Udgiver: Nielsen, M.A. (2017)   Tekst og udgave
forrige næste

S. Johannis Theologi Obenbaring.

I.

DEnne er Jesu Christi Obenbaring / som Gud gaff hannem / at vise sine Tienere / huad som skulde ske inden en stacket tid / Oc hand vdtyde hende / oc sende hende formedelst sin Engel / til sin Tienere Johannes / som vidnede om Guds Ord / oc om det vidnisbyrd om Jhesu Christo som hand haffuer seet. Salig er den / som læss / oc den som hører denne Prophecies ord / oc beuarer det som der vdi er screffuit / fordi at tiden er nær.

Johannes / de siu Menigheder i Asia. Naade vere met eder oc Fred / aff den som er / oc den som vaar / oc den som kommer / oc aff de siu Aander / som ere faar hans Stol / oc aff Jhesu Christo / som er it tro Vindne oc Førstfødde faar de Døde / oc Kongernis Første paa Jorden. Huilcken oss elskte oc tode oss aff vore synder / met sit Blod / oc giorde oss til Konger oc Prester / faar Gud oc sin Fader / Den samme vere ære oc vold / fra euighed til euighed / Amen. See / hand kommer met skyerne / oc alle øyen skulle see hannem / oc de 1080 | hannem stunge / oc alle Jordens Slecter skulle hyle / Ja / Amen. Jeg er A oc O / begyndelsen oc enden / siger HERREN / som er / oc som vaar / oc som kommer / den Almectige.

Jeg Johannes / som oc er eders Broder oc Tilhengere i drøffuelse / oc i Riget / oc vdi Jhe su Christi taalmodighed / vaar paa den Ø som kaldis Pathmos / for Guds ord / oc Jhesu Christi vidnisbyrd skyld. Jeg vaar i Aanden paa HERRENS dag / oc hørde bag mig en stor røst / som en Basune / hun sagde / Jeg er A oc O / den Første oc den Siste. Oc huad du seer / det scriff i en Bog / oc sent det til den Menighed i Asia / til Ephesum / oc til Smyrnen / oc til Pergamum / oc til Thyatiras / oc til Sardis / oc til Philadelphiam / oc til Laodiceam.

Oc ieg vende mig om / at see effter røsten / som talede met mig. Oc som ieg vende mig / saa ieg siu gyldene Liusestager / oc mit iblant de siu Liusestager en / som vaar lige som it Menniskis Søn / hand vaar ført i it siit klædebon / oc giordet om brystene met it gyldene Belte. Men hans Hoffuit oc hans Haar vaar huit / som huid vld / lige som sne. Oc hans Øyen som en gloende lue / oc hans Føder lige som Messing / der gløis i onen. Oc hans røst lige som meget vand bruser / oc hand haffde siu Stierner i sin høyre haand. Oc der gick it skarpt tueægget Suerd aff hans mund / oc hans Ansict skinde som den klare Soel.

Oc der ieg saa hannem / falt ieg ned faar hans Føder som en Død. Oc hand lagde sin høyre haand paa mig / oc sagde til mig / Frycte dig icke / Jeg er den Første oc den Siste / oc den Leffuende / Jeg vaar død / oc see / Jeg er leffuende fra euighed til euighed / oc ieg haffuer Helffuedis oc Dødens Nøgle. Scriff / det som du haffuer seet / oc det som er / oc huad som ske skal her effter. De siu Stierners Hemmelighed / som du haffuer seet i min høyre Haand / oc de siu gyl dene Liusestager. De siu Stierner / ere de siu Menighedens Engle / oc de siu Liusestager / som du haffuer seet / ere siu Menigheder.

II.

OC scriff til Menighedens Engel i Epheso. Dette siger den / som holder de siu Stierner i sin høyre haand / den som vandrer mit iblant de siu gyldene Liusestage. Jeg veed dine gerninger / oc dit arbeyde oc din taalmodighed / oc at du kant icke lide de Onde / oc du forsøgte dem / som sige / at de ere Apostler / oc ere dog icke / oc du haffuer befundet dem / at vere Løgnere / oc du fordrager / oc haffde taalmodighed / oc du arbeyde for mit Naffn skyld / oc est icke bleffuen træt. Men ieg haffuer mod dig / at du forlodst den første kærlighed. Betenck / huor fra du est falden / oc gør Penitentze / oc gør de første gerninger. Gør du det icke / da vil ieg komme snarlige til dig / oc bortstøde din Liusesta ge aff sin sted / der som du icke gør Penitentze. Men det haffuer du / at du hader de Nicolaiters gerninger / huilcke ieg oc hader. Huo som haffuer øern / hand høre / huad Aanden siger til Menigheden. Huo som offueruinder / den vil ieg giffue at æde aff Liffsens træ / som er i Guds Paradis.

Oc scriff til Menighedens Engel i Smyrnen / Dette siger den Første oc den Siste / som vaar død / oc er bleffuen leffuende. Jeg veed dine gerninger oc din drøffuelse / oc din armod (men du est rig) oc den bespaattelse aff dem / som sige / At de ere Jøder / oc ere dog icke / Men de ere Satans Schole. Frycte dig icke for noget aff det / som du skalt lide. See / Dieffuelen skal kaste nogle i Fengsel aff eder / paa det i skulle bliffue forsøgte / oc i skulle haffue drøffuelse i thi dage. Ver tro indtil Døden / Da vil ieg giffue dig Liffsens Krune. Huo som haffuer øern / hand høre / huad Aanden siger til Menigheden. Huo som offueruinder / hannem skal inted ont ske aff den anden Død.

Oc scriff til Menighedens Engel / i Pergamon / Dette siger den / som haffuer det skarpe tueæggede Suerd / Jeg veed huad du gør oc huor du boer / der som Satans stol er / oc du holder ved mit Naffn / oc nectede icke min Tro. Oc i mine dage er Antipas min tro Vidne ihielsla gen hoss eder / der som Satan boer. Men ieg haffuer en liden ting mod dig / at du haffuer dem der / som holde ved Baalams Lærdom / huilcken der lærde formedelst Balac / at oprette en Forargelse faar Jsraels børn / at æde Affguders offer / oc bedriffue Horeri. Saa haffuer du oc dem / som holde ved de Nicolaiters lærdom / det hader ieg. Gør Penitentze / Skeer det icke / da vil ieg snarlige komme til dig / oc stride mod dem / met min munds Suerd. Huo som haffuerløern / hand høre / huad Aanden siger til Menigheden. Huo som offueruinder / hannem vil ieg giffue at æde aff det skiulte Manna / oc ieg vil giffue hannem it gaat Vidnisbyrd / oc it nyt Naffn bescreffuit met det vidnisbyrd / huilcket ingen kender / vden den som det anammer.

Oc scriff til Menighedens Engel i Thyatira / Dette siger Guds Søn / som haffuer øyen lige som gloende Lue / oc hans Føder lige som Messing. Jeg veed dine gerninger / oc din kær lighed / oc din tienste / oc din tro / oc din taalmodighed / oc at du gør io lenger io mere. Men ieg haffuer en liden ting mod dig / at du lader den Quinde Jesabel / som siger at hun er en Pro 1081 |phetinde / lære oc forføre mine Tienere / at bedriffue Horeri / oc æde Affguders offer. Oc ieg gaff hende tid / at hun skulde gøre Penitentze for sit Horeri / oc hun gør icke Penitentze. See / ieg kaster hende i en Seng / oc dem som haffue bedreffuit Hoer met hende i stor bedrøffuelse / der som de gøre icke penitentze for deris Gerninger / oc deris Børn vil ieg ihielsla. Oc alle Menigheder skulle kende / at ieg er den / som randsager Nyre oc Hierter / Oc ieg skal giffue huer iblant eder effter eders gerninger.

Men ieg siger eder oc de andre / som ere i Thyatyra / som icke haffue denne lærdom / oc de som icke kende Satans dybhed (som de sige) ieg vil icke kaste paa eder en anden byrde / Dog huad som i haffue / det holder indtil at ieg kommer. Oc huo som offueruinder / oc holder mine gerninger / indtil enden / hannem vil ieg giffue mact offuer Hedningene / oc hand skal føde dem met it iern Riss / oc hand skal sønderknuse dem / lige som en Paattemageris kar / lige som ieg anammede aff min Fader / oc ieg vil giffue hannem Morgenstiernen. Huo som haffuer øern / hand høre / huad Aanden siger til Menigheden.

III.

