Udgiver: Nielsen, M.A. (2017)   Tekst og udgave
forrige næste

1049 | Den Første S. Pauli Epistel / til Timotheum.

I.

PAulus / Jhesu Christi Apostel / Effter Guds vor Frelseris / oc den HER R J S Jhesu Christi befalning / som er vort Haab.

Timotheo / min retsindige Søn i Troen.

Naade / Barmhertighed / Fred aff Gud vor Fader / oc vor HERRE Jhesu Christo.

Som ieg formanede dig / at du skulde bliffue i Epheso / der ieg drog til Macedoniam / oc biude nogle / At de skulde icke lære anderledis / oc icke giffue act paa Fabel oc Slecters register / som icke haffue ende / oc komme Spørssmaal op / mere end forbedring til Gud i Troen. Thi Hoffuitsummen paa Budet er / Kærlighed aff it rent hierte / oc aff en god samuittighed / oc aff en wforfalsket tro. Huilcket der feylde nogle / oc de ere omuende til wnyttigt Squaler / De ville vere Scrifftens Mestere / oc forstaa icke huad de sige / eller huad de stadfeste.

Men wi vide at Lowen er god / der som nogen bruger hende rettelige / oc veed saadant / At der er ingen Low sæt den Retferdige / Men de Wretferdige oc Wlydige / de Wgudelige oc Syndere / de Whellige oc Waandelige / Fader myrdere oc Moder myrdere / Manddrabere / Skiørleffnere / Syndere imod naturen / Folcke tyffue / Løgnere / Menedere / oc der som noget andet er den salige Lærdom imod / effter den hellige Guds herlige Euangelium / som mig er befalet.

Oc ieg tacker vor HERRE Jhesu Christo / som giorde mig sterck / oc actede mig at vere tro / oc sette mig i dette Embede / Jeg som tilforn vaar en Bespaattere / en Forfølgere oc en Forhaanere / men mig er Barmhertighed vederfaren / Thi ieg giorde det wuitterlige / i vantro. Men vor HERRJS Naade vaar diss rigere / met Tro oc Kærlighed / som er i Christo Jhesu.

Thi det er io visselige sant / oc it dyrt verdigt ord / At Jhesus Christus kom til Verden / at gøre Syndere salige / iblant huilcke ieg er den Største. Men der faare er mig Barmhertighed vederfaren / Paa det at Jhesus Christus vilde beuise i mig al taalmodighed / Dem til it Exempel / som skulde tro paa hannem / til det euige liff. Men Gud den euige Konge / som er wforgengelig oc Wsynlig och alene viss / vere ære oc priss i euighed / Amen.

Dette Bud befaler ieg dig / min Søn Timothee / effter den fremfarne Prophecie offuer dig / at du strider en god Strid i dem / oc haffuer Troen oc en god Samuittighed / huilcken nogle haffue kast fra sig / oc haffue ledet Skibbrud i Troen / Jblant huilcke er Hymeneus oc Alexander / huilcke ieg haffuer giffuit Satan / at de skulle lære / at de icke mere bespaatte.

II.

1050 |

SAa formaner ieg nu / At mand faar alle ting skal først gøre Bøn / Formaning / Forbedelse oc Tacksigelse / for alle Menniske / for Konger oc for al Øffrighed / At wi kunde leffue it roligt oc stille Leffnet / i al Gudelighed oc erlighed. Thi det er gaat / der til ocsaa behageligt faar Gud vor Frelsere / Huilcken der vil / at alle Menniske skulle hielpis / oc komme til Sandheds bekendelse. Thi der er en Gud oc en Meglere mellem Gud oc Mennisken / som er / det Menniske Christus Jhesus / Som gaff sig selff for alle / til Forløsning / at saadant skulde predickis i sin tid. Til huilcket ieg er sæt en Predickere oc Apostel (Jeg siger Sandhed i Christo / oc liuger icke) Hedningenis Lærere / i Troen oc vdi Sandhed.

