forrige næste
DatoStedNr.Regest
[1192. Sensommer]174Cinthius, kardinalpræst af S. Lorenzo in Lucina, stadfæster i lighed med paverne Urban 3. og Clemens 3. samt kannikerne i Roskilde, at ærkebiskop Absalon til overdragelse efter sin død har skænket borgen Havn, som kong Valdemar 1. havde overdraget ham, til kirken i Roskilde tillige med tilliggende gods i de omkringliggende landsbyer, heri indbefattet alt, hvad Niels, ærkebispens slotshøvedsmand, har erhvervet i overensstemmelse med aftalen mellem ham og ærkebispen; han giver endvidere ærkebispen dispositionsret for livstid over kirkerne i Havn, i Brønshøj og i Amager, som denne havde lagt ind under borgen, og erklærer, at aftalen om fællesbord med bispen af Roskilde kun skal have gyldighed for Absalons levetid.
1192. [o. 15. september]Cîteaux
1192. [Omkr. 15. september]CîteauxCistercienserordenens generalkapitel overlader abbederne af Whiteland og Tracton at mægle forlig imellem kongen af Danmark og Norge og abbediet Aberconway.
[1192. 23. december]175Pave Cølestin 3. pålægger ærkebiskop Absalon at bevæge kong Knud 6. til at løslade biskop Valdemar af Slesvig, som hertug Valdemar, kongens broder, har taget til fange, efter at bispen havde overgivet sig til kongen, og genindsætte ham i hans rettigheder; hvis det ikke sker, skal riget lægges under interdikt. Ærkebispen skal banlyse hertug Valdemar og alle andre, der har lagt hånd på bispen, og undersøge, om bisperne Omer af Ribe, Peder af Roskilde og Asser af Viborg har været meddelagtige i forbrydelsen.
1192. 23. decemberLateranet176Pave Cølestin 3. pålægger alle bisper, abbeder, provster og den øvrige gejstlighed i Danmark at bevæge kong Knud 6. til at løslade biskop Valdemar af Slesvig, hvem hertug Valdemar, kongens broder, har taget til fange, efter at bispen havde overgivet sig til kongen, og genindsætte ham i hans rettigheder. Paven pålægger dem endvidere at bistå ærkebiskop Absalon, som om fornødent skal lægge riget under interdikt, og forkynde banlysningen af hertug Valdemar og alle andre, der har lagt hånd på bispen.
[1192. 23. december]177Pave Cølestin 3. pålægger kong Knud 6. at løslade biskop Valdemar af Slesvig, som havde overgivet sig til kongen, efter at hertug Valdemar, kongens broder, havde berøvet ham og hans kirke borge og besiddelser, og genindsætte ham i hans rettigheder; hvis det ikke sker, har han pålagt ærkebiskop Absalon at lægge riget under interdikt.
[1192-1199]178Biskop Peder Sunesen af Roskilde udvirker, at hans brødre Ebbe, Jens, Jakob og Lars samt Ebbe, søn af Glug, som arvinger efter Ebbe Skjalmsen overdrager Sorø kloster en part i Haverup ore.
[1192-1201]179Kong Knud 6. godkender den ordning, der er truffet med hensyn til fiskerettighederne ved Klønne, som klostret af Paraclitus (Æbelholt) og kongens landboer har ligget i strid om.
[o. 1192-1201]180Ærkebiskop Absalon af Lund meddeler sogneboerne i Havn, at han godkender den mellem dem og deres præst Eskil trufne aftale om henlæggelse af trediedelen af deres korntiende til Vor Frue kirkes opførelse.
[1192-1201] el. [1216-1225]181Biskop Peder af Roskilde overdrager St. Knuds kirke i Ringsted tienden af Benløse til brødrenes tarv mod en årlig afgift på to mark sølv.
[1192-1201 ?], [1216-25?], [1254-77]182Biskop Peder af Roskilde overdrager brødrene i Ringsted kloster kirken i Benløse under forbehold af al biskoppelig ret.
[1192-1225]. 12. april183Bodil Hemmingsdatter, moder til provst Ingemar, indgiver sig i Næstved St. Peders kloster og skænker det sit gods i en række landsbyer på Lolland samt en hovedgård i Holsted på Sjælland mod at klostret sørger for hendes daglige fornødenheder.
[1192-1225]184Bodil Hemmingsdatter skænker sin halve hovedlod samt det gods i Rettestrup og Svenstrup, hun sad inde med efter sin søn Niels' død, til overdragelse til Næstved St. Peders kloster efter sin død.
[1192-1225]185Ingemar, provst på Lolland, overdrager Næstved St. Peders kloster sit jordegods i Svenstrup, Rettestrup og Vejlø.
[1192-1225]186Ingemar, (provst på Lolland), indgiver sig i Næstved St. Peders kloster og overdrager det sit gods på Lollund og Sjælland, herunder hovedgårde i Ejeby og Øverup.
[1192-1416?]187Biskop Peder af Roskilde skænker Næstved St. Peders kloster kapellet i Ladby mod afholdelse af en daglig messe for Vor Frue med en kollekt for bisperne af Roskilde.
forrige næste