Udgiver: Nielsen, M.A. (2017)   Tekst og udgave
forrige næste

1063 | Den Første S. Johannis Epistel.

I.

DEt som vaar aff begyndelsen / det wi hørde / det wi saae met vore øyen / det wi beskudde / oc vore Hender toge paa / om Liffuens ord / Oc Liffuet er obenbaret / oc wi saae det / oc wi vidne / oc forkynde eder Liffuet / som er euigt / huilcket vaar hoss Faderen / oc er obenbaret faar oss. Det som wi haffue seet oc hørt / forkynde wi eder / At i oc skulle haffue Samfund met oss / oc vort Samfund skal vere met Faderen oc met hans Søn Jhesu Christo. Oc wi scriffue eder dette til / paa det at eders glæde skal vere fuldkommen.

Oc denne er den kundgørelse / som wi hørde aff hannem / oc forkynde eder / At Gud er it Liuss / oc der er icke Mørck i hannem. Der som wi sige / at wi haffue Samfund met hannem / oc vandre i mørcket / Da liuge wi / oc gøre icke sandhed. Men der som wi vandre i Liuset / lige som hand er i liuset / Da haffue wi samfund met huer andre / Oc Jesu Christi hans Søns Blod / gør oss rene aff alle Synder. Der som wi sige / At wi haffue ingen synd / Da forføre wi oss selff / oc Sandhed er icke i oss. Men der som wi bekende vore synder / da er hand tro oc retferdig / at hand forlader oss vore synder / oc renser oss aff al wdygd. Der som wi sige / at wi haffue icke syndet / Da gøre wi hannem til en Løgnere / oc hans Ord er icke i oss.

II.

MJne Børn / dette scriffuer ieg eder til / At i skulle icke synde. Oc der som nogen synder / Da haffue wi en Talssmand hoss Faderen / Jhesum Christum / som er retferdig / Oc den samme er forligelsen for vore synder / Dog icke aleniste for vore / men ocsaa for den gantske Verdens. Oc der paa mercke wi / at wi kende hannem / om wi holde hans Bud. Huo som siger / Jeg kender hannem / Oc holder icke hans Bud / hand er en Løgnere / oc i saadan en er ingen sandhed. Men huo som holder hans Ord / i hannem er sandelige Guds Kærlighed fuldkommelige / Der paa kende wi / at wi ere i hannem. Huo som siger / at hand bliffuer i hannem / hand skal oc vandre / lige som hand vandrede.

Brødre / Jeg scriffuer eder icke it nyt Bud / men det gamle Bud / som i haffde aff begyndelsen. Det gamle Bud er Ordet / som i hørde aff begyndelsen. Jeg scriffuer eder igen it nyt Bud / som er sant hoss hannem oc hoss eder / Thi mørcket er fremganget / oc det sande Liuss skin nu. Huo som siger / at hand er i Liuset / oc hader sin Broder / hand er end nu i mørcket. Huo som elsker sin Broder / hand bliffuer i Liuset / oc der er ingen Forargelse hoss hannem. Men huo som hader sin Broder / Hand er i mørcket / oc vandrer i mørcket / oc veed icke huort hand gaar hen / Thi mørcket haffuer forblindet hans øyen.

Kære Børn / Jeg scriffuer eder til / at eders synder skulle forladis eder / formedelst hans Naffn. Jeg scriffuer eder Fedre til / thi i kende den / som er aff begyndelsen. Jeg scriffuer eder vnge Folck til / thi i haffue offueruundet den arge Skalck. Jeg scriffuer eder Børn til / thi at i kende Faderen. Jeg haffuer screffuet eder Fedre til / at i kende den / som er aff begyndelsen. Jeg haffuer screffuet eder vnge Folck til / at i skulle vere stercke / oc Guds ord bliffuer hoss eder / oc i offuerwunde den arge Skalck.

