forrige næste
DatoStedNr.Regest
1215. 3. januarJørgensborg54Kong Valdemar II Sejr kundgør, at han til nonneklostret ved Skt. Nikolaj i Ribe har solgt sine besiddelser i Tange, herunder en mølle med fri formaling, vogne, jorder og enge.
[1215]. 6. martsSutton55Kong Johan af England befaler biskop Petrus af Winchester at frigive en mand, der siges at have taget gods fra danske købmænd til søs.
[1215]. 7. aprilOxford56Kong Johan af England befaler Willelmus fra Wrotham at sørge for, at købmænd fra Danmark og fra kejser Otto IV.s land får deres gods tilbage.
1215. 29. juliLybæk57Kong Valdemar II Sejr tager den lybske kirke under sin beskyttelse, stadfæster dens besiddelser og immuniteter vedrørende jurisdiktion, ledingsfærd, befæstningsarbejde og afgifter, samt fastsætter fordelingen af biskoppens gods efter hans død.
1215. [13.-16. september][Citeaux]58Cistercienserordenens generalkapitel befaler abbeden af Saba at meddele abbederne af Øm og Tvis, at de under alle omstændigheder skal møde op på næste kapitel, idet de i år har undskyldt sig for deltagelse med henvisning til krigstilstanden.
121[5. Senest oktober]Olstorp59Ærkebiskop Anders Sunesen af Lund stadfæster, at biskop Asgot af Viborg efter anmodning fra sognefolket har overdraget kirken i Sejlflod med hele dens medgift til kannikerne i Viborg.
1215. [Senest oktober]Ribe60Ærkebiskop Anders Sunesen af Lund stadfæster biskop Tues gave af Tønder og Ballum kirker til domkirken i Ribe til beklædning og underhold for tre nye kanniker samt hans skødning af jorder og enge til kapitlet.
1215. 29. decemberLateranet61Pave Innocens III pålægger alle troende kristne i Danmark, som er forhindret i at tage korsets tegn til undsætning for Det hellige Land, at drage mod dem, der forfølger de nyomvendte i Livland, og bevilger syndsforladelse til alle, der yder bidrag hertil eller møder personligt.
[1215-1218]62Seglomskrift for Otto I, herre, senere hertug af Lyneborg, benyttet på dennes første segl fra 1215, da han blev myndig, indtil hans onkels, kejser Otto IV.s død 1218: OTTO AF LYNEBORGS SEGL, SØN AF KEJSERENS BRODER OG DE DANSKES KONGES SØSTER.
[1215-1224]63Biskop Ebbe af Århus opretter to nye præbender ved sin domkirke, henholdsvis til en diakon og en subdiakon, og anviser til deres beklædning og underhold ved fællesbordet en del besiddelser og indtægter, deriblandt biskopsgave og bispetiende, en gård på Sinding kirkes toft med kirkens tilliggender samt oppebørslerne af Folby og Tiilst kirker, som han bestemmer over med samtykke fra sognefolket. Biskoppen stadfæster desuden kannikernes immunitet over deres bryder og landboer.
[1215-1224]64Biskop Ebbe af Århus opretter to nye præbender ved sin domkirke, henholdsvis til en diakon og en subdiakon, overdrager det ene af dem til en magister og anviser til beklædning og underhold ved fællesbordet for de to nye kanniker en del besiddelser og indtægter, deriblandt biskopsgave og bispetiende, to mark sølv fra biskoppens fadebur, så længe han besidder Sinding kirkes jord, samt oppebørslerne af Folby og Tiilst kirker, som han bestemmer over med samtykke fra sognefolket. Biskoppen stadfæster desuden kannikernes immunitet over deres bryder og landboer.
[1215-1224]65Biskop Ebbe af Århus giver under hensyn til domkirkebygningens nødstilstand afkald på sin del af offergaverne til Skt. Niels, således at disse for fremtiden fordeles med 2/3 til domkirkebygningen og 1/3 til kannikerne, når det drejer sig om klæder, dyr, penge eller sølv, medens vox ubeskåret tilfalder kirken og fødevarer ligeså kannikebordet.
[1215-1224]66Biskop Ebbe af Århus gør rede for, hvad bispestolen har afstået af besiddelser og indtægter til et nyoprettet præbende og meddeler, at han til erstatning herfor har overladt bispebordet langt mere, helt bortset fra de forbedringer i møller, huse, kvæg og korn, der er sket på det bordet tilhørende gods.
[1215-1231]67Kong Valdemar III den Unge stadfæster de friheder, som Næstved Skt. Peders kloster har opnået for sine besiddelser, hvad angår leding, stud, kværsæde og midsommergæld.
[1215-1241]68Kong Valdemar II Sejr stadfæster et grænseskel mellem Tjørnelunde, Kulby og *Gethathueth, svoret af et nævn på tolv mand.
forrige næste