forrige næste
DatoStedNr.Regest
[1228-1241]. 23. januar73Pave Gregor IX bevilger prædikebrødrenes priorer at måtte optage dem, som søger ind i ordenen. — Indgået til klostret i Lund.
[1228]. 5. februarWestminster74Kong Henrik III af England anviser en mark som gave til Simon, den danske konges sendemand.
1228. 22. februarLateranet75Pave Gregor IX tager cistercienserklostret i Sorø i sin beskyttelse og stadfæster dets rettigheder og besiddelser, heriblandt Sorø og en række landsbyer og ejendomme. Paven giver brødrene tiendefrihed af jord, de ejede før kirkemødet (i 7215), og af alle nybrud, forudsat at de selv dyrker jorden, samt af haver, krat, fiskeri og afkommet af deres dyr. Paven frigør klostret fuldstændigt for (Roskilde)bispens jurisdiktion og bevilger det en række særrettigheder.
1228. 22. februarLateranet76Pave Gregor IX tager cistercienserklostret i Esrum i sin beskyttelse og stadfæster dets rettigheder og besiddelser, heriblandt Esrum, nogle landsbyer samt en række ladegårde med tilliggender. Paven giver brødrene tiendefrihed af jord, de ejede før kirkemødet (i 1215), og af alle nybrud, forudsat at de selv dyrker jorden, samt af haver, krat, fiskeri og afkommet af deres dyr. Paven frigør klostret fuldstændigt for (Roskilde)bispens jurisdiktion og bevilger det en række særrettigheder.
1228. 23. martsRibe77Ribe kapitel tager Løgumkloster i sin beskyttelse og stadfæster de besiddelser og rettigheder, klostret har modtaget af biskopperne af Ribe, deriblandt en række særlig nævnte ejendomme, kirkerne i (Nørre-)Løgum og Daler, tiendeafløsningen af Lø, Gram og Rangstrup herreder samt den biskoppelige ret over bryder og landboer. Kapitlet betoner at have givet sit samtykke til biskop Tues gaver, for hvilke bispedømmet fik ligeværdi igen.
1228. 10. maj78Biskop Iso af Verden træffer aftale med Helene, frue til Lyneborg, om hendes søns hr. Ottos forleninger, mens denne er i fangenskab, og forudsætter, at Ottos onkel, kong Valdemar II Sejr, i givet fald vil godtgøre biskoppen og hans kirke for de tab og skader, Otto og hans mænd har påført dem.
1228. [f. 10. juli]Vordingborg79Helligbrødeforordningen for Fyn, hvorved kong Valdemar II Sejr ved mægling mellem biskop og Fynboer regulerer retsforfølgningen, så biskoppen må gøre de fleste indrømmelser. For at afbøde tabene i retsindtægter bevilger kongen biskoppen den halve indtægt af biskopsnævningenes faldsmål, men beholder den anden halvdel for sit kongelige kammer.
1228. 16. juliSlesvig80Kong Valdemar II Sejr bevilger på opfordring af ærkebiskop Gerhard II af Bremen borgerne i Bremen og alle fra samme stift ret til at bjærge af skib og ladning, hvad de formår, hvis de lider skibbrud i kongens land.
1228. 16. juliSlesvig81Kong Valdemar II Sejr bevilger på opfordring af ærkebiskop Gerhard II af Bremen borgerne i Stade og alle fra Bremen stift ret til at bjærge af skib og ladning, hvad de formår, hvis de lider skibbrud i kongens land.
1228. 6. september82Kong Valdemar II Sejr tager borgerne i Brunsvig under sin beskyttelse som belønning for deres troskab mod hans nevø, hertug Otto af Lyneborg, fritager dem for told og giver dem ret til at beholde alt, hvad de kan redde fra skibbrud i kongens land.
1228. [13.-16. september][Citeaux]83Cistercienserordenens generalkapitel befaler abbeden af Ås at meddele abbeden af Kolbatz den straf, der er dekreteret over ham.
1228. [13.-16. september][Citeaux]84Cistercienserordenens generalkapitel bestemmer karakteren af den ugentlige bøn for paven, Romerkirkens, kejserrigets og Frankrigs fred, for Frankrigs kongepar m. v. samt for dronning Ingeborg, kong Filip Augusts tidligere gemalinde. Alle tilstedeværende brødre skal tillige have svøbeslag.
1228. 3. decemberPerugia85Pave Gregor IX befaler Henrik af Schwerins enke at løslade kong Valdemar II Sejrs sønner og hans nevø, hertug Otto af Lyneborg.
1228Paris86Dominikanerordenens generalkapitel udsteder statutter, der giver den nordiske ordensprovins Dacia og 3 andre nye provinser en række beføjelser svarende til de 8 ældre provinsers.
1228Minden87Biskop Conradus af Minden udsteder et diplom for klostret Nenndorf. Blandt vidnerne Iohannes Danus.
forrige næste