OC scriff til Menighedens Engel i Sarden / Dette siger den / som haffuer Guds Aander / oc de siu Stierner. Jeg veed dine gerninger / Thi du haffuer det naffn / at du leffuer / oc du est død. Ver vaagen / oc styrcke det andet / som vil dø / Thi ieg fant icke dine gerninger fuldkomne faar Gud. Saa betenck nu / huorledis du haffuer anammet oc hørt / oc holt det / oc gør penitentze. Der som du icke vaager / da skal ieg komme offuer dig / lige som en Tyff / oc du skalt icke vide / paa huilcken stund ieg skal komme offuer dig. Du haffuer oc faa naffn i Sarden / som icke besmittede deris klæder / Oc de skulle vandre met mig i huide klæder / thi de ere verdige der til. Huo som offueruinder / hand skal klædis met huide klæder / Oc ieg vil icke vdslette hans naffn aff Liffsens Bog / oc ieg vil bekende hans naffn faar min Fader / oc faar hans Engle. Huo som haffuer øern / hand høre / huad Aanden siger til Menigheden.

Oc scriff til Menighedens Engel i Philadelphia / Dette siger den Hellige / den Sande / den som haffuer Dauids nøgel / som lader op / oc ingen lycker til / som lycker til / oc ingen lader op. Jeg veed dine gerninger. See / Jeg gaff for dig en oben Dør / oc ingen kand lycke hende til / thi du haffuer en liden Krafft / oc du beholt mit ord / oc du nectede icke mit Naffn. See / Jeg vil giffue dem aff Satanas Schole / som sige / at de ere Jøder / oc ere dog icke / men de liuge. See / Jeg vil gøre dem / at de skulle komme / oc tilbede faar dine Føder / oc kende / at ieg elskte dig.

Effterdi du haffuer beholdet min Taalmodigheds ord / da vil ieg oc beuare dig i forfølgelsens stund / som skal komme offuer gantske Jorderige / at friste dem / som bo paa Jorden. See / Jeg kommer snarlige / holt det du haffuer / at ingen skal tage din Krune. Huo som offueruinder / den vil ieg gøre til en Pillere i min Guds Tempel / oc hand skal icke mere gaa vd. Oc ieg vil scriffue min Guds Naffn paa hannem / oc det ny Jerusalems naffn / min Guds Stadz / som kommer ned aff Himmelen / fra min Gud / oc mit ny Naffn. Huo som haffuer øern / hand høre / huad Aanden siger til Menigheden.

Oc scriff til Menighedens Engel i Laodicea / Dette siger / Amen / Det trofaste oc sande Vidne / som er Guds Creaturis begyndelse. Jeg veed dine gerninger / at du est huercken kaald eller varm / Ah at du vaare enten kaald eller varm. Men effterdi du est luncken / oc huercken kaald eller varm / da vil ieg vdspy dig aff min mund. Du siger / Jeg er rig / oc haffuer aldelis nock / oc behøffuer inted / Oc du vedst icke / at du est elendig oc iammerlig / fattig / blind oc nøgen. Jeg raader dig / at du køber Guld aff mig / som er giort purt met Jlden / at du kant bliffue rig / oc huide klæder / der du kant føre dig vdi / at din nøgenheds skendzel skal icke obenbaris / oc salue dine Øyen met øyen salue / at du kant see.

Huilcke ieg elsker / dem straffer ieg oc tucter. Saa vet nu flitig / oc gør Penitentze. See / Jeg staar faar Dørren / oc bancker paa / Der som nogen vil høre min Røst / oc oplade Dørren / til den vil ieg gaa ind / oc holde Naduere met hannem / oc hand met mig. Huo som offueruinder / den vil ieg giffue / at side met mig paa min Stoel / lige som ieg offueruant / oc sad / met min Fader paa hans Stoel. Huo som haffuer øern / hand høre / huad Aanden siger til Menigheden.

IIII.

1082 |

DEr effter saa ieg / oc see / der bleff en Dør opladen i Himmelen / oc den første røst / som ieg haffde hørt tale met mig / som en Basune / hun sagde / Stig hid / Jeg vil vise dig / huad her effter skal ske.

Oc ieg vaar strax i Aanden / oc see / der bleff en Stoel sæt i Himmelen / oc der sad en paa Stolen. Oc den som der sad / vaar lige at see til / som den Sten Jaspis oc Sardis / oc der vaar en Regn bue om Stolen / lige at see til / som en Smaragd. Oc om den Stoel vaare fire oc tiue stole / Oc paa de stole sade fire oc tiue Eldste / klædde met huide klæder / oc de haffde Guldkruner paa deris Hoffuit. Oc der ginge aff den Stoel / liunet / torden oc røster / oc siu bluss met Jld brende faar Stolen / som ere de siu Guds Aander. Oc faar Stolen vaar it Glass haff / lige som Christal / Oc mit i Stolen / oc om Stolen fire Diur / fulde met øyen faare oc bag.

Oc det første Diur vaar lige som en Løwe / oc det andet Diur vaar lige som en Kalff / oc det tredie haffde it ansict lige som it Menniske / oc det fierde diur lige som en fluende Ørn. Oc huert aff de fire Diur haffde sex Vinge trint omkring / oc de vaare inden til fulde met øyen / oc haffde ingen rolighed dag eller nat / oc sagde / Hellig / hellig / hellig er Gud den Almectigste HERR E / den som vaar / oc den som er / oc den som kommer.

Oc der Diurene gaffue den priss oc ære oc tack / som sad paa Stolen / den som leffuer fra euighed til euighed / Da fulde de fire oc tiue Eldste ned faar den / som sad paa Stolen / oc tilbade hannem / som leffuer fra euighed til euighed. Oc de kaste deris Kruner faar Stolen / oc sagde / HERRE / du est verdig til at tage priss oc ære oc Krafft / Thi du skabte alle ting / oc formedelst din vilie haffue de deris verelse / oc ere skabte.

V.

OC ieg saa i hans høyre Haand / som sad paa Stolen / en Bog som vaar screffuen inden oc vden til / oc beseglet met siu Jndsegle. Oc ieg saa en sterck Engel predicke met stor røst / Huo er verdig til at oplade denne Bog / oc opbryde hendis indsegle? Oc ingen i Himmelen eller paa Jorden / eller vnder Jorden / kunde oplade Bogen oc see der vdi. Oc ieg græd suarlige / at der bleff ingen funden verdig til at oplade Bogen / oc at læse / icke helder til at see der vdi. Oc en aff de Eldste siger til mig / Græd icke / See / Løuen vant / som er aff Juda Slect / Dauids roed / at oplade Bogen / oc opbryde hendis siu Jndsegle.

Oc ieg saa / oc see / mit i Stolen oc de fire Diur / oc mit iblant de Eldste stod it Lam / som haffde veret slaget ihiel / oc haffde siu Horn oc siu øyen / huilcke ere de siu Guds Aander / som ere vdsende i alle Land. Oc det kom oc tog Bogen aff hans høyre Haand som sad paa Stolen. Oc der det tog Bogen / Da fulde de fire Diur / oc de fire oc tiue Eldste ned faar Lammet / oc huer aff dem haffde Harper oc guldskaale fulde met Røgelse / som ere de Helligis Bøner / oc de sunge en ny Sang / oc sagde / Du est verdig til at tage Bogen oc oplade hendis indsegle / Thi duest ihielslagen / oc købte oss met dit Blod / aff allehonde Slect oc Tunger / oc Folck oc Hedninge / oc du giorde oss til Konger oc Prester faar vor Gud / oc wi skulle bliffue Konger paa Jorden.

Oc ieg saa / oc hørde mange Englis røst omkring Stolen / oc omkring Diurene / oc om 1083 | kring de Eldste / oc deris tal vaare mange tusinde gonge tusinde / oc de sagde met stor røst / Det Lam som er ihielslaget / er verdigt til at tage krafft oc Rigdom / oc visdom oc styrcke / oc ære oc priss oc loff. Oc alle Creature / som ere i Himmelen oc paa Jorden / oc vnder iorden / oc i Haffuet / oc alt det der er vdi / hørde ieg sige til den / som sad paa Stolen / oc til det Lam / Loff oc ære oc priss / vold fra euighed til euighed. Oc de fire Diur sagde / Amen. Oc de fire oc tiue Eldste fulde ned / oc tilbade den som leffuer fra euighed til euighed.

VI.

OC ieg saa / at Lammet oploed it aff de Jndsegle / Oc ieg hørde it aff de fire Diur sige / som met en Tordens røst / Kom oc see til. Oc ieg faa / Oc see en huid Hest / oc den som der sadt paa / haffde en Bue / oc hannem bleff giffuit en Krune / oc hand drog vd at offueruinde / oc at hand skulde vinde Seyer.

Oc der det oploed det andet Jndsegle / da hørde ieg det andet Diur sige / Kom oc see til. Oc der gick en anden Hest vd / hand vaar rød / oc den der sad paa / bleff giffuit at tage Fred aff Jorden / oc at de skulde sla huer andre ihiel / oc hannem bleff giffuit it stort Suerd.

Oc der det oplod det tredie Jndsegle / da hørde ieg det tredie Diur sige / Kom oc see til. Oc ieg saa / oc see / en sort Hest / oc den der sad paa / haffde en Vect i sin haand. Oc ieg hørde en røst iblant de fire Diur sige / En maade Huede for en pending / oc tre maader Byg for en pending / oc gør olie oc Vin inted ont.