Saa vil ieg nu / At Mendene skulle bede i alle Stæder / oc opløffte hellige Hender / vden vrede oc tuil. Disligest Quinderne / at de skulle pryde sig i høffuiske klæder / met blusel oc tuct / icke met folder flettelse eller guld / eller perler / eller kaasteligt klæde / Men som Quinder bør / der beuise gudelighed / formedelst gode gerninger. En Quinde skal lære i stilhed / met al vnderda nighed. Oc ieg steder icke en Quinde til at lære / oc icke helder / at hun skal vere Herre offuer Manden / Men hun skal vere stille. Thi Adam bleff først skabt / siden Eua. Oc Adam bleff icke besuegen / men Quinden bleff besuegen / oc indførde Offuertrædelsen. Men hun skal bliffue salig formedelst Børne fødzel / Der som hun bliffuer i Troen / oc vdi Kærlighed / oc i Hellighed / met tuct.

III.

DEt er io visselige sant. Der som nogen begærer it Biscops Embede / hand begærer en kaastelig gerning. En Biscop skal vere wstraffelig / En Quindis Mand / ædru / retsindig / tuctig / gerne lene Huss / duelig til at lære / icke en Vindranckere / icke en offuerfusere / icke den som staar effter slem Vinding / Men metlidig / icke tretactig / icke gerig / Som kand vel faarestaa sit eget Huss / Som haffuer lydige Børn met al erlighed (Thi der som nogen icke veed at faarestaa sit eget Huss / Huorledis skal hand besørge Guds Menighed?) Jcke Nyplantet / At hand skal icke opblæse sig / oc falde i Lasterens Dom. Hand skal oc haffue it gaat vidnisbyrd / aff dem som ere vden faare / Paa det hand skal icke falde i Lasterens forsmædelse oc snare.

Disligest skulle Tienere vere erlige / icke Tuetungede / icke Vindranckere / icke bruge werlig handel / som haffue Troens hemmelighed i en reen Samuittighed. Oc mand skal først forsøge dem / der effter skal mand lade dem tiene / om de ere wstraffelige.

Disligest skulle deris Hustruer vere erlige / icke Lastere / ædrue / tro i alle ting. Lad Tienerne vere huer en Hustruis Mand / som vel faarestaa deris Børn / oc deris egne Huss. Men huilcke som tiene vel / de forhuerffue dem selff en god trappe / oc en stor frimodighed i Troen / vdi Christo Jhesu.

Dette scriffuer ieg dig til / oc haabis at komme snart til dig. Men der som ieg tøffuer / At du skalt vide / huorledis du skalt vandre i Guds Huss / som er den leffuende Guds Menighed / Sandheds Pillere oc Grunduol. Oc det Gudelige hemmelighed er obenbarlig stor / Gud er obenbaret i Kødet / retferdiget i Aanden / obenbaret Englene / predicket faar Hedningene / troet aff Verden / anammet i Herlighed.

IIII.

AAnden siger klarlige / At der skulle nogle træde fra Troen / i de siste Tider / oc henge ved de bedragelige Aander / oc Dieffuelens Lærdom / formedelst dem / som i vduortis hellighed tale Løgn / oc haffue Brendemercke i deris Samuittighed / oc forbiude at gifftis / oc biude at sky den Mad / som Gud haffuer skabt / at de skulle anamme met Tacksigelse / som tro oc kende sandhed / Thi alle Guds Creature ere gode / oc indted skal forskiudis / som anammis met Tacksigelse / Thi det bliffuer helliget formedelst Guds ord oc bønen.

