Udgiver: Nielsen, M.A. (2017)   Tekst og udgave
forrige næste

1066 | Den Anden S. Johannis Epistel.

I.

DEn Eldste. Den vdualde Quinde oc hendis Børn / huilcke ieg elsker / i sandhed / Oc icke ieg alene / men oc alle / som kende Sandhed / for den sandheds skyld / som bliffuer i oss / oc skal vere hoss oss til euig tid.

Naade / Barmhertighed / Fred / aff Gud Fader / oc aff den HERRE Jhesu Christo / Faderens Søn / i Sandhed / oc vdi Kærlighed / vere met oss.

Jeg er gantske glad / at ieg haffuer fundet iblant dine Børn / dem som vandre i Sandhed / Lige som wi oc haffue anammet it Bud aff Faderen. Oc nu beder ieg dig / Quinde / ieg scriffuer dig icke til som it nyt Bud / men det som wi haffde aff begyndelsen / At wi skulle elske huer andre. Oc det er Kærlighed / at wi skulle vandre effter hans Bud.

Det er Budet / lige som i hørde aff begyndelsen / at i skulle vandre der vdi / Thi der ere mange Forførere komne i Verden / som icke bekende Jhesum Christum / at hand er kommen i Kødet / Denne er den Forførere oc Antichrist. Seer eder faare / at wi icke tabe / det wi haffue arbeydet / Men at wi kunde anamme fuldkommelig Løn. Huo som offuertræder / oc bliffuer icke i Christi Lærdom / hand haffuer ingen Gud. Huo som bliffuer i Christi Lærdom / Hand haffuer baade Faderen oc Sønnen.

Der som nogen kommer til eder / oc fører icke denne Lærdom met sig / Den anammer icke i eders Huss / oc hilser hannem ocsaa icke / Thi huo hannem hilser / hand gør sig delactig i hans onde gerninger. Jeg haffuer meget at scriffue eder til / Men ieg vilde icke met breff oc bleck / Men ieg haabis at komme til eder / oc at tale mundelige met eder / Paa det vor Glæde skal vere fuldkommen. Din vdualde Søsters Børn hilse dig / Amen.