forrige næste
DatoStedNr.Regest
[1209. januar]155Kong Filip August af Frankrig erklærer over for Innocens III.s legat Guala, at paven ikke vil imødekomme ham i ægteskabssagen, hvorfor legaten ikke længere skal opholde sig i Frankrig for denne sags skyld.
1209, 2. juliViterbo156Pave Innocens III underretter den udvalgte kejser Otto om de anklager, der fra dansk side er rejst mod Valdemar, fordum biskop af Slesvig, og om de forholdsregler, han har truffet mod ham og hans tilhængere. Paven opfordrer nu Otto til at fordrive Valdemar fra Bremen og beskytte dem af kapitlets medlemmer, der er udsat for forfølgelser.
1209. 2. juliViterbo157Pave Innocens III underretter biskopperne af Münster og Osnabrück samt Bremens lydbiskopper om de anklager, der fra dansk side er rejst mod Valdemar, fordum biskop af Slesvig, og om de forholdsregler, han har truffet mod ham og hans tilhængere. Paven befaler dem nu at forkynde dommen mod Valdemar, lyse interdikt over de steder, hvor han og hans tilhængere opholder sig, berøve de kanniker, der begunstiger ham, deres valgret, bandlyse alle, der støtter ham, samt annullere alle hans embedsbesættelser.
1209. 19. august158Biskop Niels af Slesvig mageskifter med cistercienserne i Guldholm, således at bispen får klostrets gods mod at udlægge Ryd som den nye plads for stiftelsen.
1209. [o. 15. september][Citeaux]159Cistercienserordenens generalkapitel befaler abbeden i Fossa Nuova for paven at rejse sagen om abbeden af Løgumkloster(?), der prædiker på pavelig bevilling og herved forsømmer sit hus.
1209. 23. septemberVordingborg160Kong Valdemar II Sejr fritager Næstved Skt. Peders kloster for alle kongelige rettigheder i leding, stud, kværsæde og retssager, giver afkald på at bruge munkenes mølle uden toldafgift, skænker dem midsommergælden af Næstved by og befrier deres landboer for kørsler og redskud mod til gengæld at få en gård i Riserup.
1209. 30. oktoberLateranet161Pave Innocens III bemyndiger ærkebiskop Anders Sunesen af Lund til at give dispensation for uægte fødsel til en gejstlig, der er kaldet til biskop af Finland, men som ærkebispen ikke har villet indvie uden dispensation.
1209. 31. oktoberLateranet162Pave Innocens III tilskynder kong Valdemar II Sejr til på ny at drage på korstog mod hedningene.
1209. 31. oktoberLateranet163Pave Innocens III opfordrer alle troende i Danmark til at bistå kong Valdemar II Sejr ved hans korstog.
1209. 31. oktoberLateranet164Pave Innocens III opfordrer kejser Otto IV af Tyskland til at sørge for, at ingen af hans undersåtter angriber Danmark, medens kong Valdemar II Sejr er på korstog.
[1209]165Biskop Niels af Slesvig overgiver Ryd kloster bispetienden af alle dets bryder samt af tre sogne nærmere ved Ryd i stedet for fire sognetiender ved Guldholm, hvor klostret før lå, og stadfæster desforuden alle andre gaver til Ryd kloster.
1209166Jarmer I, Rygboernes fyrste, stadfæster besiddelser og rettigheder for cistercienserklostret Eldena og bevilger det herunder fuldstændig frihed til at kalde Danskere, Tyskere, Vendere og håndværksmænd af enhver slags til sig og anbringe dem, hvor som helst de ønsker det på fornævnte kirkes besiddelse, og til at udøve disse håndværk og indrette sogne med præster og til at holde kroer, hvad enten de vil følge vort folks skik eller Tyskernes eller Danskernes.
[1209 el. sen.]167Ombytning af klostergods og kirketiender, stadfæstet for Ryd kloster af paven, ærkebiskoppen, Slesvig kapitel og klostret selv.
[1209-1218]168Abbed Gervasius af Prémontré og generalkapitlet for præmonstratenserordenen fornyer et brev til dronning Ingeborg af Frankrig, hvorved hun delagtiggøres i ordenens åndelige velgerninger og ved sin død skal mindes som en af ordenen.
[1209-1220]169Abbed Gervasius af Prémontré sender en kannik fra Brindisi til abbeden af S. Samuel i Barletta og opfordrer samtidigt Apulierne til at besøge Prémontré på samme måde som blandt andet Danskerne, der aflægger hyppige besøg og anerkender Prémontré som deres læresæde.
[1209-1223]170Ærkebiskop Anders Sunesen af Lund stadfæster biskop Assers dom i striden mellem Lime og Rødding kirker om landsbyen Vadum.
[1209-1234]171Biskop Niels af Slesvig skænker Løgumkloster sin trediedel af tienden i Bylderup sogn.
[1209]171MDe første linier af et udateret dipiom fra en biskop Niels af Slesvig for Løgumkloster, i Rep. Danicum I:1 s.397 henført til Niels I (1209-1234), stammer antagelig fra Niels II (1255-1265) og er trykt Dipl. Danicum II:1 nr. 173.
forrige næste