Oc der det oplod det fierde Jndsegle / da hørde ieg det fierde Diuris røst sige / Kom oc see til. Oc see / oc ieg saa en guel Hest / oc den som der sad paa / hans naffn kalledis Død / oc Helffuede effterfulde hannem. Oc hannem bleff giffuen mact at ihielsla den fierde part paa Jorden / met Suerd oc Hunger / oc met Døden / oc formedelst Diurene paa Jorden.

Oc der det oplod det femte Jndsegle / da saa ieg deris Siele vnder Alteret / som vaare ihielslagne for Guds Ord skyld / oc for det Vidnisbyrd skyld / som de haffde. Oc de robte met stor røst / oc sagde / HERRE du hellige oc sande / huor lenge dømer du icke / oc heffner vort Blod paa dem / som bo paa iorden? Oc dem bleffue giffne / huer it huit klæ 1084 |de / oc der bleff sagd til dem / At de skulde huile sig en liden tid / Jndtil deris Mettienere oc Brødre komme fuldkommelige der til / som oc skulle end nu ihielslass / lige som de.

Oc ieg saa / at det oplod det siette Jndsegle / oc see / da bleff it stort Jordskel / oc Solen bleff sort som en haarsæck / oc Maanen bleff som Blod / oc Himmelens Stierner fulde ned paa Jorden / Lige som it Figen træ nedkaster sine Figen / naar det røris aff stort vær. Oc Himmelen vnduigede / som en indsuøbt Bog / oc alle Bierge oc Øer rørdis aff deris Steder / Oc Kongerne paa iorden / oc de Øffuerste / oc de Rige / oc Høffuitzmend / oc de Veldige / oc alle Tienere oc Fribaarne skiulte sig i Huler oc klipper vdi Biergene / oc sagde til Biergene oc Klipperne / Falder paa oss / oc skiuler oss for hans Ansict / som sider paa Stolen / oc for Lammens vrede / Thi hans vredis store dag er kommen / oc huo kand bestaa?

VII.

OC der effter saa ieg fire Engle staa paa iordens fire hiørner / de hulde iordens fire Vær / Paa det der skulde inted Vær blæse offuer iorden / eller offuer Haffuet / eller offuer noget Træ. Oc ieg saa en anden Engel opstige aff Solens opgong / hand haffde den leffuende Guds Jndsegle / oc robte met stor røst til de fire Engle / som er giffuet at skade Jorden / oc Haffuet / Oc hand sagde / Skader icke Jorden / eller Haffuet / eller Træene / Før end wi faa beseglet vor Guds Tienere i deris pande.

Oc ieg hørde deris tal / som bleffue beseglede aff alle Jsraels børns Slecter / hundrede oc fyretiue tusinde / som bleffue beseglede.

Aff Juda Slect / tolff tusinde beseglede.

Aff Rubens Slect / tolff tusinde beseglede.

Aff Gadz Slect / tolff tusinde beseglede.

Aff Asers Slect / tolff tusinde beseglede.

Aff Nephthali Slect / tolff tusinde beseglede.

Aff Manasse Slect / tolff tusinde beseglede.

Aff Simeons Slect / tolff tusinde beseglede.

1085 | Aff Leui Slect / tolff tusinde beseglede.

Aff Jsaschars Slect tolff tusinde beseglede.

Aff Sebulons Slect / tolff tusinde beseglede.

Aff Josephs Slect / tolff tusinde beseglede.

Aff Ben Jamins Slect / tolff tusinde beseglede.

Der effter saa ieg / Oc see / en stor Skare / huilcken ingen kunde telie / aff alle Hedninge oc Folck oc Tungemaal / stod faar Stolen oc faar Lammet / klædde met huide Klæder / oc Palmer i deris hender / som robte met stor røst / oc sagde / Salighed vere den / som sider paa Stolen / vor Gud oc Lammet. Oc alle Englene stode omkring Stolen / oc omkring de Eldste / oc omkring de fire Diur / oc fulde ned faar Stolen paa deris ansicte / oc tilbade Gud / oc sagde / Amen. Loff oc ære / oc Visdom / oc tack / oc priss / oc krafft / oc styrcke vere vor Gud / fra euighed til euighed / Amen.

Oc der suarede en aff de Eldste / oc sagde til mig / Huo ere disse som ere klædde i disse huide klæder? Oc hueden ere de komne? Oc ieg sagde til hannem / HERRE / du vedst det. Oc hand sagde til mig / Disse ere de / som ere komne aff stor bedrøffuelse / oc haffue toet deris klæder / oc haffue giort deris klæder klare i Lammens Blod / Der faare ere de faar Guds Stol / oc tiene hannem dag oc nat i hans Tempel. Oc den som sider paa Stolen / skal bo offuer dem / De skulle icke mere hungre eller tørste / der skal oc icke Solen falde paa dem / eller nogen anden hede / Thi det Lam mit i Stolen skal føde dem / oc lede dem til de leffuende Vandkilder / oc Gud skal affto al graad aff deris øyen.

1086 | VIII.

OC der det oplod det siuende Jndsegle / da bleff det stille i Himmelen / ved en halff time. Oc ieg saa siu Engle / de traadde frem faar Gud / oc dem bleffue giffne siu Basuner. Oc der kom en anden Engel oc stod hoss Alteret / oc haffde it røgelse Kar aff Guld / oc hannem bleff giffuet meget Røgelse / at hand skulde giffue til alle Helligens bøner / paa det gyldene Altere faar Stolen. Oc Røgelsens røg aff de Helligis Bøner / gick op aff Engelens haand faar Gud. Oc Engelen tog Røgelse karet / oc fyllede det met Jld aff Alteret / oc røste vd paa Jorden. Oc der skede røster / oc Torden / oc Liunet oc Jordskel.

Oc de siu Engle met de siu Basu ner / haffde bered sig til at basune. Oc den første Engel basunede / oc der bleff en Hagel oc Jld / beblandet met Blod / oc falt ned paa Jorden / oc den tredie part aff Træene opbrendis / oc alt grønt Græss opbrendis.

1087 | Oc den anden Engel basunede / Oc der foer lige som it stort Bierg met brendende Jld ned i Haffuet. Oc den tredie part aff Haffuet bleff Blod / oc tre die parten aff de leffuende Creature i Haffuet døde / oc tredie parten aff Skibene bleffue forderffuede.

Oc den tredie Engel basunede / Oc der falt en stor Stierne aff Himmelen / oc brende som it Bluss / oc hun falt paa tredie parten aff Vandstrømene / oc off uer Vandkilderne / oc Stiernens naffn kaldis Malurt. Oc den tredie part bleff malurt / oc mange Menniske døde aff Vandene / at de vaare bleffne saa beske.

1088 | Oc den fierde Engel basunede / Oc den tredie del aff Solen / bleff slagen / oc den tredie del aff Maanen / oc den tredie del aff Stiernerne / saa at tredie delen aff dem formørckedis / oc tredie parten aff dagen skinde icke / oc icke naten disligest. Oc ieg saa oc hørde en Engel flue mit igennem Himmelen / oc sige met stor røst / Ve / ve / ve / dem som bo paa Jorden / for de tre Englis Basunis andre røster / som end nu skulle basune.

IX.

OC den femte Engel basunede / oc ieg saa en Stierne falde aff Himmelen paa Jorden / oc hende bleff nøgelen giffuen til Affgrundens brønd / oc hand oplod Affgrundens brønd / oc der gick en røg op aff Brønden / som en røg aff en stor oen / Oc Solen bleff formørcket / oc Lucten aff Brøndens røg. Oc aff røgen komme Greshopper paa Jorden / Oc dem bleff giffuit mact / lige som Scorpioner haffue mact paa Jorden. Oc det bleff sagd til dem / at de skulde icke skade gresset paa Jorden / eller noget grønt / eller noget træ / Men aleniste de Menniske / som icke haffue Guds Jndsegle i deris pande. Oc det bleff dem giffuit / at de skulde icke dræbe dem / men de plagede i fem Maanede / Oc deris plage vaar / som en plage aff en Scorpion / naar hand stinger it Menniske. Oc i de sam 1089 |me dage skulle Mennisken søge effter Døden / oc icke finde hannem / de skulle begære at dø / oc Døden skal fly fra dem.

Oc de Greshopper ere lige som Heste / der ere beredde til Strid / oc paa deris hoffuit som kruner / lige som Guld / oc deris andlede lige som Menniskens andlede / Oc de haffde haar lige som Quinders haar / oc de haffde tender lige som Løwer / Oc de haffde Pantzer lige som iernpantzer / oc det bulder aff deris vinge / som bulder aff mange Hestis vogne / der løbe i Strid / Oc de haffde Sterte / lige som Scorpioner / oc der vaare Gadde i deris sterte / Oc deris mact vaar til at plage Mennisken i fem Maanede. Oc de haffde en Konge offuer sig / en Engel aff affgrunden / hans naffn kaldis paa Ebraiske Abaddon / oc paa Gredske haffuer hand de tnaffn Apollyon. Jt Ve er borte / See / der komme end thu Ve effter det.