Der som du giffuer Brødrene dette til kende / da bliffuer du en god Jhesu Christi Tienere / opfød i Troens Ord oc god Lærdom / hoss huilcken du haffuer stedze veret. Oc holt dig fra de waandelige oc kærlinge Fabel / oc øffue dig selff i Gudelighed. Thi den Legemlige øffuelse er lidet nyttelig / Men Gudelighed er nyttelig til al ting / oc haffuer Foriettelse / paa dette oc det tilkommende Liff. Det er io visselige sant / oc it dyrt verdigt Ord. Thi der paa arbeyde oc wi / oc bliffue forhaanede / at wi haabis til den leffuende Gud / som er alle Menniskis Frelsere / men besynderlige deris som tro. Saadant skalt du biude oc lære.

1051 | Der skal ingen foracte din Vngdom / Men ver it Exempel faar dem som tro paa ordet / i omgengelse / i kærlighed / i Aanden / i Troen / i kyskhed. Bliff hart ved met lesning / met formanelse / met Lærdom / indtil ieg kommer. Foracte icke den Gaffue / som dig er giffuen formedelst Prophecie / met hendernis paaleggelse aff de Eldste. Tag vare paa dette / haff din omgengelse der met / paa det din forbedrelse skal bliffue obenbare / i alle ting. Giff act paa dig selff / oc paa din Lærdom / bliff stadig i disse stycker. Thi at gør du det / da gør du dig selff salig / oc dem som dig høre.

V.

STraffe icke nogen Gammel / men formane hannem som en Fader / oc de Vnge som Brødre / de gamle Quinder som Modre / de Vnge som Søstere / met al kyskhed.

Gør de Viduer ære / som ere rette viduer. Men haffuer nogen Vidue børn eller børne Børn / da lad hende tilforn lære / at regere gudelige sit eget Huss / oc rettelige betale sine Foreldre / Thi det er vel giort oc tacknemmeligt faar Gud. Men det er en ret Vidue / som er enlig / den som setter sit Haab til Gud / oc bliffuer i sin Bøn oc formanelse dag oc nat. Men den som leffuer i vellyst / Hun er leffuendis død. Biud saadant / at de kunde bliffue wstraffelige. Men der som nogen icke besørger sine / besynderlige sine Husfolck / hand haffuer nectet Troen / oc er verre end en Hedning.

Lad ingen Vidue bliffue vduald yngre end trysinds tiue aar / oc den som haffuer veret en Mands Hustru / oc den som haffuer Vidnisbyrd for gode gerninger / Der som hun haffuer opfød børn / Der som hun haffuer gerne lent Huss / Der som hun haffuer toet Helgenis Føder / Der som hun haffuer hulpet de Bedrøffuede / Der som hun haffuer giffuit sig effter alle gode gerninger. Men holt dig fra de vnge Viduer / Thi at naar de bliffue kaade imod Christum / da ville de gifftis / Oc haffue deris Dom / At de haffue forbrudet den første Tro. Der til met ere de oc lade / oc lære at løbe omkring i Husene / Oc de ere icke alsomeniste lade / men ocsaa fulde aff squalder oc wnyttig handel / oc tale det som icke skal vere.

Saa vil ieg nu / at de vnge Viduer skulle gifftis / føde børn / holde huss / icke giffue Modstanderen nogen aarsaage til fortalelse / Thi der ere allerede nogle omuende / effter Satan. Der som nogen tro Mand eller tro Quinde haffue Viduer / da skulle de besørge dem / oc lade icke Menigheden besuaris. Paa det at de som ere rette Viduer / kunde haffue nock.

De Eldste som ere gode Forstandere / dem holder mand at vere dubbelt ære verde / besyn= derlige dem / som arbeyde i Ordet / oc vdi Lærdom. Thi Scrifften siger / Du skalt icke binde munden til paa den Oxe som tersker. Oc en Arbeydere er sin løn verd. Anamme icke noget Klagemaal mod en aff de Eldste / Vden thu eller try Vidne. De som synde / dem straffe faar alle / Paa det de andre oc skulle frycte sig.

