter / Din tro haffuer giort dig helbrede / gack bort met fred / oc ver helbrede aff din Plage.

Der hand end saa talede / da komme der nogle aff Scholens Øffuerstis tienere / oc sagde / Din Daatter er død / Hui wmager du Mesteren lenger? Oc Jhesus hørde strax den Tale / som bleff sagd / oc hand sagde til den Øffuerste for Scholen / Frøcte dig icke / Tro ekon. Och hand loed ingen effterfølge sig / vden Peder oc Jacob / oc Hans Jacobi broder.

Oc hand kom i den Øffuerstis huss for Scholen / ac saa det bulder / oc dem som saare græde oc hylede. Oc hand gick ind oc sagde til dem / Hui buldre i oc græde? Barnet er icke døt / men det soffuer. Oc de bespaattede hannem. Oc hand dreff dem alle vd / oc tog Barnsens Fader oc Moder met sig / oc dem som vaare met hannem / oc gick ind / som Barnet laa / Oc hand tog Barnet vedhaanden / oc sagde til hende / Talitha Kumi / det er vdlagd / Pige / Jeg siger dig / stat op. Oc Pigen stod strax op / oc vandrede / Oc hun vaar tolff aar gammel. Oc de forferdedis offuermaade. Oc hand forbød dem hart / at ingen skulde det faa at vide. Oc hand sagde / at deskulde giffue hende at æde.

VI.

905 |

OC hand gick vd der fra / oc kom til sit Federne Land / oc hans Disciple fulde hannem effter. Oc der Sabbathen kom / begynte hand at lære i deris Schole. Oc mange som det hørde / forundrede sig paa hans Lerdom / oc sagde / Hueden haffuer hand saadant? oc huad visdom er det / som hannem er giffuen / oc saadane vnderlige Gerninger / som ske ved hans Hender? Er hand icke en Tømmermand / Marie søn / oc Jacobi / oc Joses / oc Jude / oc Simonis broder? Ere icke oc hans Søstere her hoss oss? Oc de forargede sig paa hannem. Men Jhesus sagde til dem / En Prophete geller ingen sted mindre / end i Federne land et / oc hiemme hoss sine. Oc hand kunde icke gøre der en eniste vnderlig Gerning / Vden nogle faa Siuge lagde hand Henderne paa / oc helbredede dem / Oc hand forundrede sig paa deris vantro / Oc hand gick alle vegne trint omkring i Byerne / oc lærde.

Oc hand fremkallede de Tolff / oc begynte / oc sende dem / ia tho oc tho / oc gaff dem mact offuer de wrene Aander. Oc bød dem / At de skulde inted bære met sig paa veyen / Vden alene en Staff / ey Taske / ey Brød / ey Pendinge i beltet / Men skulde haffue sko paa / oc icke føre dem i tho Kiortle. Oc hand sagde til dem / Huor som i gaa vdi it Huss / bliffuer der inde / indtil i reyse der fra. Oc huilcke eder icke anamme oc ey høre / Da gaar der vd fra / oc røster støffuen aff eders Føder / til it vidnisbyrd offuer dem. Jeg siger eder sandelige / Det skal gaa lideligere til met Sodoma oc Gomorra paa den yderste Dom / End met saadan en Stad. Oc de ginge vd / oc predickede / At man skulde bedre sig / Oc de dreffue mange Dieffle vd / oc saluede mange Siuge met Olie / oc helbredede dem.

Oc det kom faar Herodes (thi hans Naffn vaar nu bekent) oc hand sagde / Johannes den Døbere er opstanden fra de døde / der faare gør hand saadanne vnderlige Gerninger. Oc nogle sagde / Hand er Elias / Men nogle / Hand er en Prophete / eller en aff Propheterne. Men der Herodes hørde det / sagde hand / Det er Johannes som ieg haffuer halshugget / hand er opstanden fra de Døde.

Thi Herodes haffde vdsent / oc grebet Johannem / oc lagd hannem i Fengzel / for Herodias / sin broders Philippi Hustru skyld / Thi hand haffde taget hende til ecte. Oc Johannes sagde til Herodes / Det er icke ræt / at du haffuer din broders Hustru. Oc Herodias stod effter hannem / oc vilde slaget hannem ihiel / oc hun kunde icke. Oc Herodes frøctede Johannem / Thi hand viste / at hand vaar en from oc hellig Mand / Oc hand foruarede hannem / oc lydde hannem i mange Sager / oc hørde hannem gerne.

Oc der kom en beleylig dag / At Herodes giorde de Øffuerste oc Høffuitzmendene oc de Ypperste i Galilea / it Gestebud / paa sin Aarsdag. Da traadde Herodias Daatter hen ind / oc dantzede / Oc det behagede Herodes vel / oc dem som sade til bordz. Da sagde Kongen til Pigen / Bed aff mig huad du vilt / ieg wil giffue dig det. Oc hand soer hende en Eed / Huad du beder aff mig / vil ieg giffue dig / indtil halffdelen aff mit Kongerige. Hun gick hen vd / oc sagde til sin Moder / Huad skal ieg bede om? Hun sagde / Johannis den Døberis hoffuit. Oc hun gick strax hastelige ind til Kongen / bad / oc sagde / Jeg vil / at du skalt nu strax giffue mig / paa it Fad / Johannis den Døberis hoffuit.

Kongen vaar bedrøffuit / Dog for Edens skyld / oc deris som sade til bordz / vilde hand icke lade hende bede til forgeffuis / Oc Kongen sende strax Bødelen bort / oc befalede / at hente hans hoffuit. Hand gick hen / oc halshug hannem i Fengzelet / Oc bar hans hoffuit frem paa it fad / oc fick Pigen det / oc Pigen fick sin Moder det. Oc der hans Disciple hørde det / komme de / oc toge hans Legeme / oc lagde det i en Graff.

Oc Apostlene forsamledis til Jhesum / oc forkyndede hannem alt det / Oc huad de haffde giort oc lært. Oc hand sagde til dem / Lader oss gaa offuer side i en ørck / oc huile lidet / Thi de vaare mange / som ginge fra oc til / oc de haffde icke tid nock at æde. Oc hand foer der i it Skib til en Ørck offuer side. Oc Folcket saa dem fare bort / oc mange kende hannem / oc løbe der bort met huer andre til fodz / aff alle Stæder / oc komme før end de / oc komme til hannem. Oc Jhesus gick vd / oc saa det megle Folck / Oc hand ynckedis offuer dem / Thi de vaare som de Faar / der haffue ingen Hyrde. Oc hand begynte en lang Predicken.

Der dagen vaar nu fast forløben / traadde hans Disciple til hannem / oc sagde / Det er her øde / oc dagen er nu forløben / Lad dem fra dig / at de kunde gaa bort omkring i de omliggendis Byer / oc købe sig Brød / Thi de haffue inted at æde. Men Jhesus suarede / oc sagde til dem / Giffue i dem at æde. Oc de sagde til hannem / Skulle wi da gaa bort / oc købe Brød for thu hundrede Pendinge / oc giffue dem at æde? Oc hand sagde til dem / Huor mange Brød haffue i? Gaar bort / oc seer at. Oc der de haffde forfaret det / sagde de / Fem / oc tho Fiske.

Oc hand bød dem / at de sette sig alle ned at æde i atskillige hobe paa det grøne Græss. Oc 906 | de sette oc skickede sig / ia hundrede oc hundrede / halfftrediesinds tiue oc halfftrediesins tiue. Oc hand tog de fem Brød / oc tho Fiske / oc saa op i Himmelen / oc tackede / oc brød Brødene / oc fick Disciplene dem / at de skulde legge faar dem / Oc hand skiffte de tho Fiske blant dem alle. Oc de ode alle / oc bleffue mette. Oc de toge Smulerne op / tolff Kurffue fulde / oc aff Fiskene. Och de som ode / vaare fem tusinde Mend.

Oc hand nødde sine Disciple strax til / at de ginge i Skibet / oc fore hen offuer faar hannem til Bethsaida / indtil hand forlod Folcket fra sig. Oc der hand haffde skilt dem fra sig / gick hand op paa it Bierg at bede. Oc om afftenen vaar Skibet mit paa Haffuit / oc hand alene paa landet. Oc hand saa / at de lidde nød i det de rode / Thi Værit vaar dem imod. Om den fierde Vact om natten / kom hand til dem / oc vandrede paa Haffuit / Oc hand vilde gaa om kring dem. Oc der de saae hannem vandre paa Haffuit / mente de / at det haffde veret it Spøgelse / oc de robte / Thi de saae hannem alle / oc bleffue forferdede. Men hand talede strax met dem / oc sagde til dem / Verer trøstige / Det er ieg. Frøcter icke. Oc hand traadde i Skibet til dem / oc Værit stillede sig. Oc de forferdedis oc forundrede sig offuer maade. Thi de vaare icke bleffne forstandige aff Brødene / oc deris hierte vaar forblindet.

