forrige næste
DatoStedNr.Regest
1247 1. februar234MAOm indrettelse af en skole for mindreårige i Odense, Dipl. Arna-Magnæanum I 157, Suhm X 86, er fejldateret og henført til 1447 1. februar i Reg. Danica nr. 3775*.
1247 6. februar234MBEt fragment af en original pavebulle om kirken i Malmø, brugt som bogbind i Linkdping gymnasiebibliotek (G. Stephens i Kirkehistoriske Saml. 1:2 (1853-56) 419, her dateret som anført), er identisk med den efter paveregistret trykte tekst af 1292 8. februar, Dipl. Danicum II:4 nr. 63. Jf. iøvrigt Hans Wåhlin, Studier i Malmö stads äldsta historia, Malmö fornminnesförenings årsskrift 1934, 140ff.
1247. 11. februarLyon235Pave Innocens IV befaler biskopperne af Odense, Ribe og Århus at indsamle indtægterne af den pavelige kapellan Jakob Erlandsens beneficier i Danmark og anvise dem til ham eller hans befuldmægtigede, da han selv er hindret af sine fjender i at kunne nyde dem. Kan dette ikke lade sig gøre, skal de forsyne ham med ligeså store, årlige indtægter fra den danske kirke.
1247. 14. martsLyon236Pave Innocens IV meddeler gejstligheden i Danmark, at han sender kardinaldiakonen Petrus af S. Giorgio in Velabro til landet, udstyret med fuld legatmyndighed.
1247. 15. martsLyon237Pave Innocens IV bevilger sin legat kardinal Petrus at måtte udøve jurisdiktion af frivillig natur over for de danske, der henvender sig til ham i Tyskland.
1247. 15. martsLyon238Pave Innocens IV bevilger sin legat kardinal Petrus fuldmagt til at afsætte ulydige prælater inden for sit legationsområde.
1247. 15. martsLyon239Pave Innocens IV giver sin legat kardinal Petrus tilladelse til at forflytte ærkebiskopper og biskopper inden for sit legationsområde.
1247. 15. martsLyon240Pave Innocens IV tillader sin legat kardinal Petrus at dispensere gejstlige, der ikke har de fornødne vielsesgrader, således at de kan vælges til biskopper.
1247. 15. martsLyon241Pave Innocens IV tillader sin legat kardinal Petrus at dispensere klostergivne personer, som ved simoni har skaffet sig selv eller givet andre adgang til klostrene.
1247. 15. martsLyon242Pave Innocens IV bevilger de gejstlige som følges med hans legat kardinal Petrus at måtte oppebære indtægterne af deres beneficier.
1247. 15. martsLyon243Pave Innocens IV giver sin legat kardinal Petrus fuldmagt til i fornødent fald at skride ind mod samtlige enkeltpersoner og fællesskaber inden for sit legationsområde.
1247. 15. martsLyon244Pave Innocens IV tillader sin legat kardinal Petrus i hele sit legationsområde at måtte bortgive beneficier med eller uden sjælesorg ganske uanset de pågældende kirkers rettigheder og sædvaner.
1247. 15. martsLyon245Pave Innocens IV tillader sin legat kardinal Petrus i hele sit legationsområde at dis pensere gejstlige fra uægte fødsel.
1247. 15. martsLyon246Pave Innocens IV tillader sin legat kardinal Petrus at dispensere gejstlige, som har modtaget grader eller gjort tjeneste, skønt de var bandlyste.
1247. 15. martsLyon247Pave Innocens IV befaler sin legat kardinal Petrus at fratage gejstlige og verdslige, som har fået særlige pavelige begunstigelser, men nu er utaknemmelige mod kirken, de dem tidligere tildelte nådesbevisninger.
1247. 15. martsLyon248Pave Innocens IV tillader sin legat kardinal Petrus at besætte ledige bispeembeder, som paven har provisionsret til.
1247. 15. martsLyon249Pave Innocens IV tillader sin legat kardinal Petrus at modtage embedsnedlæggelser fra prælater i sit legationsområde.
1247. 15. martsLyon250Pave Innocens IV bevilger sin legat kardinal Petrus at måtte udøve sin legatmyndighed over Tyskland, selv om han opholder sig i kirkeprovinsen Reims, i Danmark eller Polen.
1247. 17. martsLyon251Pave Innocens IV tillader sin legat kardinal Petrus at give gejstlige i sit legationsområde dispensation til at have flere beneficier selv med sjælesorg.
1247. 17. martsLyon252Pave Innocens IV betror sin legat kardinal Petrus inden for sit legationsområde at tage imod prælater, der vil vende tilbage til lydighed under kirken, men straffe de trodsige.
1247. 17. martsLyon253Pave Innocens IV tillader sin legat kardinal Petrus at forbyde kapitler og konventer at indsætte præster og prælater uden hans samtykke.
1247. 17. martsLyon254Pave Innocens IV tillader sin legat kardinal Petrus at dispensere fire højbårne personer for ægteskabshindrende slægts- og svogerskab i fjerde grad.
1247. 18. martsLyon255Pave Innocens IV befaler sin legat kardinal Petrus at prædike korstog mod Frederik II i Tyskland, Danmark og Polen.
[1247. marts-juli?]256Biskop Ludolfus af Ratzeburg beder pave Innocens IV om at yde Lybæk bistand mod den danske konge Erik IV Plovpenning, der angriber byen og søger at udskille den fra det tyske kejserrige.
