forrige næste
DatoStedNr.Regest
[1198. januar-februar]Lateranet226Pave Innocens 3. pålægger biskop Odo af Paris at tilskynde kong Filip August af Frankrig til at genindsætte den forstødte dronning Ingeborg i hendes rettigheder.
[1198]. 17. majS. Pietro i Rom227Pave Innocens 3. pålægger kong Filip August af Frankrig at genindsætte Ingeborg i hendes rettigheder som fransk dronning og lover, at hans skilsmissesag eventuelt kan blive genoptaget ved kurien.
[1198. e. 17. maj]228[En højtstående gejstlig] skriver til pave Innocens 3. og udtrykker sin glæde over det brev, denne har sendt kong Filip August af Frankrig om at kalde dronning Ingeborg tilbage, og opfordrer ham til at fortsætte ad det spor, han er slået ind på.
[1198. August]229Pave Innocens 3. formaner på ny kong Filip August af Frankrig til at genindsætte Ingeborg i hendes rettigheder som fransk dronning og meddeler, at han i samme anliggende sender kardinaldiakonen Petrus af Sta. Maria in Via lata som pavelig legat til kongen.
[1198. August]230Pave Innocens 3. pålægger Petrus, kardinaldiakon af Sta. Maria in Via lata og det apostoliske sædes legat i Frankrig, at lægge landet under interdikt, hvis ikke kong Filip August inden en måned tager dronning Ingeborg til nåde.
[1198. August]231Pave Innocens 3. pålægger ærkebisper, bisper, abbeder og priorer og alle gejstlige myndigheder i Frankrig at overholde det interdikt, som Petrus, kardinaldiakon af Sta. Maria in Via lata, måtte lyse over landet i anledning af Ingeborgsagen.
[1198]. 26. septemberPerugia232Pave Innocens 3. oversender efter anmodning af kapitlet i Uppsala den udvalgte ærkebiskop sammesteds palliet, som ærkebiskop Absalon af Lund på pavens vegne skal overgive ham efter sædvanlig edsaflæggelse.
[1198]. 6. oktoberCività Castellana233Pave Innocens 3. pålægger kong Knud 6. af Danmark at berede sig på at værne kirkerne i Norge, beskytte de norske gejstliges friheder mod og befri de fattige og mægtige for kong Sverre af Norges overgreb.
[1198]. 13. novemberLateranet234Pave Innocens 3. pålægger provsten af Strand og prælaterne i Nordfrisland at overholde, hvad der fra gammel tid er foreskrevet om afholdelse af provsteting og idømmelse af bøder, og indskærper forbudet mod ægteskab mellem personer, der er beslægtet i 5. eller 6. grad.
[1198]. 13. novemberLateranet235Pave Innocens 3. befaler ærkebiskop Absalon af Lund om fornødent at tvinge provsten af Strand og prælaterne i Nordfrisland til at overholde det af paven givne påbud, cf. nr. 234.
1198. 13. novemberLateranet236Pave Innocens 3. stadfæster i lighed med sin forgænger pave Urban 3. (cf. nr. 137), at ærkebiskop Absalon til overdragelse efter sin død har skænket borgen Havn, som kong Valdemar 1. havde overdraget ham, til kirken i Roskilde tillige med tilliggende gods i de omkringliggende landsbyer, heri indbefattet alt, hvad Niels, ærkebispens slotshøvedsmand, har erhvervet i overensstemmelse med aftalen mellem ham og ærkebispen.
1198. 13. novemberLateranet237Pave Innocens 3. stadfæster biskop Peder af Århus' oprettelse af seks kannikepræbender ved domkirken sammesteds.
[1198]. 16. novemberLateranet238Pave Innocens 3. pålægger ærkebiskop Absalon og kapitlet i Lund at sørge for, at gaver af jordegods til kirker og klostre respekteres, når de er givet ved skødning med lidt jord i en flig af palliet eller indhyllet i et klæde, som lægges på altret, da man ikke benytter sig af testamenter.
[1198]. 16. novemberLateranet239Pave Innocens 3. giver provsten af Strand stadfæstelse på dette provsti, som biskop Valdemar af Slesvig har tilstået ham.
1198. 23. novemberLateranet240Pave Innocens 3. stadfæster for ærkebiskop Absalon det lundensiske ærkesædes primat over Sverige og foreskriver, på hvilken måde ærkebispen af Uppsala skal modtage konsekration og pallium hos sin primas.
1198. 23. novemberLateranet241Pave Innocens 3. tager cistercienserklostret i Sorø i sin beskyttelse og stadfæster dets rettigheder og besiddelser, på Sjælland og i Halland samt formulerer klostrets almindelige privilegier.
[1198]. 24. novemberLateranet242Pave Innocens 3. pålægger ærkebiskop Absalon af Lund at tvinge provsten i Slesvig til at give Heresbøl og Stintebøl sogne tilbage til provsten af Strand, hvem han med urette havde frataget dem.
[1198]. 5. decemberLateranet243Pave Innocens 3. pålægger ærkebiskop Olov af Uppsala at undersøge rigtigheden af den påstand, at dennes forgænger i modstrid med Laterankonciliets bestemmelser og ærkebiskop Absalons forbud har indviet uægtefødte klerke til bisper, og i bekræftende fald at afsætte dem, samt meddeler ham, at hvis han tøver, har han pålagt ærkebiskop Absalon at gennemføre afsættelsen.
[1198. 5. december]244Pave Innocens 3. pålægger ærkebiskop Absalon om fornødent at gennemføre undersøgelsen angående de uægtefødte bisper i Sverige, cf. nr. 243.
[1198]. 9. decemberLateranet245Pave Innocens 3. pålægger ærkebiskop Absalon af Lund, efter at være blevet underrettet om, at johanniterne ved indsamling af almisser ikke alene anvender dårligt uddannede gejstlige, men også lægfolk, som misbruger deres stilling, at banlyse lægfolkene, at suspendere de gejstlige og forbyde de brødre, der har udsendt dem, at udøve deres virksomhed i hans kirkeprovins.
[1198-1201]246Ærkebiskop Absalon af Lund stadfæster for Sorø kloster dets besiddelser i Bjæverskov, som det dels har fået af domprovst Asser af Lund, dels ved ærkebispens mellemkomst har erhvervet som vederlag for klostrets tilgodehavender i Skåne efter fru Une, hr. Ulf Ingerdsens hustru, og dels har købt af arvingerne efter domprovsten.
[1198-1204]247Biskop Omer af Ribe skænker Løgum kloster sin bispelige retshåndhævelse over dets landboer for sin sjælefrelses skyld.
[1198-1201]248Pave Innocens 3. advarer kong Filip August af Frankrig mod at indgå et nyt ægteskab efter en skilsmissedom, der hviler på ikke lovmedholdelige beviser.
[1198-1216]249Pave Innocens 3. stadfæster de danske kongers privilegier, især kong Valdemar 1.s, for Næstved St. Peders kloster (nr. 67.)
[1198-1215]250(Innocens 3.s) privilegium for Esrom kloster.
[1198-1216]251Pave Innocens 3. eftergiver alle, der i fem år yder hjælp til Århus domkirkes bygningsfond, 40 dage af den dem pålagte kirkebod.
[1198-1216]252Pave Innocens 3. opfordrer menigheden til at give fromme gaver.
forrige næste