forrige næste
DatoStedNr.Regest
1216. 14. martsLateranet69Pave Innocens III befaler de Frisere i Bremen kirkeprovins, der ikke har taget korsets tegn, at befri Bremens kirke for den bandlyste, afsatte og degraderede Valdemar, tidligere biskop af Slesvig, der er fordømt af paven på Laterankonciliet (i 1215), og uddrive ham af deres land.
1216. 7. aprilReading70Kong Johan af England har bevilget den danske grev Absalons mand frit lejde til sit hjemland.
1216. 7. aprilGrobe71Biskop Siguinus af Pommern giver klostret Grobe et privilegium og bekræfter, at hertugerne Bugislav II og Kasimir II har betænkt klostret på samme dag. Dette er forhandlet i Grobe kirke på skærtorsdag i nærværelse af mange velbyrdige fra Venden, som samme dag mødte med deres fyrster ved kongen af Danmarks hof, idet følgende særligt blev tilkaldt til vidnesbyrd: hr. Bugislav og Kasimir, fyrster, hr. Dodo, abbed i Belbuck, Sifridus, abbed i Stolp, Nicolaus, hans broder, provst i Kolberg, Thetmarus, værge og kannik ved kirken i Kammin, Rozwar, borgherre i Stettin, Heinrich, borgherre i Usedom, Bartholomeus, borgherre i Gützkow ....
1216. 28. april*Keldaburch72Kong Valdemar II Sejr tager cistercienserklostret Eldena under sin beskyttelse og stadfæster de privilegier, som rygiske og pommerske fyrster har givet det.
1216. 1. majJørgensborg73Kong Valdemar II Sejr skænker Lybæks borgere i fællesskab nogle besiddelser nær Holstenerbryggen som belønning for deres beredvillige tjeneste.
[1216. maj-juni]74Pave Innocens III tager kong Valdemar III den Unge under det apostoliske sædes beskyttelse.
[1216. maj-juni]75Pave Innocens III befaler kapitlet i Roskilde under vakancen at adlyde ærke5 biskop Anders Sunesen af Lund som forstander for kirken.
[1216. maj-juni]76Pave Innocens III befaler ærkebiskop Anders Sunesen af Lund at overtage forstanderskabet for den roskildensiske kirke.
[1216. maj-juni]77Pave Innocens III befaler alle troende i Slesvig stift at betale den til Skt. Peder skyldige skat.
[1216. maj-juni]78Pave Innocens III befaler prælaterne i Lunde kirkeprovins at adlyde ærkebiskop Anders Sunesen i de ting, han har pålagt ham.
[1216. maj-juni]79Pave Innocens III befaler ærkebiskop Anders Sunesen af Lund at sørge for, at munkene i Ryd underholder dem, der betjener deres kirke ved Slesvig.
1216. 11. [maj]Todi80Pave Innocens III stadfæster Viborg kapitels friheder, immuniteter og sædvaner.
1216. 13. majTodi81Pave Innocens III befaler biskop Ebbe af Århus, abbeden af Øm og provsten i Vestervig at skride ind mod borgerne i Viborg, som har flyttet skel og fældet ugyldige domme over Viborgkannikernes jordegods.
[1216. o. 14. maj]82Pave Innocens III stadfæster kong Valdemar II Sejrs morgengave til dronning Bengærd.
1216. 14. majTodi83Pave Innocens III stadfæster, at den udvalgte kejser Frederik II af Tyskland til kong Valdemar II Sejr har afstået alt, hvad denne selv og hans broder, kong Knud, har erobret af kejserriget nord for floderne Elde og Elben, og alt, hvad kongerne Valdemar I og Knud har erhvervet i Venden.
1216. 16. majJørgensborg84Kong Valdemar II Sejr fritager johanniterne i Antvorskov for det kongelige kravs tynge på deres landboer og bryder i Halland.
1216. 30. majPerugia85Pave Innocens III tager Æbelholt kloster under sin beskyttelse og stadfæster dets besiddelser og rettigheder, herunder klostrets tiender.
1216. 31. majPerugia86Pave Innocens III stadfæster Viborg kapitels besiddelse af kirkerne i Lime, på Fur, i Helstrup, Fredbjerg, Nørholm, Storvorde og Sejlflod.
1216. 3. juniPerugia87Pave Innocens III giver biskop Niels af Slesvig stadfæstelse på bispetienden af stiftet, der er indført af biskop Valdemar Knudsen, og på de friheder og immuniteter, som er tilstået samme biskop af kong Knud Valdemarsen.
