forrige næste
DatoStedNr.Regest
988. 18. martsWildeshausen343Kejser Otto 3. erklærer, at han på bøn og opfordring af ærkebiskop Adaldag af Bremen har fritaget alle de ejendomme 'i Danernes kongerige', som nu eller i fremtiden måtte tilhøre kirkerne i 'Slesvig, Ribe, Århus og Odense, for al skat eller tjenesteydelse, der hører til vor ret', og at det er hans vilje, at de skal tjene og høre under de fornævnte kirkers bisper uden 'nogen indblanding fra en (kejserlig) greve eller fra en foged fra vort skatkammer'. Desuden tilstår han de fornævnte kirkers bisper ret til at købe agre, ejendomme og godser overalt i alle 'egne af vort rige'. Gårdsæder og landboer (servos et colonos), som bor på disse ejendomme, og som alene skal tjene bisperne, fritages for al tjenesteydelse (servitio) til kejseren og skal ikke være underkastet nogen myndighed (banno vel disciplina) undtagen disse kirkers egne fogeder. Desuden skal alle hans tro mænd vide, at han på forbøn af Fulbert, biskop af ...., har eftergivet al told i hans rige for dem, der drager ......
[988-995]. juni344Pave Johannes 15. stadfæster Hamburgkirkens privilegier for ærkebiskop Liavizo, bl. a. dennes ret til at indvie bisper i sin kirkeprovins.
[e. 988. 14. september]345Hertug Vilhelm Sancio af Gascogne erklærer, at da 'et skændigt folk — normannerne — er draget ud fra egen jord og gået fra borde i vort land, idet det ønsker at plyndre og gøre bytte på de jorder', som han har arvet, agter han til ære for St. Severus at genopføre St. Severus' kloster, som var ødelagt af 'de fremmede mænd'.
forrige næste