forrige næste
DatoStedNr.Regest
[1229. januar-februar]88Hertug Otto af Brunsvig lover grev Gunzelin af Schwerin orfejde for sit fangenskab og sværger ikke at ville hjælpe kong Valdemar II Sejr imod ham. Grevens købmænd og mænd skal kunne rejse frit.
1229. 12. januarPerugia89Pave Gregor IX anbefaler til gejstligheden i Danmark sin skriver, magister Simon, der skal indsamle beløb til pavestolen, herunder (Staufer-)tiende og Peterspenge, og beløb til Det hellige Land samt varetage andre sager.
1229. 23. januarPerugia90Hidtil utrykt pavebulle, hvorved Gregor IX bevilger prædikebrødrene at måtte betegne deres kirker som konventualkirker og at have kirkegårde ved dem til eget brug. — Indgået til klostret i Lund.
1229. 23. januarPerugia91Pave Gregor IX befaler gejstligheden at lade prædikebrødrene prædike, modtage skriftemål og pålægge bod, da de har pavelig tilladelse hertil. — Indgået til klostret i Lund.
1229. 23. januarPerugia92Pave Gregor IX befaler prædikebrødrene at adlyde deres biskopper, men med forbehold af ordenens bestemmelser, særlig om ind- og afsættelse af priorer. — Indgået til klostret i Lund.
1229. 23. januarPerugia93Pave Gregor IX fritager prædikebrødrene for udførelse af pavelige retssager m. v., særtilfælde undtaget. — Indgået til klostret i Lund.
1229. 13. februarPerugia94Pave Gregor IX pålægger to norske biskopper at undersøge forudsætningerne for kroningen af kong Håkon Håkonsen af Norge — i stedet for den afdøde danske ærkebiskop Peder Saksesen, som den norske konge nærede mistanke imod og ved en sendefærd til kurien havde søgt at få erstattet af en anden.
1229. 2. marts95Kong Valdemar II Sejr bevilger visitatorer fra Citeaux gratis underhold hos kongens ombudsmænd og bryder og fritager dem for told af deres ejendele både på torve og i havne.
1229. 12. aprilParis96Grev Raimond VII af Toulouse kundgør freden efter kætterkrigene mellem ham og Romerkirken samt kong Ludvig IX af Frankrig i en lang række punkter, efter at greven er blevet løst af bandet, har taget korset mod Saracenerne og aflagt mandsed til den franske konge. I en af redaktionerne fra skærtorsdag 12. april erklærer greven at have besvoret punkterne foran døren til kirken i Paris for hr. Romanus, fornævnt legat for det apostoliske sæde, af Guds nåde kardinaldiakon af S. Angelo, i Romerkirkens navn, og for omtalte konge, idet de ærværdige fædre hr. Otto, kardinaldiakon af S. Nicola in Carcere, det apostoliske sædes legat, da på vej til Danmark (samt ærkebisper og bisper) stod hos ..... Forhandlet i Paris den 12. dag i april måned, nemlig på skærtorsdag, 2. dag før 13. i samme måned, i nærværelse af de fornævnte og mange andre, i det Herrens år 12284).
[1229. o. 24. juni]97Kong Valdemar II Sejr og grev Adolf af Holsten slutter forlig, så greven beholder sit fædrene land, Holsten og Stormarn. Han skal efter tilsigelse hjælpe kongen med 200 riddere, mens kongen skal hjælpe ham med 300, i begge tilfælde på modtagerens bekostning.
1229. 25. juniRibe98Kong Valdemar II Sejr kundgør, at hans søn kong Valdemar III med hans samtykke og i nærværelse af bisperne og andre stormænd har overdraget sin hustru dronning Eleonora den sydlige halvdel af Fyn med tre borge, halvdelen af øens mønt samt hele Odense som medgift.
1229. 18. juliPerugia99Pave Gregor IX beretter for kong Valdemar II Sejr om kejser Frederik II.s forargelige færd i Det hellige Land og hans ukristelige overenskomst med Saracenerne, meddeler de sidste rystende nyheder om Frederiks adfærd og opfordrer Valdemar til at holde sig rede til at hjælpe kirken.
1229. [13.-16. september][Citeaux]100Cistercienserordenens generalkapitel befaler abbeden af Tvis at meddele abbeden af Esrum den straf, der er dekreteret over ham, fordi han alene har foretaget abbedskifte i et af sine datterklostre.
1229. 1. oktober101Biskop Bernhardus IV af Paderborn udsteder et diplom for hospitalet i stiftsbyen. Blandt de verdslige vidner Herman Dansker.
[1229-1241]102Kong Valdemar II Sejr tillader efter anmodning fra prædikebrødrene, at der tilvejebringes et skelneligt sømærke i Falsterbo, og giver adgang til at hugge det dertil nødvendige ved.
[1229-1252]103Ærkebiskop Uffe af Lund giver aflad på 40 dage til dem, der støtter Lunde domkirkes bygningsfond.
forrige næste