forrige næste
DatoStedNr.Regest
[1217. o. 25. januar]100Pave Honorius III befaler biskop Niels af Slesvig og abbeden i Guldholm at meddele grev Albert af Holsten og Orlamynde den i følgende bulle omtalte tilladelse.
1217. 25. januarLateranet101Pave Honorius III tillader grev Albert af Holsten og Orlamynde at medtage ti af sine undergivne mænd ved korstog til Livland, selv om disse på et tidspunkt, da greven var på ledingstogt med kong Valdemar II Sejr, har aflagt løfte om at tage korset til Det hellige Land.
1217. 25. januarLateranet102Pave Honorius III forlænger Innocens III.s fuldmagt for ærkebiskop Anders Sunesen af Lund til at træffe bestemmelse om den roskildensiske kirke og til at indsætte sin brodersøn Peder Jakobsen som biskop.
1217. 25. januarLateranet103Pave Honorius III tillader ærkebiskop Anders Sunesen af Lund at optage en klostergiven fra hvilket af stiftets klostre, han ønsker, i sin husstand eller bruge ham som sin sendemand.
1217. 30. januarLateranet104Pave Honorius III stadfæster den overenskomst om tiendefordelingen på Gotland, der er indgået mellem øens menighed og gejstlighed og biskop Karl af Linköping, og som er billiget af ærkebiskop Anders Sunesen af Lund.
1217. 30. januarLateranet105Pave Honorius III stadfæster Øm klosters besiddelse af kirken i Veng.
1217. 31. januarLateranet106Pave Honorius III stadfæster, at den udvalgte kejser Frederik II af Tyskland til kong Valdemar II Sejr har afstået alt, hvad denne selv og hans broder, kong Knud, har erobret af kejserriget nord for floderne Elde og Elben, og alt, hvad kongerne Valdemar I og Knud har erhvervet i Venden.
1217. 31. januarLateranet107Pave Honorius III stadfæster Århuskapitlets ret til det gods, biskopperne Peder og Skjalm Vognsen overdrog kirken til oprettelse af nye præbender, samt til trediedelen af tienderne fra nogle biskoppelige besiddelser, biskopsgaven og al bispens ret over kannikernes bryder og landboer.
1217. 31. januarLateranet108Pave Honorius III stadfæster Århuskapitlets ret til en trediedel af offergaverne til Skt. Niels foruden retten til samtlige fødevarer.
1217. 31. januarLateranet109Pave Honorius III stadfæster Sorø klosters besiddelse af Gimlinge, Gimlingetorp og Ormager, som blev overdraget det af biskop Skjalm Vognsen af Århus med hans kapitels samtykke.
1217. 31. januarLateranet110Pave Honorius III stadfæster flytningen af Øm kloster fra Veng og det samtidigt stedfundne mageskifte og tager alle klostrets besiddelser i sin beskyttelse.
[1217. o. 1. februar]111Pave Honorius III giver ærkebiskop Anders Sunesen af Lund myndighed til at afgøre appellerede sager, når appellen ikke bliver forfulgt, kræve gæsteri, omend af moderat omfang, ved sine visitatser, besætte de beneficier, hvis besættelse er tilfaldet paven, meddele afløsning for forkyndt bandlysningsdom, særlig grove tilfælde dog undtaget, samt til at ændre pilgrimsløfter om hjælp til Det hellige Land, altsammen så vel i Lunde som i Uppsala kirkeprovinser.
1217. 1. februarLateranet112Pave Honorius III meddeler ærkebiskop Valerius af Uppsala samt de svenske og danske lydbiskopper, at han har givet ærkebiskop Anders Sunesen af Lund myndighed til at afgøre appellerede sager, når appellen ikke bliver forfulgt, kræve gæsteri, omend af moderat omfang, ved sine visitatser, besætte de beneficier, hvis besættelse er tilfaldet paven, meddele afløsning for forkyndt bandlysningsdom, særlig grove tilfælde dog undtaget, samt til at ændre pilgrimsløfter om hjælp til Det hellige Land, altsammen så vel i Lunde som i Uppsala kirkeprovinser.
1217. 7. februarLateranet113Pave Honorius III stadfæster dronning Bengærds morgengave, der er bevilget hende af kong Valdemar II Sejr med billigelse af rigets stormænd.
1217. 11. februarLateranet114Pave Honorius III tillader ærkebiskop Anders Sunesen af Lund at meddele uægtefødte dispensation til at blive gejstlige, dog kun så længe der er mangel på gejstlige i hans kirkeprovins.
1217. 15. februarNeumünster115Ærkebiskop Gerhard I af Bremen optager et lån i Neumünster kloster. Blandt vidnerne, efter en række kanniker og ministerialer under Hamborgs kirke: Troels, de Danskes konges drost.
1217. 28. februarLateranet116Pave Honorius III giver ærkebiskop Anders Sunesen af Lund og hans lydbiskopper instruxer for, hvorledes den tyvendedel af gejstlighedens indtægter i tre år, som er bevilget af Laterankonciliet til hjælp for Det hellige Land, skal samles ind og fordeles.
1217. [13.-16. september][Citeaux]117Cistercienserordenens generalkapitel befaler abbeden i Clairvaux at ordne sagen med den Clairvaux-munk, der optrådte i Danmark, som var han visitator, og som siges at have bagvasket abbeden af Herrisvad.
1217. [13.-16. september][Citeaux]118Cistercienserordenens generalkapitel befaler abbeden i Clairvaux at ordne sagen med de svenske munke, der havde sammensvoret sig, og for hvem ærkebiskop Anders Sunesen af Lund er gået i forbøn sammen med den svenske konge.
1217. [13.-16. september][Citeaux]119Cistercienserordenens generalkapitel befaler abbeden af Herrisvad at pålægge abbederne i Ås og Hovedø at undersøge sager vedrørende norske klostre.
[1217]. 25. oktoberWestminster120Kong Henrik III af England befaler sin kammermester i London at udlevere klædninger til den danske grev Absalons sendemænd.
1217. 10. novemberCaversham121Kong Henrik III af England giver den danske grev Absalons mænd et værnebrev til hjemfærden.
[1217]. 10. novemberCaversham122Kong Henrik III af England befaler biskop Petrus af Winchester at udlevere klædninger fra kammeret i London til sendemænd fra den danske grev Absalon. (Annulleret).
1217. 16. novemberLateranet123Pave Honorius III stadfæster for Anders Sunesen den lundensiske ærkestols primat over Sverrig og foreskriver, på hvilken måde ærkebiskoppen af Uppsala skal modtage konsekration og pallium hos sin primas.
1217Schwerin124Greverne Gunzelin og Henrik af Schwerin og grev Niels af Halland overdrager sammen med deres hustruer landsbyen Siilstorf med alle friheder til johanniterordenen. Som vidner nævnes de to droster hos den hallandske greve og den danske kong Valdemar II Sejr.
[1217-1221]125Hertug Albrekt af Saksen overdrager på anmodning af den tidligere biskop Valdemar af Bremen og menige konvent i Loccum samme kloster en ø og en mølle.
forrige næste