Oc der de vaare offuer farne / komme de til Genesareth land / oc lagde til. Oc der de traadde aff Skibet / da kende de hannem strax / Oc de løbe i alle omliggende land / oc begynte at føre de Siuge om kring paa Sengene / huor som de hørde at hand vaar. Oc huor som hand gick ind i Byer eller Stæder / eller Landzbyer / da lagde de Siuge paa torffuit / oc bade hannem / At de maatte ekon røre Sømmen paa hans Kleder / Oc alle de som rørde ved hannem / bleffue helbrede.

VII.

OC der komme Phariseer til hannem / oc nogle aff de Scrifftkloge / som vaare komne fra Jerusalem. Oc der de saae nogle aff hans Disciple æde brød met almindelige / det er / met wtoene hender / da fortalede de det. Thi at Phariseerne oc alle Jøderne æde icke / vden de to henderne tit oc offte / Saa holde de de Eldstis paaleggelse / Oc naar de komme aff Torffuit / da æde de icke / vden de to dem. Oc der er meget saadant / som de haffue taget ved at holde / met Drickekar / oc Kruss / oc Kaaber kar / oc bord at to.

Da spurde nu Phariseerne oc de Scrifftkloge hannem at / Hui vandre icke dine Disciple effter de Eldstis paaleggelse / men æde Brød met wtoene hender? Hand suarede / oc sagde til dem / Vel smuckt haffuer Esaias spaat om eder Øyenskalcke / som screffuit staar / Dette Folck ærer mig met Læbene / Men deris hierte er longt fra mig. Det er forgeffuis / at de tiene mig / effterdi de lære saadan Lerdom / som icke er andet end Menniskens Bud. J forlade Guds bud / oc holde Menniskens Paaleggelse / om Kruss oc Drickekar at to / oc i gøre meget lige saadant.

Oc hand sagde til dem / Vel smuckt haffue i nedlagt Guds bud / paa det i kunde holde eders Paaleggelse. Thi Mose haffuer sagd / Du skalt ære din Fader oc din Moder / oc huo som bander fader eller moder / hand skal visselige dø. Men i lære / Naar en siger til Fader eller Moder (Corban / det er / Der som ieg offrer det / da er det dig meget nytteligere) hand gør vel. Oc saa lade i hannem icke ydermere gøre sin Fader eller sin moder noget / oc i bort tage Guds ord formedelst eders Paalegelser som i legge paa. Oc i gøre meget lige saadant.

Oc hand kallede alt Folket til sig / oc sagde til dem / Hører mig alle / oc forstaar det. Der er inted vden faare Mennisket / oc gaar i hannem / som kand gøre hannem almindelig / Men det som gaar vd aff hannem / det er det / som gør Mennisket almindeligt. Haffuer nogen øern at høre met / hand høre.

Oc der hand kom fra Folcket ind i Husit / da spurde hans Disciple hannem om denne Lignilse. Oc hand sagde til dem / Ere da oc i saa wforstandige? Forstaa i icke end nu / At alt huad som er vden faare / oc gaar i Mennisket / det kand icke gøre hannem almindelig? Thi det gaar icke i hans Hierte / men i Bugen / oc gaar vd ved den naturlige Gang / som vdfeyer al mad. Oc hand sagde / Huad som gaar aff Mennisket / det gør Mennisket almindeligt. Thi at inden vd aff Menniskens hierte / vdgaa / onde tancker / hoer / skørleffnit / mord / tyffueri / gerighed / skalckhed / suig / wtuct / skalcke øyen / Guds bespaattelse / hoffmod / wforstandighed. Alle disse onde stycke gaa inden vd fra / oc gøre Mennisket almindeligt.

Oc hand stod op / oc gick der fra / til Tyri oc Sidons egn / oc hand gick i it Huss / oc vilde ingen lade vide det / Oc hand kunde dog icke bliffue skiult. Thi en Quinde haffde hørt om hannem / hues Daatter der haffde en wren Aand / oc hun kom / oc falt ned faar hans føder (oc 907 | det vaar en Grekisk Quinde aff Syrophenice) Oc hun bad hannem / at hand vilde vddriffue Dieffuelen aff hendis Daatter. Oc Jesus sagde til hende / lad først Børnene bliffue mette. Det er icke smuct / at mand tager Børnenis brød / oc kaster det faar Hunde. Hun suarede / oc sagde til hannem / Ja HERRE / Dog æde Smaa hundene vnder bordet / aff Børnenis smuler. Oc hand sagde til hende / Faar det ord skyld / da gack bort / Diffuelen er vdfaren aff din Daatter. Oc hun gick bort i sit Huss / oc fant / at Dieffuelen vaar vdfaren / och Daatteren liggendis paa sengen.

Oc der hand gick vd igen aff Tyri och Sidons egn / da kom hand til det Galileiske haff / mit blant de thi Stæder. Oc de førde en Døff til hannem / som vaar Dum / och de bade hannem / at hand vilde legge Haanden paa hannem. Oc hand tog hannem besynderlige fra Folcket / och lagde hannem Fingrene i Øerne / oc spøtte / oc rørde ved hans Tunge / och saa op til Himmelen / suckede / oc sagde til hannem / Hephethah / det er / lad dig op. Och strax obnedis hans Øern / oc hans Tungis baand løsnede / oc hand talede ret. Oc hand forbød dem / ath de skulde ingen sige det. Men io mere hand forbød / io mere kund giorde de det / och de forundrede sig offuer maade / oc sagde / Hand giorde det vel alt sammen / De Døffue giorde hand hørendis / oc de Maalløsse talendis.

VIII.

PAa den tid / som der vaar meget Folck / oc haffde inted at æde / da kallede Jhesus sine Disciple til sig / oc sagde til dem / Mig ynckis offuer folcket / Thi de haff ue nu tøffuit hoss mig i tre dage / oc haffue inted ath æde / Och der som ieg lode dem gaa fastende hiem fra mig / da forsmectede de paa veyen / Thi nogle vaare komne longt fra.

Hans Disciple suarede hannem / Huor skulle wi tage Brød her i Ørcken / at mette dem met? Oc hand spurde dem at / Huor mange Brød haffue i? De sagde Siw / Oc hand bød folcket at de skulde sette sig ned paa iorden. Oc hand tog de siw Brød / oc tackede / Oc brød dem / oc fick sine Disciple dem / at de skulde legge faar dem. Oc de lagde faar folcket. Oc de haffde faa Smaa fiske / Oc hand tackede / oc bad dem oc bære dem frem. Oc de ode oc bleffue mette / Oc toge de leffnede stycke op siw Kurffue. Oc de vaare ved fire tusinde / som haffde ædet. Och forlod dem fra sig.

Oc strax traadde hand i it Skib met sine Disciple / oc kom i Dalmanutha egn. Oc Phariseerne ginge vd / och begynte at bespørre sig met hannem / fristede hannem / och begerede aff hannem it Tegen aff Himmelen. Oc hand suckede i sin Aand / oc sagde / Hui søger dog denne Slect tegen? Sandelige / Jeg siger eder / Der skal inted tegen giffuis denne Slect. Och hand forlod dem oc traadde i skibet igen / oc foer offuer.

Oc de haffde glemt at tage Brød met sig / oc de haffde icke mere met sig i skibet end it brød Oc hand bød dem / oc sagde / Seer til / oc tager eder vare / for Phariseernis Surdey / oc for Herodis surdey. Oc de tenckte frem oc til bage / oc sagde til huer andre / Det er det / at wi haffue icke Brød. Oc Jesus fornam det / oc sagde til dem / Hui bekumre i eder dog / at i haffue icke brød? Formercke i end nu inted / oc ere i icke end nu forstandige? Haffue i end nu it forblindit Hierte i eder? Haffue i øyen oc see icke / oc haffue øern oc høre icke. Oc tencke icke der paa / Ath ieg brød fem brød blant fem tusinde / Huor mange Kurffue fulde aff stycke toge i da op? De sagde / tolff. Oc der ieg brød de siw blant de fire tusinde / Huor mange Kurffue fulde aff skycke toge i da op? De sagde / siw. Oc hand sagde til dem / Huorledis forstaa i det da icke.

