forrige næste
DatoStedNr.Regest
[1208. januar-februar]132Pave Innocens III opfordrer sine kardinallegater Hugo og Leo til at fastholde deres stillingtagen til biskop Valdemar af Slesvig og stadig holde paven underrettet om, hvilke fremskridt de gør i sagen.
[1208. februar]Lateranet133Pave Innocens III underretter dronning Maria af Tyskland om de anklager, der fra dansk side er rejst mod biskop Valdemar af Slesvig, og om stillingen i hans sag forud for og efter flugten fra Rom. Paven lyser Valdemar i band, afviser pure postulationen af ham til ærkesædet i Bremen og beder dronningen tilskynde sin mand, kong Filip, til ikke at yde ham hjælp.
[1208. februar]134Pave Innocens III underretter den udvalgte biskop Otto af Wiirzburg om de anklager, der fra dansk side er rejst mod biskop Valdemar af Slesvig, og om stillingen i hans sag forud for og efter flugten fra Rom. Paven lyser Valdemar i band, afviser pure postulationen af ham til ærkesædet i Bremen og befaler den udvalgte biskop at forkynde dette og tilskynde kong Filip af Tyskland til ikke at yde Valdemar hjælp.
[1208. 22. februar-marts]Lateranet135Pave Innocens III underretter kong Valdemar II Sejr om stillingen i biskop Valdemar af Slesvigs sag forud for og efter, at denne er flygtet fra Rom. Paven har nu bandlyst ham, skrevet til kong Filip af Tyskland om ikke at hjælpe ham og til kapitlet i Bremen om at foranstalte nyt valg samt pålagt ærkebiskoppen af Magdeburg at gennemføre dette og i givet fald selv udpege en ny kandidat til den bremensiske ærkestol. Paven vil dog endnu ikke afsætte Valdemar som biskop i Slesvig, men ønsker at vente en kortere tid.
[1208 marts-1210 oktober]136(Den udvalgte) ærkebiskop Burchardus af Hamborg skriver imod Valdemar, biskop af Slesvig og (prætendent til ærkestolen i) Bremen.
1208. 8. martsLateranet137Pave Innocens III befaler biskoppen af Gallipoli at sørge for, at de fremmede folkeslag i Konstantinopel, heriblandt Danskerne, betaler tiender til patriarken og de kirker, hvor de modtager sakramenterne.
[1208]. 26. majWinchester138Kong Johan af England befaler sine fogeder i Dorset, Devon og Cornwall at tilbageholde alle skibe undtagen dem, der kommer fra Danmark og Norge.
1208. 29. majAnagni139Pave Innocens III meddeler gejstligheden i Frankrig, at han sender Guala, kardinaldiakon af Sta. Maria in Portico, som sin legat til landet blandt andet med det særlige hverv at prædike korstog.
1208. 29. majAnagni140Pave Innocens III pålægger Guala, legat i Frankrig, at undersøge og om muligt afslutte trolddomssagen mellem kong Filip August og dronning Ingeborg.
[1208. juni-november]141Kong Filip August af Frankrig beder pave Innocens III om, at pavens legat Guala må blive bemyndiget til at opløse kongens ægteskab med dronning Ingeborg med en hvilken som helst begrundelse.
[1208. Sommer]142Kong Otto IV af Tyskland slutter forlig med ærkebiskop Albertus af Magdeburg og lover herunder, at han, når han efter ærkebiskoppens skøn er stærk nok hertil, vil hjælpe grev Adolf af Schauenburg med at generhverve hans land (fra Danskerne) og skaffe hans sønner tilbage, (der er gidsler i Danmark).
[1208. juli-august]143Kong Otto IV af Tyskland beder pave Innocens III om, indtil hans sendemænd når frem, at udsætte afgørelsen af bispevalget i Bremen, selv om kong Valdemar II Sejr henvender sig til paven desangående.
1208. 6. juliWoodstock144Kong Johan af England meddeler sine havnefogeder, at Ribeborgeren Niels Sømand må rejse og handle frit overalt i hans rige.
