forrige næste
DatoStedNr.Regest
[1167]. 20. februarLateranet175Alexander (3.) til provsten og kapitlet i Viborg. Paven tager St. Margretes kirke i Asmild i sin beskærmelse og stadfæster den kanoniske orden, som er indrettet der efter St. Augustins regel, såvel som privilegiemodtagernes og gennem dem kirken i Viborgs besiddelse af kirken i Asmild.
[1167]176Eskil, Lunds ærkebiskop, det apostoliske sædes legat, primas over Danmark og Sverige, til Briennus, abbed i Kalvø. Ærkebiskoppen tager efter ansøgning fra abbeden, kong Valdemar og biskopperne af Roskilde og Århus Kalvø i sin beskærmelse og stadfæster det mageskifte, brødrene har foretaget med kongen. De jordejendomme, som hørte til Veng, skal tilhøre det nye kloster.
[1167-1168]177Alexander (3.) til Briennus, abbed i Kalvø, og brødrene der. Med bemyndigelse af Eskil, Lunds ærkebiskop, og biskopperne i landet og med samtykke af kong Valdemar har abbeden og brødrene flyttet deres kloster fra Veng til Kalvø. Landsbyen Veng er mnageskiftet med kongen mod en jord, som brødrene har modtaget. Paven stadfæster flytningen og mageskiftet.
[1167-1168]178Alexander (3.) til Valdemar, Danernes konge. Efter bemyndigelse af ærkebiskop Eskil og biskopperne i landet og med kongens samtykke har abbeden og brødrene i Kalvø flyttet deres kloster. Paven stadfæster flytningen og det mageskifte, brødrene har foretaget med kongen.
[1167-1168]179Alexander (3.) til biskopperne Absalon af Roskilde og Svend af Århus. Paven formaner dem til at beskytte abbed Briennus og brødrene i Kalvø. Han har stadfæstet flytningen af klostret fra Veng og mageskiftet med kongen.
[1167-1168]180(Johannes af Salisbury til prioren Nicolaus ved le Mont-aux-malades i Rouen.) Den engelske konge burde tage ved lære af det, der er overgået ekskejser Frederik (Barbarossa). Eller skal han måske være den sidste fyrste, som gør bod? Ærkebiskoppen af St. Jago er forlængst kaldt tilbage af sin konge. Danernes konge har kaldt sin ærkebiskop hjem, udfører alt efter hans råd og straffer hans modstandere. Ærkebiskoppen af Lyon har genindtaget sit ærkebispesæde, og de italienske byer har i Frederiks påsyn fordrevet skismatikerne og fået deres rettroende biskopper tilbage.
[1167-1170]181Thomas (Becket), ærkebiskop af Canterbury, til Valdemar, konge over Danerne. Kongen har uden tvivl gennem andre hørt om den forfølgelse, ærkebiskoppen er blevet udsat for fra den engelske konges side. Ærkebiskoppen ønsker nu selv at give underretning herom, for at han, såfremt Gud har bestemt det således, kan få råd og hjælp fra kongen. Ærkebiskoppen anbefaler sin sendemand.
[1167-1172]182Alexander (3.) til Valdemar, Danernes konge. Paven har befalet biskopperne Svend af Århus og Niels af Viborg at formane den velbyrdige Margrete til at give klostret i Kalvø en jordejendom i Kollens og de kirkelige prydelser, som hun med vold har bemægtiget sig, tilbage eller også at give klostret passende erstatning herfor efter prøvelse af biskopperne og med udelukkelse af appel. Paven formaner kong Valdemar til at skride ind mod Margrete, såfremt hun skulle sidde kirkens straffebestemmelser overhørig.
[1167-1172]183Pave Alexander 3. skriver til de danske bisper og til fru Margrete angående de overgreb, sidstnævnte har begået mod klostret i Kalvø.
[1167-1174]184Eskil, ærkebiskop af Lund, det apostoliske sædes legat, Danmarks og Sveriges primas. Ærkebiskoppen købte ejendommen Villingerødaf Johannes, dekani Lund, og overlod den til brødrene i Esrom. Dekanens dattersøn, Florentius, har foretaget skridt til at anfægte afhændelsen af ejendommen. Ærkebiskoppen har kaldt ham for sig og meddelt ham, hvordan sagen forholder sig. Florentius har derefter frafaldet sin klage.
[1167-1174]. 28. august[Lund] St. Laurentii kloster185Florentius, kannik i Lund, til såvel slægtninge som fremmede. Hans bedstefader, dekanen Johannes, afhændede jorden Villingerød til ærkebiskop (Eskil). Florentius, der troede at have grund til klage mod Vor Frue i Esrom, har nu frafaldet sin klage i nærværelse af ærkebiskoppen og mange andre. Florentius og hans broder Bent har skødet ejendommen til kirken i Esrom dels som gave dels i henhold til en derom truffet aftale.
[1167-1177]186Petrus, abbed af St.-Remi (i Reims), til Eskil, Lunds ærkebiskop. Abbeden anbefaler kanniken T. ved St.-Timothée i Reims, broder til kanniken Hildoinus ved Notre-Dame sammesteds.
forrige næste