Oc hand kom til Bethsaida / Oc de førde en blind til hannem / oc bade hannem / at hand vilde røre ved hannem. Oc hand tog den blinde ved haanden / oc ledde hannem hen vden faar Byen / oc spøtte i hans øyen / oc lagde sin Haand paa hannem / oc spurde hannem at om hand saa noget? Oc hand saa op / oc sagde / Jeg seer menniskene gaa / lige som ieg saae Træ. Der effter lagde hand atter Henderne paa hans øyen / oc bad hannem atter see / Oc hand bleff til pass igen / at hand kunde klarlige see alting. Oc hand sende hannem hiem / oc sagde / gack icke ind i Byen / oc sig ingen det der vdi.

Oc Jhesus gick vd / oc hans Disciple til de byer hoss Cesaree Philippi stad / Oc paa veyen spurde hand sine Disciple at / oc sagde til dem / Huem sige Folckene / at ieg er? De suarede / De sige / Du est Johannes den Døbere. Nogle sige du est Elias. Nogle du est en aff Propheterne. Oc hand sagde til dem / Men i / huem sige i / at ieg er? Da suarede Peder / oc sagde til hannem / Duest Christus. Oc hand truede dem / at de skulde ingen sige om hannem.

Oc hand begynte at lære dem / Menniskens Søn skal meget lide / oc forskiudis aff de Eld ste oc ypperste Prester oc Scrifftkloge / oc ihielslass / Oc opstaa den tredie dag. Oc hand talede 908 | det Ord frit obenbarlige. Oc Peder tog hannem til sig / begynte at raade hannem fra. Oc hand vende sig om / oc saa paa sine Disciple / oc truede Peder / oc sagde / gack bag mig / du Satan / Thi du ment icke det som er Gudeligt / men Menniskeligt.

Oc hand kallede Folcket til sig met sine Disciple / oc sagde til dem / Huo som mig vil eff terfølge / hand necte sig selff / oc tage sit Kaarss paa sig / oc følge mig effter. Thi huo som vil beholde sit Liff / hand skal miste det / Oc huo som mister sit Liff / for min oc Euangelij skyld / hand skal beholde det. Huad hielper det Mennisken / der som hand vunde den gantske Verden / oc toge skade paa sin Siel? Eller huad kand Mennisken giffue / der hand kand løse sin Siel met? Oc huo som blues ved mig oc mine Ord / blant denne horactige oc syndige Slect / Ved den skal oc Menniskens Søn blues / naar hand kommer i sin Faders Herlighed / met de hellige Engle. Oc hand sagde til dem / Sandelige / ieg siger eder / Her staa nogle / som icke skulle smage døden / før end de see Guds Rige komme met Krafft.

IX.

OC sex dage der effter / tog Jhesus Peder / Jacob oc Johannem til sig / oc førde dem besynderlige alene op paa it høyt Bierg / oc forklarede sig faar dem. Oc hans Kleder bleffue klare oc meget huide / lige som Sne / at ingen Farffuere paa iorden kand gøre dem saa huide. Oc Elias met Mose obenbaredis dem / oc haffde en tale met Jhesu. Oc Peder suarede / oc sagde til Jhesum / Rabbi / her er gaat at vere / Lader oss gøre tre Bolige / Dig en / Mose en / oc Elias en / Oc hand viste icke huad hand talede / thi de vaare forferdede. Oc der kom en Sky / hun offuerskuggede dem. Oc en røst falt aff skyen / oc sagde / Denne er min elskelige Søn / Den skulle i høre. Oc strax der effter / saae de sig omkring / oc saae ingen mere / end Jhesum alene hoss dem. Oc der de ginge ned aff Bierget / da forbød Jhesus dem / at de skulde ingen sige / huad som de haffde seet / Før end Menniskens Søn stode op fra de døde. Oc de behulde det ord hoss sig / Oc bespurde sig met huer andre / huad er dog den opstandelse fra de døde.

Oc de spurde hannem at / oc sagde / Sige dog de Scrifftkloge / at Elias skal før komme? Hand suarede / oc sagde til dem / Elias skal io før komme / oc sette alting til rette igen / Der til skal Menniskens Søn lide meget oc foractis / Lige som det oc staar screffuit. Men ieg sigereder / Elias er kommen / Oc de giorde ved hannem / huad de vilde / effter som det staar screffuit om hannem.

Oc hand kom til sine Disciple / oc saa meget Folck omkring dem / oc de Scrifftkloge / som bespurde sig met dem. Oc strax der alt Folcket saa hannem / bleffue de forferdede / løbe til / oc hilsede hannem. Oc hand spurde de Scrifftkloge at / Huad bespørre i eder met dem? Oc en aff Folcket suarede / oc sagde / Mestere / Jeg haffuer ført min Søn hid til dig / hand haffuer en maalløss Aand / oc naar hand faar fat paa hannem / da slider hand hannem / oc hand velter fraade oc skær met tenderne / oc foruisner. Jeg haffuer talet met dine Disciple / at de skulde vddriffue hannem / oc de kunde icke.

Hand suarede hannem / oc sagde / O du vantro Slect / huor lenge skal ieg vere hoss eder? Huor lenge skal ieg omdrage met eder? Henter hannem hid til mig. Oc de ledde hannem frem til hannem. Oc strax der Aanden saa hannem / da sled hand hannem / oc hand falt paa iorden / oc velte sig oc fraaedis. Oc hand spurde hans Fader at / Huor lenge er det / at det er hannem vederfaret? Hand sagde / aff barndom / Oc hand haffuer offte kast hannem i ild oc vand / at hand kunde omkommet hannem. Men kant du noget / da forbarme dig offuer oss / oc hielp oss. Jesus sagde til hannem / Der som du kunde tro / Alle ting ere hannem mulige / som tror. Oc strax robte barnsens Fader grædindis / oc sagde / Jeg tror / Kiere HERRE / hielp min vantro.

Der Jhesus nu saa / at Folcket løb til / da truede hand den wrene Aand / oc sagde til hannem / Du maalløsse oc døffue Aand / Jeg biuder dig / at du far vd aff hannem / oc at du far icke her effter i hannem. Da skreg hand / oc sled hannem saare / oc foer vd / Oc hand bleff lige som hand haffde verit død / At ocsaa mange sagde / Hand er død. Men Jesus tog hannem ved haanden / oc reysde hannem op / Oc hand stod op. Oc der hand kom hiem / da spurde hans Disciple be synderlige at / Hui kunde wi icke vddriffue hannem? Oc hand sagde / Denne Art kand ingelunde fare vd / vden ved bøn oc faste.

Oc de ginge der fra / oc vandrede gennem Gallileen / oc hand vilde icke / at nogen skul de vide det. Oc hand lerde sine Disciple / oc sagde til dem / Menniskens Søn skal antuordis i Menniskis hender / oc de skulle ihiel sla hannem / Oc naar hand er ihiel slagen / 909 | da skal hand opstaa paa den tredie dag. Men de forstode icke det Ord / oc frøctede sig at spørre hannem at.

Oc hand kom til Capernaum / oc der hand vaar hiemme / spurde hand dem / Huad handlede i paa veyen met huer andre? Oc de tagde stille / Thi de haffde handlet met huer andre paa veyen / huilcken der skulde vere den største? Oc hand sette sig / oc kallede de Tolff / oc sagde til dem / Der som nogen vil vere den Første / hand skal vere den siste for alle / oc allis Tienere. Oc hand tog it lidet Barn / oc skickede det mit blant dem / oc tog det i faffn / oc sagde til dem / Huo som anammer saadant it lidet Barn i mit Naffn / Hand anammer mig / Oc huo mig anammer / hand anammer icke mig / men Den / som mig vdsende.

Oc Johannes suarede hannem / oc sagde / Mestere / Wi saae en / hand dreff Dieffle vd / i dit Naffn / huilken som effterfølger oss icke / Oc wi forbøde hannen det / fordi at hand icke effterføl ger oss. Jhesus sagde / J skulle icke forbiude hannem det / Thi der er ingen som gør en vnderlig Gerning i mit Naffn / oc kand snart tale ilde om mig. Huo som icke er imod oss / hand er met oss. Oc huo som skencker eder met it Begere vand / i mit Naffn / fordi at i høre Christus til / Sandelige / Jeg siger eder / Det skal icke bliffue hannem wbetalet. Oc huo som forarger en aff de Smaa / som tro paa mig / hannem vaare det bedre / at hannem bleffue hengd en Mølle sten / om hans halss / oc hand bleffue kast i Haffuit.

Oc der som din haand forarger dig / Da hug hende aff / Det er dig bedre / at du gaar en Krøbling ind i Liffuit / End at du haffuer tho hender / oc far til Helffuede / i den euige ild / Der som deris Orm icke døer / oc deris Jld icke vdslyckis. Forarger din fod dig / Da hug hannem aff / Det er dig bedre / at du gaar Halt ind i Liffuet / End at du haffuer tho føder / oc bliffuer kast i Helffuede / vdi den euige ild / Der som deris Orm icke døer / oc deris Jld icke vdslyckes. Forarger dit Øye dig / da kast det fra dig / Det er dig bedre / at du gaar Enøyit i Guds rige / End at du haffuer thu Øyen / oc bliffuer kast i Helffuedis ild / Der som deris Orm icke døer / oc deris Jld icke vdslyckis.