Oc den siette Engel basunede / Oc ieg hørde en røst aff de fire hiørner paa det gyldene Altere faar Gud / som sagde til den siette Engel der haffde basunen / Løss op de fire Engle som ere bundne i den store Vandstrøm Euphrates. Oc de fire Engle bleffue løse / som vaare rede paa en stund / oc paa en dag / oc paa en maanet / oc paa it aar / at ihielsla / den tredie part aff Menniskene. Oc det tal paa Reysenere vaar mange tusinde maal tusinde / Oc ieg hørde deris tal. Oc ieg saa Hestene saa i synen / oc dem der sade paa / at de haffde gloende oc gule oc suoffuelske pantzer / Oc hestenis Hoffuit / lige som Løwers hoffuit / Oc aff deris mund gick Jld oc røg oc suoffuel. aff disse tre bleff tredie parten aff mennisken ihielslagne / aff samme Jld / oc røg / oc suolffuel / som gick aff deris Mund / Thi deris mact vaar i deris mund. Oc deris Sterte vaare lige som Hugorme / oc haffde Hoffuet / oc met de samme giorde de skade.

Oc der bleffue Folck igen / som icke bleffue ihielslagne aff disse plager / oc icke giorde Penitentze for deris henders gerninger / at de skulde icke bede til Diefflene / oc til Affguder / aff Guld / Sølff / Kaaber / Sten oc Træ / huilcke der kunde huercken see / oc icke høre / oc icke helder vandre / huilcke der giorde oc icke penitentze for deris Mord / Troldom / Horeri oc Tyffueri.

1090 | X.

OC ieg saa en anden sterck Engel komme ned aff Himmelen / hand vaar bekled met en Sky / oc en Regnbue paa hans Hoffuet / oc hans Andlede lige som Solen / oc hans Føder / som Jldpillere. Oc hand haffde en opladen Bog i sin haand / oc hand sette sin høyre fod paa Haffuet / oc den venstre paa Jorden / oc hand robte met stor røst / lige som en Løwe brøler. Oc der hand robte / da talede siu Torden deris røst. Oc der de siu Torden haffde talet deris røst / da vilde ieg screffuet dem. Da hørde ieg en røst aff Himmelen sige til mig / Besegle det de siu Torden talede / oc scriff det icke.

Oc den Engel / som ieg saa staa paa Haffuet oc paa Torden / opløffte sin Haand til Himmelen / oc soer ved den Leffuende fra euighed til euighed / som skabte Himmelen / oc huad der er vdi / oc Jorden / oc huad der er vdi / oc Haffuet oc huad der er vdi / At der skal fremdelis icke vere nogen tid mere / Men i den siuende Engles røstis dage / naar hand basuner / Da skal Guds Hemmelighed fuldkommis / som hand forkyndede sine Tienere oc Propheter.

Oc ieg hørde atter en røst aff Himmelen tale met mig / oc sige / gack bort / tag den obne Bog aff Engelens haand / som staar paa Haffuet / oc paa Jorden. Oc ieg gick bort til Engelen / oc sagde til hannem / Giff mig den Bog. Oc hand sagde til mig / Tag hen / oc opslug hende / oc hun skal vrie i din Bug / Men i din Mund skal hun vere sød lige som hunnig. Oc ieg tog Bogen aff Engelens haand / oc opsløg hende / oc hun vaar sød i min Mund / som hunnig / Oc der ieg haffde ædet hende / da vreed det i min Bug. Oc hand sagde til mig / Du skalt atter prophetere faar Folcket / oc Hedningene / oc Tungemaal oc mange Konger.

1091 | Oc mig bleff giffuit it Røer lige som en Kæp / oc sagde / Stat op / oc maal Guds Tempel / oc Alteret / oc dem som tilbede der vdi. Men kast Tempelens inderste Chor hen vd / oc maal det icke / Thi det er giffuet Hedninge / Oc de skulle nedtræde den Hellige Stad tho oc fyretiue Maanede.

XI.

OC ieg vil giffue mine thu Vidne / oc de skulle prophetere tusinde thu hundrede oc trysinds tiue dage / iførde vdi Sæcke. Disse ere thu Olie træ oc thu Bluss / som staa faar Jordens Gud. Oc der som nogen vil gøre dem skade / Da gaar der Jld aff deris Mund / oc fortærer deris Fiender / oc der som nogen vil gøre dem skade / den skal saa ihielslass. Disse haffue mact at tillycke Himmelen / at det skal icke regne i deris prophecies dage / oc de haffue mact offuer vandet / at omuende det til Blod / oc at sla Jorden met allehonde Plager / saa offte som de ville.

Oc naar de haffue giort ende paa deris Vidnisbyrd / Da skal det Diur / som opstiger aff Affgrunden / holde en strid mod dem / oc det skal offueruinde dem / oc det skal ihielsla dem. Oc deris Legeme skulle ligge paa gaden i den store Stad / som kaldis aandelige / Sodoma oc Egypten / der som vor HERRE er kaarsfest. Oc nogle aff Folcket / oc Slecterne / oc Tungemaalene / skulle see deris Legeme / i tre dage oc en halff / oc de skulle icke lade legge deris Legeme i graffuer. Oc de som bo paa Jorden / skulle glæde sig offuer dem / oc leffue vel / oc sende huer andre Gaffuer / Thi disse tho Propheter plagede dem som bode paa Jorden.

Oc tre dage oc en halff der effter / foer Liffsens Aand aff Gud i dem / oc de stode paa deris føder / Oc der falt en stor fryct paa dem / som dem saae. Oc de hørde en stor røst aff Himmelen sige til dem / Stiger hid op. Oc de stigede op i Himmelen / i en Sky / oc deris Fiender saae dem. Oc i samme stund bleff it stort Jordskel / oc tiende parten aff Staden falt ned / oc der bleffue ihielslagne i samme Jordskel siu tusinde Menniskes naffn / oc de andre forferdedis / oc gaffue Himmelens Gud ære. Det andet Ve er borte / See / det tredie Ve kommer snarlige.

XII.

OC den siuende Engel basunede / Oc der bleffue store røster i Himmelen / som sagde / Verdens Rige høre vor HERRE oc hans Christo til / oc hand skal regere fra euighed til euighed. Oc de fire oc tiue Eldste / som sade faar Gud paa deris Stole / fulde ned paa deris ansict / oc bade til Gud / oc sagde / Wi tacke dig HERRE / almectige Gud / du som est / oc haffuer veret / oc est tilkommende / at du anammede din store Krafft oc regerer. Oc Hedningene ere bleffne vrede / Oc din vrede er kommen / oc de Dødis tid / at døme oc at giffue dine Tienere Propheterne Løn / Oc de Hellige / oc dem som frycte dit Naffn / baade smaa oc store / Oc at forderffue dem som haffue forderffuit Jorden.

1092 | Oc Guds Tempel bleff opladet i Himmelen / oc hans Testamentis Arck bleff seet i hans Tempel / Oc der skede Liunet oc Røster / oc Jorden / oc Jordskel / oc en stor Hagel.

Oc der obenbaredis it stort Tegen i Himmelen / En Quinde beklæd met Solen / oc Maanen vnder hendis Føder / oc paa hendis Hoffuit en Krune aff tolff Stierner. Oc hun vaar fructsommelig oc robte / oc vaar i Barns nød / oc haffde stor pine til at føde.

Oc der obenbaredis it andet tegen i Himmelen / oc see / en stor rød Drage / som haffde siu hoffuet oc thi Horn / oc paa sine hoffuit siu Kruner / oc hans Stert drog den tredie part aff Stiernerne / oc kaste dem ned paa Jorden. Oc Dragen stod faar Quinden / som skulde føde / paa det / at hand vilde æde hendis Barn / naar hun haffde fød. Oc hun fødde en Søn it Drengbarn / som skulde regere alle Hedninge met it Jernriss / Oc hendis Barn bleff vndryckt til Gud oc hans Stol / Oc Quinden vndflyde i Ørcken / der som hun haffuer en sted bered aff Gud / at hun skulde der fødis / tusinde / thu hundrede / oc trysinds tiue dage.

Oc der begyntis en Strid i Him melen / Michael oc hans Engle stridde mod Dragen / Oc Dragen stridde oc hans Engle / oc de vunde icke / Deris sted bleff oc icke mere funden i Himmelen. Oc den store Drage bleff vdkast / den gamle Hugorm / som kaldis Dieffuelen oc Satanas / som forfører den gantske Verden / oc hand bleff kast paa Jorden / oc hans Engle bleffue oc kaste der hen.

