forrige næste
DatoStedNr.Regest
1176. 17. januarViborg53Biskop Niels af Viborg pålægger sognepræsterne i sit stift, at hvis en eller anden af deres sognefolk skulde besvige Vor Frue kirke i Viborg i anledning af gaver, der er givet på dødslejet, må de kun døbe, høre skriftemål og give den sidste olie til den pågældende og til medlemmerne af hans husstand, indtil kirken har fået sin ret.
1176. 17. januarViborg54Biskop Niels af Viborg overlader efter rådslagning med sine provster og klerke og med sognefolkets samtykke St. Vincentius' kirke i Lime til provst Svend og til kannikesamfundet ved domkirken i Viborg.
1176. 6. juliSklandethorp55Kong Valdemar 1. den Store overdrager og skøder en jord i Halland til brødrene i Esrom og fastsætter, at de ligesom andre indbyggere i landet der skal have fri skovhugst.
1176. 29. september[England]Aron af Lincoln eftergiver William Fossard og dennes fader gæld at betale mikkelsdag 1176 for 1260 mark til sig selv og andre navngivne personer, herunder Deulecresse fra Danmark.
117656Biskop Niels af Viborg kundgør for Svend, provst i Viborg, og hans efterfølgere, at han med samtykke af sognefolkene har stiftet et broderskab mellem domkirken i Viborg og St. Peders kirke i Grinderslev. St. Peders kirke skal være underkastet domkirken som moderkirke. Prioren skal vælges af de brødre, som opholder sig der, men stadfæstes af kapitlet. Opstår der tvister, skal provsten i Viborg træffe afgørelse.
[1176]57Petrus, abbed af St.-Rémi (i Reims), skriver til ærkebiskop Eskil af Lund i anledning af den livsfare, denne har svævet i, og anbefaler bl.a. Crispinus og en søn af Johannes Burgensis til ærkebispen samt underretter om ærkebispe- og bispevalget i Reims og Chartres.
[o. 1176]58Biskop Berno af Schwerin stadfæster alle de besiddelser og indtægter, som han selv og Kasimir 1., fyrste af Demmin og Pommern, m.fl. har skænket Dargun kloster. - Og det er deres handlinger - og vore - som vi aflægger vidnesbyrd om, og det er de vidner, som var til stede, hvis navne er anført nedenfor. Walbert, abbed af Esrom, Walter, provst i Grobe, Helvig, endnu da provst af Stolpe, og lægmændene Dirsico, Mirregrav og hans brødre Monic og Kotimar og så mange, som havde givet møde til fornævnte klosterindvielse'.
[o. 1176]59Kasimir 1., fyrste af Demmin og Pommern, stadfæster sin tidligere overdragelse af Dargun med alle tilliggender til Dargun kloster. - 'Men vidner herom er disse: herr biskop Berno, Walbert, abbed af Esrom, men dengang blot munk, Dirsico, Miregrav og hans brødre Monic og Kotimar, Dobeslav, Preche og hans broder Praus, Zapacha og hans broder Goldon, Henrik Plochimeris og Herman den tyske og adskillige andre fra vor gård og det omliggende land'. Endvidere bemyndiger han brødrene i Dargun til 'at tilkalde tyskere, danske, vender eller mænd af en hvilken som helst nationalitet og med hvilket som helst håndværk og bosætte dem, hvor som helst de måtte ønske det, på fornævnte Dargun klosters ejendomme og lade dem udøve deres håndværk; og han bemyndigede brødrene til at oprette sogne og indsætte præster og til at holde kro, hvad enten de måtte ønsker det efter vort folks skik eller efter det tyskes eller danskes' og fritager dem for alle krav og tjenester. - 'Vidner hertil er biskop Berno, Walter, provst i Grobe, Helwig af Stolpe, indtil da provst, Valbert, abbed af Esrom; lægmænd er: Dirsico, Miregravus og hans brødre og alle andre, unge og gamle, som havde givet møde ved fornævnte klosterindvielse'.
[1176-1177]60Petrus, abbed af St.-Rémi (i Reims), meddeler ærkebiskop Eskil af Lund, at magister Crispinus er vendt tilbage og bl. a. har berettet om ærkebispens skibbrud.
[1176-1177]61Pave Alexander 3. giver modstræbende ærkebiskop Eskil af Lund tilladelse til at resignere, til at finde den rette efterfølger, til at forhandle sig til rette om sit underhold og give indberetning om resultaterne til paven, således at denne på behørig måde kan gå videre med sagen.
forrige næste