Det skal alt sammen saltis met Jld / oc huert Offer skal saltis met Salt. Saltet er gaat / Men om saltet mister sin krafft / huor met skal mand da giffue smag? Haffuer Salt hoss eder / oc haffuer Fred met huer andre.

X.

OC hand giorde sig rede / oc kom der fra / til de Jødiske Landz Steder / paa hin side Jordan / Oc Folcket gick atter til hannem i hobe tal / Oc hand lerde dem atter / som hans seduane vaar. Oc Phariseerne traadde til hannem / oc spurde hannem at / Om en Mand maa skilie sig fra sin Hustru? Oc de fristede hannem der met / Men hand suarede / oc sagde / Huad haffuer Mose budet eder? De sagde / Mose tilstedde at scriffue it Skilsmaals breff / oc skillis at. Jhesus suarede / oc sagde til dem / For eders Hiertis haarhed skyld / screff hand eder det Bud / Men aff Creaturens begyndelse / haffuer Gud skabt dem en Mand oc Quinde. Der faare skal Mennisken forlade sin Fader oc moder / oc skal bliffue hoss sin Hustru. Oc de tho skulle vere it Kød / Saa ere de nu icke tho / men it Kød. Huad Gud da haffuer tilsammen føyit / skal Mennisken icke atskilie.

Oc hans Disciple spurde hannem atter hiemme om det samme. Oc hand sagde til dem / Huo som skiller sig fra sin Hustru / oc tager en anden / hand bedriffuer hoer met hende. Oc der som en Quinde skil sig fra sin Mand / oc tager en anden / hun bedriffuer hoer.

Oc de førde smaa Børn til hannem / at hand skulde røre ved dem / Oc Disciplene lode ilde paa dem / som baare dem. Der Jhesus det saa / bleff hand fortørnet / oc sagde til dem / Lader smaa Børn komme til mig / oc forhindrer dem icke / Thi Guds rige hører saadanne til. Sandelige / Jeg siger eder / Huo som icke anammer Guds rige / som it lidet Barn / hand skal icke komme der ind. Oc hand tog dem i faffn / oc lagde henderne paa dem / oc velsignede dem.

Oc der hand vaar vdgangen paa veyen / da løb en hen frem / falt paa knæ faar hannem / oc spurde hannem at / Gode Mestere / huad skal ieg gøre / at ieg kand arffue det euige Liff? Oc Jhesus sagde til hannem / Hui kalder du mig god? Der er ingen god / vden Gud alene. Du vedst io Budene vel / Du skalt icke bedriffue hoer. Du skalt icke sla ihiel. Du skalt icke stiele. Du skalt icke tale falskt vidnisbyrd. Du skalt ingen besuige. Ere din Fader oc Moder. Hand suarede / oc sagde til hannem / Mestere / det haffuer ieg huldet alt sammen op aff min Vngdom. Oc Jhesus saa paa hannem / oc elskte hannem / oc sagde til hannem / En ting fattis dig / gack 910 | bort / sæl alt det du haffuer / oc giff det Fattige / saa skalt du haffue it Ligende fæ i Himmelen / Oc kom / effterfølg mig / oc tag Kaarsset paa dig. Men hand bleff ilde til fridz aff den tale / oc gick bedrøffuit bort / Thi hand haffde meget godz.

Oc Jhesus saa sig om / oc sagde til sine Disciple / Huor suarlige skulle de Rige komme i Guds Rige. Oc Disciplene bleffue forferdede for hans tale. Men Jhesus suarede igen / oc sagde til dem / Kiere Børn / Huor suarter det / at de / som sette deris tillid paa Rigdom / kunde komme i Guds Rige. Det er lettere / at it Kamel gaar gennem it Naale øye / End at en Rig kommer i Guds Rige. Da forferdedis de end megit mere / oc sagde til huer andre / Huo kand da vorde salig? Men Jhesus saa paa dem / oc sagde / Hoss Mennisken er det wmuligt / Men icke hoss Gud / Thi alle ting ere mulige hoss Gud.

Da sagde Peder til hannem / See / wi haffue forlat alting / oc haffue effterfult dig. Jhesus suarede / oc sagde / Sandelige / Jeg siger eder / Der er ingen / der som hand forlader Huss / eller Brødre / eller søstere / eller Fader / eller Moder / eller Hustru / eller Børn / eller Agre / For min skyld / oc for Euangelij skyld / At hand ey skal faa hundrede folt igen / Nu i denne tid / Huss oc Brødre / søstre oc modre / oc børn / oc Agre / met forfølgelse / oc i den tilkommendis Verden det euige Liff. Oc mange skulle bliffue de siste / som ere de første / Oc de skulle bliffue de første / som ere de siste.

Men de vaare paa veyen / oc ginge op til Jerusalem / Oc Jhesus gick faar dem / oc de bleffue forferdede / fulde hannem effter / oc befrøctede sig. Oc Jhesus tog atter de Tolff til sig / och sagde dem / huad hannem skulde vederfaris. See / wi gaa hen op til Jerusalem / Oc Menniskens Søn skal antuordis de Ypperste Prester oc Scrifftkloge / Oc de skulle fordømme hannem til Døden / oc antuorde Hedninge hannem / de skulle bespaatte oc hudstryge / oc bespøtte / oc ihielsla hannem / oc paa tredie dag skal hand opstaa.

Da ginge Jacobus oc Johannes Zebedei Sønner til hannem / och sagde / Mestere / wi ville / at du skalt gøre oss / det som wi bede dig om. Hand sagde til dem / Huad ville i / at ieg skal gøre eder? De sagde til hannem / Giff oss / at wi maae side / den ene hoss din høyre side / oc den ene hoss din Venstre side / i din Herlighed. Oc Jhesus sagde til dem / J vide icke / huad i bede om. Kunde i dricke den Kalck / som ieg dricker / oc lade døbe eder met den Daab / som ieg bliffuer døbt met? De sagde til hannem / Ja det kunde wi vel. Da sagde Jhesus til dem / Sandelige / i skulle dricke den Kalck / som ieg dricker / oc døbis met den Daab / som ieg bliffuer døbt met / Men at side hoss min Høyre oc hoss min Venstre side / staar mig icke til at giffue eder / men huilke som det er bered.

Oc der de Thi hørde det / toge de det til mistycke met Jacob oc Hans. Da kallede Jhesus dem / oc sagde til dem / J vide / at de Verdzlige Førster regere / oc de Mectige blant dem haffue mact. Men det skal icke vere saa blant eder / Men huilcken som vil vere stor blant eder / hand skal vere eders Tienere. Oc huilcken som vil vere den Ypperste blant eder / hand skal vere alles eders Tienere. Thi Menniskens Søn er oc icke kommen / at lade tiene sig / Men at hand skulde tiene / oc giffue sit Liff til betalning for mange.

Oc de komme til Jericho / Oc der hand gick aff Jericho / hand oc hans Disciple / oc meget Folck / Da sad en blind / ved naffn Bartimeus Timei søn / hoss veyen oc tigde. Oc der hand hørde / at det vaar Jhesus aff Nazareth / da begynte hand at robe / oc sige / Jhesu du Dauidz Søn / forbarme dig offuer mig. Oc mange truede hannem / at hand skulde tie stille. Men hand robte meget mere / Du Dauidz Søn / Forbarme dig offuer mig. Oc Jhesus stod stille / oc loed kalde hannem. Oc de kallede den Blinde / och sagde til hannem / Ver frimodig / stat op / hand kalder at dig. Oc hand kaste sine kleder fra sig / stod op / oc kom til Jhesum. Oc Jhesus suarede / oc sagde til hannem / Huad vilt du / at ieg skal gøre dig? Den Blinde sagde til hannem / Rabboni / at ieg kand see. Oc Jhesus sagde til hannem / gack bort / Din tro haffuer hulpet dig / Oc strax bleff hand seendis / oc fulde hannem effter / paa veyen.

XI.