1216. 3. juniPerugia88Pave Innocens III stadfæster biskop Tue af Ribes gave af indtægten fra Tønder og Ballum kirker til oprettelse af to nye præbender samt overdragelsen af nogle jorder til kapitlets fællesbord.
1216. 3. juniPerugia89Pave Innocens III befaler biskoppen af Børglum, provsten i Vestervig og prioren i Grinderslev at afgøre striden mellem kapitlet i Viborg og munkene i Vitskøl om noget jord og anden ejendom.
1216. 7. juniPerugia90Pave Innocens III befaler abbeden af Vitskøl, provsten i Vestervig og ærkedegnen i Århus at beskytte provsten og menige konvent i Viborg mod overgreb fra gejstlige og lægfolk fra Viborg, Ribe og Børglum stifter.
1216. 25. juliPerugia91Pave Honorius III underretter ærkebiskop Anders Sunesen af Lund og hans lydbiskopper om, at pave Innocens III er død og han selv valgt til pave og opfordrer dem til at bistå sig, særlig i korstogssagen.
[1216. september-december]92Abbed Gervasius af Prémontré besvarer en forespørgsel fra provsten og konventet i Børglum om, hvor deres broder Eskil, som de havde sendt til Rom i klostrets ærinde, er blevet af, med en redegørelse for dennes færden fra Laterankonciliet (i november 1215) indtil generalkapitlet i Prémontré det følgende år. Det sidste, Gervasius ved om Eskil, er, at han på dennes råd er draget til Rom igen for at få det privilegium fornyet, som han havde erhvervet for sit kloster med ret til at flytte dette, eftersom det var blevet ugyldigt efter udstederen, pave Innocens III.s død.
1216. [13.-16. september][Citeaux]93Cistercienserordenens generalkapitel befaler abbeden i Holme kloster at meddele abbeden af Øm den straf, som kapitlet har dekreteret over ham, fordi han ikke mødte frem.
1216. 21. novemberRom94Pave Honorius III meddeler ærkebiskop Anders Sunesen af Lund og hans lydbiskopper samt flere andre gejstlige, at han efter generalkonciliets beslutning til hjælp for Det hellige Land udskriver en tyvendedel af indtægterne for alle gejstlige med undtagelse af præmonstratensere og cisterciensere og dem, der personligt tager af sted, og giver nærmere forskrifter for indsamlingen.
1216. 23. novemberSamsø95Kong Valdemar II Sejr tilskøder Århus kirkes bygningsfond Tunø med samme immunitet som for kirkens øvrige gods og modtager til gengæld nogle besiddelser, som biskop Skjalm havde tilskødet bygningsfondet som erstatning for en indtægt af offergaverne, han, skønt henlagt til fondet, havde anvendt til eget brug. Kongen tilstår desuden Århus kirke retten til strandvrag på Tunø, som han ellers forbeholder sig i hele sit rige.
[1216 el. kort efter]96Kong Valdemar II Sejrs jernbyrdsforordning for Skåne, hvorved jernbyrden afskaffes som bevismiddel efter råd af de bedste mænd og under henvisning til pavens bestemmelser herom. I stedet skal beviset føres ved nævn, og den herhenhørende fremgangsmåde udvikles for tyveri, sår, manddrab, hærværk og trætter om afgørelser på tinge.
[1216-1217]97Biskop Tue af Ribe stadfæster opdelingen af Ribekannikernes fællesgods og giver regler for dem, som ikke residerer ved domkirken.
[1216-1218]98Ærkebiskop Anders Sunesen af Lund bevilger abbeden i Næstved Skt. Peders kloster ret til at udstøde ulydige blandt sine undergivne af kirken.
[1216-1223]98MÆrkebiskop Anders Sunesen af Lunds kundgørelse af gæsterioverenskomsten for Gotland, udstedt i fællesskab med den afdøde biskop Karl af Linköping og dennes efterfølger på samme bispesæde, Bengt (Reg. Danica nr. 632*, dær dateret som anført) er en forfalskning og vil blive trykt sammen med den herhenhørende vidisse af 1226 sidst i bind 7 af første række.
[e. 1216]99Optegnelse om grænserne for Sorø klosters ejendom i Halland, Tvååker, med omtale af en jernmølle og et jernværk samt besiddelser tilhørende greven.
[1216-1220]Skatmesteren William skænker gods til St. Mary Clerkenwell for en årtid. Blandt vidnerne Walter fra Danmark.
[1216-1220]Skatmesteren William skænker gods til Holy Trinity, London.
forrige næste