forrige næste
DatoStedNr.Regest
[871] el. [872]. 12. majServais156Kong Karl 2. den Skaldede erklærer, at da biskop Angelwin af Paris har anmodet ham om at stadfæste besiddelsen af abbediet Saint-Eloi, som er betroet bispen, har han af kærlighed til Kristus og jomfru Maria 'og til gensidig forbedring af begge kirker, der fordum blev hærget af hedningerne', givet denne stadfæstelse.
[871]. 9. juliPerret157Notitia om, at kong Salomon af Bretagne har afgjort visse ejendomsstridigheder til fordel for klostret Saint-Sauveur i Redon. 'Dette er sket den 9. juli, mandag, i Perret i det år, da kong Salomon vilde rejse til Rom, men hans stormænd lod ham ikke drage bort på grund af frygten for normannerne.'
[o. 871. 9. juli]158Hertug Salomon af Bretagne meddeler pave Hadrian 2., at han havde aflagt løfte om en pilgrimsrejse til Rom, men at hans undersåtter havde modsat sig dette, 'fordi hedningerne både fra land- og søsiden mod ret omringer vort magtområde', hvorfor han sender paven forskellige gaver i stedet.
[871. august]Douzy159Synode i Douzy. I sin anklage mod biskop Hinkmar af Laon anfører kong Karl 2. den Skaldede bl. a., at han havde stævnet biskop Hinkmar til et møde på samme måde som de øvrige bisper med et fåtalligt følge, 'for at deres andre mænd kunde være rede til forsvar af fædrelandet mod normannerne', men at bispen mødte op 'med en væbnet skare', hvorfor kongen var nødt til at lade mændene i bispens følge på nær nogle få vide, at de skulde drage 'til det sted, hvor udbudet fra selve bispedømmet plejede at mødes til vagt mod hedningernes angreb'.
[871. September]160Ærkebiskop Hinkmar af Reims underretter pave Hadrian 2. om, at han har taget sig af biskop Aktard af Nantes, der er fordrevet fra sit bispedømme både 'af de hedenske normanner' og 'af de pseudokristne bretonere', og tilladt ham at forvalte det ledige bispesæde Thérouanne, hvortil han dog ikke har kunnet indvies, 'eftersom de af kirken i Nantes' ejendomme, 'som hedningerne har levnet' ligger langt fra dette bispesæde og i to forskellige ærkestifter, hvorfor han beder om, at den ledige ærkebispestol i Tours må blive overdraget ham, idet både gejstlighed og menighed ønsker ham som ærkebiskop.
[871. September]161Ærkebiskop Hinkmar af Reims underretter kong Karl 2. den Skaldede om, at bisper, gejstlighed og menighed i kirkeprovinsen Tours ønsker Aktard som ærkebiskop, 'skønt han blev givet til en anden stad som biskop, men blev fordrevet ved hedningernes angreb'.
871. 30. oktoberChamplitte162Kong Karl 2. den Skaldede, der ønsker at støtte de klostre, der er i nød eller udsat for 'hedningernes overfald', skænker abbediet Saint-Pourçain i Auvergne til abbed Geilo og munkene i St. Filibert på øen Heri, 'således at nysnævnte brødre, så længe normannernes forfølgelse tiltager, kan sidde inde med samme abbedi Saint-Pourçain og ikke i usikkerhed løbe hid og did, men lykønske sig med et egnet tilflugtssted. Og selv om også vi er usikre om, når der med Herrens hjælp måtte blive givet dem fred og ro i nysnævnte Heri kloster, idet der i øjeblikket ikke truer noget uvejr af normanner', må de under alle omstændigheder beholde abbediet til evig tid.
871. November163Pave Hadrian 2. tilstår ærkebiskop Rimbert af Hamburg den gejstlige myndighed over de folk, som han måtte omvende ved sin forkyndelse, nemlig 'vigmodiernes, nordalbingiernes, danernes, nordmændenes, sveernes folk eller hvilke som helst nordlige folkeslag.'
871. 26. december164Pave Hadrian 2. svarer på synoden i Douzys skrivelse (jf. 159), som biskop Aktard har overbragt ham, og meddeler bl. a., at han har indsat denne som ærkebiskop af Tours samtidig med, at han lader ham beholde, hvad der er tilbage af kirken i Nantes efter ødelæggelsen, dog at der efter hans død atter skal holdes kanonisk valg i Tours. Men hvis kirken i Nantes vender tilbage til sin gamle tilstand, skal denne 'forening fremtvunget af nød, nemlig den som hedningernes hærgning udkrævede', ikke hindre den i at få sin egen biskop. Paven, der har set biskop Aktard sørge meget dybt 'på grund af hedningernes forfølgelse', og fordi denne kirkes ejendomme næsten alle er udplyndret, opfordrer bisperne til at yde ham al mulig støtte hos kongen.
[e. 871. 26. december]165De franske bisper, der havde deltaget i synoden i Douzy (jf. nr. 159) forsvarer sig over for den kritik, pave Hadrian 2. havde fremsat i sit brev af 871 26. december (nr. 164) i anledning af biskop Hinkmar af Laons afsættelse og forsvarer denne afsættelse blandt meget andet med, at de frimænd (franci homines) fra bispedømmet Laon, som skyldte kongen tjeneste, og som var udpeget 'til forsvar af fædrelandet mod normannerne', havde ledsaget bispen til synoden.
forrige næste