forrige næste
DatoStedNr.Regest
12[41]. 8. januarGartsin67Vitslav I, fyrste af Rygen, stadfæster besiddelser for cistercienserklostret Eldena ..... Givet i Gartsin i det nådens år 1203 den 8. januar, medens hr. kong Valdemar styrede Danmarks rige.
[1241]. 30. januarMarlborough68Kong Henrik III af England befaler baronerne ved regnskabsbordet at godskrive kongens mænd fra Dunwich et beløb for en sendefærd til Danmark.
1241. 1. februarRoskilde69Kong Valdemar II Sejr giver og skøder halvdelen af Halland til evigt eje for grev Niels og hans arvinger til gengæld for dennes ejendomme i Schwerin, som efter de bedste mænds råd blev brugt til at løskøbe kongen fra fangenskabet hos hans fjender.
1241. 11. martsDemmin70Wartislav III, hertug af Pommern og Demmin, stadfæster besiddelser for cistercienserklostret Dargun. Forrest blandt de verdslige vidner: Dominus Iohannes Danus. et frater suus.
1241. 12. martsVordingborg71Kong Valdemar II Sejr stadfæster den frihed, som hertug Abel har bevilget Ribekirkens bryder og landboer i sognene Tønder, Daler og Ballum.
1241. 10. april72Pave Gregor IX.s agent i Tyskland Albrekt Behaim beklager sig til biskoppen af Ferrara over, at der endnu ikke er sendt en kardinallegat de latere til Tyskland til at iværksætte et nyt kongevalg, skønt pavens tilhængere blandt de tyske fyrster enedes derom sammen med kongerne af Ungarn og Danmark.
1241. 23. majRoskilde73Hertug Otto af Brunsvig sælger og skøder landsbyerne Store- og Lille-Lyngby og Ubberup til Æbelholt kloster for 24 mark guld, idet kong Erik IV Plovpenning har givet sin tilladelse. Hertugen, kongen og dennes brødre, hertug Abel og junker Kristoffer, har beseglet diplomet.
1241. 5. juniRoskilde74Kong Erik IV Plovpenning bekræfter sit ønske om at måtte dø i de små brødres ordensdragt og blive begravet i denne hos de små brødre i Roskilde.
1241. 15. juniLateranet75Pave Gregor IX tager augustinerklostret sankt Thomas (i Æbelholt) i sin beskyttelse og stadfæster dets rettigheder og besiddelser, heriblandt Æbelholt, Eskilsø, en række kirker og kirketiender samt Roskildebispens andel i offergaverne til klostret. Paven giver brødrene i sankt Thomas' kloster tiendefrihed af nybrud, som de dyrker selv, og af hvilke ingen hidtil har fået tiender, samt af afkommet af deres dyr. Han forbyder dem at forlade klostret, medmindre de ønsker at gå over til en strengere orden, tilstår dem ret til at foretage begravelser, andre kirkers ret uforkrænket, og bevilger dem frit abbedvalg. Paven indskærper, at klostret ligger under (Roskilde)bispens jurisdiktion.
1241. 22. juniRoskilde76Hertug Otto af Brunsvig sælger og skøder i nærværelse af kong Erik IV Plovpenning landsbyen Ramsø med tilliggende fiskevand, Ramsø sø, og andet jordegods til Antvorskov kloster for 320 mark sølv efter sjællandsk vægt. Kongen og dennes brødre, hertug Abel og junker Kristoffer, har givet deres tilladelse og sammen med hertugen beseglet diplomet.
1241. 2. juliRoskilde77Kong Erik IV Plovpenning fritager alle Roskildekannikernes jorder, landboer og gårdsæder for ethvert kongeligt krav, herunder leding og stud, og kundgør, at kannikerne til gengæld har forpligtet sig til på egen bekostning at holde en messe for de afdøde ved et særligt alter.
1241. 2. juliRoskilde78Kong Erik IV Plovpenning fritager alle Roskildekannikernes jorder, landboer og gårdsæder for ethvert kongeligt krav, herunder leding og stud, og kundgør, at kannikerne til gengæld har forpligtet sig tilpå egen bekostning at holde en messe for de afdøde ved et særligt alter. Brevet er tillige beseglet af kongens brødre, ærkebispen af Lund, bispen af Roskilde samt Vagn Gunnesen, Anders Grosen og Mogens Ugodsen.
