forrige næste
DatoStedNr.Regest
[1201. 22. februar-marts]28Pave Innocens III befaler kong Filip August af Frankrig at bøje sig for kirkens påmindelser om at forsone sig med dronning Ingeborg.
[1201. 22. februar-marts]29Pave Innocens III befaler sine legater, kardinalerne Octauranus og Iohannes, ikke at skride til undersøgelse af dronning Ingeborgs sag, førend kong Filip August har holdt sig de tidligere bestemmelser efterrettelig.
[1201. 22. februar-august]30Kardinalbiskop Octauianus af Ostia meddeler pave Innocens III kong Filip August af Frankrigs svar angående en forbedring af dronning Ingeborgs stilling.
[1201. 4. marts-2. november]31Kong Filip August af Frankrig fremstiller for pave Innocens III sit syn på begivenhederne ved retsmødet i Soissons, hvor sendemænd fra Danmark par til stede for at forsvare dronning Ingeborgs sag. Han erklærer de to pavelige legater for partiske og udbeder sig som betingelse for at gå videre i ægteskabssagen nye dommere, der kun godkender hans vidner, da Ingeborg må have forspildt retten til at fremføre sine.
[1201. f. 21. marts][Sorø]32Ærkebiskop Absalons testamente, opsat i nærværelse af hans broder Esbern Snare, søstersønnen Alexander, abbed Gaufred af Sorø samt andre verdslige og gejstlige. Absalon skænker jordegods, først og fremmest til klostret i Sorø, og dernæst til Ås kloster og kannikebordet i Lund. Han betænker de landflygtige norske biskopper, kong Knud, sin slægt, sin klerk Saxo og klostrene i Æbelholt og Sorø med gaver i sølv og guld og anviser bestemte beløb til at forfærdige klokke, messehagel, alterkalke og lysekroner til domkirken i Lund. Absalon opregner tilgodehavender og gæld, bestemmer over hver enkelt post, fordeler sit pelsværk og sine heste og skænker friheden til en del navngivne personer.
[1201. maj-juni]33Pave Innocens III skriver til kong Filip August af Frankrig om dennes opfattelse af, at paven vil tvinge ham til underkastelse.
[1201. juni-august]34Pave Innocens III befaler sin kardinallegat, biskop Octauianus af Ostia, at virke i dronning Ingeborgs sag blandt andet for, at medhustruen bliver forvist.
1201. 2. novemberAnagni35Pave Innocens III meddeler Frankrigs biskopper, at han har legitimeret kong Filip Augusts børn med Agnes af Meran, efter at kongen har oplyst, at han mente at være gift med hende efter skilsmissen fra dronning Ingeborg, dog under forudsætning af, at legitimationen ikke får indflydelse på ægteskabssagen mellem Filip August og Ingeborg.
[1201. o. 23. november]36Pave Innocens III stadfæster valget af provst Anders Sunesen til ærkebiskop af Lund. A: tabt.
[1201. o. 23. november]37Pave Innocens III befaler den lundensiske kirkes lydbiskopper at adlyde den udvalgte ærkebiskop Anders Sunesen.
1201. 23. novemberAnagni38Pave Innocens III stadfæster for Anders Sunesen den lundensiske ærkestols primat over Sverrig og foreskriver, på hvilken måde ærkebiskoppen af Uppsala skal modtage konsekration og pallium hos sin primas.
[1201. december]39Pave Innocens III skriver til kong Filip August af Frankrig om at forsone sig med dronning Ingeborg, som han behandler på en højst upassende måde.
[1201. december]40Puve Innocens III skriver til dronning Ingeborg om en forsoning med hendes mand kong Filip August af Frankrig og om behandlingen af hende.
1201. u.d.40MEt referat af et ærkebiskoppeligt diplom for Bosø kloster, Rep. Danicum I:1 nr. 65, er i Skånebrevsfortegnelsen (B 29) dateret som angivet og henført til Anders Sunesen. 1201 er på forhånd udelukket som udstedelsesår (se nr. 46) og må være indsat ved gætteri, da diplomet ifølge E 102a var udateret. Dette og andre forarbejder til nævnte fortegnelse angiver desuden dels Asser, dels en Arnold som udsteder. Sandsynligvis har teksten alene haft initialet A. for udstederens navn, hvorefter referaterne må henvises til tiden [1178-1223] og vil blive trykt i bind 3 af første række.
[1201-1212]41Biskop Peder Sunesen af Roskilde overdrager og tilskøder klostret i Sorø de besiddelser, som Absalon i sin ærkebispetid havde overdraget det af Roskildekirkens erhvervelser, heriblandt jordegods, Absalon havde lagt til sine fædrenegårde, samt tienderne af en række sogne, som Absalon for stedse eller på begrænset tid havde overladt klostret.
1201Dronning Ingeborg skænker relikvier til Slesvig domkirke.
forrige næste