forrige næste
DatoStedNr.Regest
1213. 21. marts28Pave Innocens III befaler ærkebiskop Anders Sunesen af Lund på livstid at holde en bedrager fængslet, der udgav sig for pavelig legat og optrådte som biskop.
[1213. april-maj]29Pave Innocens III opfordrer de troende i Lunde kirkeprovins til at tage del i et korstog til Det hellige Land eller yde bidrag hertil. Paven lover syndsforladelse til gengæld, træffer foranstaltninger til at beskytte korsfarere og påbyder, at der skal holdes processioner i kirkerne med bøn og korstogsprædiken, og at en bøsse skal opstilles til indsamling af almisser.
[1213. april-maj]30Pave Innocens III pålægger ærkebiskop Valerius af Uppsala i samråd med ærkebiskop Anders Sunesen af Lund efter nærmere angivne forskrifter at virke i Sverrig for hjælpen til Det hellige Land.
[1213. april-maj]31Pave Innocens III pålægger ærkebiskop Anders Sunesen af Lund at virke i Danmark for hjælpen til Det hellige Land efter nærmere angivne forskrifter og at bistå den søenske ærkebiskop i samme sag.
1213. 19. aprilLateranet32Pave Innocens III indkalder gejstligheden i Lunde kirkeprovins til et almindeligt koncilium, der skal åbnes 1. november 1215 og rådslå om en generobring af Det hellige Land og en reform af kirken. Paven opfordrer de gejstlige til at give talrigt møde, forberede konciliet omhyggeligt og i mellemtiden bistå hans udsendinge i korstogssagen.
1213. 29. aprilLateranet33Pave Innocens III svarer biskop Niels af Slesvig på en række spørgsmål, at en præst, som residerer ved en kirke i eet stift, men har fædrenegods og hjemsted i et andet og forser sig dær, kan dømmes af bispen i sidstnævnte stift, men kun berøves sin kirke af bispen i det førstnævnte, at biskop Niels må påkalde kongens hjælp mod tiendenægtere, selv om det kan føre til blodsudgydelse, at kirkegårde, hvori bandlyste bliver begravet med magt, skal renses med vievand som ved dedikation af en kirke, samt at biskop Niels må kræve gæsteri, når han personligt foretager visitatser, men ellers kun, dersom det afgjort er nødvendigt.
1213. 13. maj*Anxiotorp34Kong Valdemar II Sejr stadfæster de gaver, som domkirken i Lund har modtaget i ærkebiskopperne Eskils og Absalons tid, nemlig en fjerdedel af byen Lund, en fjerdedel af mønten samt Ljunitsherred med al kongelig ret.
1213. [13.-16. september][Citeaux]35Cistercienserordenens generalkapitel befaler abbeden af Ås at meddele abbeden af Alvastra, at han har fået et norsk kloster underlagt sig.
1213. [13.-16. september][Citeaux]36Cistercienserordenens generalkapitel befaler abbeden af Ås at meddele abbeden af Nydala den straf, der er dekreteret over ham.
1213. 3. oktoberSegni37Pave Innocens III svarer ærkebiskop Anders Sunesen af Lund på en række spørgsmål, at præster, der har haft flere friller, er skyldige i utugt, ikke i bigami og kan få dispensation, at præstesønner ikke kan stige i graderne, medmindre de lever regelbundet, at Sverrigs præster, før der tages stilling til deres ægteskaber, skal fremvise det pavelige privilegium, de hævder giver dem ret til at gifte sig, at lægmænd, der bruger vold, når de griber tyvagtige gejstlige på fersk gerning, ikke ifalder bandlysning, der heller ikke rammer dem, der bringer opsætsige gejstlige, som er under mistanke for falsk, for retten, forudsat at begge dele sker på prælaternes myndighed, at et privilegium fra ærkebiskop Eskil, der bevilger et kloster bispetienderne fra dets gods, under visse forudsætninger også har gyldighed for senere erhvervelser, at ærkebiskoppen selv i givet fald kan foranledige sag rejst om ægteskab i forbudte grader på grundlag af underhåndsmeddelelser fra pålidelige personer samt lade et ugyldigt ægteskab opretholde, skønt en pavelig dispensation var opnået under urigtige forudsætninger.
1213. 11. oktoberSegni38Pave Innocens III tillader ærkebiskop Anders Sunesen af Lund og prælaterne i hans kapitel om fornødent at oprette et bispedømme af Sakkala og Hugenhusen.
1213. 11. oktober38MAPave Innocens III.s mandat til abbeden af Gotland m. fl. 'i Lunde stift', Reg. Danica nr. *143, Bull. Danicum nr. 90, vedrører ikke danske forhold, da modtagerne er Gotlændinge, og rubriceringen af dem under Lunde stift må skyldes en fejl fra det pavelige kancelli.
1213. 11. oktober38MBPave Innocens III.s privilegium, hvorved sværdridderordenens besiddelser i og ved Estland bliver stadfæstet, Bull. Danicum nr. 91, omtaler ikke direkte danske forhold eller personer, hvorfor det udelades af Dipl. Danicum.
1213Lybæk39Jens, søn af Esbern Snare, overdrager på sit dødsleje i Lybæk Stenmagle gård, Nyrup og Assentorp til abbed Gaufred af Sorø til indløsning af sin andel af den halve hovedlod, som hans fader havde testamenteret klostret.
[1213-1233]40Seglomskrift for fyrstinde Helene, datter af kong Valdemar I, benyttet efter hendes mands, fyrst Wilhelm af Lyneborgs død i 1213 og frem til 1233: HELENE AF LYNEBORG, SØSTER TIL KONG VALDEMAR AF DANMARK.
forrige næste