forrige næste
DatoStedNr.Regest
1239. 4. januar20To diplomer af samme dato, hvorved der foretages godsdispositioner vedrørende kirkelige stiftelser i Paderborn. Blandt vidnerne nævnes forrest blandt byens borgere Hermannus Dacus.
1239. 10. martsSlesvig21Kong Valdemar II Sejr fritager Viborgkannikernes bryder og landboer for ledingstynger, vrag på Læsø, kværsæde og kongens ret iøvrigt, erklærer, at friheden er givet af ham og hans søn, kong Erik IV Plovpenning, der også besegler, og tilføjer, at kannikerne til gengæld har tilskødet ham jord til ca. 30 mark gulds værdi på Agerø.
1239. 18. aprilLateranet22Pave Gregor IX pålægger gejstligheden at støtte franciskanerbrødrene i deres prædikantvirksomhed, men ikke tillade dem at samle sig penge ved deres virksomhed. — Indgået til et dansk franciskanerkloster.
1239. 28. aprilVordingborg23Kong Erik IV Plovpenning skænker Næstved Skt. Peders kloster midsommergælden og alle by- og torverettigheder med 3 og 40 marks bøder i Næstved by og fritager klostrets bryder og landboer for alle kongelige rettigheder i leding, stud, kværsæde, kørsler, redskud og retssager.
1239. 25. majVordingborg24Kong Valdemar II Sejr kundgør, at han har solgt ejendomme til Esrom kloster og ladet brevet besegle med sit og sine sønners segl.
[1239. juni]25Pave Gregor IX.s agent i Tyskland Albrekt Behaim indberetter politiske nyheder til sin herre og udtaler herunder håbet om, at den unge konge af Danmark vil blive valgt til tysk konge.
1239. 16. august26Grev Johann af Holsten stadfæster sammen med sine brødre ældre privilegier for borgernet Hamborg, dog med enkelte ændringer. Forrest blandt de verdslige vidner: Hr. Abel, hertug af Jylland.
1239. 23. augustAnagni27Pave Gregor IX anmoder efter en klage fra biskop Niels Stigsen af Roskilde kong Valdemar II Sejr om at afskaffe negativt bevis ved tolvmandsnævn i testamentesager og opfordrer kongen til at skride ind mod dem, der forholder bispen hans tiende.
1239. 24. augustAnagni28Pave Gregor IX svarer ærkebiskop Uffe af Lund på hans spørgsmål om, hvorvidt en pavelig dispensation for uægte fødsel kan udstrækkes til gejstlige, der har holdt samleverske, forklarer, hvor langt bandlysning af samleversker breder sig ud, erklærer, at kirker, der hærges af brand, ikke altid skal genindvies, og at det er simoni at betale biskoppens hjælpere ved kirkeindvielser, som det er foreskrevet (i den skånske kirkekontrakt). Paven bestemmer, at gejstlige, der har snydt ved eksaminationen, skal suspenderes, og at de gejstlige skal føres op til eksamen på en ærlig måde, ligesom han afgør spørgsmål om simoni ved bøndernes præsentation af sognepræster, om anvendelsen af palliet ved kongekroning, kongelige bryllupper og abbedvelsignelser samt om brugen af hemmelig og offentlig bod.
1239. 24. augustAnagni29Pave Gregor IX tillader provincialprioren for prædikebrødrenes orden i ærkestiftet at måtte meddele dispensation til gejstlige, som har begået simoni ved at modtage betaling for bistand ved kirkeindvielser.
1239. 25. augustAnagni30Pave Gregor IX befaler ærkebiskop Uffe af Lund, biskop Jens af Børglum og ærkedegnen i Lund at skride ind mod Rygens fyrste og folk, såfremt de ikke adlyder pavens befaling om at afskaffe forskellige misbrug ved betaling af gæld, som biskop Niels af Roskilde har klaget over, herunder gældsslaveri.
1239. 31. augustAnagni31Pave Gregor IX giver kong Erik af Danmark dispensation til at indgå ægteskab med hertug Albrekt af Saksens datter Jutta, skønt de er beslægtede i fjerde grad.
1239. 12. november32Fremdeles et skødebrev af en riddersmandsmand kaldet Åstred, som solgte og skødede al sin ejendom i Havsted med mølle og fiskevand og ager og eng, med skov og mark til sankt Knuds kloster i Odense. Udgivet i Guds år 1239 dagen efter sankt Mortens dag.
1239. 3. decemberLateranet33Pave Gregor IX bevilger kong Valdemar II Sejr, at seks klerke i hans tjeneste, som sidder inde med et kirkeligt embede, der ikke giver dem tilstrækkeligt underhold, må modtage endnu et, selv med sjælesorg.
1239. 21. decemberLyneborg34Hertug Otto af Brunsvig fritager Hamborgs borgere for opkrævninger i Lyneborg blandt andet under hensyn til en ansøgning fra hertug Abel af Jylland.
1239. 22. decemberLateranet35Pave Gregor IX befaler to spanske gejstlige at tvinge kong Sancio af Portugal til, uanset en tidligere aftale, at udlevere arven i løsøre efter den afdøde konge af Portugal til hans søn, den umyndige prins Ferrando. Arven har været besiddet i fællesskab af Ferrandos afdøde søster, dronning Eleonora af Danmark, en broder Alfonso og Ferrando selv, der ønsker sig tillagt arven efter både fader og søster.
123936Pave Gregor IX giver aflad til Fraugde kirke.
1239Paris37Dominikanerordenens generalkapitel udsteder bl.a. statut om ordensprovinsen Dacias stilling i forhold til andre provinser.
123938Asser Svendsens latinske skødebrev til Øm kloster på al hans rettighed til og ejendom i Skiping i Dover sogn. Dateret 1239.
[o. 1239 ?]39Fremdeles et skødebrev af Åstred Gris på Vigerslev skov, som ligger til fornævnte gård, hvilke fornævnte brev (breve?) findes ved de breve, som ligger til Havsted.
[1239-1245]40Biskop Ivar af Odense vidimerer en bulle for franciskanerordenen af pave Gregor IX.
forrige næste