forrige næste
DatoStedNr.Regest
1246. 13. januarLyon201Pave Innocens IV tillader franciskanerne at holde gudstjeneste på steder, der er lyst under interdikt, dog under udelukkelse af dem, der er bandlyst og ramt af interdikt. - Indgået til et dansk franciskanerkloster.
1246. 25. januarLyon202Pave Innocens IV tillader franciskanernes ordensgeneral og provinsialer og kustoder at løse dem, der skønt bandlyste søger optagelse i ordenen, af det band, de er ifaldet. - Indgået til et dansk franciskanerkloster.
1246. januarRibe203Kong Erik IV Plovpenning fritager kannikerne i Ribe for vejafgift af deres heste og alle andre ejendele og for alle offentlige byrder på steder under kongens jurisdiktion.
1246. 7. februarLyon204Pave Innocens IV tillader franciskanerordenen at anvende bandlysningsstraf mod frafaldne og opsætsige i ordenen. — Indgået til et dansk franciskanerkloster.
1246. 25. februar205Kong Erik IV Plovpenning pålægger skåningerne ikke at hindre Bosø kloster i dets rettigheder i *Booklöre skov.
1246. 31. martsRibe206Ribekannikerne Jens og Nøsing, der af paven er beskikkede som dommere i tiendesagen mellem Løgum klosters abbed og (Nørre-)Løgums sogneboere, dømmer, at klostret har krav på korntienden i neg i overensstemmelse med Ribekirkens sædvane.
1246 14. april206MADiplom fra fyrst Vitslav af Rygen m.fl., Reg. Danica nr. *267 (= *716) er trykt under det rigtige årstal 1296 som Dipl. Danicum II:4 nr. 211.
1246 26. april206MBBull. Danicum nr. 368, udelades i Dipl. Danicum som vedrørende ærkebiskop Albert af Rigas område.
1246 19. maj206MCTrykt Kirkehist. Samlinger VI:6 (1950), p. 370, som supplement til A. Otto, Liber daticus Roskildensis, p. 47, cf. også Arhnung, Roskilde Domkap. Hist., p. 102 samt Danmarks Adels Aarbog 1893 p. 154, Jakob Sunesen grundlagde Osted præbende, er en anniversarienotits og medtages derfor ikke i Dipl. Danicum.
[1246]. 28. majWindsor207Kong Henrik III af England befaler, at der støbes vokslys til at anbringe foran det alter, hvor sankt Edward så Danmarks konge druknet i havet.
[1246]. 28. majWindsor208Kong Henrik III af England befaler, at der leveres voks til lysene foran det alter, hvor sankt Edward så Danmarks konge druknet i havet.
1246. 16. juniLyon209Pave Innocens IV befaler gejstligheden at lade prædikebrødrene prædike, modtage skriftemål og pålægge bod, da de har pavelig tilladelse hertil. — Indgået til klostret i Lund.
1246. 19. juniRibe210Biskop Esger af Ribe giver sine kannikers ret til at oppebære det første års indkomster af ledige kirker stedsevarende gyldighed mod, at kannikerne underholder to vikarer.
1246. 21. juniLyon211Pave Innocens IV giver Roskildekanniken magister Peder, kansler hos kong Erik IV Plovpenning, tilladelse tilat modtage flere beneficier med sjælesorg ud over dem, han allerede sidder inde med, når blot ikke den samlede indtægt af beneficierne overstiger 100 mark sølv årligt.
1246. 21. juniLyon212Pave Innocens IV giver kong Erik IV Plovpennings klerk Peder tilladelse tilat modtage flere beneficier med sjælesorg ud over dem, han sidder inde med, når blot ikke den samlede indtægt af beneficierne overstiger 100 mark sølv årligt.
1246. 22. juniLyon213Pave Innocens IV pålægger prædikebrødrene, at ingen må forlade ordenen uden tilladelse af prioren. — Indgået til klostret i Lund.
1246. 22. juniLyon214Pave Innocens IV befaler ærkebisper og bisper at påbyde dem, der uden at høre til ordenen egenmægtigt har anlagt prædikebrødrenes ordensdragt, at aflægge den. Indgået til klostret i Lund.
1246. 27. juniLyon215Pave Innocens IV tillader prædikebrødrene at løse de bandlyste, der ønsker at indtræde i ordenen, af bandet og optage dem i ordenen efter fornøden prøvelse. - Indgået til klostret i Lund.
1246. 27. juniLyon216Pave Innocens IV tillader prædikebrødrene frit at opholde sig på bandlystes besiddelser og modtage underhold af dem. - Indgået til klostret i Lund.