OC der de komme nær til Jerusalem / til Bethphage oc Bethanien hoss Olie bierget / Da sende hand tho aff sine Disciple / oc sagde til dem / Gaar bort til den By / som ligger faar eder / Oc strax naar i komme ind / da skulle i finde it Føl bundet / paa huilket der sad end aldri noget Menniske / Løser det / oc fører det hid. Oc der som nogen siger til eder / Huor faare gøre i det? Da siger / HERREN haffuer det behoff / saa skal hand strax sende det hid. De ginge hen / oc funde Føllet bundet hoss dørren / vde paa Veyskillet / oc løsde det. Oc nogle som der stode / sagde til dem / Huad gøre i / at i løse Føllet? Oc de sagde til dem / lige som Jhesus haffde befalet dem / oc de stedde til

911 | Oc de førde Føllet til Jhesum / oc lagde deris Klæder der paa / Oc hand sette sig der paa. Oc mange bredde deris kleder paa veyen. Nogle hugge may aff Træene / oc strødde paa veyen. Oc de som ginge faare / oc de som fulde effter / robte / oc sagde / Hosianna / Loffuit vere den som kommer i HERRENS Naffn / Loffuit vere vor Faders Dauidz Rige / som kommer i HERRENS Naffn / Hosianna i det Høye. Oc hand gick ind i Jerusalem / oc vdi Templen / oc hand besaa alting / Oc om afftenen gick hand hen vd til Bethanien met de Tolff.

Oc den anden dag / der de ginge fra Bethanien / hungrede hannem. Oc hand saa it Figentræ longt borte / som haffde blad / Da traadde hand der til / om hand kunde finde noget der paa. Oc som hand kom der til / da fant hand der inted vden alene Blad / Thi det vaar icke end tid / at Figen skulde vere. Oc Jhesus suarede / oc sagde til det / Nu skal icke nogen æde Fruct aff dig euindelige. Oc hans Disciple hørde det.

Oc de komme til Jerusalem / oc Jhesus gick i Templen / begynte oc vddriffue dem som solde oc købte i Templen / oc Vedzlernis bord / oc Duekremmernis stole støtte hand om / oc tilstedde icke / at nogen bar noget gennem Templen. Oc hand lerde / oc sagde til dem / Staar det icke screffuit. Mit Huss skal kaldis it Bedehuss aff alle Folck / Men i haffue giort en Røffuere kule der aff. Oc det kom faar de Scrifftkloge oc ypperste Prester / Oc de tenckte / huorledis de kunde omkomme hannem / Men de frøctede for hannem / Thi alt Folcket forundrede sig paa hans lerdom. Oc om afftenen gick hand vd aff Staden.

Oc om morgenen ginge de frem / oc saae Figentræet / at det vaar visnet indtil røderne. Oc Peder tenckte der paa / oc sagde til hannem / Rabbi / See Figentræet / det du forbandede er / visnet. Jhesus suarede / oc sagde til dem / Haffuer troen til Gud / Sandelige / Jeg siger eder / Huo som sagde til dette Bierge / Løfft dig oc kast dig i Haffuit / oc hand tuilede icke i sit hierte / Men trode / at det skulde ske / som hand sagde / Da skal det ske hannem / som hand sagde. Der faare siger ieg eder / Alt huad i bede i eders Bøn / troer ekon / at i skulle faa det / oc det skal vederfaris eder. Oc naar i staa oc bede / da forlader / der som i haffue noget mod nogen / Paa det at eders Fader i Himmelen / skal oc forlade eder eders Brøst.

Oc de komme atter til Jerusalem / Oc der hand gick i Templen / da komme de ypperste Prester oc Scrifftkloge / oc de Eldste til hannem / oc sagde til hannem / aff huad mact gør du det? Oc huo haffuer giffuit dig den mact / at du gør saadant? Jesus suarede / oc sagde til dem / Jeg vil oc spørie eder at it ord / Suarer mig / saa vil ieg sige eder / aff huad mact ieg gør det. Johannis Daab / vaar hand aff Himmelen / eller aff Mennisken? Suarer mig. Oc de tenckte ved sig selff / oc sagde / Sige wi / Hand vaar aff himmelen / Da siger hand / Hui trode i hannem da icke? Men sige wi / Hand vaar aff Mennisken / da frøcte wi oss for Folcket / Thi de hulde alle / at Johannes vaar en ret Prophete. Oc de suarede / oc sagde til Jhesum / Wi vide det icke. Oc Jhesus suarede / oc sagde til dem / Saa siger ieg eder oc icke / aff huad mact ieg gør saadant.

XII.

OC hand begynte at tale til dem ved LIgnelser. Jt Menniske plantede en Vin= gaard / oc giorde it Gerde der om / oc groff en Perse / oc bygde it Taarn / oc leyde Vingaardz mend hannem / oc foer vden Landz. Oc hand sende en Suend til Vingaardz mendene der tiden kom / at hand skulde tage aff Vingaardens Fruct aff Vingaardz mendene. Oc de toge hannem oc hugstrøge hannem / oc lode hannem tomhendet fra sig. Hand sende atter en anden Suend til dem / Den samme skeffrede de hoffuedit paa met sten / oc lode hannem fra sig met forhaanelse. Hand sende atter en anden / Den sloge de ihiel / oc mange andre / Somme hudstrøge de / Somme sloge de ihiel.

Da haffde hand en eniste Søn / som hand haffde kier / den sende hand oc paa det siste til dem / oc sagde / De bluis for min Søn. Men de samme Vingaardz mend sagde til huer andre / Den= ne er Arffuingen / Kommer / lader oss sla hannem ihiel / saa bliffuer Arffuen vor. Oc de toge hannem / oc sloge hannem ihiel / oc kaste hannem vden faar Vingaarden. Huad skal nu Vingaar dens Herre gøre? Hand skal komme / oc ødelegge Vingaardz mendene / oc faa andre Vingaarden. Haffue i oc icke lest denne Scrifft? Den sten / som Bygningz mendene forkaste / hand er bleffuen en Hiørne sten. Det er skeet aff HERREN / oc er vnderligt faar vore øyen. Oc de lagde sig effter / at gribe hannem / oc frøctede sig dog for Folcket / Thi de forstode / at hand sagde denne Lignilse mod dem / Oc de forlode hannem / oc ginge bort.

912 | Oc de sende nogle til hannem aff Phariseerne oc Herodis tienere / at de skulde gribe hannem i Ordene. Oc de komme oc sagde til hannem / Mestere / wi vide / at duest sandru / oc skøder om ingen / Thi du acter icke Menniskens anseelse / Men du lærer rettelige Gudz vey / Er det ræt / At mand giffuer Keyseren skat / eller ey? skulle wi giffue hannem / eller icke giffue? Men hand merckte deris Øyenskalckeri / oc sagde til dem / Hui friste i mig? Tager hid en Pending / oc lader mig see. Oc de bare hannem frem. Da sagde hand / Hues er det Billede oc den offuerscrifft De sagde til hannem / Keyserens. Da suarede Jhesus / oc sagde til dem / Saa giffuer Keyseren / huad Keyserens er / Oc Gud / huad Guds er. Oc de forundrede sig paa hannem.

Da traadde Saduceerne til hannem / som holde saa faare / At der er ingen Opstandelse / de spurde hannem at / oc sagde / Mestere / Mose screff oss / Naar nogen mans Broder døer / oc lader en Hustru effter sig / oc lader ingen Børn effter sig / Da skal hans Broder tage den sammes Hustru / oc opuecke sin broder sæd. Nu haffuer der verit siw Brødre / Den første tog en Hustru / hand døde / oc loed ingen Sæd effter sig. Oc den anden tog hende / Oc døde / oc loed icke heller sæd effter sig. Den tredie lige saa / oc de toge hende alle siw / oc lode icke sæd effter sig. Paa det siste / døde oc Quinden / effter dem alle. Hues hustru aff dem skal hun nu vere i Opstandelsen / naar de staa op / Thi de haffue hafft hende til hustru?

Da suarede Jhesus / oc sagde til dem / Er det icke saa? J fare vild / Der faare at i vide inted aff Scrifften / och ey aff Guds krafft. Naar som de skulle opstaa fra de Døde / da skulle de huercken gifftis / oc ey tagis til ecte / men de ere som Engele i Himmelen. Men om de Døde / at de skulle opstaa / Haffue i icke lest i Mose bog / huorledis Gud talede til hannem hoss busken / oc sagde / Jeg er Abrahams Gud / oc Jsaacs Gud / oc Jacobs Gud. Oc Gud er icke de Dødis / men de Leffuendis Gud. Der faare fare i saare vild.

Oc der traadde en aff Scrifftklogene til hannem / som haffde hørt paa dem / huorledis de bespurde sig met huer andre / oc saa at hand haffde giffuit it smuct suar / oc hand spurde hannem at / Huilcket er det ypperste Bud faar alle? Och Jhesus suarede hannem / Det ypperste Bud faar alle er det / Hør Jsrael / HERREN vor Gud er en eniste Gud / Oc du skalt elske Gud din HERRE / aff gantske hierte / aff gantske Siel / aff gantske sind. Oc aff alle dine kraffter / det er det ypperste Bud. Oc det andet er lige som dette / Du skalt elske din Neste / lige som dig selff. Der er inted andet større Bud / end disse.