[o. 1208]144MFilip af Svabens brev til Pisa, hvori han lover at komme til Italien, når han har besejret kongen af Danmark, af Eduard Winkelmann dateret som anført (Philipp v. Schwaben u. Otto IV v. Braunschweig I 451, trykt ib. 563), er en fingeret skrivelse og vil blive trykt sidst i bind 7 af første række. Den er blevet til i Italien og er antagelig sat op inden Filips død, der senest kan være kendt her i juli 1208.
1208. 4. novemberFerentino145Pave Innocens III underretter ærkebiskop Anders Sunesen af Lund om de forholdsregler, han har truffet mod biskop Valdemar af Slesvig, der er flygtet fra Rom og har søgt at blive ærkebiskop i Bremen. Såfremt Valdemar ikke strax begiver sig til paven for at bede om nåde, skal han erklæres for afsat, degraderet og bandlyst, ligesom kirkelige straffe skal ramme alle hans tilhængere. Paven forbeholder sig afgørelsen af ærkebispevalget i Bremen og pålægger Anders Sunesen at foranstalte bispevalg i Slesvig.
1208. 13. novemberLateranet146Pave Innocens III pålægger tre svenske biskopper at bevæge kong Erik Knutsson, som har tiltaget sig magten i Sverrig, til at overgive riget til Sverker II, den retmæssige konge, der sammen med ærkebiskop Valerius af Uppsala har taget sin tilflugt til kong Valdemar II Sejr, ligesom han tidligere har opholdt sig hos kong Valdemar I.
1208. 7. decemberLateranet147Pave Innocens III beder kong Filip August af Frankrig overveje, om det vil gavne ham at underkaste sig en dom på de vilkår, retten sætter, og opfordrer ham til at vise dronning Ingeborg ægteskabelig kærlighed.
1208. 9. decemberLateranet148Pave Innocens III svarer kong Filip August af Frankrig på hans anmodning om at måtte indgå et nyt ægteskab, efter at dronning Ingeborg har aflagt løfte om. at gå i kloster. De udtalelser af pave Alexander III, som kongen påberåber sig, indbefatter ikke hans tilfælde, da de forudsætter, at ægteskabet ikke er fuldbyrdet, mens det står fast, at Filip August har fuldbyrdet sit ægteskab ved legemlig omgang med Ingeborg. Paven udvikler de herhen hørende argumenter, begrunder sin opfattelse af kongens ægteskab og fordømmer hans adfærd over for Ingeborg. Han påviser, hvor skånsomt han har optrådt mod kongen, og imødekommer også nu hans anmodning om, at legaten Guala får bemyndigelse til at opløse hans ægteskab, men ganske vist under de af paven givne forudsætninger. Innocens opfordrer til slut Filip August til at give sin dronning hendes frihed tilbage.
1208. 9. decemberLateranet149Pave Innocens III.s følgebrev til Guala, sin legat i Frankrig, med instrux om ægteskabssagen.
[1208-1214]150Biskop Peder Sunesen af Roskilde overlader Æbelholt kloster bispetienderne af Vejby, Blistrup og Tibirke i mageskifte for Kagerup, som biskoppens broder, Lars Sunesen, har efterladt det i sit testamente.
[1208-1214]151Biskop Peder Sunesen af Roskilde tager kannikerne i Æbelholt kloster under sin beskyttelse, stadfæster deres gods og tiender og overdrager dem tre bispetiender i stedet for Kagerup.
[1208-1214]152Ærkebiskop Anders Sunesen af Lund stadfæster, at biskop Peder Sunesen af Roskilde har overdraget Æbelholt kloster tre bispetiender samt Roskildebispens andel i offergaverne ved Skt. Vilhelms relikvier.
[1208-1215]. 18. juni.Demmin153Kasimir II, hertug af Pommern, stadfæster jordegods for cistercienserklostret Eldena. Forrest blandt vidnerne: Hr. abbeden af Esrom.
[1208-1246]154Jakob Sunesen overdrager Sorø kloster jord i Tveje-Merløse til bespisning af brødrene ved årtiden for Lars Sunesen.
forrige næste