Elsker icke Verden / icke helder det som er i Verden. Der som nogen elsker Verden / i hannem er icke Faderens Kærlighed. Thi alt det som er i Verden (som er Kødens lyst / oc øyenis lyst / oc it hofferdigt Leffnet) er icke aff Faderen / men aff Verden. Oc Verden forgaar met hendis lyst. Men huo som gør Guds vilie / hand bliffuer i euighed.

Børn / det er den siste time / oc som i haffue hørt / at Antichristen kommer / Oc nu ere bleffne mange Antichrister / Der paa kende wi / at den siste time er. De ere vdgongne fra oss / Men de vaare icke aff oss / Thi at haffde de veret aff oss / da haffde de io bleffuet hoss oss / Men at de skulde obenbaris / at de ere icke alle aff oss.

Oc i haffue Saluen aff den som er Hellig / oc vide alting. Jeg screff eder icke til / som i viste icke Sandhed / Men i vide den / oc vide / at der kommer ingen Løgn aff Sandhed. Huo er en Løgnere / vden den som necter / at Jhesus er Christus? Det er den Antichrist / som necter Fade 1064 |ren oc Sønnen. Huo som necter Sønnen / Hand haffuer oc icke Faderen. Huad som i nu haffue hørt aff begyndelsen / det lader bliffue hoss eder. Der som det bliffuer hoss eder / som i hørde aff begyndelsen / da skulle oc i bliffue hoss Sønnen oc Faderen. Oc det er den Foriettelse / som hand loffuede oss / Det euige Liff.

Dette screff ieg eder til om dem / som eder forføre / Oc den Salue som i anammede aff hannem / bliffuer hoss eder / Oc i behøffue icke / at nogen skal lære eder / Men lige som den Salue lærer eder allehonde / saa er det sant / oc er ingen Løgn. Oc lige som hun lærde eder / saa bliffuer ved det samme. Oc nu Børn / bliffuer hoss hannem / Paa det at naar hand obenbaris / at wi skulle haffue Dristighed / oc icke beskemmis faar hannem / i hans Tilkommelse. Der som i vide at hand er retferdig / Da kende i oc / at huo som gør retferdighed / hand er fød aff hannem.

III.

SEer / huilcken kærlighed Faderen beuisde oss / at wi skulde kaldis Guds Børn. Der faare kender Verden eder icke / Thi de kende hannem icke. Mine elskelige / wi ere nu Guds Børn / oc det er icke end nu obenbaret / huad wi skulle vere. Oc wi vide naar det bliffuer obenbare / at wi skulle vere hannem lige / Thi wi skulle see hannem / lige som hand er. Oc huer som haffuer saadant haab til hannem / hand renser sig / lige som hand oc er ren. Huo som gør synd / Hand gør oc wret / oc synden er den wret. Oc i vide / at hand er obenbaret / paa det hand skulde borttage vore synder / oc der er ingen synd i hannem. Huo som bliffuer i hannem / hand synder icke / Huo som synder / hand haffuer icke seet oc ey kent hannem.

Børn / Lader ingen forføre eder. Huo som gør retferdighed / den er retferdig / lige som hand er Retferdig. Huo som gør synd / hand er aff Dieffuelen / thi Dieffuelen synder aff begyndelsen. Der til er Guds Søn obenbaret / at hand skulde forstyre Dieffuelens gerninger. Huo som er fød aff Gud / hand gør icke synd / thi hans Sæd bliffuer hoss hannem / oc hand kand icke synde / thi hand er fød aff Gud. Der aff bliffuer det obenbare / huilcke som ere Guds Børn / oc Dieffuelens børn. Huo som icke gør Retferdighed / hand er icke aff Gud / oc huo som icke elsker sin Broder.