Oc Scrifftklogen sagde til hannem / Mestere / du haffuer sandelige talet ræt. Thi der er en Gud / och der er ingen anden vden hannem / Och at elske den samme aff gantske hierte / aff gantske sind / aff gantske siel / oc aff alle kraffter / Oc elske sin Neste lige som sig selff / det er mere end Brendoffer oc alle offer. Der Jesus saa / at hand suarede forstandelige / sagde hand til han nem / Du est icke longt fra Guds rige. Oc der torde ingen atspørrie hannem ydermere.

Oc Jhesus suarede / oc sagde / der hand lerde i Tempelen / Huorledis sige de Scrifftkloge / Christus er Dauids søn? Oc Dauid siger selff / ved den hellig Aand / HERREN sagde til min Herre / Sæt dig hoss min høyre haand / indtil ieg legger dine Fien der til en skammel vnder dine føder. Der kalder io Dauid hannem sin Herre / hueden er hand da hans Søn? Oc meget Folck hørde hannem gerne.

Oc hand lerde dem / oc sagde til dem / Vocter eder for de Scrifftkloge / som gaa i lange kleder / oc lade gerne helse sig paa Torffuit / oc side gerne øffuerst i Scholerne / oc til bordz i Gestebud / De æde Enckers huss / vnder det skin at de bede lenge / De samme skulle faa saa meget større fordømmelse.

Oc Jhesus sette sig tuert offuer fra Guds kiste / oc saa til / huorledis folcket lagde Pendinge i Guds kiste / Oc mange Rige lagde meget vdi. Oc der kom en fattig Encke / oc lagde thu Skerff vdi / de gøre en Pending. Oc hand kallede sine Disciple til sig oc sagde til dem / Sandelige / Jeg siger eder / Denne fattige Encke lagde mere i Guds kiste / end alle de som lagde vdi. Thi de lagde alle vdi aff deris offuerflødighed / Men denne lagde vdi aff sin fattigdom alt det hun haffde / hendis gantske Næring.

XIII.

OC der hand gick aff Tempelen / sagde en aff hans Disciple til hannem / Mestere / see / huilcke stene / oc huilcken en Bygning er det? Oc Jhesus suarede / oc sagde til hannem / Seer du vel al denne store bygning. Jcke en Sten skal bliffue paa den anden / som ey skal sønder slass.

Oc der hand sad paa Olie bierget tuert offuer fra Tempelen / da spurde Peder oc Jacob oc Johannes oc Andreas hannem besynderlige at / Sig oss / Naar 913 | skal alt dette ske? Oc huad Tegen skal der vere / naar alt dette skal fuldkommis? Jhesus suarede dem / oc begnte at sige / Seer til / at icke nogen forfører eder / Thi der skulle mange komme vnder mit Naffn / oc sige / Jeg er Christus / oc de skulle forføre mange.

Oc naar i faa at høre om Krig / oc Krigis røcte / Da frøcter eder icke / thi det maa saa ske / Men enden er der icke end da. Der skal it Folck sette sig offuer det andet / oc it Kongerige offuer det andet. Oc der skal ske Jordskel her oc der / Oc der skal vere dyr tid oc forferdelse / Dette er Bedrøffuelsens begyndelse.

Men see i eder faare / Thi de skulle antuorde eder hen til Raadhuss oc Scholer / Oc i skul= le hudstrygis / oc i skulle føris faar Førster oc Konger / for min skyld / til it vidnisbyrd offuer dem. Oc Euangelium skal før predickis blant alle Folck.

Naar som de nu føre oc antuorde eder hen / Da sørger icke for / huad i skulle tale / oc betencker det ey heller tilforn / Men huad som eder giffuis i den samme stund / det taler / Thi at i ere icke de som tale / Men den hellige Aand. Der skal en Broder antuorde den anden hen til døden / Oc Faderen Sønnen / oc Børnene skulle sette sig op mod Foreldrene / oc de skulle hielpe til at sla dem ihiel. Oc i skulle hadis aff huer mand / for mit naffn skyld. Men huo som bliffuer bestandig indtil enden / hand skal bliffue salig.

Naar som i faa at see ødeleggelsens Verstyggelse / om huilcken Daniel Prophete haffuer sagd / at hand staar / der som hand icke skulde (huo det læss / hand forstaa det) Huo som da er i Jødeland / hand fly paa Biergene. Oc huo som er paa Taget / hand stige icke ned i Husit / oc komme der ind at hente noget aff sit huss. Oc huo som er paa Marcken / hand vende sig icke til bage / at hente sine Klæder. Oc ve de Fructsommelige / oc Diendis paa den tid. Men beder / at eders Fluct icke skal ske om Vinteren. Thi at i disse dage skal vere saadan bedrøffuelse / som aldri haffuer verit her til / aff creaturens begyndelse / som Gud skabte / oc som icke heller skal bliffue. Oc der som HERREN icke haffde forsteckit disse dage / da bleffue inted Menniske saligt / Men for de Vdualdis skyld / som hand haffuer vdualt / haffuer hand forstecket disse dage.

Naar som nogen siger nu til eder paa den tid / See / Her er Christus / see / der er hand / Da tror icke. Thi der skulle mange falske Christi reyse sig op / oc falske Propheter / som gøre Tegen oc vnderlige Gerninger / At de oc skulle forføre de vdualde / der som det vaare muligt. Men see i eder faare / See / Jeg haffuer sagd det alt sammen tilforn.

Oc paa den tid / effter denne bedrøffuelse / skulle Soel oc Maane miste deris skin / oc Stierner skulle falde aff Himmelen / oc Himmelens Kraffter skulle røre sig. Oc da skulle de see Menniskens Søn komme i skyerne / met stor Krafft oc Herlighed. Oc da skal hand sende sine Engle / oc skal forsamle sine vdualde / fra de fire Væder / aff Jordens ende / indtil Himmelens ende.

Lærer en lignilse paa Figen træet / Naar som Grenen bliffuer vedzkefuld / oc faar Blad / da vide i / at Sommer er nær. Lige saa / naar i see / at saadant skeer / Da vider / at det er nær faar dørren. Sandelige / Jeg siger eder / Denne Slect skal icke forgaa / før dette skeer alt sammen. Himmel oc Jord skulle forgaa / Men mine Ord skulle icke forgaa. Oc aff den dag oc stund ved ingen / oc icke Englene i Himmelen / oc ey heller Sønnen / Men alene Faderen.

Seer til / Vaager oc beder / Thi i vide icke / naar det er tid. Lige som it Menniske / som foer vden Landz / oc forlod sit Huss / oc gaff sine Suenne mact / Huer sin Gerning / oc bød Døruocteren / at hand skulde vaage? Saa vaager nu / Thi i vide icke / naar Husens Herre kommer / om hand kommer om afftenen / eller ved Midnat / eller naar Hanen gal / eller om Morgenen / Paa det / Hand skal icke komme hastelige / oc finde eder soffuendis. Huad som ieg siger eder / det siger ieg alle / Vaager.

XIIII.

OC tho dage der effter vaar Paaske / oc det Søde Brødz dage. Oc de ypperste Prester oc Scrifftkloge lete effter / huorledis de kunde met liste gribe oc ihielsla hannem. Oc de sagde / Ja icke paa Høytiden / At der skal icke bliffue it Oprør blant Folcket.

Oc der hand vaar i Bethanien i Simonis den Spedalskis Huss / oc sad til bordz / Da kom en Quinde / hun haffde it Glass met wforfalsket oc kaasteligt Nardis vand / oc hun sønderbrød glasset / oc vdstyrte det paa hans Hoffuit. Da vaare nogle / som toge det til mistycke / oc sagde / Huad skal dog dette wraad? Mand kunde haffue sold dette Vand mere end for try hundrede Pendinge / oc giffuit fattige. Oc de knurrede paa hende.

Oc Jesus sagde / Lader hende met fred / hui bekumre i hende? Hun giorde en god gerning mod mig. J haffue altid Fattige hoss eder / Oc naar i ville / da kunde i gøre dem til gode / Men Mig 914 | haffue i icke altid. Hun giorde huad hun kunde / Hun er tilfaarn kommen / at salue mit Legeme til min begraffuilse. Sandelige siger ieg eder / Huor som dette Euangelium predickis i al Verden / Da skal mand oc sige det til hendis Hukommelse / som hun nu giorde.

Oc Judas Jscharioth / en aff de Tolff / gick bort til de Ypperste Prester / at forraade hannem. Der de hørde det / bleffue de glade / oc loffuede at giffue hannem Pendinge. Oc hand lete effter / huorledis hand kunde forraade hannem met lempe.