Oc ieg hørde en stor røst / som sagde i Himmelen / Nu hører vor Guds Salighed / oc Krafft / oc Rige / oc Mact / hans Christo til / effterdi at den er bortkast / som dem beklagede dag oc nat faar Gud. Oc de offueruunde hannem formedelst Lammens blod / oc ved deris Vidnisbyrdis ord / oc de elskte icke deris Liff / indtil Døden. Der faare glæder eder i Himle / oc de som bo der vdi. Ve dem / som bo paa Jorden / oc paa Haffuet / Thi Dieffuelen kommer ned til eder / oc haffuer en stor vrede / oc veed / at hand haffuer liden tid.

Oc der Dragen saa / at hand vaar bortkast paa Jorden / da forfulde hand Quinden / som haffde fød det Drengbarn. Oc Quinden bleff giffne tho Vinge / lige som en stor Ørnis / at hun skulde flue til Ørcken / til sin sted / der som hun skulde fødis en tid / oc tho tider / oc en halff tid / faar Hugormens ansict. Oc Hugormen skiød effter Quinden aff sin Mund it vand / lige som en Strøm / at hand vilde druckne hende. Men Jorden halp Quinden / oc oplod sin mund / oc opsløg den strøm / der Dragen skiød aff sin mund. Oc Dragen bleff vred paa Quinden / oc gick bort at stride / met de Offuerbleffne aff hendis Sæd / som holde Guds Bud / oc haffue Jhesu Christi Vidnisbyrd.

1093 |XIII.

OC ieg stod paa Haffsens sand / oc saa it Diur stige op aff Haffuet / det haffde siu Hoffuet oc thi Horn / oc paa sine Horn thi kruner / oc paa sine Hoffuet bespaattelsens naffn. Oc det Diur / som ieg saa / vaar lige som en Pardel / oc føderne der paa som Biørne føder / oc Munden der paa som en Løwes mund. Oc Dragen gaff det sin Krafft / oc sin Stol / oc stor Mact. Oc ieg saa it aff de Hoffuet / som det haffde veret dødelige saargiort / oc det dødelige Saar bleff lægt. Oc alt Jorderige forundrede sig paa det Diur / oc de bade til Dragen / som gaff Diuret den Mact / oc de bade til Diuret / oc sagde / Huo er dette Diur lig? oc huo kand stride mod det?

Oc det bleff giffuet en Mund / til at tale store ting oc Bespaattelse / oc det bleff giffuet / at det skulde vare met det / tho oc fyretiue Maanede. Oc det oplod sin Mund til Bespaattelse mod Gud / at bespaatte hans Naffn / oc hans Tabernackel / oc dem som bo i Himmelen. Oc det bleff giffuet at stride mod de Hellige / oc at offueruinde dem. Oc det bleff giffuit mact offuer alle Slecter / oc tungemaal / oc Hedninge / Oc alle de som bo paa Jorden / tilbede det / huilckis naffn icke ere screffne i Lammens leffuende Bog / huilcket der er ihielslaget / aff Verdens begyndelse. Haffuer nogen øern / hand høre. Der som nogen fører i Fengzel / hand skal gaa i Fengzel / Der som nogen slar ihiel met Suerd / hand skal ihielslass met Suerd. Her er de Helligis taalmodighed oc Tro.

Oc ieg saa it andet Diur opstige aff Jorden / det haffde thu Horn / lige som Lammet / oc talede som Dragen. Oc det gør al det første Diurs mact faar det / oc det gør at Jorden / oc de som bo der paa / bede til det første Diur / huess dødelige Saar vaar lægt. Oc det gør store Tegen / at det ocsaa gør / at Jld falder ned aff Himmelen faar Mennisken / Oc det forfører dem / som bo paa Jorden / for de Tegen skyld / som det ere giffne at gøre faar Diuret / Oc det sagde til dem / som bo paa Jorden / at de skulle gøre Diuret it Billede / som haffde det Saar aff Suerdet / oc vaar bleffuet leffuende.

Oc det bleff giffuet / at det gaff det Diurs Billede en Aand / at Diursens Billede talede / oc at det giorde / at huilcke som icke tilbede det Diurs Billede / bliffue ihielslagne. Oc det giorde allesammen / baade smaa oc store / Rige oc Fattige / Fribaarne oc Tienere / at det gaff dem it Tegen i deris høyre haand / eller i deris pande / at ingen kand købe eller selie / vden hand haffuer det sammis Tegen eller Diursens naffn / eller det tal paa naffnet. Her er Visdom. Huo som haffuer forstand / hand beregne Diursens tal / thi det er it Menniskis tal / Oc det sammis tal er sex hundrede oc sex oc trysinds tiue.

1094 | XIIII.

OC ieg saa it Lam staa paa Zions Bierg / oc met det / hundrede oc fire oc fyretiue tusinde / som haffde det sammis Faders Naffn screffuit i deris pande. Oc ieg hørde en røst aff Himmelen / som aff it stort Vand / oc lige som en røst aff it stort Torden / oc den røst / som ieg hørde / vaar som Harpelegere / der lege paa deris Harper. Oc de siunge / lige som en ny Sang / faar Stolen / oc faar de fire Diur oc faar de Eldste / Oc der kunde ingen lære den Sang / Vden de hundrede oc de fire oc fyretiue tusinde / som ere købte aff Jorden. Disse ere de / som icke ere besmittede met Quinder / thi de ere Jomfruer / oc følge Lammet effter / huort det gaar. Disse ere købte aff Menniskene / til den første grøde faar Gud oc Lammet / oc i deris mund er ingen falskhed funden / Fordi at de ere wstraffelige faar Guds Stol.

Oc ieg saa en Engel flue mit igennem Himmelen / hand haffde it euigt Euangelium / at forkynde dem / som side oc bo paa Jorden / oc faar alle Hedninge / oc Slecter / oc Tungemaal / oc folck / oc hand sagde met stor røst / Frycter Gud / oc giffuer hannem ære / Fordi at hans Dommis tid er kommen / oc beder til den / som haffuer giort Himmel oc Jord / oc Haffuet oc Vandkilderne.

Oc en anden Engel fulde effter / som sagde / Hun er falden / hun er falden / Babylon / den store Stad / Thi hun haffuer giort alle Hedninge druckne met sit Horeries Vin.

Oc den tredie Engel fulde effter denne / oc sagde met stor røst / Der som nogen tilbeder Diuret oc det sammis Billede / oc tager det Tegen i sin Pande eller vdi sin Haand / Hand skal dricke aff Guds vredis Vin / som er iskenckt oc klart i hans vredis Kalck / oc hand skal pinis met ild suoffuel faar de hellige Engle / oc faar Lammet. Oc deris pinis røg skal opfare fra euighed til euighed / Oc de haffue ingen rolighed dag oc nat / som tilbade Diuret oc det sammis Billede / oc om nogen haffuer anammet det sammis naffns Tegen. Her er de Helligis taalmodighed. Her ere de / som holde Budene oc Troen til Jhesum.

Oc ieg hørde en røst aff Himmelen sige til mig / Scriff / Salige ere de Døde / som dø her effter i HERREN. Ja Aanden siger / at de huile aff deris arbeyde / Thi deris gerninger følge dem effter.

1095 | Oc ieg saa / oc see / En huid Sky / oc der sad en paa den Sky / som vaar lige som it Menniskis Søn / hand haffde en gyldene Krune paa sit Hoffuet / oc en skarp Sigel i sin haand. Oc en anden Engel gick vd aff Templet / oc robte met stor røst til den / som sad paa skyen / Sla til met din Sigel oc høste / Thi tiden er kommen at høste / fordi at Jordens Høst er bleffuen tør. Oc den som sad paa Skyen / slo til Jorden met sin Sigel / oc Jorden bleff høstet.

Oc en anden Engel gick aff Templen i Himmelen / hand haffde en skarp Sigel. Oc en anden Engel gick vd aff Alteret / hand haffde mact offuer Jlden / Oc hand robte met stort skrig til den / som haffde den skarpe Sigel / oc sagde / Sla til met din skarpe Sigel / oc skær Vindruerne aff Jorden / thi deris Bær ere mode. Oc Engelen slo til Jorden met sin Sigel / oc skar Jordens Vinquiste aff / oc kaste dem i Guds vredis store Vinperse. Oc Vinpersen bleff perset vden faare Staden / oc der gick blod aff Persen indtil Hestenis bedzel / ved tusinde sex hundrede agre langt.

XV.

