forrige næste
DatoStedNr.Regest
1223. maj213Dronning Ingeborg af Frankrig skænker et hus samt vingårde til S.-Aignan kapitel.
1223. 13. juliWorcester215Kong Henrik III af England giver den lyneborgske hertugs købmand Gilbert af Slesvig et tidsbegrænset lejdebrev.
1223. augustLorris216Dronning Ingeborg af Frankrig træffer aftale med kong Ludvig VIII af Frankrig, hvorefter hun får en række friheder, rettigheder og oppebørsler af sin morgengave fra kong Filip Auguststid, bestående af Orléans, Checy, Châteauneuf m.m. mod at frafalde alle andre krav og med ret til at bortskænke en indtægtssum til et ærkesæde for Filip Augusts, hendes egen, kong Ludvigs og deres forgængeres sjæle.
1223. 24. septemberNordhausen217Overenskomst mellem kejser Frederik II af Tyskland og hans søn på den ene side og grev Henrik af Schwerin og hans venner på den anden om, på hvilke vilkår de danske konger Valdemar II Sejr og hans søn skal udleveres til kejseren. Denne skal betale 52.000 mark sølv til greven og hans venner, forlene greven med en borg, bygge en anden til ham og skaffe hans svigermoder hendes gods tilbage, før han må løslade kongerne, som forinden skal love orfejde til grev Henrik og give afkald på alt land syd for Ejderen. Der skal dannes en fyrstekoalition imod de danske konger, til støtte for kejseren og hans søn, og hvis disse ved krig eller ved overenskomst Adolf af Schauenburg og flere andre have det tilbage, som deres forfædre havde, mod at yde bistand ved generhvervelsen. Er overenskomsten ikke fuldbyrdet i april 1225, er greven og hans venner løst fra deres forpligtelser.
1223. OktoberParis218Kong Ludvig VIII af Frankrig bevilger Jean d'Orléans bestemte indtægter, så længe dronning Ingeborg sidder inde med en jordbesiddelse i Cléri, som Jean tidligere har haft. Overgår jorden til kongen ved mageskifte eller på anden måde, skal Jean have den tilbage mod at afgive de nævnte indtægter.
1223. 13. oktober-1234. 7. martsRobert de Diva, johanniterprior af England, udlejer til Robert fra Danmark en grund i London.
[1223. 13. oktober-1250]Oliva, datter af den afdøde Robert fra Danmark, overdrager et hus i London til Holy Trinity.
[1223. 13. oktober-1250]Marsilia, enke efter Robert de Dacia, bekræfter sin afdøde mands gaver til Holy Trinity, London.
1223. 23. oktoberLateranet219Pave Honorius III tager Esrom kloster og dets gods under sin beskyttelse og stadfæster særlig dets besiddelser i Huseby, (Nørre-)Herlev og Veddelev.
1223. 27. oktoberLateranet220Pave Honorius III tager Sorø kloster og dets gods i sin beskyttelse og stadfæster særlig dets besiddelser i Vester Broby, Holløse, Næsby, Suserup, Bromme og Gislinge.
1223. 31. oktoberLateranet221Pave Honorius III fordømmer grev Henrik af Schwerins forræderi mod kong Valdemar II Sejr og befaler ham at sætte denne og hans søn i frihed i løbet af en måned. Hvis dette ikke sker, skal ærkebiskoppen af Køln lyse ham i band, løse hans undersåtter fra deres troskabsed, bandlyse dem, hvis de holder fast ved ham, samt lyse interdikt over det stift, hvori kongen og hans søn holdes fangne, og over ethvert sted, hvor greven opholder sig. Paven truer grev Henrik med at ville opægge kejseren imod ham og om nødvendigt bringe andre straffe i anven delse.
