Udgiver: Nielsen, M.A. (2017)   Tekst og udgave
forrige næste

Den anden S. Pauli Epistel til Timotheum.

I.

PAulus Jhesu Christi Apostel / formedelst Guds vilie / Effter Liffsens Foriettelse / i Christo Jhesu.

Min elskelige Søn Timotheo.

Naade / Barmhertighed / Fred aff Gud Fader / oc Christo Jhesu vor HER R E.

Jeg tacker Gud / huilcken ieg tien fra mine Foreldre / vdi en reen Samuittighed / at ieg vden affladelse tencker paa dig i min Bøn / dag oc nat / oc mig lengis effter at see dig (naar ieg tencker paa dine Taare) at ieg kand bliffue opfyldet met glæde / Oc ihukomme den wfarffuede Tro i dig / huilcken som tilforn bode i din Oldemoder Loide / oc i din Moder Eunike / Jeg er oc vis der paa at i dig ocsaa.

For huilcken sag skyld ieg paaminder dig / at du opuecker Guds gaffue / som er i dig / formedelst mine Henders paaleggelse. Thi Gud haffuer icke giffuit oss fryctelsens Aand / men krafftens / oc kærligheds oc tuctens. Der faare skamme dig icke ved vor HERRJS Vidnisbyrd / oc ey ved mig / som er hans Bundne / Men haff metlidelse met Euangelio / lige som ieg / effter Guds Krafft / Huilcken oss giorde salige / oc kallede met it helligt Kald / Jcke effter vore Gerninger / men effter sin Forsyn oc Naade / som oss er giffuen i Chri sto Jhesu / faar Verdens tid / Oc er nu obenbaret formedelst vor Frelseris Jhesu Christi obenbarelse / Som tog Macten fra Døden / oc førde Liffuet oc it wforgengeligt væsen til Liuset / formedelst Euangelium / Til huilcket ieg er sæt en Predickere oc Apostel / oc Hedningenis Lærere / For huilcken sag skyld ieg lider saadant / Men ieg bluiss icke der ved. Thi ieg veed / paa huilcken ieg tror / oc er vis der paa / at hand kand beuare mig / det som er mig antuordet indtil paa den dag.

Bliff ved de salige Ords Exempel / som du haffuer hørt aff mig / om Troen oc om Kærlighed i Christo Jhesu. beuare det gode som dig er antuordet formedelst den hellig Aand / som boer i oss.

1053 | Du vedst det / at alle de som ere i Asia / haffue vent dem fra mig / iblant huilcke Phigellus er oc Hermogenes. HERREN giffue Onesiphori Huss barmhertighed / Thi hand haffuer offte verqueget mig / oc hand bluedis icke ved mine Lencker / Men der hand vaar i Rom / da søgte hand flitelige effter mig / oc fant mig. HERREN giffue / at hand kand finde barmhertighed hoss HERREN / paa den dag. Oc huor meget hand tiente mig i Epheso / det vedst du best.

II

SAa ver nu sterck min Søn / formedelst den Naade i Christo Jhesu / Oc huad som du haffuer hørt aff mig formedelst mange Vidne / det befale tro Menniske / som ere duelige til at ocsaa lære andre. Haff medlidelse som en god Jhesu Christi Stridzmand. Jngen Stridzmand befatter sig met nogen handel om sin næring / at hand kand behage den / som hannem anammede. Oc der som nogen oc strider / saa bliffuer hand icke dog krunet / vden hand strider rettelige. Den Plowmand / som forarbeyder ageren / hand skal først nyde Fructen. Merck / huad ieg siger / Oc HERREN skal giffue dig forstand i alle ting.

Holt Jhesum Christum i hukommelse / som opstod fra de Døde / aff Dauids Sæd / effter mit Euangelium / for huilcket ieg lider / indtil Baandene / som en Misdedere / Men Guds ord er icke bundet. Der faare lider ieg alting for de Vdualdis skyld / paa det at de skulle oc faa Salighed i Christo Jhesu / met euig Herlighed.

Det er io visselige sant / Dø wi met / da skulle wi leffue met / Lide wi / da skulle wi met regnere / Necte wi / da skal hand oc necte oss / Tro wi icke / da bliffuer hand tro / Hand kand icke necte sig selff. Minde dem paa saadant / oc Vidne faar HERREN / At de icke kiffuis om ord / som icke ere nyttelige / vden at foruende dem der høre til.

Ver flitig til at beuise dig en retsindig oc wstraffelig Arbeydere faar Gud / som rettelige deler Sandheds Ord. Holt dig fra den waandelige løse snack / Thi hand hielper meget til it wgudeligt væsen / Oc deris ord æder omkring sig lige som en Krefft / Jblant huilcke Hymeneus er / oc Philetus / huilcke der feylde i Sandhed / oc sige / At Opstandelsen er allerede skeet / Oc haffue foruent nogle fra Troen.

Men Guds faste grunduol er stadig / oc haffuer denne Beseilning / HERREN kender sine / Oc huo som neffner Christi Naffn / hand skal traade fra wretferdighed. Der ere icke aleniste kar aff Guld oc Sølff i it stort huss / men ocsaa aff træ oc iord / Oc nogle til ære / oc nogle til vanære. Der som nogen nu renser sig fra saadant Folck / hand bliffuer it helligt Kar / til ære / som Hosbonden kand bruge / oc er bered til alle gode gerninger.

