Udgiver: Nielsen, M.A. (2017)   Tekst og udgave
forrige næste

S. Pauli Epistel til de Philipper.

I.

PAulus oc Timotheus / Jhesu Christi Tienere.

Alle Helligen i Christo Jhesu vdi Philippen / met Bisper oc Tienere.

Naade vere met eder oc Fred / aff Gud vor Fader / oc den HERRE Jhesu Christo.

Jeg tacker min Gud / saa offte som ieg tencker paa eder (huilcket ieg gør altid / i alle mine Bøner for eder alle / oc ieg gør min Bøn met glæde) for eders samfund i Euangelio / fra den første dag indtil nu / Oc ieg haffuer it gaat haab der til / at / den som begynte den gode Gerning i eder / hand skal oc fuldkomme det indtil Jhesu Christi dag / lige som mig oc bør / at ieg skal i saa maade holde aff eder alle / Fordi at ieg haffuer eder i mit hierte / i dette mit Fengsel / i huilcket ieg forsuarer oc stadfester Euangelium / som de der alle ere delactige met mig i naaden.

Thi Gud er mit Vidne / huorledis mig forlengis effter eder alle i hiertens grund i Jesu Christo / Oc der om beder ieg / at eders kærlighed kand bliffue io mere oc mere rig / i allehonde Bekendelse oc Forsøgelse / at i kunde prøffue / huad som Best er / at i kunde vere rene oc vden forargelse indtil Christi dag / opfylte met Retferdigheds Fruct / som ske ved Jhesum Christum (i eder) Gud til ære oc loff.

Jeg lader eder oc vide / kære Brødre / at huorledis det gaar mig / det er ekon kommet mere til Euangelij forfremmelse / Saa / at mine Baand ere obenbarede i Christo / vdi det 1039 | gantske Domhuss / oc hoss alle de andre / Oc mange Brødre i HERREN / finge tillid aff mine Baand / ere bleffne dess mere dristige / at tale Ordet vden redzel. Der predicke oc vel nogle Christum / for had oc auind skyld / Oc nogle aff en god mening. De andre forkynde Christum aff trette oc icke renlige / Thi de mene / at de vilde vende mine baand drøffuelse til / Men disse aff kærlighed / Thi de vide / at ieg ligger her til at forsuare Euangelium.

Huad er det da? At Christus ekon kand forkyndis i alle maade / huad helder det falder sig saa til / eller det skeer i den rette maade / Saa glæder ieg mig dog der aff / oc ieg vil ocsaa glæde mig. Thi ieg veed / at det forfremmis mig til Salighed / formedelst eders Bøn / oc ved Jhesu Christi Aands hielp / lige som ieg endelige venter oc haabis / at ieg skal icke beskemmis i noget stycke / Men at Christus skal met al frimodighed høylige prisis i mit Legeme / lige som ellers altid / saa ocsaa nu / vere sig enten ved Liffuit eller ved Døden / Thi Christus er mit Leffnet / oc det er mig Vinding at dø.

Men effterdi at leffue i Kødet / tien mere til at gøre Fruct / Da veed ieg icke / huilcket ieg skal vduele. Fordi at de henge mig baade hart paa / Jeg haffuer lyst til at skilies bort / oc at vere hoss Christum / huilcket oc vaare meget bedre / men det er nytteligere at bliffue i kødet / for eders skyld. Oc ieg ved i god forhaabelse / at ieg skal bliffue oc vere hoss eder alle / eder til forfremmelse / oc til Troens Glæde / Paa det i skulle meget kunde rose eder / i Christo Jhesu ved mig / formedelst min tilkommelse til eder igen.

Vandrer ekon verdelige effter Christi Euangelium / paa det / at om ieg kommer oc seer eder / eller hører om eder i min frauerelse / at i staa i en Aand oc en Siel / oc stride met oss for Euangelij tro. Oc lader eder icke forferde i nogen vey aff Modstanderne / huilcket som er dem en vnderuisning til Fordømelsen / Men eder til Salighed / oc det aff Gud. Thi det er eder giffuit / for Christi skyld / at gøre / at i icke aleniste tro paa hannem / men ocsaa lide for hans skyld / Oc haffue den samme Strid / som i haffue seet paa mig / oc nu høre aff mig.

II.

ER der nu formaning hoss eder i Christo / Er der kærligheds trøst / Er der Aandens samfund / Er der hiertelig kærlighed oc barmhertighed / Da opfylder min glæde / At i ere ved it sind / haffue lige kærlighed / ere ved en mening oc samdrectige / Gører inted aff trette eller forfengelig ære / Men acter eder ved ydmyghed iblant huer andre den ene den anden høyre / end sig selff / Oc ingen see til det som hannem hører til / men til det som andre hører til.

