forrige næste
DatoStedNr.Regest
1230. 21. januarPerugia104Pave Gregor IX stadfæster den ved mægling fra ærkebiskop Uffe af Lund tilvejebragte overenskomst mellem biskoppen af Linköping og indbyggerne på Gotland, hvorved den hidtidige tredeling af tienden blev opretholdt.
1230. 23. januarPerugia105Pave Gregor IX bekræfter ærkebiskop Anders Sunesen af Lunds stadfæstelse af gamle vedtægter på Gotland, hvorefter sogneboerne skal yde tiende til præsterne i hø og korn og bygge og vedligeholde præstegårdene, og hvorefter ingen på sit dødsleje må overlade kirkerne mere end 1/10 af sin hovedlods jordegods foruden den rørlige ejendom, han selv har erhvervet.
1230. 27. januarVordingborg106Kong Valdemar II Sejr tillader brødrene fra Clairvaux toldfrit at købe huder og voks til brug for deres hus og bevilger dem fri overfart med færgerne, så ofte de har brug for transport (dobbelt udfærdigelse, se nr. 107).
1230. 27. januarVordingborg107Kong Valdemar II Sejr tillader brødrene fra Clairvaux toldfrit at købe huder og voks til brug for deres hus og bevilger dem fri overfart med færgerne, så ofte de har brug for transport (dobbelt udfærdigelse, se nr. 106).
1230 1. februar107MÅbent brev fra abbed Anders i Tvis, at klostret ingen andel har i unævnt jord vest for vadestedet mellem Torup og Kratgård (Hellum h., Ålborg a., Trap V?4? 672-3) må have galt udstedelsesår. De indledende formler er forretningsmæssigt korte og viser hen til en sen tid (jf. Rep. Danicum II:6 nr. 11201), ligeledes det to gange brugte 'åbne brev'. Ib I:1 nr. 117 har snarest ret i, at udstedelsesåret kan være 1530, selv om der ikke er sikkerhed for, at dette er mere end et gætteri.
1230. Februar108Dronning Ingeborg af Frankrig udsteder et diplom, der bevidner tredjemands gave til l'Hôtel-Dieu i Orléans, og besegler med sit segl.
1230. [f. 14. april]Slesvig109Kong Valdemar II Sejr slutter overenskomst med grev Gunzelin af Schwerin og hans venner om betaling af 7.000 mark sølv for frigivelsen af prinserne hertug Erik, Abel og Kristoffer, og de gidsler, der har forpligtet sig på kongens vegne. Hans sønnesøn, grev Niels af Hallands søn, skal desuden give afkald på sine retskrav på Schwerin.
[1230. juni-september][Slesvig]110Kardinaldiakonen Otto udsteder som pavelig legat en forordning, hvorefter præster og gejstlige i Danmark inden 1 måned skal sende deres friller og samleversker bort, og biskopperne ikke for fremtiden må overdrage en kirke eller et præbende til nogen uden skriftligt løfte om cølibat.
[1230] 8. juniRibe111Kardinaldiakonen Otto udsteder som pavelig legat et afladsbrev for en kirke i Brunsvig, gældende for 20 dages kirkebod. Givet i Ribe den 8. juni.
[1230]. 23. juliLund112Kardinaldiakonen Otto eftergiver som pavelig legat alle, som bistår ved reparationen af spedalskhusets Skt. Hans kirke i Lund og understøtter de spedalske, 40 dage af den dem pålagte kirkebod. Afladsbrevet har kun gyldighed for kardinalens legationstid.
1230. 1. augustVordingborg113Kong Valdemar II Sejr giver Saltholm til biskop Niels Stigsen af Roskilde og hans efterfølgere.
1230 25. november113MDiplom fra Niels Ubbesen, høvidsmand i Reval, Reg. Danica nr. *766, jf. Dipl. Danicum II:4 s. 289, er trykt som II:12 nr. 210 mellem de andre Michaelis-forfalskninger.
1230. 28. december114Balduinus, nuntius for kardinaldiakonen Otto, slutter overenskomst med en del Kurlændinge, som vil antage kristendommen, og bestemmer bl.a., at de mod at betale de samme afgifter til deres biskop som de indfødte fra Gotland hverken skal være undergivet Danmark eller Sverige.
1230115Biskop Iso af Verden indvier et alter i Skt. Mikkels kloster i Lyneborg med datering efter Frederik II som kejser og Otto som fyrste af Lyneborg, søstersøn af Valdemar, de Danskes konge.
[1230-1238]116Pave (Gregor IX) skriver til dronning Ingeborg i en sag om en bulle, der er indbragt for domstolen for protester mod breve ved kurien.
[1230-1246]117Biskop Gunner af Ribe bevidner, at Jens Tollesen har skødet sine besiddelser i Sølsted mark til Løgum kloster.
[1230-1246]118Ribe borgere erklærer over for ærkebiskop Uffe af Lund, at Ribe biskop bestandig frit har besiddet og haft hævd på halvdelen af al kongelig ret i byen, dog med undtagelse af strandvrag, forband, 40-marksbøde og den senere indførte hestetold, selv om den sidste ikke er undtaget i de kongelige privilegier.
[1230-1255]119Regnskabsnotits om veksling for Bartholomæus fra Danmark, foretaget i Irlands mønt.
forrige næste