Udgiver: Nielsen, M.A. (2017)   Tekst og udgave
forrige næste

S. Pauli Epistel Til Philemon.

I.

PAulus Christi Jhesu bundne / oc den Broder Timotheus.

Philemoni den Elskelige oc vor Methielpere / oc Appia den elskeli ge / oc Archippo vor Metstridere / oc den Menighed i dit Huss.

Naade vere met eder oc Fred / aff Gud vor Fader / oc den HERR E Jhesu Christo.

Jeg tacker min Gud / oc tencker altid paa dig i min Bøn / Effter at ieg hører om den Kærlighed oc den Tro / som du haffuer til den HERRE Jhesum / oc til alle Helligen / At din Tro som wi haffue met huer andre / kand bliffue krafftig i dig / Formedelst al godheds bekendelse / som i haffue / i Christo Jhesu.

Wi haffue oc stor glæde oc trøst aff din kærlighed / Thi at de Helligis hierte ere verquegede formedelst dig / kære Broder. Der faare / alligeuel at ieg haffuer stor dristighed / til at biude dig / huad som dig er tilbørligt / Saa vil ieg dog for kærligheds skyld ekon formane / ieg som er saadan en / som er / en gammel Paulus / Oc nu Jhesu Christi Bundne.

Saa formaner ieg dig for min Søns Onesimi skyld / som ieg fødde i mine Baand / huilcken der tilforn vaar dig wnyttelig / Men nu er baade mig oc dig vel nyttelig / den sende ieg til dig igen. At du vilt anamme hannem / det er / mit eget Hierte / Thi ieg vilde behuldet hannem hoss mig / at hand skulde tient mig i din sted / vdi Euangelij Baand / Men vden din vilie vilde ieg inted gøre / Paa det at du skulde icke nødis til at gøre mig til gode / men veluillige.

Hand er maa vel skee / der faare kommen fra dig til en tid / at du skulde haffue hannem euindelige igen / Nu icke mere som en Tienere / men mere end en Tienere / en elskelig Broder / besynderlige mig / huor meget mere dig / baade effter Kødet oc i HERREN? Der som du nu 1057 | holder mig for din Staalbroder / da anamme hannem / lige som mig selff. Haffuer hand oc giort dig nogen skade / eller er dig noget skyldig / da regne mig det til. Jeg Paulus screff det met min Haand / ieg vil betale det / Jeg tier / at duest mig dig selff skyldig. Ja kære Broder / vnde mig / at ieg maa forlyste mig hoss dig / i HERREN /Verquege mit hierte i HERREN. Jeg screff dig til aff den tillid som ieg haffuer til din lydelse / Thi ieg veed at du gør mere / end ieg siger. Der til met / da beskicke mig mit Herbere / Thi ieg haabis / at ieg skal formedelst eders Bøn giffuis eder. Epaphras min Metfange i Christo Jhesu / hilser dig / oc Marcus / Aristarchus / Demas / Lucas / mine Methielpere. Vor HERRJS Jhesu Christi Naade vere met eders Aand / A M E N.

screffuit aff Rom / Formedelst Onesimum.