forrige næste
DatoStedNr.Regest
1212. 25. januar10Kong Valdemar II Sejr fritager Løgumklosters landboer i (Nørre-)Løgum sogn for al kongelig ret og tynge.
1212. 28. februarLateranet11Pave Innocens III befaler en række tyske ærkebiskopper, biskopper og abbeder at forny de domme, der er fældet mod tilhængerne af den tidligere biskop Valdemar af Slesvig og denne selv, da han stadig, støttet til hertugen af Saksen, opretholder sin ulovlige styrelse af kirken i Bremen.
1212. 2. aprilLateranet12Pave Innocens III stadfæster biskop Peder Sunesen af Roskildes gave af tienderne af (Munke-)Bjergby og Bromme samt huset Pedersborg til Sorø kloster.
1212. 4. aprilLateranet13Pave Innocens III befaler ærkebiskop Valerius af Uppsala og hans lydbiskopper og alle andre prælater i Sverrig og Danmark at bistå ærkebiskop Anders Sunesen af Lund som pavelig legat i hans arbejde på at omvende de omboende hedninger.
1212. 18. aprilRoskilde14Kong Valdemar II Sejr skænker kannikerne i Æbelholt kloster et gavebrev på alt deres gods.
1212. 9. juniLateranet15Pave Innocens III meddeler kong Filip August af Frankrig, at han ikke på grundlag af dronning Ingeborgs erklæring kan opløse hans ægteskab med hende, uden at sagen overvejes på et almindeligt koncilium, særlig da Ingeborg tidligere har fremsat beedigede erklæringer, dér gik ud på det modsatte.
1212. 9. juniLateranet16Pave Innocens III meddeler sin legat i Frankrig Guarinus, at han har afvist kong Filip Augusts erklæring om ikke at have haft legemlig omgang med dronning Ingeborg i egentlig forstand, og irettesætter legaten for hans føjelighed over for kongen.
1212. [august-september]Weissensee17Kejser Otto IV af Tyskland og markgrev Albrekt II af Brandenburg afslutter forbund, hvorefter kejseren skal mægle mellem markgreven og Venderne på den ene side og kong Valdemar II Sejr på den anden. Hvis kejseren ikke kan gennemføre en mægling, der gør fyldest for markgreven, skal han sige sig løs fra den danske konge og hans tilhængere og hjælpe Brandenburgeren imod dem mod til gengæld at få støtte i Saksen og Thyringen.
[1212]. 6. augustSilverstone18Kong Johan af England befaler ærkedegnen i Huntingdon at sørge for det fornødne til grev Absalon af Sjællands seksten mænd, der opholder sig i London.
[1212]. 15. augustNottingham19Kong Johan af England betaler udgifter for grev Absalon fra Danmark.
1212. 16. augustNottingham20Kong Johan af England befaler sine havnefogeder at give sendemændene fra grev Absalon af Sjælland en god modtagelse.
1212. 16. augustNottingham21Kong Johan af England befaler Alan fra *Skanes at give sendemændene fra grev Absalon af Sjælland en god modtagelse.
[1212]. 16. augustNottingham22Kong Johan af England skænker grev Absalon fra Danmark 200 mark.
[1212. 17. august]Nottingham23Kong Johan af England betaler rejseudgifter til London for grev Absalon fra Danmark.
[1212. o. 2. oktober]24Kong Johan af England beder kong Valdemar II Sejr om at tage de folk under sin beskyttelse, som skal indkøbe fugle, og giver fri adgang til handel for de skibe, der bringer fuglene til England.
[1212]. 2. oktoberLambeth25Kong Johan af England retter samme opfordring til grev Absalon af Sjælland som til kong Valdemar II Sejr og beder ham om i givet fald at forstrække hans udsending med penge.
121226Den holstenske ridder Reiner af Pinnow skænker gods og tiender til Vor Frue kirke i Hamborg med samtykke af sin lensherre, grev Albert af Holsten og Orlamynde, der samtidig fritager jordegodset for al den tynge, som kaldes befæstningsarbejde, og leding og for ethvert krav og søgsmål ... Dette er forhandlet år 1212 for Herrens menneskevorden, da den højhellige pave Innocens III sad på det apostoliske sæde og Valdemar, de Danskes allermest kristne konge, regerede.
[1212-1220]27Abbed Gervasius af Prémontré meddeler ærkebiskop Anders Sunesen af Lund, at det forbud, der måtte være udstedt mod, at abbeden i Tommerup celebrerer ved højaltret, er ham ukendt, hvorfor han udtrykkeligt bevilger ham denne ret under hensyn til, at abbeden forlængst er blevet dispenseret af en pavelig legat for at have modtaget en grad som frafalden og senere er ordineret til præst af ærkebiskoppen og valgt til abbed på kanonisk vis.
forrige næste