[1241]. 3. juliEfter Faenza79Kejser Frederik II fortæller kong Henrik III af England om tartarernes indfald, opfordrer ham til at sende hjælp og erklærer, at han venter hjælp fra en række lande, som han karakteriserer, herunder: Det skibsrige Danmark ..... det isrige Norge ..... Givet på vejen tilbage efter overgivelsen og plyndringen af Faenza, den 3. juli.
1241. 22. juliDemmin80Wartislav III, hertug af Venden, stadfæster besiddelser for cistercienserklostret Eldena og tildeler det privilegier. Forrest blandt de verdslige vidner: Iohannes Danus.
1241. 29. juliHalmstad81Mogens Ovesen overdrager Æbelholt kloster et jordstykke i Vrenninge mark som sjælegave.
12[41]. (?) 11. septemberVordingborg82Kong Erik IV Plovpenning skænker 80 hageplove som medgift til Reval kirke og anviser dem til biskop Torkil i bestemte landsbyer, idet kongen betoner, at han har givet sit samtykke til Torkils valg og præsenteret ham for ærkebiskop Uffe af Lund. Kongen tilstår og anviser Revalbispen 40 hageplove i Virland, der dog skal henhøre under Virlands biskop, når der bliver indsat en sådan.
1241. [12.-16. september][Citeaux]83Cistercienserordenens generalkapitel befaler abbeden af Esrom at meddele munken og lægbrødrene fra Herrevad, Tvis og Øm den straf, der er dekreteret over dem, fordi de i Holland tilbragte en aften i en kro og blev dér indtil midnat.
1241. [12.-16. september][Citeaux]84Cistercienserordenens generalkapitel befaler abbeden af Herrevad sammen med en pommersk abbed at behandle klagen fra abbeden af Esrom mod abbeden af Doberan.
1241. [12-16. september][Citeaux]85Cistercienserordenens generalkapitel befaler abbeden af Clairvaux eller en kommende visitator at behandle sagen om abbeden af Esrom, som uden tilladelse gjorde en munk fra Clairvaux til abbed.
12[41). (?) 21. septemberRoskilde86Kong Erik IV Plovpenning erklærer, at han har stadfæstet 80 hageplove i Estland og 40 i Virland til underhold for biskoppen af Reval, hvorfor han befaler sin gældker i Reval at anvise dem til biskoppen.
1241. [Før 3. oktober]87Aktoptegnelse om bilæggelse af en strid mellem kannikerne i Lund og Asmund Tygesen om Ballingslövs grænser, der er svoret af ni mænd.
1241. 15. oktoberLund88Ærkebiskop Uffe af Lund kundgør, at dekanen Anders i Lundekirkens navn har skødet en jord tilhørende hans præbende til Tune Skaglesen, der i mageskifte har tilskødet dekanen på kirkens vegne en anden jord i Ballingslöv.
[1241. 28. oktober-10. november ?]89Pave Cølestin IV befaler kong Erik IV Plovpenning at sætte biskoppen af Schwerin i besiddelse af Circipanien.
1241. 3. novemberSøborg90Gunde Jensen skænker efter at have indhentet sine forældres samtykke Æbelholt kloster sit jordegods i Ammendrup som sjælegave for sin afdøde hustru og sig selv.
1241. 10. novemberHamborg91Hertug Abel af Jylland fritager borgerne fra Hamborg og alle gæster for den told, han tidligere har indført.
1241Paris92Dominikanerordenens generalkapitel stadfæster bl.a. statuttet om ordensprovinsen Dacias stilling.
124193Kong Eriks bevilling, at prioren i Antvorskov skal være fri for told her i riget. 1241.
[Omkr. 1241]94Biskop Peder Elavsen af Århus stadfæster Øm klosters besiddelse af Sødring.A: tabt. a: referat i Ømbogen f. 26. Faks.: Corpus codicum Danicorum II.
[1241 eller senere]95Slesvig kapitel vidimerer kong Valdemar II Sejrs privilegium for Løgum kloster af [1202-1214], Dipl. Danicum I:4 nr. 57.
forrige næste