forrige næste
DatoStedNr.Regest
1236. [Februar-juni]212Pave Gregor IX tildømmer kong Valdemar II Sejr Reval, Gervien, Virland og Harrien i Estland.
1236. 5. februarViterbo213Pave Gregor IX bemyndiger sin legat Vilhelm, tidligere biskop af Modena, til visse steder i legationsområdet at indsætte, indvie og flytte biskopper samt dele, forene og afgrænse bispedømmer, hvis indtægter er altfor små. Det gælder særlig i Reval og Virland, dog her med forbehold af det danske ærkesædes ret.
1236. 15. februarViterbo214Pave Gregor IX pålægger sin legat Vilhelm, tidligere biskop af Modena, at prædike i en række nordtyske stifter for at skaffe undsætning til de troende i hans legationsområde, herunder Estland, meddeler ham, hvorledes kirken skal indrettes i nyvundne lande, og befaler ham at medvirke til, at der rejses borge til værn for de nyomvendte og oprettes faste bispesæder.
1236. 23. februarViterbo215Pave Gregor IX meddeler sin legat Vilhelm, tidligere biskop af Modena, hvilken afgørelse, han efter retlige undersøgelser har truffet i striden i Livland. Sværdridderne skal herunder afgive Reval borg og by, Harrien, Virland og Gervien til Romerkirken, erstatte byttet fra slaget ved Reval borg og løsepengene fra fangerne samt genopbygge to andre borge. Paven opregner de øvrige vilkår, regulerer de nyomvendtes stilling og bestemmer, at prælaternes investitur skal ske ved hans legat, ikke ved verdslige personer.
1236. 22. martsViterbo216Pave Gregor IX befaler sin legat Vilhelm, tidligere biskop af Modena, at genindsætte ærkebiskop Uffe af Lund i den åndelige styrelse i bispedømmerne Virland og Reval, som blev frataget Lundekirken med vold, efter at kong Valdemar II Sejr var taget til fange, mens han skal disponere anderledes med bispedømmet Leal, som Uffe også havde gjort krav på.
1236. 10. aprilViterbo217Pave Gregor IX befaler sin legat Vilhelm, tidligere biskop af Modena, at gengive kong Valdemar II Sejr Reval borg, som efter en belejring blev overgivet til Vilhelms kapellan og sværdridderne i Romerkirkens navn, efter at kongen var taget til fange.
1236. 18. april218Kong Valdemar II Sejr pålægger Skåningerne ikke at hindre Bosø kloster i dets rettigheder i *Booklöre skov.
1236. 7. majLund219Ærkebiskop Uffe af Lund udsteder vidnesbyrd om, at kong Valdemar Sejr to gange dels i Skåne, dels på Femern har stadfæstet Ribe kirkes ret til plovpenninge af tre sysler til gengæld for dens møntret i Ribe by.
1236. 28. majSamsø220Kong Valdemar II Sejr bevilger Vitskøl kloster den samme frihed for besiddelser, som det retmæssigt har erhvervet efter generalkonciliet (i 1215), som for dem klostret havde erhvervet inden dette. Bevillingen er beseglet af kong Valdemar og sønnerne kong Erik og hertug Abel.
1236. 28. majTerni221Pave Gregor IX bemyndiger sin legat Vilhelm, tidligere biskop af Modena, til visse steder i legationsområdet at indsætte, indvie og flytte biskopper samt dele, forene og afgrænse bispedømmer, hvis indtægter er altfor små. Det gælder særlig i Reval og Virland, dog her med forbehold af det danske ærkesædes ret.
1236. 20. juniKremmen222Overenskomst mellem markgreverne Johann og Otto af Brandenburg og (hertug) Wartislav III af (Pommern-) Demmin, hvorefter denne tager tre landskaber til len af dem. Markgreverne skal stille garanti til Wartislav, hvis de forhandler med kong Valdemar II Sejr, og denne tilsikrer sig gods. Hvis Wartislav udpeges til at modtage gods i forlening af kongen, skal det ske uden bekostning for ham.
1236 10. august222MSe nr. 217 af 1236 10. april.
1236. [12.-16. september][Citeaux]223Cistercienserordenens generalkapitel kundgør, at Citeaux skylder kapitlet 10 pund årligt for den pengesum, kapitlet modtog af dronning Ingeborg af Frankrig.
1236. decemberOrléans224En kongelig klerk og en foged udfører kong Ludvig IX af Frankrigs dom over en af dronning Ingeborgs underlensmænd på grund af hans drab på studenter i Orléans ved at beslaglægge noget af hans jord til fordel for kapitlet i byen. Hans umiddelbare lensherre samtykker ligesom Ingeborg som hans middelbare lensherre, da jorden indgår i hendes morgengave.
1236. decemberCour-Dieu225Dronning Ingeborg af Frankrig udsteder et diplom med samtykke til jordoverdragelsen til kapitlet i Orléans efter bestemmelse fra kong Ludvig IX og hende selv og lader sit segl hænge ved.
1236. DecemberCour-Dieu226Dronning Ingeborg af Frankrig udsteder et diplom med meddelelse om, at hendes lensmand samtykker i jordoverdragelsen til kapitlet i Orléans, som skyldtes underlensmandens forbrydelser, og har bedt Ingeborg hænge sit segl ved, da han ikke selv fører segl.
1236Ribe227Bisp Gunner af Ribe bevilger Ribe kirkes kanniker, at deres bryder og landboer, både nuværende og tilkommende, både i byen og uden for byen, både hørende til fællesgodset og enkeltgodset, for helligbrøde og festdagskrænkelse kun skal svare kannikerne.
1236Ribe228Biskop Gunner af Ribe giver Ribe kapitel sit fædrenegods i Folding, men forbeholder sig bestyrelsen heraf i sin livstid mod en årlig landgilde til kannikernes fælles kasse.
1236229Kong Valdemar II Sejr giver borgerne i Ribe det privilegium, at ingen må stævnes uden for byen, og fritager dem for told på marked og andre afgifter.
1236230Abbedens latinske mageskiftebrev med Niels Mogensens sønner på hele klostrets ret i Sabro og *Seholtt for trediedelen af Vengegård. Dateret 1236.
1236231Roskilde Mariakloster skøder jord i Kalby til Næstved Skt. Peders kloster.
1236Château-neuf sur Loire232Dronning Ingeborg af Frankrig udsteder et diplom til fordel for abbediet Cour-Dieu.
1236 u.d.232MStatutter for augustinerordenen i Danmark (Reg. Danica nr. *232 med dateringen 1236 vel 1336) er måske af senere dato og medtages ikke i Dipl. Danicum, da de ikke har diplomkarakter.
forrige næste