1247. 27. majLyon257Pave Innocens IV pålægger gejstligheden om fornødent efter opfordring af franciskanernes provinsialer og kustoder at gentage bandlysningen af dem, der har forladt ordenen uden tilladelse. — Indgået til et dansk franciskanerkloster.
1247. 10. juniLyon258Pave Innocens IV pålægger franciskanernes ordensgeneral samt provinsialer og kustoder ikke at optage nogen i ordenen undtagen efter et års prøvetid. — Indgået til et dansk franciskanerkloster.
1247. 12. juniLyon259Pave Innocens IV pålægger abbeder og klostre af cistercienserordenen, der i modstrid med pave Gregor IX.s forbud har optaget franciskanere i ordenen, at sende disse tilbage under trussel om indskriden af ærkebisper og bisper. — Indgået til et dansk franciskanerkloster.
1247. 12. juniLyon260Pave Innocens IV pålægger ærkebisper og bisper om nødvendigt under tvangsforanstaltninger at sørge for, at franciskanere, som uden tilladelse er optaget i cistercienserklostre, sendes tilbage til deres orden. — Indgået til et dansk franciskanerkloster.
1247. 20. augustLyon261Pave Innocens IV giver franciskanernes ordensgeneral og provincialer tilladelse til at indsætte egnede mænd til varetagelse af ordenens verdslige anliggender. — Indgået til et dansk franciskanerkloster.
1247. 29. augustLyon262Pave Innocens IV befaler ærkebiskop Uffe af Lund at indsamle indtægterne af den pavelige kapellan Jakob Erlandsens beneficier i Danmark og anvise dem til ham eller hans befuldmægtigede, da han af sine fjender er hindret i at nyde både disse og sit fædrene gods. Kan dette ikke lade sig gøre, skal Uffe forsyne ham med ligeså store, årlige indtægter fra den danske kirke, dog kun tildækning af hans kirkelige indkomster.
1247 1. september262MAHertug Abel for Løgum kloster, se 1240 26. august, nr. 50.
1247. 3. septemberAndernach263Pavens legat kardinal Petrus opfordrer lybækkerne til at slutte våbenstilstand eller fred med kong Erik IV Plovpenning af Danmark og lover at ville medvirke hertil.
1247. 2. novemberLyon264Pave Innocens IV meddeler ærkebiskop Uffe af Lund, at han har bevilget kong Erik IV Plovpenning, for så vidt som hans korstog til Estland bliver virkeliggjort, da at måtte oppebære overskuddet af fabricatienden i Lunde kirkeprovins i 6 år, og pålægger ærkebiskoppen at varetage indsamlingen.
1247. 26. novemberLyon265Pave Innocens IV bevilger kong Erik IV Plovpenning, for så vidt som hans korstog til Estland bliver virkeliggjort, da at måtte oppebære overskuddet af fabricatienden i Lunde kirkeprovins i 6 år, således at indsamlingen varetages af ærkebiskop Uffe af Lund, og formaner kongen til at give sig tilfreds med denne fremgangsmåde.
1247. 19. decemberLyon266Pave Innocens IV befaler biskop Eskil af Slesvig og lederne af dominikanernes og franciskanernes nordiske ordensprovinser at tilskynde kong Erik IV Plovpenning og dem, som ulovligt sidder inde med Roskilde bispestols ejendomme, herunder Københavns borg, til at give dem tilbage til den landflygtige biskop Niels Stigsen personlig, dog skal borgen bevogtes af folk, som ikke er modstandere af kongen. Denne skal endvidere tillade, at Niels Stigsen vender hjem, og garantere hans fortsatte forbliven. Dersom kongen nægter at adlyde, kan der lyses interdikt over hans særlige områder og Roskilde stift, mens alle andre kan rammes af band.
1247Lund267Ærkebiskop Uffe af Lund vidimerer på opfordring af ministeren for franciskanerprovinsen Dacia to buller for ordenen af pave Innocens IV.
1247.Lund268Ærkebiskop Uffe af Lund vidimerer på opfordring af ministeren for franciskanerprovinsen Dacia tre buller for ordenen af pave Innocens IV.
1247.Lund269Ærkebiskop Uffe af Lund vidimerer på opfordring af ministeren for franciskanerprovinsen Dacia en bulle for ordenen af pave Innocens IV.
1247.Montpellier270Bestemmelse fra dominikanerordenens generalkapitel om oprettelse af et kloster i ordensprovinsen Dacia.
[1247-1250]271Kong Håkon IV Håkonsen af Norge klager til lybækkerne over deres plyndringer af norske købmænd, skønt han kun ønsker fred, og erklærer, at han heri ikke indbefatter tilsvarende plyndringer fra kong Erik IV Plovpennings mænd.
1247-1272271MTheodericus, biskop af Virland (episcopus Vironensis), udnævnt og viet mellem 17. juni og 2. august 1247, tiltrådte aldrig og forblev kun titulærbiskop. Som sådan udstedte han 1247-1272 en række breve i ærkestifterne Mainz, Trier og Köln, se Bunge, Livland, die Wiege der deutschen Weihbischöfe, p. 47-63, cf. også Kaestner, Das refundirte Bisthum Reval, p. 32 note og p. 54.
forrige næste