forrige næste
DatoStedNr.Regest
1206? januar?106MEn bulle af Innocens III, rettet til (ærke)biskoppen af Lund og med tvivl henført til denne tid (C. R. Cheney, Decretals of Innocent III in Paris, B. N. MS Lat. 3922A, Traditio XI (1955) nr. 90, s. 161) bestemmer om stærkt skaldede mænd, at disse, hvis skaldetheden når ned til ørene, hverken må gøre tjeneste længere inden for de hellige grader eller avancere fra de lavere grader til disse. Bestemmelsen strider imidlertid mod et tilsvarende dekretal af Innocens III, der samtidig er fremdraget af Cheney (l.c. nr. 89), og der kan rejses tvivl om ægtheden, når henses til, at tidligere paver har givet dispensation for langt alvorligere legemlige mangler, se Dist. LV og X De corpore vitiatis I 20 og jf. for Innocens III nr. 124 i nærværende bind. Texten vil blive trykt i bind 7 af første række.
1206. 12. januar107Pave Innocens III svarer ærkebiskop Anders Sunesen af Lund på hans spørgsmål angående en kvinde, som havde giftet sig og derefter taget enkesløret for at undgå ægteskabet, at hun enten skal fuldbyrde dette eller indtræde i et nonnekloster.
1206. 13. januarRom108Pave Innocens III svarer ærkebiskop Anders Sunesen af Lund på hans forespørgsel, at han skal sende nogle trælle, som er blevet bandlyst for at lægge voldelig hånd på en gejstlig, til Rom for at få afløsning, medmindre dette vil blive til alvorlig skade for deres herrer, i hvilket fald han bemyndiges til selv at meddele afløsning og pålægge bod, forudsat dog at det ikke drejer sig om svære forseelser.
[1206]. 13. januar109Pave Innocens III bemyndiger ærkebiskop Anders Sunesen af Lund til at ordinere en biskop i en by, som han kan kristne ved et tog mod hedningene.
[1206]. 18. januar110Pave Innocens III giver ærkebiskop Anders Sunesen af Lund myndighed til på sine vegne at holde visitatser mod et moderat underhold, besætte de beneficier, hvis besættelse er tilfaldet paven, afgøre appellerede sager, når appellen ikke bliver forfulgt, og meddele afløsning for voldelig håndspålæggelse på gejstlige, særlig grove tilfælde dog undtaget, altsammen inden for den danske kirkeprovins.
[1206]. 18. januar111Pave Innocens III meddeler ærkebiskop Anders Sunesen af Lund, at han efter en prøvetid på fire år vil stadfæste den af ærkebiskoppen tilvejebragte nyordning af de sorte munkes orden i Danmark, hvorved Allehelgensklostret i Lund gøres til samlingsstedet for generalkapitlet og dets abbed til ordenens leder.
[1206]. 19. januar112Pave Innocens III meddeler ærkebiskop Anders Sunesen af Lund, at han ikke stadfæster en række bestemmelser, denne har udfærdiget, for ikke at give dem karakter af almen ret, men at ærkebiskoppen skal sørge for, at de overholdes inden for hans kirkeprovins.
[1206]. 20. januar113Pave Innocens III takker kong Valdemar II Sejr, fordi han vil frigive biskop Valdemar af Slesvig og meddeler, at han sender sin klerk til kongen for at hente biskoppen. Denne skal sættes i band, stille garantier og føres over Ungarn til Rom for dær at modtage sin dom. Før dette er sket, vil paven ikke besætte Slesvig bispestol.
1206. 21. januarRom114Pave Innocens III tager cistercienserklostret i Løgum i sin beskyttelse og stadfæster dets rettigheder og besiddelser, heriblandt særlig Løgum, kirken i (Nørre-)Løgum og de gaver i jord og tiender, som er skænket af biskopperne af Ribe. Paven giver brødrene i Løgum tiendefrihed af den jord, de selv dyrker, samt af haver, krat, fiskeri og afkommet af deres dyr. Paven frigør klostret fuldstændigt for (Ribe)bispens jurisdiktion, ene undtaget hans ret i (Nørre-)Løgum kirke, og bevilger det en række særrettigheder.
1206 21. januar?114MAPave Innocens' bulle for Løgumkloster, i Bull. Danicum nr. 56 knyttet til nr. 114 ved den anførte datering, er udstedt af Innocens IV (1243-1254), jf. ib. s. 263. Texten slutter ikke som angivet i Bull. Danicum med Datum ut supra, men med etcetera ut supra, hvorefter henvisningen ikke går direkte på en forudgående datumsformel, og altså heller ikke på dateringen i nr. 114, men kun på de sidste dele af den for pavebuller gængse straffeformel, Bullen vil blive trykt i bind 7 af første række.
Dronning Margretes brev 1206. 26. juli19MSom Reg. Dan. nr. *437 har under datoen 1266. 26. juli, er uægte og bringes i denne rækkes sidste bind.
1206 [omkring 15. september]114MCCistercienserordenens generalkapitels dekret fra Citeaux, der fastsætter straf over abbeden de Insula Dei, fordi han ombyttede mønter i et depositum, han burde have ladet urørt (Canivez I 326 § 34), kan henføre sig til Holme kloster, men kan også gælde et fransk abbedi af samme navn, l'Isle-Dieu, Noirmoutier.
1206Sild115Kong Valdemar II Sejr bevilger immunitet for ledingstynge og opkrævning af al kongelig ret af bryderne under Ribekirkens kanniker.
1206116(Den udvalgte) biskop (Skjalm Vognsen) og kapitlet i Århus forpligter sig til ut overholde en række artikler, som bisper og kanniker for fremtiden skal aflægge ed på. Biskoppen skal love at opretholde kannikernes friheder, at tage kapitlet med på råd ved overdragelse af digniteter, præbender og gårde og ved vigtigere dispositioner over kirkens gods og at være retfærdig ved overdragelsen af sognekirker. Biskoppen skal med visse forbehold afstå fra at tage kirkernes tiender, og han må ikke sende sine heste på fodring til sognepræsterne. Han får tilladelse til at vise godgørenhed, men skal iøvrigt være sparsommelig og holde sig sine biskoppelige pligter efterrettelig og særlig vise tilbageholdenhed i brug af kirkeband, og han må kun anklage en kannik for kapitlet. Hertil er formentlig senere tilføjet: at biskoppen ikke må udvide sin spolieret, at han ligesom kapitlet skal undlade at besætte kanonikater, før de bliver ledige, dog med særstilling for pavelige provisioner, at kannikerne skal love at overholde bestemmelserne og være diskrete med kapitlets anliggender, at fællesgodset skal forbeholdes de residerende, samt at antallet af kanniker ikke bør sættes op.
1206117Ridderen Tule Bosen tilskøder Sorø kloster jord i Oldebjerg.
forrige næste