Paa det Søde brødz første dag / der mand offrede Paaskelam / sagde hans Disciple til hannem / Huor vilt du / at wi skulle gaa hen / oc berede / at du æder Paaskelam? Oc hand sende tho aff sine Disciple bort / oc sagde til dem / Gaar bort i Staden / oc der skal it Menniske mødeeder / som bær it Kruss met Vand / følger hannem effter / Oc huor som hand gaar ind / der siger til Hosbonden / Mesteren lader dig sige / Huor er Gestehusit / der ieg kand æde Paaskelam vdi met mine Disciple? Oc hand skal vise eder en stor Sal / som er stenlagd oc bered / Reder der til for oss. Oc Disciplene ginge vd / oc komme i Staden / oc funde det / lige som hand haffde sagd dem / Oc de beredde Paaskelam.

Oc om afftenen kom hand met de Tolff. Oc som de sade til Bordz oc ode / sagde Jhesus / Sandelige / Jeg siger eder / En blant eder / som æder met mig / skal forraade mig. Oc de bleffue bedrøffuede / oc sagde til hannem / en effter den anden / Er det ieg? Oc den anden / Er det ieg? Hand suarede / oc sagde til dem / En aff de Tolff / som døpper met mig i Fadet. Sandelige / Menniskens Søn gaar hen / lige som det staar screffuit om hannem. Men ve det Menniske / ved huilcken Menniskens Søn bliffuer forraad / Det vaare samme Menniske bedre / at hand vaare aldri fød.

Oc i det de ode / Tog Jhesus Brødet / tackede / oc brød det / oc gaff dem det / oc sagde / Tager / æder / Det er mit Legeme. Oc hand tog Kalken / oc tackede / oc gaff dem den / Oc de drucke alle der aff / Oc hand sagde til dem / Det er mit Blod / som er det ny Testamentis / som bliffuer vdgydet for mange. Sandelige / Jeg siger eder / at ieg skal icke ydermere dricke aff det som voxer paa Vintræ / indtil paa den dag / at ieg skal dricke det nyt / i Guds Rige.

Oc der de haffde sagd Loffsangen / da ginge de vd til Olie bierget. Oc Jhesus sagde til dem / J skulle i denne nat forarge eder alle paa mig / Thi det staar screffuit / Jeg skal sla Hyrden / oc Faarene skulle atspredis. Men effter at ieg opstaar / da vil ieg gaa hen faar eder i Galilea. Da sagde Peder til hannem / Oc der som de end alle forargede sig / Saa vilde ieg dog icke forarge mig. Oc Jhesus sagde til hannem / Sandelige siger ieg dig / J dag / vdi denne nat / før end Hanen gal tho gonge / skalt du necte mig tre gonge. Men hand talede end ydermere / Ja der som ieg oc skulde dø met dig / da vilde ieg icke necte dig. Lige det samme sagde de alle.

Oc de komme til den Haffue / som kaldis Gethsemane / Oc hand sagde til sine Disciple / setter eder her / saa lenge ieg gaar bort / oc beder. Oc hand tog Peder oc Jacob / oc Hans til sig / Oc begynte at skelffue oc beffue / oc sagde til dem / Min Siel er bedrøffuit / indtil døden / bliffuer her oc vaager. Oc hand gick lidet lenger frem / falt ned paa Jorden / oc bad / At den stund maatte gaa offuer / om det vaare muligt / oc sagde / Abba / min Fader / Alting er dig mulig / Tag denne Kalck bort fra mig. Dog icke huad ieg vil / men huad du vilt. Oc hand kom / oc fant dem soffuendis. Oc hand sagde til Peder / Simon / soffuer du? Kunde du icke vaage en time? Vaager oc beder / at i skulle icke falde i fristelse. Aanden er villig / Men Legemet er skrøbeligt.

Oc hand gick bort igen / oc bad / oc sagde de samme ord. Oc hand kom igen / oc fant dem atter soffuendis / Thi deris øyen vaare fulde aff søffn / oc de viste icke / huad de suarede hannem. Oc hand kom tredie gong / oc sagde til dem / Ah ville i nu soffue oc huile? Det er nock. Stunden er kommen / See / Menniskens Søn skal antuordis hen i Synderis hender / Staar op / lader oss gaa. See / den mig forraader / er hart hoss.

Oc strax / som hand end nu talede / kom Judas en aff de Tolff frem / oc en stor Skare met hannem / met suerd oc met stenger / fra de ypperste Prester oc Scrifftkloge oc Eldste. Oc Forrederen haffde giffuit dem it Tegen / oc sagd / Huilcken ieg kysser / den er det / griber hannem / oc fører hannem varlige. Oc der hand kom / traadde hand strax til hannem / oc sagde til hannem / Rabbi / Rabbi / oc kyste hannem. Da lagde de deris hender paa hannem / oc grebe hannem.

Men en aff dem / som stode der hoss / drog sit Suerd vd / oc slo den ypperste Prestis tienere / oc hug hannem it Øre aff. Oc Jhesus suarede / oc sagde til hannem / J ere vdgangne / som til en Røffuere / met Suerd oc met stenger / at tage fat paa mig / Jeg haffuer verit daglige hoss eder i Templen / oc haffuer lært / oc i grebe mig icke / Men paa det Scrifften skal fuldkommis.

915 | Oc Disciplene forlode hannem alle / oc flyde / Oc der vaar en vng Karl / som fulde hannem effter / hand vaar kled met linklede paa sin bare hud / och de vnge Karle grebe hannem. Men hand slap Linkledet / oc flyde nøgen fra dem.

Oc de førde Jhesum til den ypperste Prest / der som alle de ypperste Prester oc Eldste och Scrifftkloge vaare forsamlede. Oc Peder fulde longt effter hannem / ind i den ypperste Prestis Sal / Oc hand vaar der / oc sad hoss Tienerne / oc varmde sig hoss liusit.

Men de ypperste Prester oc det gantske Raad / søcte Vidnisbyrd mod Jhesum / at de kunde komme hannem til døde / Oc de funde inted. Mange gaffue falske Vidnisbyrd mod hannem Men deris Vidnisbyrd komme icke offuer it. Oc nogle stode op / oc gaffue falskt Vidnisbyrd mod hannem / oc sagde / Wi haffue hørt at hand sagde / Jeg vil nedbryde / den Tempel / som er giort met hender / oc inden tre dage bygge en anden / som icke er giort met hender. Oc deris Vidnisbyrd komme icke end nu offuer it.

Oc den ypperste Prest stod op blant dem / oc spurde Jhesum at / oc sagde / Suarer du inted til det / som disse vidne mod dig? Men Jhesus tagde stille / oc suarede inted. Da spurde den ypperste Prest hannem atter at / oc sagde til hannem Est du Christus den Velsignedis Søn? Jhe sus sagde / Jeg er / Oc i skulle see menniskens Søn side hoss Krafftens høyre Haand / oc komme met Himmelens skyer. Da sønder reff den ypperste Prest sin Kiortel / oc sagde / Huad haffue wi ydermere Vidnisbyrd behoff? J haffue hørt Guds bespaattelse. Huad tøckis eder? Da for dømde de hannem alle / at hand vaar skyldig at dø. Da begynte nogle at bespøtte hannem / oc skiule hans Ansict / oc sla hannem met knytte neffue / oc sige til hannem / Spaa oss / Oc Tienerne sloge hannem i Ansictet.

Oc Peder vaar der nedre i Salen / Da kom en aff den ypperste Prestis Piger / oc der hun saa Peder verme sig / da stirrede hun paa hannem / oc sagde / Oc du haffuer och saa veret met Jesu aff Nazareth. Da nectede hand / oc sagde / Jeg kender hannem icke / ieg ved oc icke huad du siger. Oc hand gick vd i Forgaarden / oc Hanen goel. Oc Pigen saa hannem / oc begynte at ter at sige til dem / som der stode hoss / Denne er en aff dem. Oc hand nectede atter. Oc en liden stund der effter / sagde de atter til Peder / som der stode hoss / Sandelige duest en aff dem / Thi du est en Galileer / oc dit Maal lyder lige saa. Da begynte hand at forbande sig oc suere / Jeg kender det Menniske icke / der i tale om. Oc Hanen goel anden gong / Da tencte Peder paa det ord / som Jesus sagde til hannem / Før end Hanen gal tho gonge / skalt du forsuere mig tre gon ge. Oc hand begynte at græde.

XV.

