forrige næste
DatoStedNr.Regest
1222 4. januar199MPave Honorius III.s mandat til eistereienserordenen angående ydelserne til kardinallegaten Gregorius de Crescentio, dateret som anført hos Potthast nr. 6756, Pressutti II nr. 3695, er af ganske samme indhold som mandatet af samme dato 1221. nr. 182, og rimeligvis identisk hermed.
1222. 9. martsVordingborg200Kong Valdemar II Sejr fritager Lundekannikernes ejendom i Ballingslöv for al kongelig ret, således som de har haft den i frihed i hans faders og broders tid.
[1222. april-juni]201Kardinallegaten Gregorius de Crescentio befaler abbed Gunner af Øm at indfinde sig i Viborg efter at være valgt til biskop dær.
1222. 27. majAlatri202Pave Honorius III befaler biskopperne af Århus og Vendsyssel ut modtage ærkebiskop Anders Sunesens embedsnedlæggelse på grund af en uhelbredelig sygdom, sørge for et passende underhold til ham af Lundekirkens gods og pålægge kapitlet at foranstalte valg af hans efterfølger.
1222. 16. juni*Glustorp203Ærkebiskop Anders Sunesen af Lund overdrager i kraft af sin patronatsret og med samtykke af sognefolket Skt. Maria Major kirkens besiddelser til kapitlet i Lund og modtager til gengæld en gård i mageskifte. Ærkebiskoppen giver afkald på al retshjælp, hentet fra kanonisk og romersk ret, og truer den, der handler imod mageskiftet med en bøde på 100 mark sølv.
1222. [e. 16. juni]Lund204Ærkebiskop Anders Sunesen af Lund stadfæster, at kirken Skt. Maria Major, som han har overdraget kapitlet i nærværelse af kardinallegaten, Gregorius de Crescentio, og med dispens fra samme, skal tilfalde kannikerne med dyrkede og udyrkede jorder, enge, bispetiender og øvrige besiddelser og indtægter.
1222. 29. juniÆbelholt205Trumme Laurensen, curator ved Helsinge kirke, erklærer med sine forældres samtykke at have skødet og skænket sit gods i Helsinge (til Æbelholt kloster).
1222. 19. augustTower206Kong Henrik III af England udsteder anvisninger til to guldsmede for gaver sendt til kongen af Danmark.
1222. 19. augustTower207Kong Henrik III af England skænker den danske konges sendemand fem mark som gave.
1222. septemberS.-Germain-en-Laie208Kong Filip August af Frankrigs testamente, hvori betænkes en række institutioner og personer, heriblandt dronning Ingeborg, hvis andel kongen formindsker til 10.000 parisiske pund for at kunne give 50.000 til dem, han har for urettet.
1222. o. 1. novemberSlesvig209Kardinaldiakonen Gregorius de Crescentio afholder som pavelig legat et bispemøde i Slesvig og udsteder en forordning, der dekreterer, at præsters afkom ikke må oppebære arv, at ægteskabssager skal afgøres af en biskop eller dennes stedfortræder, at ringdanse, lege, skuespil og slagsmål er forbudt i kirken, samt at kirken kan tjene som asyl for forfulgte, visse tilfælde dog undtaget.
[1222. november-december]210Biskop Bertoldus af Lybæk kundgør et forlig med fogden Otto om Eutin. Dette er sket i det år, i hvilket hr. Gregorius, legat i Danmark, holdt koncilium i vort bispedømmes 13. år.
1222Lund211Ærkebiskop Anders Sunesen bevidner, at hr. Lars, søn af den lundensiske ærkedegn Anders, skænker Lundekapitlet 1½, bol i Stora Råby som erstatning for den skade, kapitlet har lidt ved et mageskifte med hans fader.
1222212Kong Valdemar II Sejr stadfæster for hr. Henrik Lode forleningen af en række gårde og godser i Estland og Livland, som hans fader havde som len af kong Knud VI Valdemarsen.
forrige næste