forrige næste
DatoStedNr.Regest
1186. [f. 12. maj]Lund134Kong Knud 6. stadfæster kong Knud den Helliges oprettelse af domkapitlet i Lund, hans gaver af jordegods og i afgifter samt hans overladelse af al kongelig ret over de jorder, han skænkede, med undtagelse af fredkøb, ledingsbøde og redskud. Kongen tager dernæst alle kapitlets besiddelser og jorder, hvem der end har givet dem, under sin beskyttelse og afstår al kongelig ret over dem, dog stadig med de nævnte undtagelser.
[o. 1186. 12. maj]135Kong Knud 6. og hans broder hertug Valdemar har hver for sig skænket halvdelen af deres halve arvelod, dronning Sofie, kongens moder, har skænket halvdelen af sin arvelod til Vor Frue og St. Knuds kirke i Ringsted, alle med forbehold af senere ændringer; marsken Gunne og Egidius, hertugens kapellan, har hver for sig skænket halvdelen af deres arvelod uden betingelser, Dukke, kongens kapellan, Rodinger, mundskænk, og tre andre har skænket samme kirke gaver i guld og sølv.
1186. 29. september136Optegnelsen om, at St. Michaeliskirken i Hildesheim, som i året 1022 var blevet indviet af biskop Bernward, kirkens bygherre, 'under medvirken af Unwan, Hamburgkirkens ærkebiskop, og Ekkehard, biskop af Slesvig, og Benno, Oldenburgkirkens biskop', 164 år senere på ny efter en ildsvåde er blevet genindviet af bisperne Adolog af Hildesheim, Thietmar af Minden og Tammo af Verden.
[1186]. 21. oktoberVerona137Pave Urban 3. stadfæster, at ærkebiskop Absalon til overdragelse efter sin død har skænket borgen Havn, som kong Valdemar 1. havde overdraget ham, til kirken i Roskilde tillige med tilliggende gods i de omkringliggende landsbyer, heri indbefattet alt, hvad Niels, ærkebispens slotshøvedsmand, har erhvervet i overensstemmelse med aftalen mellem ham og ærkebispen.
118[6]. 10. decemberVerona138Pave Urban 3. tager cistercienserklostret i Sorø i sin beskyttelse og stadfæster dets rettigheder og besiddelser, giver brødrene tiendefrihed af den jord, de selv dyrker, samt af afkommet af deres dyr.
[1186-1189] el. [1190-1194]139Willelmus, abbed af Citeaux, sender ærkebiskop Absalon og hans suffraganer et transsumpt af pave Lucius 3.s brev af [1182] 21. december om cistercienserordenens immuniteter.
[1186-1197]140Ærkebiskop Absalon af Lund stadfæster Sorø klosters besiddelser.
[1186-1197]141Ærkebiskop Absalon af Lund overlader en hovedgård i Vejleby til Sorø kloster.
forrige næste