Thi dette er det Budskaff / som i hørde aff begyndelsen / At wi skulle elske huer andre. Jcke som Cain / der vaar aff den Onde / oc myrde sin Broder. Oc huor faare myrde hand hannem? For hans Gerninger vaare onde / oc hans Broders retferdige. Forundrer eder icke / mine Brødre / om Verden hader eder. Wi vide / at wi ere komne fra Døden til Liffuet / Thi wi elske vore Brødre. Huo som icke elsker sin Broder / hand bliffuer i Døden / Huo som hader sin Broder / hand er en Mandrabere / Oc i vide / at en Mandrabere haffuer icke det euige Liff bliffuende hoss sig.

Der paa kende wi hans kærlighed / at hand loed sit Liff for oss / Oc wi skulle ocsaa lade vort Liff for vore Brødre. Oc naar som nogen haffuer denne Verdens Godz / oc seer sin Broder lide nød / oc lycker sit Hierte til for hannem / huorledis bliffuer Guds kærlighed hoss hannem? Mine Børn / Lader oss icke elske met ord / eller met Tungen / Men met Gerningen oc met Sandhed.

Der paa kende wi / at wi ere aff Sandhed / oc kunde skicke vore Hierte faar hannem / at / der som vort Hierte fordømer oss / at Gud er større / end vort hierte / oc kender alle ting. Je lskelige / der som vort Hierte icke fordømer oss / Da haffue wi en dristighed til Gud / oc huad wi bede om / det skulle wi anamme aff hannem / Thi wi holde hans Bud / oc gøre det som behageligt er faar hannem. Oc det er hans Bud / At wi skulle tro paa hans Søns Jhesu Christi Naffn / oc elske huer andre / lige som hand gaff oss it Bud. Oc huo som holder hans Bud / den bliffuer i hannem / oc hand i hannem. Oc der paa kende wi / at hand bliffuer i oss / paa Aanden / som hand haffuer giffuit oss.

IIII.

JElskelige / Tror icke huer Aand / men prøffuer Aanderne / om de ere aff Gud / Thi der ere mange falske Propheter vdgongne i Verden. Der paa skulle i kende Guds Aand. Huer Aand / som bekender / at Jhesus Christus er kommen i Kødet / den er aff Gud. Oc huer Aand / som icke bekender / At Jhesus Christus er kommen i Kødet / den er icke aff Gud / Oc det er Antichristens Aand / om huilcken i hørde / at hand skal komme / Oc hand er nu allerede i Verden.

1065 | Børn / J ere aff Gud / oc haffue offuerwundet dem / Thi den som er i eder / hand er større / end den der er i Verden. De ere aff Verden / der faare tale de om Verden / oc Verden hører dem. Wi ere aff Gud / oc huo som kender Gud / hand hører oss. Huilcken icke er aff Gud / Hand hører oss icke / Der paa kende wi Sandheds Aand / oc vildfarelsens Aand.

J elskelige / Lader oss elske huer andre / thi Kærlighed er aff Gud / oc huo som elsker / hand er fød aff Gud / oc kender Gud. Huo som icke elsker / hand kender icke Gud / thi Gud er Kærlighed. Der vdi er Guds kærlighed obenbaret mod oss / At Gud sende sin Enbaarne Søn til Verden / at wi skulle leffue formedelst hannem. Der vdi staar kærlighed / Jcke at wi haffue elskt Gud / men at hand elskte oss / oc sende sin Søn til forligelse for vore synder.

J elskelige / Haffuer Gud saa elskt oss / Da skulle wi oc elske huer andre. Jngen haffuer nogen tid seet Gud. Der som wi elske huer andre / da bliffuer Gud i oss / oc hans kærlighed er fuldkommen i oss. Der paa kende wi / at wi bliffue i hannem / oc hand i oss / At hand gaff oss aff sin Aand. Oc wi haffue seet oc vidne / at Faderen vdsende Sønnen til Verdens Frelsere. Huilcken som nu bekender / At Jhesus er Guds Søn / i hannem bliffuer Gud / oc hand i Gud. Oc wi kende oc trode den Kærlighed / som Gud haffuer til oss.

