Udgiver: Nielsen, M.A. (2017)   Tekst og udgave
forrige næste

S. Jude Epistel.

JVdas Jhesu Christi Tienere / Men Jacobi Broder.

De kallede / som ere helligede i Gud Fader / oc beuarede i Christo Jhesu.

Gud giffue eder megen Barmhertighed oc Fred oc kærlighed.

J Elskelige / Effter ieg haffde i sinde at scriffue eder til om allis vore Salighed / da syntis mig nytteligt vere / at formane eder met scriffuelse / at i skulde stride offuer Troen / som er en gong giffuen de Hellige. Thi der hoss haffue nogle Menniske indført sig / om huilcke der screffuit er i den fremfarne tid / til saadan straff / Fordi de ere Wgudelige / oc drage vor Guds Naade paa fortredelighed / oc necte Gud / oc vor HERRE Jhesum Christum / den eniste Regentere.

Jeg vil oc paaminde eder / at i skulle det en gong vide / At HERREN / der hand halp Folcket aff Egypten / Da forderffuede hand anden gong / dem som icke trode. Ocsaa Englene / som icke behulde deris Førstedøme / men forlode deris Bolig / dem beuarede hand til den store dagis Dom / met euige baand i Mørckhed. Lige som ocsaa Sodoma oc Gomorra oc de omliggende Stæder / der haffue vdhoret / i lige maade som disse / oc ginge effter it andet Kød / ere sette til it Exempel / oc lide den euige Jldis pine.

Disligest ere oc disse de Drømere / som besmitte Kødet / oc foracte Herredøme / oc forbande Maiestaten. Men Michael den offuer Engel / der hand kiffuedis met Dieffuelen / oc talede met hannem / om Mose Legeme / da torde hand icke skende bespaattelsens Dom / men hand sagde / HERREN straffe dig. Oc disse bespaatte / det som de vide inted aff / Men huad som de kende naturlige / der vdi forderffuis de / lige som wfornumstige Diur.

Ve dem / thi de gaa i Kains vey / oc falde i Balaams vildfarelse / for nytte skyld / oc ødeleggis i Kore oprør. Disse Fraadzere braske wbluelige aff eders Almisse / oc føde dem selff / De ere 1079 | skyer vden vand / som omdriffuis aff været / Bare / wfructsommelige Træ / tho gonge døde / oc opructe met roed / Haffsens vilde bølger / som vdskumme deris egen skendzel / Vildfarende Stierner / til huilcke mørckens dumhed er beuaret til euig tid.

Enoch / som vaar den siuende fra Adam / spaade ocsaa om saadanne / oc sagde / See / HERREN kommer met mange tusinde Helligen / at holde Dom offuer alle / oc at straffe alle deris Wgudelige / for alle deris wgudelige omgengelsis gerninger / som de vaare wgudelige met / oc for alt det haarde / som de wgudelige Syndere talede mod hannem. Disse knurre oc klage stedze / de som vandre effter deris begering / Oc deris mund taler staalte ord / Oc de acte Personers anseelse for nytte skyld.

Men i / mine Elskelige / tencker paa de ord / som ere tilforn sagde aff vor HER R J S Jhesu Christi Apostle / der de sagde til eder / At i den siste tid / skulle vere Bespaattere / som vandre effter deris wgudelige væsens egen Begæring. Disse ere de / som gøre Parthi / kødelige / de som haffue ingen Aand.

Men i / mine Elskelige / Opbygger eder paa eders allerhelligste Tro / formedelst den hellig Aand / oc beder / oc beuarer eder i Guds kærlighed / oc varer paa vor HERRJS Jhesu Christi barmhertighed / til det euige Liff. Oc holder denne skilsmysse / at i forbarme eder offuer nogle / oc gører nogle salige met fryct / oc rycker dem aff Jlden / Oc hader Kødens besmittede Kiortel.

Men den / som kand beuare eder vden brøst / oc skicke eder faar sin herligheds Ansict / wstraffelige met glæde / Den Gud som er alene viss / vor Frelsere / vere ære oc Maiestat / oc Vold oc Mact / nu oc til al euighed / Amen.