forrige næste
DatoStedNr.Regest
1207. 24. martsLateranet118Pave Innocens III stadfæster de ti præbender, som biskop Peder Vognsen af Århus oprettede af sit arvede gods, og kannikernes besiddelse af de grundstykker i Århus by, som den udvalgte biskop Skjalm Vognsen har overdraget dem, samt trediedelen af tienderne fra en række biskoppelige gårde, biskopsgaven og sagefaldsretten over alle deres bryder og landboer både i åndelige og i andre sager.
1207. 2. aprilLateranet119Pave Innocens III underretter kong Valdemar II Sejr om hans søster, dronning Ingeborgs sag, takker ham for frigivelsen af biskop Valdemar af Slesvig og meddeler ham som en af sine beslutninger i dennes sag, at han vil bemyndige ærkebiskop Anders Sunesen til at skaffe Slesvig stift en styrer, indtil sagen finder sin afgørelse ved forlig eller ved dom.
1207. 2. aprilLateranet120Pave Innocens III opfordrer på ny kong Filip August af Frankrig til at tage dronning Ingeborg til nåde, vise hende ægteskabelig kærlighed og behandle hende som dronning. Da tidligere skrivelser er blevet forelagt kongen på en mindre rigtig måde, har paven udpeget en betroet mand til at overbringe den foreliggende.
[1207]. 12. aprilReading121Kong Johan af England erklærer beslaglagt gods tilhørende den danske konges mænd for afgiftsfrit, med mindre de har bopæl i England.
[1207]. 2. majLambeth122Kong Johan af England befaler sheriffen i Norfolk at overgive den danske fange til Robert de Veteri Ponte.
[1207]. 2. majLambeth123Kong Johan af England befaler Robert de Veteri Ponte at tage imod den danske fange.
1207. 23. juli123MKong Erik af Daumark for cisterciensernonnerne i Reval, Reg. Danica nr. 1673*, jf. Dipl. Danicum II:6 s.67, er trykt som II:12 nr. 208 mellem de andre Michaelis-forfalskninger.
1207. 18. septemberViterbo124Pave Innocens III befaler biskop Jens af Odense at tillade en præst, der uden egen skyld har fået en finger hugget af, vedblivende at forrette præstetjeneste.
1207. 19. oktoberToscanella125Pave Innocens III bemyndiger ærkebiskop Anders Sunesen af Lund til at give en gejstlig, som for hurtigere at blive forfremmet havde sprunget subdiakongraden over, men derefter havde sonet sin brøde som munk, tilladelse til at blive subdiakon og derefter diakon.
1207. 25. oktoberTarquinia126Pave Innocens III bemyndiger under store betænkeligheder ærkebiskop Anders Sunesen af Lund til at dispensere kong Sverker II.s kapellan Valerius, der med kongens samtykke er valgt til ærkebiskop af Uppsala, fra hans uægte fødsel, samt indvie ham ag tildele ham det pallium, paven oversender.
[1207 november-1208 januar]127Kong Filip af Tyskland underretter pave Innocens III om, at biskop Valdemar af Slesvig er blevet postuleret til ærkebiskop af Bremen, og beder paven om under hensyn til Bremerkirkens tarv at flytte ham dertil og stadfæste postulationen.
1207. 18. novemberRom128Pave Innocens III billiger kong Filip August af Frankrigs ønske om at optage ægteskabeligt samliv med dronning Ingeborg for at erfare, om trolddommen er hævet, og meddeler kongen, at hans sag ikke skal lide nogen skade som følge heraf.
1207. 25. december129Kong Valdemar II Sejr kundgør, at Lundeborgeren Hedenrik har købt Hässleberga af ham og skødet det til domkirken i Lund til oprettelse af et præbende.
[1207-1215]130Biskop Skjalm Vognsen af Århus overdrager munkene i Sorø nogle besiddelser, der skal tilfalde dem ved hans død og komme dem til gode i form af årlige bespisninger.
[1207-1215]131Biskop Skjalm Vognsen af Århus overdrager sin domkirke nogle besiddelser, der var tilfaldet ham som arv efter hans broder Jens.
forrige næste