OC ieg saa it andet Tegen i Himmelen / som vaar stort oc vnderligt / Siu Engle / de haffde de siste siu Plager / thi at met dem fick Guds vrede ende. Oc ieg saa / som it Glarhaff beblandet met Jld / oc dem som haffde behuldet Seyer mod Diuret oc det sammis Billede / oc det sammis Mercke / oc det sammis Naffns tal / at de stode hoss det Glarhaff / oc haffde Guds Harper / oc sunge Mose / Guds Tieneris Sang / oc Lammens Sang / oc sagde / Store oc vnderlige ere dine Gerninger / HERR E almectige Gud / retferdige oc sande ere dine veye / du Helgenis Konge. Huo skal icke frycte dig / HERRE / oc prise dit Naffn? Thi du est alene hellig / Fordi at alle Hedninge skulle komme oc tilbede faar dig / thi dine Dome ere bleffne obenbarede.

1096 | Der effter saa ieg / oc see / da bleff Vidnisbyrdens Tabernackels Tempel opladet i Himmelen / oc de siu Engle ginge aff Templet / som haffde de siu Plager / klædde i rene klare Linklæder / oc deris Bryst vaare omgiordede met gyldene Belte. Oc it aff de fire Diur gaff de siu Engle / siu gyldene Skaale fulde met Guds vrede / som leffuer fra euighed til euighed. Oc Templet bleff fult aff røg faar Guds herlighed oc faar hans Krafft / Oc der kunde ingen gaa i Templet / før end de siu Englis siu Plager finge ende.

XVI.

OC ieg hørde en stor røst aff Templet / hun sagde til de siu Engle / Gaar bort / oc vdstyrter aff Guds vredis Skaale paa Jorden.

Oc den første gick bort / oc vdstyrte sin Skaal paa Jorden / Oc der bleff en ond oc forderffuelig Bulde paa de Menniske / som haffde Diursens Mercke / oc paa dem som tilbade det sammis Billede.

Oc den anden Engel vdstyrte sin Skaal i Haffuet / Oc det bleff Blod / som aff en Død / oc alle leffuende Siele døde i Haffuet.

Oc den tredie Engel vdstyrte sin Skaal i Vandstrømene / oc i Vandkilderne / oc det bleff blod. Oc ieg hørde Engelen sige / HERRE / du est retferdig / som est / oc haffuer veret / oc hellig / at du dømde dette. Fordi at de haffue vdstyrt de Helligis oc Propheternis blod / oc du haffuer giffuit dem Blod at dricke / thi de ere det verde. Oc ieg hørde en anden Engel aff Alteret sige / Ja / HERRE almectige Gud / dine Domme ere sande oc retferdige.

Oc den fierde Engel vdstyrte sin Skaal i Solen / oc hende bleff giffuit / at gøre Mennisken hede met Jld. Oc Mennisken brende aff stor hede / oc bespaattede Guds Naffn / som haffuer mact offuer disse Plager / oc de giorde icke Penitentze / til at giffue hannem ære.

Oc den femte Engel vdstyrte sin Skaal / paa Diursens stol / Oc det sammis Rige bleff formørcket / oc de bede deris tunger aff pine / oc de bespaattede Gud i Himmelen for deris pine / oc for deris Bulde / oc giorde icke Penitentze for deris Gerninger.

Oc den siette Engel vdstyrte sin Skaal paa den store vandstrøm Euphrates / Oc vandet borttiurdis / paa det at veyen skulde bliffue bered faar de Konger aff Solens opgang. Oc ieg saa tre wrene Aander gaa / aff Dragens mund / oc aff Diursens mund / oc aff den falske Prophetis mund / lige som Padder. Oc de ere Diefflenis Aander / som gøre Tegen / oc gaa vd til Kongerne paa Jorden / oc omkring alt Verden / at forsamle dem til Strid / paa den Almectige Guds store dag / See / ieg kommer / som en Tyff / Salig er den som vaager / oc holder sine klæder / at hand skal icke vandre nøgen / oc mand skal icke see hans blysel. Oc hand forsamlede dem paa en sted / som kaldis paa Ebraiske Harmagedon.

Oc den siuende Engel vdstyrte sin Skaal i Lucten / Oc der gick en røst vd aff Himmelen fra Stolen / som sagde / Det er skeet. Oc der bleffue Røster / oc Torden / oc Liunet / oc der bleff it stort Jordskel / at saadant haffuer icke veret / siden den tid / at Menniskene vaare paa Jorden / saadant Jordskel saa stort. Oc aff den store Stad bleffue tre dele / oc Hedningernis Stæder fulde ned. Oc den store Babylon bleff betenckt faar Gud / at hand vilde giffue hende Vinens Kalck aff sin grumme vrede. Oc alle Øer vndflyde / oc der bleffue ingen Bierge fundne. Oc en stor Hagel som it Pund / falt aff Himmelen paa Menniskene / oc Menniskene bespaattede Gud for den Hagels Plage / Thi hans Plage er meget stor.

1097 | XVII.

OC der kom en aff de siu Engle / som haffde de siu Skaale / talede met mig / oc sagde til mig / Kom / Jeg vil vise dig den store Horis Dom / som sider paa mange Vand / Met huilcken Kongerne paa Jorden bedreffue Horeri / oc de som bo paa Jorden ere bleffne druckne / aff hendis Horeris Vin. Oc hand førde mig i Aanden bort i Ørcken. Oc ieg saa den Quinde side paa it rosenfarffue Diur / det vaar fult met bespaattelsers naffn / oc haffde thi Horn / Oc Quinden vaar beklæd met Skarlagen oc Rosenfarffue / oc offuergyldet met Guld oc dyrebare Stene oc Perler / oc haffde it Guldbegere i haanden / fult aff Verstyggelse / oc hendis Horeries wrenlighed. Oc i hendis Pande vaar screffuit det Naffn / Hemmelighed / Den store Babylon / en Moder til Horeri oc til al verstyggelighed paa Jorden. Oc ieg saa den Quinde drucken aff de Helligis Blod / oc aff Jhesu Vidnis blod. Oc ieg forundrede mig storlige / der ieg saa hende.

Oc Engelen sagde til mig / Hui forundrer du dig? Jeg vil sige dig den Hemmelighed om Quinden / oc om det Diur som hende bær / oc haffuer siu Hoffuet oc thi Horn. Det Diur / som du haffuer seet / haffuer veret / oc er icke / oc det skal komme igen aff Affgrunden / oc det skal fare til Fordømelsen / Oc de skulle forundre dem / som bo paa Jorden / huilckis naffn der icke staa screffne i Liusens Bog aff Verdens begyndelse / naar de see Diuret / at det haffuer veret / oc er icke / alligeuel at det dog er. Oc her er det sind / som Visdom hører til.

De siu Hoffuet ere siu Bierge / paa huilcke Quinden sider / oc ere siu Konger. Fem ere faldne / oc en er / oc den anden er icke end nu kommen / Oc naar hand kommer / da skal hand bliffue en stacket tid. Oc det Diur / som haffuer veret / oc er icke / det er den ottende / oc er aff de siu / oc far til fordømelsen. Oc de thi Horn / som du haffuer seet / ere thi Konger / som icke end nu haffue anammet Riget / Men de skulle som Konger paa en tid faa mact met Diuret. Disse haffue en mening / oc skulle giffue Diuret deris krafft oc mact. Disse skulle stride mod Lammet / Oc Lammet skal offueruinde dem / Thi det er HERREN offuer alle Herrer / oc Kongen offuer alle Konger / oc met hannem de Kallede oc Vdualde oc Trofaste.

Oc hand sagde til mig / De Vand / som du haffuer seet / der som Horen sider / ere Folck oc Skarer / oc Hedninge / oc Tungemaal. Oc de thi Horn / som du haffuer seet / paa Diuret / de skulle hade Horen / oc de skulle gøre hende øde oc nøgen / oc de skulle æde hendis Kød / oc de skulle opbrende hende met Jld. Thi Gud haffuer giffuet dem det i deris hierte / at de skulle gøre hans mening / oc at gøre ens mening / oc at giffue Diuret deris Rige / indtil Guds ord bliffue fuldkomne. Oc den Quinde / som du haffuer seet / er den store Stad / som haffuer Riget offuer Kongerne paa Jorden.

1098 | XVIII.

OC der effter saa ieg en anden Engel fare ned aff Himmelen / hand haffde stor mact / oc iorden bleff opliust aff hans klarhed. Oc hand robte aff mact met stor røst / oc sagde / Hun er falden / hun er falden / Babylon den store / oc er bleffuen Diefflenis Bolig / oc alle wrene Aanders Beuaring / oc alle wrenis oc hadelige Fulis Beuaring / Thi at aff hendis Horeries vredis Vin / haffue alle Hedninge drucket / oc Kongerne paa iorden bedreffue Horerie met hende / oc hendis Købmend bleffue rige aff hendis store vellyst.