1246. 27. juni[Lyon]217Pave Innocens IV tillader prædikebrødrene at blive begravet i deres kirker. — Indgået til klostret i Lund.
[1246. 28. juni-1247. 27. juni]Lyon218Pave Innocens IV giver biskoppen af Ribe fuldmagt til at dispensere og afløse gejstlige, som holdt konkubiner.
1246. 21. juliLyon219Pave Innocens IV befaler franciskaneren Simon fra l'Auvergne at undersøge klagen fra kong Erik IV Plovpenning mod hans kansler, biskop Niels Stigsen af Roskilde, som kongen beskylder for at have indgået sammensværgelse og stræbe ham efter liv og krone, og derpå afgive indberetning til paven.
1246. 7. augustAls220Kong Erik IV Plovpenning stadfæster friheder og rettigheder over tiender og andre almisser, som er bevilget Løgum kloster af paverne og kongens forgængere.
1246. 17. augustSlangerup221Sakse Torbensen erklærer, at han med undtagelse af en øre skyldjord ingen andel har i Nødebo, som med arveret tilhørte hans hustru, og som mange gange har været genstand for strid mellem ham og Esrom kloster.
1246. 18. augustLyon222Pave Innocens IV stadfæster efter ansøgning fra cistercienserordenen, at ordenens munke som hidtil uden prøvelse kan befordres til de gejstlige grader. - Indgået til Sorø kloster.
1246. 30. augustLyon223Pave Innocens IV stadfæster Æbelholt klosters køb af landsbyerne Store-Lyngby, Lille-Lyngby og Ubberup fra hertug Otto af Brunsvig.
1246. 8. septemberLyon224Pave Innocens IV opfordrer kong Erik IV Plovpenning til ikke at hindre lybækkerne i at tjene og bistå kong Henrik Raspe af Tyskland.
1246. 8. septemberLyon225Pave Innocens IV befaler sin legat Philippus, udvalgt biskop af Ferrara, at skride ind mod kong Erik IV Plovpenning, dersom han hindrer lybækkerne i at tjene og bistå kong Henrik Raspe af Tyskland.
1246. 9. septemberLyon226Pave Innocens IV tillader franciskanernes ordensgeneral samt alle provinsialer og kustoder at bandlyse dem, der er udstødt af eller har forladt ordenen, men stadig prædiker og hører skriftemål. — Indgået til et dansk franciskanerkloster.
1246. 1. oktober227Optegnelse om, at Edmund von Raben og hustru for en årrække har overladt en sum penge til det danske broderskab i Køln.
1246. 18. oktoberLyon228Pave Innocens IV befaler for anden gang ærkebiskop Uffe af Lund at bevæge biskop Eskil af Slesvig til at aflægge mandsed og troskabsed til kong Erik IV Plovpenning eller skrive til paven, hvorfor det ikke kan eller bør ske.
1246. 27. oktoberLyon229Pave Innocens IV giver biskop Niels af Roskilde tilladelse til at måtte optage lån af bispegodset, da han må opholde sig uden for stiftet.
1246. 5. novemberLyon230Pave Innocens IV befaler biskop Esger af Ribe uden anvendelse af negativt bevis at afgøre en strid mellem provst Humbald og arvingerne efter ridderen Anders Grosen om en sum penge, som provsten hævder at have krav på, mens arvingerne tilbyder at Jøre negativt bevis derimod.
1246. 6. novemberLyon231Pave Innocens IV befaler sin kardinallegat, biskop Odo af Tusculum, at lade prædike korstog til støtte for Det hellige Land, blandt andet i Danmark.
1246. 9. novemberLyon232Pave Innocens IV befaler broder Simon fra Auvergne at drage til Odense for at anstille undersøgelse angående en række misligheder, begået af biskop Niels af Odense, der fik gennemtrumfet sit valg ved verdslig magt og ved trusler erhvervede sig ærkebiskoppelig stadfæstelse, skønt det var kendt, at han holdt konkubine, før han valgtes, hvilket han fortsætter med som biskop til anstød for menigheden, der ikke vil vide af ham.
1246. 4. decemberLyon233Pave Innocens IV bevilger den danske konges kansler magister Peder, at ingen pavelig delegeret, værneherre eller eksekutor i de kommende tre år må lyse band over ham uden særligt pålæg.
1246Ribe234Dominikanerne i provinsen Dacia afholder kapitel i Ribe, der beslutter atter at oprette et konvent i Reval og udpeger 12 brødre, som skal drage derhen, 8 fra danske og 4 fra svenske konventer.
forrige næste