OC strax om morgenen / hulde de ypperste Prester it Raad met de Eldste och Scrifftkloge / der til det gantske Raad / Oc de bunde Jhesum / oc førde hannem bort / oc antuordede Pilato hannem. Oc Pilatus spurde hannem ath / Est du Jødernis Konge. Hand suarede / oc sagde til hannem / Du siger det. Oc de ypperste Prester klagede hart paa hannem. Da spurde Pilatus hannem atter at / oc sagde / Suarer du inted? See / huor hart de beklage dig. Men Jhesus suarede inted mere / saa / at Pilatus oc forundrede sig.

Oc hand pleyde at giffue dem en fange løss paa Paaske høytiden / huilcken de begærede. Da vaar der en / sam hed Barrabas fangen / met de Oprøriske / som haffde giort it Mord vdi it oprør. Oc Folcket gick op / oc bad / at hand vilde gøre / som hand pleyde. Oc Pilatus suarede dem / Ville i / at ieg skal giffue eder Jødernis Konge løss? Thi hand viste / at de ypperste Prester haffde antuordet hannem hen aff had. Men de ypperste Prester skyndede folcket til / At hand skulde meget heller giffue dem Barrabam løss / Da suarede Pilatus igen / och sagde til dem / Huad ville i da / at ieg skal gøre / den / der i skylde / At hand er Jødernis Konge? De skrege atter / kaarsfest hannem. Da sagde Pilatus til dem / Huad ont haffuer hand giort? Men de skrege end meget mere / Kaarssfest hannem. Da tencte Pilatus at gøre Folcket fyllest / och hand gaff dem Barrabam løss / Oc antuordede dem Jesum hen / at hand skulde hudstrygis oc kaarsfestis

Da førde Stridzmendene hannem ind i Domhusit / oc kallede den gantske Skare til sam men. Oc førde hannem i it Purpur / och flettede en torne Krune / och sette hende paa hannem / oc begynte at hilse hannem / Hil vere du Jøde Konge Oc de sloge hans Hoffuit met Røret / oc bespøtte hannem / oc fulde paa Knæ / oc tilbade hannem.

Oc der de haffde bespaattet hannem / da førde de hannem aff Purpuret / oc førde hannem i sine egne Kleder / oc de førde hannem vd / at de skulde kaarsfeste hannem.

Och der gick en frem / hed Simon aff Cirene / som kom aff marcken (huilcken der vaar 916 | Alexandri oc Ruffi fader) hannem tuingde de til / at hand bar hannem Kaarsset. Oc de førde hannem til den sted Golgatha / det er vdlagt / Hoffuitpande sted / Och de gaffue hannem myrha at dricke i Vin / oc hand tog det icke til sig.

Oc der de haffde Kaarsfest hannem / skiffte de hans Kleder / oc kaste Laad der om / huad huer skulde haffue. Oc det vaar ved den tredie stund / der de kaarsfeste hannem. Och der vaar screffuit offuen offuer hannem / huad skyld mand gaff hannem / som vaar / Jødernis Konge Oc de kaarsfeste tho Røffuere met hannem / en hoss hans høyre / oc en hoss den venstre haand. Da bleff Scrifften fuldkommen som siger / Hand er regnet blant Misdedere

Oc de der ginge frem / bespaattede hannem / oc røste deris Hoffuit / oc sagde / Tui dig huor deylige nedbryder du Templen / oc bygger den i tre dage. Hielp dig nu selff / oc stig hid ned aff kaarsset. Lige saa bespaattede de ypperste Prester hannem blant huer andre / met Scrifftklogene / oc sagde / Hand haffuer hulpet andre / oc kand icke hielpe sig selff. Er hand Christus / oc Konge i Jsrael / da stige sig nu ned aff kaarsset / at wi kunde see oc tro. Oc de som vaare Kaars feste met hannem / forhaanede hannem oc saa.

Oc effter den siette time bleff it Mørck offuer det gantske Land / indtil ved den niende time. Oc ved den niende time / robte Jhesus høyt / och sagde / Eli / Eli / lama asabthani? Det er vdlagt / Min Gud / min Gud / huor faare haffuer du forlat mig ? Oc nogle som stode der hoss / der de det hørde / sagde de / See / hand kalder at Elias. Da løb en / oc fyllede en Suomp met Edicke / oc stack hannem paa it Røer / oc gaff hannem dricke / oc sagde / Holt / lader see / Om Elias kommer / oc tager hannem ned / Men Jhesus robte høyt / och vd gaff sin Aand.

Oc Forhenget i Templen reffnede i thu stycke / fra det øffuerste / til det nederste / Oc Høffuitzmanden som stod der hoss tuert offuer fra hannem / oc saa / at hand vdgaff Aanden met saadant rob / da sagde hand / Sandelige vaar dette Menniske Guds Søn.

Oc der vaare och saa Quinder / som longt fra saae saadant. Blant huilcke vaar Maria Magdalena / oc Maria den lille Jacobs oc Joses Moder / oc Salome / De som oc haffde effter fult oc tient hannem / der hand vaar i Galilea / oc mange andre / som vaare gongne op til Jerusalem met hannem.

Oc om afftenen / effterdi at det vaar beredelsis dagen / huilcken der er faar sabbathen / da kom Joseph aff Arimathia / en erlig Raadmand / huilcken som oc ventede Guds rige. Hand dristede sig til / oc gick ind til Pilatum / oc bad om Jhesu legeme. Da forundrede Pilatus sig / at hand vaar allerede død. Oc hand kallede Høffuitzmanden / oc spurde hannem at om hand haffde verit lenge død? Oc der hand formerckte det aff Høffuitzmanden / da gaff hand Joseph Legemet. Oc hand købte it Linklede / oc tog hannem ned / oc suøbte hannem i Linkledet / och lagde hannem i en Graff / som vaar vdhuggen i en Sten / Oc hand velte en Sten faar dørren paa graffuen. Men Maria Magdalena / oc Maria Joses saae til / huor hand bleff lagd.

XVI.

OC der Sabbathen vaar forgongen / da købte Maria Magdalena / oc Maria Jacobi oc Salome dyrebar smørilse / at de skulde komme / oc salue hannem. Oc de komme til Graffuen paa en aff Sabbatherne meget aarle / der Soel opgick. Oc de sagde til huer andre / Huo skal velte oss stenen fra dørren paa Graffuen? Oc de saae der hen / oc bleffue var / at Stenen vaar affuelt / Thi hand vaar meget stor.

Oc de ginge ind i graffuen / och saae en dreng side ved den høyre haand / hand haffde it longt huit Klede paa / oc de bleffue forferdede. Da sagde hand til dem / Forferdis icke. J lede effter Jhesum aff Nazareth den kaarsfeste / Hand er opstanden / oc er icke her / See der / den Sted / som de lagde hannem. Saa gaar bort / oc siger hans Disciple det / oc Peder / At hand skal gaa hen faar eder til Galileam / Der skulle i see hannem / som hand haffuer sagd eder. Oc de ginge hastelige vd / oc flyde fra Graffuen / Thi der vaar kommen beffuelse oc forferdelse paa dem / Oc de sagde ingen inted / Thi de frøctede sig.

Men Jhesus / der hand vaar opstanden / aarle den første dag paa Sabbatherne / da obenbaredis hand først Maria Magdalene / aff huilcken hand haffde dreffuit siu Dieffle. Oc hun gick bort / oc kundgiorde dem det som haffde verit met hannem / som sørgede oc græde. Och de samme / der de hørde / at hand leffde / oc vaar hende obenbaret / da trode de icke. Der effter / der tho aff dem vandrede / da obenbarede hand sig i en anden skickelse der de ginge paa Marcken. 917 | Oc de samme ginge oc bort / oc forkyndede de andre det / dem trode de oc icke.

Paa det siste / der de Elleffue sade til Bordz / obenbarede hand sig / oc straffede deris vantro / oc deris hiertis haardhed / At de haffde icke troet dem / som haffde seet hannem opstanden. Oc hand sagde til dem / Gaar bort i al Verden / oc predicker Euangelium faar alle Creature. Huo som tror / oc bliffuer døbt / hand skal bliffue salig / Men huo som icke tror / hand skal bliffue fordømt.

Oc de Tegen / som skulle følge dem / der tro / ere disse / J mit Naffn skulle de vddriffue Dieffle. Tale met ny Tunger. Fordriffue Hugorme. Oc der som de dricke nogen forgifft / da skal det icke skade dem. Paa de Siuge skulle de legge deris Hender / saa skal det bliffue bedre met dem.

Oc HERREN / effter at hand haffde talet met dem / bleff hand optagen til Himmelen / Oc sider hoss Guds høyre haand. Oc de ginge vd / oc predickede alle stede / Oc HERREN arbeydede met dem / oc stadfeste Ordet / ved metfølgende Tegen.

Ende paa S. Marci Euangelium.