Jeg vidner faar Gud / oc den HERRE Jhesu Christo oc de vdualde Engle / At du holder dette / vden dit eget gode tycke / oc gør inted for gunst. Du skalt icke legge Henderne snart paa nogen / Gør dig oc icke delactig i fremmede synder. Holt dig selff kysk. Drick icke mere vand / men bruge føye Vin / for din Maffue skyld / oc for duest offte siug.

Nogle Menniskis synder ere obenbare / at mand kand tilforn døme dem. Oc nogle skulle obenbaris her effter. Disligest ere oc noglis gode gerninger obenbare tilforn / oc de andre bliffue ocsaa icke stiulte.

VI.

DE Tienere / som ere vnder Aaget / skulle holde deris Herrer i al ære oc verdighed / Paa det at Guds Naffn oc Lærdom skal icke bespaattis. Oc de der haffue Herrer som tro / skulle icke foracte dem (met det skin) at de ere Brødre / men de skulle meget mere vere tienstactige / effterdi de tro oc ere elskte oc delactige i velgerningen. Dette skalt du lære oc formane.

Der som nogen lærer anderledis / oc bliffuer icke hoss vor HERRJS Jhesu Christi salige ord / oc hoss den Lærdom om Gudelighed / Hand er formørcket / oc veed inted / Men er siug i Spørssmaal oc Ordkrig / aff huilcke der vdspringer / Had / Trette / Skendzel / ond Mistanck / wnyttige trette / saadane Menniske / som haffue forderffuede sind / oc sandhed er røffuit fra / De som mene / at Gudelighed er en handel. Holt dig fra saadane.

Men det er en stor vinding / huo som er Gudelig / oc lader sig nøye. Thi wi førde inted i Verden / Der faare er det obenbare / at wi skulle oc inted føre vd aff / Oc naar wi haffue Nering oc Klæder / da skulle wi lade oss nøye. Fordi at de 1052 | som ville bliffue Rige / de falde i fristelser oc snarer / oc i mange daarlige oc skadelige begærelser / huilcke som nedsencke Mennisken i forderffuelse oc fordømelse. Thi Gerighed er en rod til alt ont / Til huilcken nogle haffde lyst / oc fore vild fra Troen / oc gøre sig selff megen Pine.

Men du Guds Menniske fly saadant / Oc giff dig effter Retferdighed / Gudelighed / Troen / Kærlighed / Taalmodighed / sactmodighed. Stride en god Strid i Troen / fatte det euige Liff / til huilcket duest oc kaldet / oc haffuer bekent en god bekendelse / for mange Vidne.

Jeg biuder dig faar Gud / som gør alle ting leffuende / oc faar Christo Jhesu / som vidnede en god Bekendelse vnder Pontio Pilato / At du holder dette Bud vden Besmittelse / wstraffelige / indtil vor HERRJS Jhesu Christi Obenbarelse / huilcken hand skal bete i sin tid / som er den salige oc alene veldige / en Konge offuer alle Konger / oc en HERRE offuer alle Herrer / som haffuer alene wdødelighed. Huilcken der boer i it Liuss / som ingen kand komme til / huilcken inted Menniske haffuer seet / oc icke kand see / Hannem vere ære oc it euigt Rige / Amen.

Biud de Rige aff denne Verden / At de icke hoffmode dem / oc ey heller sette haab til den wuisse Rigdom / Men til den leffuende Gud / som giffuer oss rigelige allehonde at bruge / At de gøre gaat / bliffue rige i gode Gerninger / gerne giffue / ere behielpelige / samle dem selff Ligendefæ til en god grunduol paa det tilkommende / at de kunde fatte det euige Liff.

O Timothee / beuare det som dig er befalet / oc fly den waandelige løse snack / oc den falske rosede Konstis Trette / huilcken nogle holde meget aff / oc feyle i Troen. Naade vere met dig / A M E N. screffuit i Laodicea / som er en Hoffuit Stad i det Land Phrygia Pacatiana.