forrige næste
DatoStedNr.Regest
1245. 18. januarÅrhus160Ærkebiskop Uffe af Lund forliger under en visitatsrejse biskoppen og kapitlet i Århus, der stredes om retten til at vælge nye kanniker, således at begge parter skal tage del i valget. Hvis to kandidater opnår lige mange stemmer i kapitlet, afgøres valget af biskoppens stemme, men ellers er han forpligtet til at følge et kvalificeret flertal i kapitlet.
1245. 31. januarLyon161Pave Innocens IV bevilger prioren og kapitlet i Odense at måtte bruge tidligere pavelige privilegier og bevillinger, som de hidtil havde forsømt at benytte sig af.
1245. 7. februarLyon162Pave Innocens IV bevilger prioren og kapitlet i Odense, at der ikke kan beskikkes nogen coadjutor for deres biskop uden deres samtykke.
1245. 16. februarLyon163Pave Innocens IV stadfæster de friheder, som er bevilget kannikerne i Viborg af Kong Valdemar II Sejr og hans søn Erik IV Plovpenning.
1245. 17. februarLyon164Pave Innocens IV tager benediktinerklostret sankt Knud i Odense i sin beskyttelse og stadfæster dets rettigheder og besiddelser, deriblandt Vor Frues penninge til klostrets bygningsfond samt sankt Knuds penninge. Paven giver brødrene tiendefrihed af nybrud, som de dyrker selv, og af hvilke ingen hidtil har fået tiender, samt af afkommet af deres dyr. Han forbyder dem at forlade klostret, medmindre de ønsker at gå over til en strengere orden, tilstår dem ret til at foretage begravelser, andre kirkers ret uforkrænket, og bevilger dem frit priorvalg. Paven indskærper, at klostret ligger under Odensebispens jurisdiktion.
1245. 20. februarLyon165Pave Innocens IV pålægger ærkebiskop Uffe af Lund og hans lydbiskopper at tilskynde menigheden i Danmark til at følge kong Erik IV Plovpenning på hans korstog til Estland og bevilger alle, der drager af sted samme aflad som dem, der drager til Det hellige Land.
1245. 21. februarLyon166Pave Innocens IV befaler ærkebiskop Jarler i Uppsala og den danske provincialpriør fra dominikanerprovinsen Dacia at modtage biskop Thomas af Finlands embedsresignation.
1245. 22. februarOdense167Ærkebiskop Uffe af Lund og hans lydbiskopper, forsamlet til kirkemøde i Odense, bandlyser alle, der forgriber sig på kirkens ret, friheder eller ejendom.
1245. 24. februarLyon168Pave Innocens IV tager kong Erik IV Plovpenning under sin beskyttelse, så længe hans korstog til Estland varer.
1245. 24. februarLyon169Pave Innocens IV pålægger ærkebiskop Uffe af Lund samt biskopperne af Roskilde og Århus at værne kong Erik IV Plovpenning under hans korstog til Estland i overensstemmelse med pavens beskyttelsesbrev.
1245. 2. martsLyon170Pave Innocens IV bevilger kong Erik IV Plovpenning, for så vidt som hans planlagte korstog til Estland bliver virkeliggjort, da at måtte oppebære overskuddet af fabricatienden for Lunde kirkeprovins i 3 år.
1245. 5. martsLyon171Pave Innocens IV giver de præstebrødre blandt franciskanerne, der drager til saracenerne og andre hedninger, tilladelse til at pålægge de kristne ide områder kirkebod og løse dem af ifaldet band. — Indgået til et dansk franciskanerkloster.
1245. 28. aprilLyon172Pave Innocens IV forbyder, at abbeder og konventer af cistercienserordenen indstævnes til synoder, tingmøder, retsmøder, kapitler eller for bodsretten, hvilket forskellige prælater har tilladt sig at gøre, når der forelå en forseelse, idet de påberåbte sig dennes natur. — Indgået til Sorø kloster.
1245. 28. aprilLyon173Pave Innocens IV forbyder, at nogen prælat med omgåelse af de pavelige privilegier fælder bandlysnings- og interdiktdomme mod dem, der er undergivet eller har forbindelse med cistercienserklostrene. — Indgået til Sorø kloster.
1245. 2. majLyon174Pave Innocens IV fastsætter, at abbeder og konventer af cistercienserordenen som Jølge af ordenens forhold til det apostoliske sæde ikke skal visiteres af andre end deres egne abbeder og hertil særligt udpegede munke, og erklærer domme, der strider herimod, for ugyldige. - Indgået til Sorø kloster.
1245. 1. juniLybæk175Broder Thidericus (provincial)minister for franciskanerne i provinsen Dacia og ordenskonventet i Lybæk erklærer sig tilfreds med den toft i Lybæk, som de bl.a. har erhvervet ved rådmændenes råd og hjælp. Den egner sig til bygninger og hvad andet, brødrene har brug for.
1245. 17. juniHumleore176Biskop Niels Stigsen af Roskilde vidimerer biskop Eskils diplom af 1135 29. november for Næstved sankt Peders kloster.
1245. 17. juniLyon177Pave Innocens IV bevilger hr. Anders Erlandsen til Hyby i Skåne, at ingen pavelig delegeret, værneherre eller eksekutor ide kommende fem år må lyse band over ham eller interdikt over hans land uden særligt pålæg.