Fly vngdommens begering / Giff dig effter Retferdighed / Troen / Kærlighed / Fred / met alle dem / som kalde paa HERREN met it rent hierte. Men holt dig fra daarlige oc wnyttelige Spørssmaal / Thi du vedst / at de føde ekon trette. Oc HERRENS Tienere skal icke vere tretactig / men venlig imod huer mand / redebon til at lære / som kand fordrage de Onde met sactmodighed / oc straffe de Genstridige / om Gud vilde en gong giffue dem penitentze / til at bekende Sandhed / oc at bliffue ædru igen aff Dieffuelens snare / aff huilcken de ere fangne / effter hans vilie.

III.

DEt skalt du oc vide / At der skal i de siste dage komme gruselig tid. Thi der skulle vere Menniske / som holde aff sig selff / Gerige / Stortalende / Hofferdige / Be spaattere / Foreldrene wlydige / Wtacknemmelige / Waandelige / Wkærlige / Wforligelige / Skendere / Wkyske / Vilde / Vanartige / Forredere / Fortredelige / Opblæsde / Som mere elske vellyst end Gud / Som haffue it Gudeligt væsens anseelse / Men de necte krafften der aff / Fly ocsaa saadane. aff de samme ere / de som løbe her oc der i Husene / oc føre Quinderne fangne / som ere besuarede met Synd / oc fare met allehonde lyst / De lære altid / oc kunde aldri komme til Sandheds bekendelse.

Oc lige som Jannes oc Jambres stode mod Mose / Saa staa oc disse mod Sandhed / Det ere Menniske met forderffuede sind / oc wduelige til Troen / Men de skulle icke bedriffue det lenge / Thi deris daarlighed skal bliffue obenbare for huer mand / Lige som de andris ocsaa vaar.

Men du haffuer forfaret / min skick/ min mening / min Tro / min Langmodighed / min kærlighed / min taalmodighed / min forfølgelse / min pine / som mig er vederfaren i Antiochia / i Jconio / i Lystran / huilcken forfølgelse ieg leed der / Oc HERren frelste mig / aff alt sammen. 1054 | Oc alle / som ville leffue Gudelige i Christo Jhesu / de skulle lide forfølgelse. Men met de onde oc suigefulde Menniske / bliffuer det io lenger io verre / de bedrage oc bliffue bedragne.

Men bliff du i det som du haffuer lært / oc dig er befalet / Effterdi du vedst / aff huem du haffuer lært / Oc effterdi du vedst den hellige Scrifft op aff Barndom / da kand hun vnderuise dig til salighed / formedelst Troen i Christo Jhesu. Thi al den Scrifft / som er ind giffuen aff Gud / hun er nyttelig til Lærdom / til straff / til forbedring / til vnderuisning i Retferdighed. At it Guds Menniske / skal vere fuldkommet / oc skickeligt til alle gode gerninger.

IIII.

SAa vidner ieg nu faar Gud / oc den HERRE Jhesu Christo / som skal kom me at dømme de Leffuendis oc de Døde / met sin obenbarelse oc met sit Rige / Predicke Ordet / holt ved / huad helder det er i ret tid / eller i wtid / straffe / true / formane / met al taalmodighed oc Lærdom. Thi det skal vere en tid / i huilcken de skulle icke kunde lide den salige Lærdom / Men de skulle tage sig selff Lærere / effter deris egen lyst / som deris Øern klø effter / Oc de skulle vende deris øern fra Sandhed / oc vende sig til Fabel.

Men ver du ædru alleuegne / Haff metlidelse / gør en Euangeliske Predickeris gerning / vdret dit Embede redelige. Thi ieg offriss allerede / oc min fraskillelsis tid er næruerendis. Jeg haffuer stridet en god Strid / Jeg fuldkommede laabet / Jeg holt troen. Fremdelis er Retferdigheds Krune bort lagd til mig / Huilcken HERREN / den retferdige Domere / skal giffue mig paa den dag / Dog icke mig alene / men ocsaa alle dem / som elske hans Obenbarelse.

Gør din flid / at du kommer snart til mig. Thi Demas forlod mig / oc fick kærlighed til denne Verden / oc drog til Thessalonicam / Crescens til Galatiam / Titus til Dalmaciam. Lucas er alene hoss mig. Tag Marcum til dig / oc føer hannem met dig / thi hand er mig nyttelig til Tienisten. Jeg sende Tychicum til Ephesum. Naar du kommer / da føer min kaabe hid met dig / som ieg loed bliffue i Troada hoss Carpum / oc Bøgerne / men besynderlige det Permen. Alexander den Smid beuisde mig meget ont / HERREN betale hannem effter hans gerninger / For huilcken du ocsaa vocte dig / Thi hand stod vore ord meget imod.

J min første forsuarelse stod der ingen met mig / Men de forlode mig alle / Det skal icke tilregnis dem. Men HERREN stod met mig / oc styrckede mig / Paa det at Predicken skulde stadfestis formedelst mig / oc alle Hedninge høre det / Oc ieg er frelst aff Løuens strube. Oc HERREN skal frelse mig fra alt Ont / oc vdhielpe mig til sit Himmelske Rige / Huilcken vere ære fra euighed til euighed / Amen.

Hilse Priscam oc Aquilam / oc Onesiphori huss. Erastus bleff i Corintho. Oc ieg loed Trophimum siug effter mig i Mileto. Gør din flid / at du kant komme hid før Vinter. Eubulus ac Pudens hilse dig / oc Linus oc Claudia / oc alle Brødre. Den HERRE Jhesus Christus vere met din Aand. Naade vere met eder / A M E N. Den anden Epistel til Timotheum / Screffuen fra Rom / Der Paulus bleff anden gong skicket faar Keyser Nero. ❧ ❦