Huer vere ved det sind / lige som oc Jhesus Christus vaar / Huilcken / alligeuel at hand vaar i Guddommelig Skickelse / da holt han det icke for it Roff / at vere Gud lig / Men hand fornedrede sig selff / oc tog en Tieneris skickelse paa / oc bleff lige som it andet menniske / oc befun den som it Menniske i sin Skickelse / Hand fornedrede sig selff / oc bleff lydig indtil Døden / ia til Døden paa Kaarsset. Der faare haffuer oc Gud ophøyet hannem / oc haffuer giffuit hannem it Naffn / som er offuer alle naffn / At i Jhesu Naffn / skulle alle deris Knæ / som ere i Himmelen oc paa Jorden / oc vnder Jorden / bøye sig / oc alle Tunger skulle bekende / At Jhesus Christus er en HERRE / til Gud Faders ære.

Lige saa / mine Elskelige / som i haffue altid veret lydige / Jcke aleniste i min næruerelse / men ocsaa nu meget mere i min frauerelse / saa beskicker at i kunde bliffue salige met fryct oc beffuelse. Thi Gud er den / som arbeyder i eder / baade vilien / oc Gerningen / effter sin behagelighed.

Gører alting vden knur oc vden tuil / paa det at i kunde vere vden straff / oc rene / oc Guds børn / wstraffelige / mit iblant den vanartige oc veruordige Slect / Jblant huilcke i skinne som Liuss i verden / der met / at i bliffue ved Liffsens ord / Mig til en ross paa Christi dag / som den der haffuer icke løbet forgeffuis oc icke arbeydet forgeffuis. Oc der som ieg bliffuer offret / offuer eders Trois Offer oc Gudstieniste / da glæder ieg mig / oc ieg glæder mig met eder alle. Der aff skulle i oc glæde eder / oc i skulle glæde eder met mig.

Jeg haabis ocsaa i vor HERRE Jhesu / at ieg skal snart sende Timotheum til eder / At ieg oc kand verquegis / naar ieg fornemmer / huorledis det gaar eder. Thi ieg haffuer ingen / der er saa aldelis effter mit sind / der saa hiertelige sørger for eder. Thi at de søge alle deris / icke det som er Christi Jhesu. Men i vide / at hand er retsindig / Thi hand haffuer tient met mig i Euangelio / lige som it Barn met sin Fader / Den samme haabis ieg / at ieg skal strax sende / naar ieg faar at vide / huorledis det gaar eder / Jeg forhaabis oc til HERREN / at ieg ocsaa selff met det snariste skal komme.

1040 | Men det syntis mig nytteligt / at sende den Broder Epaphroditum til eder / som er min Hielpere oc Metstridere / oc eders Apostel / oc min Nødtørfftigheds Tienere. Effterdi hand haffde lengelse effter eder alle / oc vaar suarlige bekumret / fordi at i haffde hørt / at hand vaar siug. Oc hand vaar ocsaa død siug / Men Gud forbarmede sig offuer hannem / Dog icke alene offuer hannem / men ocsaa offuer mig. Paa det ieg skulde icke haffue en Bedrøffuelse offuer den anden. Jeg sende hannem oc diss snarere / Paa det i skulle see hannem / oc bliffue glade igen / oc ieg skal ocsaa haffue mindre bedrøffuelse. Saa anammer hannem nu i HERREN / met al glæde / Oc holder saadane i ære / Thi at for Christi Gerning skyld / er hand kommen saa nær Døden / der hand actede lidet sit Liff / paa det hand kunde tiene mig i eders sted.

III.

FRemdelis / kære Brødre / Glæder eder i HERREN . Det fortryder mig icke / at ieg scriffuer eder altid det samme til / oc det gør eder diss vissere. Seer til Hundene / Seer til de onde Arbeydere / Seer til Beskærelsen. Thi wi ere Omskærelsen / wi som tiene Gud i Aanden / oc rose oss aff Christo Jhesu / oc forlade oss icke paa Kødet / alligeuel at ieg oc haffuer det / at ieg kand rose mig aff Kødet. Der som en anden lader sig tycke / at hand kand rose sig aff kødet / Jeg meget mere / Jeg som er omskaaren paa den ottende dag / en aff det Folck aff Jsrael / aff Ben Jamins Slect / en Ebreer aff de Ebreer / oc en Phariseer effter Lowen / Menighedens Forfølgere effter nidkærhed / som vaar wstraffelig effter den Retferdighed i Lowen.

Men huad som vaar mig vinding / det actede ieg for Skade / for Christi skyld. Thi ieg acter det altsammen for Skade / mod den offuerflødige Christi Jhesu min HERRJS bekendelse / for hues skyld ieg regnede alting for Skade / oc acter det for Skarn / paa det ieg kand vinde Christum / oc findis i hannem / at ieg haffuer icke min Retferdighed / som kommer aff Lowen / Men den som kommer formedelst Troen til Christum / som er / den Retferdighed / der bliffuer Troen tilregnet aff Gud / til at kende hannem oc hans Opstandelsis Krafft / oc hans Pinis samfund / at ieg kand lignis hans Død / huor met ieg skal møde hannem / til de Dødis opstandelse.