Oc ieg hørde en anden røst aff Himmelen / som sagde / Gaar vd fra hende / mit Folck / at i skulle icke bliffue delactige i hendis Synder / Paa det i skulle icke faa noget aff hendis Plager. Thi hendis Synder recke indtil Himmelen / oc Gud tencker paa hendis Fortredelighed. Betaler hende / lige som hun haffuer betalet eder / oc gører hende det dubbelt / effter hendis gerninger. Oc met den Kalck som hun skenckte vdi faar eder / der skencker dubbelt vdi faar hende / Huor meget hun haffuer giort sig herlig / oc bruget sin fortredelighed / Saa meget skencker pine oc sorge vdi faar hende / Fordi at hun siger i sit hierte / Jeg sider oc er en Dronning / oc skal icke vere Encke / oc ieg skal icke see bedrøffuelse. Der faare skulle hendis Plager komme paa en dag / Døden / Bedrøffuelse / oc Hunger / hun skal opbrendis met Jld / Thi Gud HERREN er sterck / som hende skal døme.

Oc Kongerne paa Jorden skulle begræde hende / oc beklage sig offuer hende / de som haffue bruget Horeri oc fortredelighed met hende / naar de see røgen aff hendis Brynde / oc skulle staa longt borte for hendis pinis fryct / oc sige / Ve / ve / den store Stad Babylon / den stercke Stad / paa en time er din Dom kommen. Oc Købmendene paa Jorden skulle græde oc sørge ved sig selff / at ingen vil mere købe deris Vare / de vare aff Guld oc Sølff / oc dyrebare Stene / oc perler / oc Silcke / oc Purpur / oc Skarlagen / oc allehonde Fyretræ / oc allehonde Kar aff Filsben / oc allehonde Kar aff kaasteligt Træ / oc aff Kaaber / oc aff Jern / oc Kanillebarck / oc Thimian oc Salue / oc Røgelse / oc Vin / oc Olie oc Semler / oc Huede / oc Fæ / oc Faar / oc Heste / oc Vogne / oc Legeme / oc Menniskens siele.

Oc den Fruct / som din Siel haffde lyst til / er vigen fra dig / oc alt det som vaar fuldsomt oc herligt / er viget fra dig / oc du skalt icke finde saadant mere. De Købmend met saadanne vare / som ere bleffne rige aff hende / skulle staa longt borte for hendis pinis fryct / græde oc klage / oc sige / Ve / ve / den store Stad / som vaar beklæd met Silcke oc Purpur / oc Skarlagen / oc vaar offuergyldet met Guld / oc dyrebare Stene / oc Perler / Thi at saadan Rigdom er ødelagd i en time.

Oc alle Skipperne / oc den Hob / som handle paa Skibene / oc Skibmendene / som handle paa Haffuet / stode longt borte / oc robte / der de saae den røg aff hendis Brynde / oc sagde / Huo er liig denne store Stad? Oc de kaste støff paa deris Hoffuet / oc robte / græde oc klagede / oc sagde / Ve / ve / den store Stad / i huilcken de ere alle bleffne Rige / som haffde Skib i Haffuet aff hendis Vare / thi hun er ødelagd i en time.

1099 | Glæde dig offuer hende Himmel / oc i hellige Apostler oc Propheter / Thi Gud dømde eders Dom paa hende. Oc en sterck Engel opløffte en stor Sten / som en mølle Sten / oc kaste hannem i Haffuet / oc sagde / Saa skal den store Stad Babylon nedkastis met en Storm / oc icke mere findis. Oc Sangeris røst oc deris som lege paa strenge / Piberis oc Basuneris skal icke mere høris i dig / oc der skal icke mere findis nogen Embedzmand aff noget Embede i dig / oc Møllens røst skal icke mere høris i dig / oc Brudgomens oc Brudens røst skal icke mere høris i dig / Thi dine Købmend vaare Førster paa Jorden / Fordi at alle Hedninge ere komne i vildfarelse formedelst din Troldom / oc Propheternis blod / oc de Helligis er fundet i hende / oc alle deris som ere ihielslagne paa Jorden.

XIX.

DEr effter hørde ieg en stor Skaris røst i Himmelen / som sagde / Haleluia. Salighed oc Priss / ære oc Krafft vere Gud vor HERRE / Thi hans Domme ere sande oc retferdige / at hand haffuer fordømt den store Hore / som forderffuede Jorden met sit Horeri / oc hand heffnede sine Tieneris blod aff hendis Haand. Oc de sagde anden gong / Haleluia. Oc Røgen gaar op euindelige / Oc de fire oc tiue Eldste / oc de fire Diur fulde ned / oc bade til Gud / som sad paa Stolen / oc sagde / Amen / Haleluia. Oc der gick en røst fra Stolen / Loffuer vor Gud alle hans Tienere / oc de som hannem frycte / baade smaa oc store.

Oc ieg hørde en stor Skaris røst / oc som det haffde veret en røst aff store Vand / oc som en røst aff stercke Torden / som sagde / Haleluia. Thi den almectige Gud haffuer indtaget Riget / Lader oss frygde oss oc vere glade / oc giffne hannem ære / thi Lammens brøllup er kommet / oc det sammis Hustru haffuer bered sig. Oc det bleff hende giffuet / at føre sig i rent oc deyligt Silcke (Men Silcket er de Helligis retferdighed) Oc hand sagde til mig / Salige ere de / som ere kallede til Lammens Natuere. Oc hand sagde til mig / Disse ere Guds sande ord. Oc ieg falt ned faar hannem faar hans føder at tilbede hannem. Oc hand sagde til mig / See til / gør det icke / Jeg er din Mettienere oc dine Brødris / oc deris / som haffue Jhesu Vidnisbyrd / Tilbed Gud (Men Jhesu Vidnisbyrd er Prophecies Aand.)

Oc ieg saa Himmelen opladen / Oc see / en huid Hest / oc den der sad paa / kalledis Trofast oc Sandru / oc hand strider oc dømer met Retferdighed. Oc hans øyen som ere gloende lue / oc mange kruner paa hans Hoffuet / oc hand haffde it Naffn screffuet / huilcket ingen viste vden hand selff. Oc hand vaar ført vdi it klede / som vaar bestenckt met blod / oc hans Naffn kaldis Guds ord. Oc den Hær i Himmelen fulde effter hannem paa huide Heste / beklædde met huit oc rent Silcke. Oc aff hans mund gick it skarpt Suerd / met huilcket hand skulde sla Hedningene / Oc hand skal regere dem met Jernriss / Oc hand traader den almectige Guds grumme vredis oc Vins Perse / Oc hand haffuer it Naffn bescreffuet paa sine klæder / oc paa sin Lend / saa / En Konge offuer alle Konger / oc en HERRE offuer alle Herrer.

1100 | Oc ieg saa en Engel staa i Solen / oc hand robte met stor røst / oc sagde til alle Fule / som flue vnder Himmelen / Kommer / oc forsamler eder til den store Guds Naduere / at i skulle æde Kongers oc Høffuitzmends Kød / oc de Sterckis kød / oc Hestenis / oc deris som side paa dem / oc alle Fribaarnis oc Tieneris kød / baade aff smaa oc store.

Oc ieg saa det Diur / oc Kongerne paa Jorden / oc deris Hær forsamlis / at holde strid mod den som sad paa Hesten / oc mod hans Hær. Oc Diuret bleff grebet / oc den falske Prophete met det / som giorde Tegen faar det / met huilcke hand forførde dem / som toge Diursens Mercke / oc dem som tilbade Diursens Billede / disse tho bleffue kaste leffuende i en gloende Pøel / som brende met Suoffuel / Oc de andre bleffue slagne ihiel met hans Suerd / som sad paa Hesten / huilcket der vdgick aff hans Mund / Oc alle Fule bleffue mætte aff deris Kød.

XX.

OC ieg saa en Engel fare ned aff himmelen / hand haffde nøglen til Affgrunden / oc en stor Lencke i sin haand. Oc hand greb Dragen / den gamle Hugorm / som er Dieffuelen oc Satan / oc bant hannem i tusinde aar / oc kaste hannem i Affgrunden / oc lucte hannem inde / oc beseglede der offuen paa / at hand skulde icke mere besuige Hedningene / før end tusinde aar bleffue fuldkomne / oc der effter skal hand bliffue løss en liden tid.

Oc ieg saa Stole / oc de sette sig der paa / oc dem bleff Domen giffuen / oc de halshugnis Siele for Jhesu vidnisbyrd / oc for Guds ord skyld / Oc de som icke haffde tilbedet Diuret / oc icke helder det sammis Billede / oc icke haffde taget det sammis Mercke i deris pande / oc paa deris Haand / disse leffuede oc regnerede met Christo tusinde aar. men de andre Døde bleffue icke leffuende igen / før end tusinde aar bleffue fuldkomne. Dette er den første Opstandelse. Salig er den oc hellig / som haffuer del i den første Opstandelse / Offuer saadane haffuer den anden Død ingen mact / Men de skulle vere Guds oc Christi Prester / oc regnere met hannem tusinde aar.