1223. 1. novemberLateranet222Pave Honorius III meddeler ærkebiskop Engelbertus af Køln, at kong Valde mar II Sejr er blevet overfaldet om natten af sin vasal, grev Henrik af Schwerin, er taget til fange af denne, i såret tilstand ført bort sammen med sin søn og holdes som fange på kejserrigets område. Paven roser ærkebiskoppen for hans holdning til sagen, men udtaler sin afsky over for grevens forræderi og befaler ærkebiskoppen at opfordre ham til at sætte kongen og hans søn i frihed i løbet af en måned. Hvis dette ikke sker, skal ærkebiskoppen bandlyse greven, løse hans undersåtter fra deres troskabsed, bandlyse dem, hvis de holder fast ved ham, samt lyse interdikt over det stift, hvori kongen og hans søn holdes fangne, og over ethvert sted, hvor grev Henrik opholder sig.
1223. 2. novemberLateranet223Pave Honorius III meddeler kejser Frederik II, at kong Valdemar II Sejr er blevet overfaldet om natten af sin vasal, grev Henrik af Schwerin, er taget til fange af denne, i såret tilstand ført bort sammen med sin søn og holdes som fange på kejserrigets område. Paven udtaler sin afsky over for grevens forræderi og opfordrer kejseren til at hjælpe kongen og hans søn ud af fangenskabet ved at skride kraftigt ind mod grev Henrik.
1223. 2. novemberLateranet224Pave Honorius III meddeler biskop Bertoldus af Lybæk, at kong Valdemar II Sejr er blevet overfaldet om natten af sin vasal, grev Henrik af Schwerin, er taget til fange af denne, i såret tilstand ført bort sammen med sin søn og holdes som fange på kejserrigets område. Paven udtaler sin afsky over for grevens forræderi og befaler biskoppen at bandlyse denne, med mindre kongen og hans søn gives fri inden en måned.
1223. 2. novemberLateranet225Pave Honorius III opfordrer borgerne i Lybæk til at være tro mod deres herre, den fangne kong Valdemar II Sejr.
1223. 4. novemberLateranet226Pave Honorius III meddeler biskop Iso af Verden, at kong Valdemar II Sejr er blevet overfaldet om natten af sin vasal, grev Henrik af Schwerin, er taget til fange af denne, i såret tilstand ført bort sammen med sin søn og efter sigende holdes som fange i Verden stift. Paven udtaler sin afsky over for grevens forræderi og befaler biskoppen at lyse interdikt over sit stift og bandlyse grev Henrik, med mindre kongen og hans søn gives fri inden en måned.
1223. 23. decemberMecklenburg227Fyrst Burwin I af Mecklenburg skænker jordegods til Havelberg domkapitel. I det nådens år 1223. Givet i Mecklenburg den 23. december i den tolvte indiktion, da de Danskes konge Valdemar var fange.
1223. 29. decemberMecklenburg228Fyrst Burwin I af Mecklenburg skænker jordegods til Havelberg domkapitel. Givet i det nådens år 1223 i Mecklenburg den 29. december, i den tolvte indiktion, da de Danskes konge Valdemar var fange.
12[23]229Optegnelse om stadfæstelse på Borgarting ved kong Håkon Håkonsen af Norge, biskop Nikulas af Oslo m. fl. af kardinal Nicolaus' bestemmelse om gaver til kirken. Dette blev fastsat, da der var gået 12231) vintre fra vor herre Jesu Kristi fødsel, i det år Danekongen blev hærtaget.
1223Ukermünd230Hertug Barnim I af Pommern afgiver jordegods til cistercienserklostret Colbatz på anmodning af min moder og hr. Conradus, den ærværdige biskop af Kammin, og af kongens sendemænd og hans drost og mange andre fyrster og stormænd fra vort land. Hertug Barnim bevilger endvidere friheder til klostret ligeledes under den nysnævnte forhandling og med samtykke og efter ønske fra os selv og hr. Conradus, den ærværdige biskop af Kammin, i nærværelse af kongens sendemænd og hans drost og andre højbårne mænd og stormænd i landet.
1223Lund231Ærkebiskop Anders Sunesen af Lund bestemmer, at alle offergaver til højaltret i domkirken skal tilfalde kannikerne.
1323. juni.23M(Mogens Madsen, Episc.Lund. 119=Hvitfeld, Bispekrøn. bl. sij=Fol. 70) se nr. 22.
forrige næste