Jcke at ieg haffuer det allerede begrebet / eller er allerede fuldkommen / Men ieg iager der effter / om ieg kand begribe / effter som ieg er begreben aff Christo Jesu. Mine brødre / Jeg acter mig icke end nu selff / at ieg haffuer det begrebt. Men en ting siger ieg / Jeg forglemmer det som er til bage / oc recker mig til det / som er faare / oc iager effter det forsette Maal / effter det Klenodie / som fremholder Guds Himmelske kald i Christo Jhesu. Saa mange som nu ere fuldkomne aff oss / lader oss vere saa til sinde / Oc skulle i ellers holde noget / da lader Gud obenbare eder det. Dog saa longt / at wi vandre effter en Regel / som wi ere komne vdi / oc ere lige til sinde.

Følger mig / kære Brødre / oc giffuer act paa dem / som saa vandre / lige som i haffue oss til it Exempel. Thi mange vandre / om huilcke ieg haffuer offte sagd eder / Oc ieg siger ocsaa nu met grædende taare / Christi Kaarssis Fiender / huilckis Ende er fordømelsen / oc deris Bug er deris Gud / oc deris ære skal bliffue til skendzel / huilcke som haffue Jordiske sind. Men vor Omgengelse er i Himmelen / hueden wi ocsaa vente Frelseren Jhesum Christum vor HERRE / huilcken som skal forklare vort ringe Legeme / at det skal vorde lige ved hans forklarede Legeme / Effter den Krafft / som hand oc kand gøre sig alle ting vnderdanige.

IIII.

LJge saa / mine Elskelige oc ynskelige Brødre / min Glæde oc min Krune / bliffuer saa stadige i HERREN / i Elskelige. Jeg formaner Euodian / oc ieg formaner Syntichen / at de haffue it sind i HERREN . Ja ieg beder oc dig / min trofaste Stalbroder / hielp dem / som haffue stridet met mig i Euangelio / met Clemen oc de andre mine Hielpere / huilckis naffn der ere i Liffsens Bog.

Glæder eder i HERREN altid / oc atter / siger ieg / glæder eder. Lader eders Sactmodighed vere obenbare faar alle Menniske. HERREN er nær. Sørger inted / Men i alle ting lader eders Begering obenbaris i eders bøn oc formanelse / met Tacksigelse faar Gud. Oc Guds Fred / som er høyre end al fornufft / beuare eders hierte oc sind i Christo Jhesu.

1041 | Fremdelis kære Brødre / huad som er sant / huad som er erligt / huad som er retferdigt / huad som er kyskt / huad som er elskeligt / huad som lyder vel / Er nogen sted nogen dygd / er nogen loff / da giffuer der act paa / Huilcket i oc haffue lært oc anammet / oc hørt oc seet paa mig / det gører / Saa skal Fredens HERRE vere met eder.

Jeg er oc gantske glad / i HERREN / at i ere komne til eder igen / til at sørge for mig / alligeuel at i altid haffue sørget / Men tiden vilde det icke lide / Dette siger ieg icke for nød skyld / Thi ieg haffuer lært / hoss huilcke ieg er / at lade mig nøye. Jeg kand vere fornedret / oc ieg kand vere ophøyet / Jeg er skickelig i alle ting oc hoss alle / baade at vere mæt oc hungre / at haffue baade offuerflødelige oc lide brøst. Jeg formaa alting / formedelst den som gør mig mectig / Christus. Dog giorde i vel / at i toge eder min drøffuelse til.

Oc i aff Philippen vide / At fra Euangelij begyndelse / der ieg drog vd aff Macedonia / da haffuer ingen Menighed delet met mig / at regne effter vdgifft oc indtect / vden i alene / Thi at i sende til Thessalonicam til min nødtørfftighed / en gong / oc atter der effter end en gong. Jcke at ieg søger nogen Gaffue / Men ieg søger effter / at Fructen skal vere offuerflødig i eders Regenskaff / Thi ieg haffuer alting / oc ieg haffuer offuerflødelige. Jeg bleff opfylt / der ieg anam mede formedelst Epaphroditum / det som kom fra eder en sød luct / it tacknemeligt Offer / Gud behageligt. Men min Gud opfylde al eders Nødtørfftighed / effter sin Rigdom / i den Herlighed vdi Christo Jhesu. Gud oc vor Fader / vere ære fra euighed til euighed / Amen. Hilser alle Helligen i Christo Jhesu. De Brødre som ere hoss mig / hilse eder. Alle Helligen hilse eder / men be synderlige de aff Keyserens Huss. Vor HERR J S Jhesu Christi Naade vere met eder alle / A M E N.

screffuit aff Rom / ved Epaphroditum. ❧ ❦