[1245]. 5. juliWestminster178Kong Henrik III af England anviser to mark som gave til Bjørund, sendemand fra Danmark.
1245. 5. augustLyon179Pave Innocens IV tillader ærkebiskop Uffe af Lund at give ti gejstlige fra stiftet dispensation til at besidde indtil tre beneficier med sjælesorg, da ærkebiskoppen ikke selv kan aflønne dem, der bistår ham i bispegerningen.
1245. 5. augustLyon180Pave Innocens IV tillader ærkebiskop Uffe af Lund at give fyrre gejstlige fra Lunde by og stift dispensation fra uægte fødsel og tilladelse til at nå de højere vielsesgrader og opnå et beneficium med sjælesorg.
1245. 17. augustLyon181Pave Innocens IV befaler ærkebiskop Uffe af Lund at modtage biskop Gunner af Viborgs embedsresignation på grund af alder og svagelighed og sørge for et passende underhold for ham af bispestolens indtægter.
1245. 18. augustLyon182Pave Innocens IV pålægger gejstligheden i Danmark at hjælpe franciskanerne til deres ret imod overgreb fra prælaternes side.
[1245. 18. august]183Pave Innocens IV udnævner ærkebiskop Gerhardus af Bremen og to andre tyske biskopper til værneherrer for franciskanerne i Danmark.
1245. 22. augustStore Jyndevad184Biskop Eskil af Slesvig slutter forlig mellem Løgum kloster og hr. Ubbe Tordsen, således at klostret får overladt den jord (i Bejle), der er tildømt det, mens skade og uret eftergives fra begge sider.
1245. 12. septemberRibe185Biskop Gunner af Ribe vidimerer og stadfæster biskop Helias' diplom af 1145 13. Juni.
1245. 15. september[Ribe]186Biskop Gunner af Ribe bestemmer med kapitlets samtykke, at det første års indtægter fra alle ledige sognekirker skal anvendes til betaling af den gæld, kirken har pådraget sig ved at løskøbe biskop Tue fra fangenskabet efter slaget ved Bornhøved.
1245. 16. september[Ribe]187Biskop Gunner af Ribe bestemmer med kapitlets skriftligt indhentede samtykke, at det første års indtægter fra alle ledige sognekirker skal anvendes til betaling af den gæld, kirken har pådraget sig ved at løskøbe biskop Tue fra fangenskabet efter slaget ved Bornhøved. 11 kanniker, hvoraf 4 er magistre, underskriver personligt.
1245. 17. septemberLyon188Pave Innocens IV pålægger gejstligheden i Danmark at hjælpe dominikanerne til deres ret imod overgreb fra prælaternes side.
[1245. 17. september]189Pave Innocens IV udnævner ærkebiskop Uffe af Lund og biskop Gunner af Viborg til værneherrer for dominikanerne i Norden.
1245. 17. september[Lyon]190Pave Innocens IV stadfæster privilegier for ærkebispen af Lund.
1245. 17. september[Lyon]191Pave Innocens IV giver ærkebispen af Lund et pålæg om gudstjenesteformerne.
1245. 22. oktoberKolding192Abel, hertug af Jylland, og Kristoffer, herre til Falster og Lolland, kundgør, hvilken lod deres broder kong Erik efter deres frændes grev Alberts død har fået ved skiftet af det jordegods, brødrene besad i fællig på Als.
1245. 22. decemberPaderborn193Domprovsten i Paderborn sælger en toft til franciskanerne sammesteds. Blandt vidnerne Herman Dansker.
1245. 23. decemberLyon194Pave Innocens IV opfordrer prædikebrødrene til at forkynde bandlysningsdommen over kejser Frederik II, der blev afsagt på kirkemødet i Lyon. — Indgået til klostret i Lund.
1245195Grevinde Ingerd af Regenstein erklærer, at den tiende, som hun og hendes mand havde i forlening af Halberstadt kirke, efter deres død skal falde tilbage til denne.
1245196Biskop Niels af Roskilde stadfæster hr. Esberns gave til Bosø kloster på gods i Kvärlöv.
1245Köln197Bestemmelse fra dominikanerordenens generalkapitel om oprettelse af et kloster i ordensprovinsen Dacia.
1245198Rodinger og Jens Pallesens latinske skøde til Øm kloster på en halv fjerding jord i Skæring Mark, dateret 1245. Dertil Anders Stygges skøde på en gård i Vorre i Skødstrup sogn og på et bol i Skæring.
1245198MRep. Danicum I:1 nr. 168, se [1243-1254], nr. 129.
[1245-1273]199Biskop Esger af Ribe forbyder selvejere i Hviding herred at stævne Ribekannikernes bryder og landboer til deres forsamlinger, tvinge dem til at nedbryde huse og barfrede eller tynge dem med private betalinger i penge, da både konge og hertug har fritaget dem for al ret og alle tjenester til sig.
[1245-1273]200Biskop Esger af Ribe attesterer skødninger foretaget mellem Løgum kloster og Jens Snur og fornyelsen imellem dem af ældre skødninger, hvorved gamle bolnavne opregnes.
forrige næste