1101 | Oc naar tusinde aar haffue ende / da skal Satanas bliffue løss aff sit Fengsel / oc hand skal vdgaa at forføre Hedningene i Jordens fire hiørne / Gog oc Magog / at forsamle dem i en strid / huilckis tal er / som sand i Haffuet. Oc de traadde paa det brede aff Jorden / oc omspende de Helligis Hærlæger / oc den elskelige Stad. Oc der falt Jld fra Gud aff Himmelen / oc forterede dem / Oc Dieffuelen som dem forførde / bleff kast i den gloende Pøel oc Suoffuel / der som Diuret oc den falske Prophete vaare / oc de skulle pinis dag oc nat / fra euighed / til euighed.

Oc ieg saa en stor huid Stol / oc den som sad der paa / for hues Ansict Jorden oc Himmelen flyde / oc dem bleff ingen sted funden. Oc ieg saa de Døde baade store oc smaa staa faar Gud / oc Bøgerne bleffue opladne / Oc der bleff en anden Bog opladen / huilcken der er Liffsens / oc de Døde bleffue dømde effter Scrifften i de Bøger / effter deris gerninger. Oc Haffuet gaff de Døde som der vaare vdi / oc Døden oc Helffuede gaffue de døde / som der vaare vdi / oc de bleffue dømde / huer effter sine / Gerninger. Oc Døden oc Helffuede bleffue kaste i den gloende Pøel. Det er den anden Død. Oc der som nogen icke bleff funden screffuen i Liffsens Bog / hand bleff bortkast i den gloende Pøel.

1102 | XXI.

OC iegsaa en ny Himmel oc en ny Jord / Thi den første Himmelen / oc de første Jord forginge / oc Haffuet er icke mere. Oc ieg Johannes saa den hellige Stad / det ny Jerusalem fare hid ned aff Himmelen fra Gud / tilbered som en prydet Brud mod sin Mand. Oc ieg hørde en stor røst aff Stolen / som sagde / See der / Guds Tabernackel hoss Mennisken / oc hand skal bo hoss dem / oc de skulle vere hans folck / oc hand selff Gud met dem / skal vere deris Gud. Oc Gud skal affto alle taare aff deris øyen / oc Døden skal icke mere vere / icke helder sorge / oc ey skrig / oc ey helder pine skal mere vere / Thi det første forgick. Oc den som sad paa Stolen / sagde / See / Jeg gør alting ny. Oc hand siger til mig / Scriff / thi disse ord ere sande oc visse.

Oc hand sagde til mig / Det er skeet / Jeg er A oc O / Begyndelsen oc Enden. Jeg vil giffue de tørste aff det leffuende Vandis Kilde forgeffuis. Huo som offueruinder / hand skal arffue det altsammen / oc ieg vil vere hans Gud / oc hand skal vere min Søn. Men de mistrøstige oc vantro / oc gruelige oc Mandrabere / oc Skørleffnere / troldkarle / oc affgudiske / oc alle Løgnere / deris del skal vere i Pølen / som brender met ild oc suoffuel / huilcket der er den anden Død.

Oc der kom til mig en aff de siu Engle / som haffde de siu Skaale fulde met de siu siste Plager / oc talede met mig / oc sagde / Kom / ieg vil vise dig den Quinde / Lammens Brud. Oc hand førde mig bort i Aanden paa it stort oc høyt Bierg / oc visde mig den store Stad / det hellige Jerusalem / fare hid ned aff Himmelen fra Gud / oc haffde Guds herlighed / oc hans liuss vaar lige som den aller ædelste Sten / en klar Jaspis. Oc haffde store oc høye Mure / oc haffde tolff Porte / oc paa portene tolff Engle / oc bescreffne naffn / huilcke ere Jsraels børns tolff Slecters. aff Øster tre porte / aff Norden tre Porte / aff Synder tre Porte / aff Vester tre Porte. Oc Stadens mur haffde tolff Grunduolle / oc i dem Lammens tolff Apostlernis Naffn.

Oc den som talede met mig / haffde it Gyldene Røer / at hand skulde maale Staden / oc hans Porte oc Mur. Oc Staden ligger i fire hiørner / Oc hans lengd er saa stor som bredden. Oc hand maalde Staden met Røret / ved tolff tusinde agre longt. Men lengden oc bredden / oc Stadens høylighed ere lige. Oc hand maalde hans Mure / hundrede oc fire oc fyretiue alne / effter it Menniskis maade / som Engelen haffuer. Oc hans Muris bygning / vaar aff Jaspis / oc Staden aff purt Guld / lige som rent Glass. Oc murens Grunduol oc Stadens / vaare prydede met allehonde dyrebare Stene. Den første Grunduol vaar en Jaspis / den anden vaar en Saphir / den tredie en Calcedonier / den fierde en Smaragd / den femte en Sardonich / den siette en Sardis / den siuende en Chrysolit / den ottende en Beril / den niende en Topasier / den tiende en Chrysopras / den ellelffte en Hyacinth / den tolffte en Ametist.

Oc de tolff Porte vaare tolff Perler / oc huer port vaar aff en Perle / oc Gaderne i Staden vaare purt Guld / som it igennem skinnende Glass. Oc ieg saa inted Tempel der vdi / Thi HERREN den almectige Gud er hans Tempel / oc Lammet. Oc Staden behøffuer huercken Soel eller Maane / at de skulle skinne i hannem / Thi Guds Herlighed opliuser hannem / oc Lammet er hans Liuss. Oc de Hedninge / som bliffue salige / vandre i det samme Liuss / oc Kongerne paa Jorden skulle føre deris Herlighed til hannem. Oc hans porte skulle icke lyckis om dagen / thi der skal ingen Nat vere. Oc der skal inted almindeligt gaa nogen sted ind / oc det som gør verstyggelighed oc løgn / Men de som ere screffne i Lammens leffuende Bog.

1103 | XXII.

OC hand visde mig det leffuende Vands rene strøm / klar som en Christal / hand gick fra Guds Stoel / oc Lammens / mit at hans gade. Oc paa begge sider hoss strømen stod Liffsens træ / det bar tolffhonde Fruct / oc gaff sin Fruct alle Maanede / oc Bladene aff Træet tiente til Hedningenis sundhed. Oc der bliffuer ingen Forbandelse mere / oc Guds Stoel oc Lammens skal vere der vdi / oc hans Tienere skulle tiene hannem oc see hans Ansict / oc hans Naffn skal vere i deris pande. Oc der skal ingen nat vere / oc ey gøris liuss behoff / eller Solens skin / Thi Gud HERREN skal opliuse dem / oc de skulle regnere fra euighed til euighed.

Oc hand sagde til mig / Disse ord ere visse oc sande / Oc Gud de hellige Propheters HERRE / vdsende sin Engel at giffue sine Tienere tilkende / det som skal snarlige ske. See / ieg kommer snart. Salig er den / som holder de Prophecies ord i denne Bog. Oc ieg er Johannes / som haffuer seet oc hørt dette. Oc der ieg dette hørde oc saa / da falt ieg ned at tilbede faar Engelens føder / som mig dette visde. Oc hand siger til mig / See til / gør det icke / Thi ieg er din Mettienere / oc dine Brødris Propheternis / oc deris som holde / denne Bogis ord / Tilbed Gud.

Oc hand siger til mig / Besegle icke Prophecies ord i denne Bog / thi at tiden er nær. Huo som er Ond / hand bliffue sig ond / oc huo som er wren / hand bliffue sig wren. Men huo som er from / hand bliffue sig from / oc huo som er hellig / hand bliffue sig hellig. Oc see / ieg kommer snart / oc min Løn met mig / til at giffue huer / lige som hans gerninger bliffue. Jeg er A oc O / Begyndelsen oc Enden / den første oc den siste. Salige ere de som holde hans Bud / paa det deris mact skal vere i Liffsens træ / oc de skulle indgaa at portene i Staden. Thi Hunde ere vden faare / oc Troldkarle / oc Bolere / oc Mandrabere / oc de Affgudiske / oc alle som elske oc gøre Løgn.

Jeg Jhesus vdsende min Engel / at vidne dette faar eder i Menigheden / Jeg er Dauids Slectis roed / en klar Morgenstierne. Oc Aanden oc Bruden sige / Kom. Oc huo det hører hand sige / Kom. Oc huo som tørster / hand komme / Oc huo som vil / hand tage Liffsens vand forgeffuis.

Jeg vidner faar alle / som høre den Propheciens ord i denne Bog / Der som nogen setter der til / Da skal Gud tilsette paa hannem de Plager / som staa screffne i denne Bog. Oc der som nogen tager bort aff denne Prophecies Bogis ord / Da skal Gud borttage hans deel aff Liffsens Bog / oc aff den hellige Stad / Oc fra det / som staar screffuit i denne Bog. Hand siger som dette vidner / Ja / Jeg kommer snart / Amen. Ja kom HERRE Jhesu. Vor HERRJS Jhesu Christi Naade vere met eder alle / Amen.