Gud er Kærlighed / oc huo som bliffuer i Kærlighed / hand bliffuer i Gud / oc Gud i hannem. Der met er Kærlighed fuldkommen hoss oss / paa det wi skulle haffue dristighed paa Domme dag / Thi lige som hand er / saa ere oc wi i denne Verden. Fryct er icke i Kærlighed / men den fuldkomne Kærlighed vddriffuer fryct / Thi fryct haffuer pine / Oc huo sig frycter hand er icke fuldkommen i Kærlighed.

Lader oss elske / thi hand elskte oss først. Der som nogen siger / Jeg elsker Gud / oc hand hader sin Broder / hand er en Løgnere. Thi huilcken icke elsker sin Broder / som hand seer / Huorledis kand hand elske Gud / som hand icke seer? Oc dette Bud haffue wi aff hannem / At huo som elsker Gud / hand skal oc elske sin Broder.

V.

HVo som tror / at Jhesus er Christus / hand er fød aff Gud. Oc huo som elsker den / der hannem fødde / hand elsker oc den / som er fød aff hannem. Der paa kende wi / at wi elske Guds Børn / naar wi elske Gud / oc holde hans Bud / oc hans Bud ere icke suare.

Thi alt det som er fød aff Gud / offueruinder Verden / oc vor Tro er den Seyer / som haffuer offueruundet Verden. Oc huo er den som offueruinder Verden / vden den som tror / At Jhesus er Guds Søn? Denne er den / som kommer / met Vand oc Blod / Jhesus Christus / Jcke met Vand alene / men met Vand oc Blod. Oc det er Aanden / som vidner / at Aanden er sandhed. Thi de ere tre som vidne paa Jorden / Aanden oc Vand / oc Blod / oc de tre ere it tilsammen.

Er det saa / at wi anamme Menniskens vidnisbyrd / Da er Guds vidnisbyrd større / Thi det er Guds vidnisbyrd / som hand vidnede om sin Søn. Huo som tror paa Guds Søn / hand haffuer dette vidnisbyrd hoss sig. Huo som icke tror Gud / hand gør hannem til en Løgnere / thi hand tror icke det Vidnisbyrd / som Gud vidner om sin Søn. Oc dette er det vidnisbyrd / at Gud haffuer giffuit oss det euige Liff / oc dette Liff er i hans Søn. Huo som haffuer Guds Søn / hand haffuer Liffuet / Huo som icke haffuer Guds Søn / Hand haffuer icke Liffuit.

Dette haffuer ieg screffuit eder til / i som tro paa Guds Søns naffn / at i skulle vide / at i haffue det euige Liff / oc at i skulle tro paa Gud Søns naffn. Oc det er den Dristighed / som wi haffue til hannem / at / der som wi bede om noget / effter hans vilie / da hører hand oss. Oc der som wi vide / at hand hører oss / huad wi bede om / Da vide wi / at wi haffue den Bøn / som wi bade hannem om.

Der som nogen seer sin Broder synde en synd / icke til Døden / den maa bede / saa skal hand giffue dem Liffuit / som synde / icke til Døden. Der er en Synd til Døden / for den siger ieg icke / at nogen skal bede. Al wdygd er synd / Oc der er nogen Synd icke til Døden.

Wi vide / at / huo som er fød aff Gud / hand synder icke / men huo som er fød aff Gud / hand beuarer sig / oc den Onde skal icke røre hannem. Wi vide / at wi ere aff Gud / Oc den gantske Verden ligger i det Onde. Men wi vide / at Guds Søn er kommen / oc haffuer giffuit oss it sind / at wi skulle kende den Sande / oc wi ere i den Sande / i hans Søn Jhesu Christo. Denne er den sande Gud / oc det euige Liff. Børn / vocter eder for Affguder / A M E N.