forrige næste
DatoStedNr.Regest
1248. 23. martsNyborg272Kong Erik IV Plovpenning overdrager biskop Esger af Ribe et skiben i Hviding herred, som han har købt af sin marsk, og tillader biskoppen at tage bestemmelse om det efter ønske.
1248. 2. aprilLyon273Pave Innocens IV befaler biskop Eskil af Slesvig at iværksætte den dom, som blev fældet af broder Simon fra l'Auvergne, hvorefter den landflygtige biskop Niels Stigsen af Roskilde blev genindsat i sine rettigheder, ejendomme og indtægter, der dog foreløbig skulle overtages af hans befuldmægtigede, ærkebiskop Uffe af Lund. Paven har afvist appellerne mod dommen og stadfæstet denne og giver Eskil beføjelser til at gennemtvinge den ved brug af kirkestraffe, der dog ikke må ramme kongens person.
1248. 11. aprilLyon274Pave Innocens IV befaler biskop Eskil af Slesvig at gribe ind i Roskilde stift til fordel for den landflygtige biskop Niels Stigsen og tilsidesætte de ulovligheder, der er begået med hensyn til kirker, beneficier, tiender og de biskoppelige rettigheder og besiddelser.
1248. 25. april275Emcloster mageskiffte mett Iohan Iøde paa hans godzs i Siting Vdbynere/ Slettholm for godzs vdi Thøning oc Haffuerballig/ Daterit mccxlviii in die beati Marci euangeliste. Her Iohannis Iødis mageschiffte breff paa hans godtz vdi Thørningh, i Houndrup och Haffuerballe marck for godtz i Sythingh, Vbener, Slettholm, Vbyholme, Dalbynes. Vnder dato mccxlviii. Reg.: RA. Ældre Archivregistraturer. Skanderborgske registratur (1606) A nr. 2 under Wor herritt. Rep. Danicum I:1 s. 32.
1248. 15. majVordingborg276Kong Erik IV Plovpenning stadfæster Revals friheder fra kong Valdemar Sejrs tid, herunder toldfriheden, overlader dem samme rettigheder, som Lybæk har, og træffer bestemmelse om sårsag i byen.
1248. 18. juniBremen277To diplomer af samme dato, hvorved kommendatoren for den tyske ordens hus i Bremen kundgør, hvad Rodolfus de Nestwede burgensis Bremensis, har skænket ordenen i sjælegave og til gengæld modtaget af denne.
1248. 24. juniHelsinge278Svend Gødesen skænker med sin søns og arvingers billigelse Æbelholt kloster sit jordegods i *Trustrup som sjælegave.
1248. Juni279Ribe kapitel bevidner, at Svalm Skenesen har tilskødet broder Torkil fra Løgum kloster 6 skår i Hemmingsbrød enge.
1248. 3. juliRibe280Mogens Hågensen, kannik i Ribe, skøder i nærværelse af bisperne af Reval og Ribe et ornum (med forte og fædrift) over alteret og på tinge til kannikerne ved Ribe kirke. Han forbeholder sig dele af frugtnydelsesretten, så længe han lever, og kapitlet lover at højtideligholde årsdagen for hans død.
1248. 27. juliLund281Kardinallegaten, biskop Vilhelm af Sabina, eftergiver alle, som understøtter de spedalskes hus i Lund, 40 dages kirkebod.
[1248. o. 27. juli?]282Kardinallegaten, biskop Vilhelm af Sabina, eftergiver kirkebod for alle dem, der besøger Bosø kloster.
[1248. o. 27. juli?]283Biskop Vilhelm af Sabina, giver som kardinallegat aflad til franciskanerne i Roskilde.
1248. 27. septemberLyon284Pave Innocens IV pålægger den samlede gejstlighed at overholde cistercienserordenens privilegier, især med henblik på bandlysnings- og interdiktdomme og deres udførelse. — Indgået til Sorø kloster.
1248. 27. septemberLyon285Pave Innocens IV giver abbeder og konventer af cistercienserordenen stadfæstelse på alle pavelige og kongelige privilegier og friheder. — Indgået til Sorø kloster.
1248. 27. septemberLyon286Pave Innocens IV bevilger abbeder og konventer af cistercienserordenen, at de forholdsmæssigt kan oppebære tiende af nybrud idesogne, hvor de i forvejen oppebærer tiender. - Indgået til Sorø kloster.
1248. 7. oktoberLyon287Pave Innocens IV tager cistercienserklostret i Sorø i sin beskyttelse og stadfæster dets rettigheder og besiddelser, heriblandt Sorø og halvdelen af Køge samt en række landsbyer og ladegårde. Paven giver brødrene i Sorø tiendefrihed af jord, de ejede før kirkemødet (i 1215), og af nybrud, af hvilke ingen hidtil har fået tiender, forudsat at de selv dyrker jorden, samt af haver, krat, fiskeri og afkommet af deres dyr. Paven frigør klostret fuldstændigt for (Roskilde)bispens jurisdiktion og bevilger det en række særrettigheder.
1248. 23. oktoberÆbelholt288Esbern Ovesen overdrager Æbelholt kloster sit jordegods i Herstedvester og Brøndbyøster i sjælegave, mod en årlig amindelse og til lindring for sine forældre i skærsilden. Han forbyder under trussel om helvedes straffe sine slægtninge og arvinger at antaste gaven.
1248. 18. novemberRingsted289Jon, søn af Jon Regnmodsen, foretager med sine slægtninges råd mageskifte med Esrom kloster, hvorved dette får arvejord i Lille-Værløse fra Jon, og han lover at ville forsvare dets besiddelse overalt. De herhenhørende skødninger er foregået først i Esrom kloster, dernæst på Treherredstinget i Slangerup og endelig på landstinget i Ringsted.
1248. 24. novemberLyon290Pave Innocens IV erklærer over for ærkebiskop Uffe af Lund, at dennes rettigheder i de estiske bispedømmer ikke skal lide skade ved stævningen fra ærkebiskop Albertus af Prøjsen.
1248. november291Wartislav III, hertug af Demmin, stadfæster besiddelser og rettigheder for cistercienserklostret Eldena og bevilger det herunder: Si quis uero in uillis gentis nationis alterius. ut uerbi gratia Danus uel Slauus inter Theotonicos et e conuerso. elegerit habitare. uolumus ut illorum iure utatur quorum contubernium approbauit. nisi forte abbas qui pro tempore fuerit aliter inter eos duxerit ordinandum.
1248. 2. decemberLyon292Pave Innocens IV tillader ærkebiskop Uffe af Lund at give sin kapellan, sognepræsten Niels, dispensation til at modtage endnu et beneficium med sjælesorg.
1248Slesvig293Biskop Eskil af Slesvig stadfæster under henvisning til Løgum klosters ofte ydede gæsteri til ham og hans folk biskop Valdemar af Slesvigs gave af bispetienden i Bylderup til trods for, at den delvis kunne anfægtes som kommet i stand på ulovlig måde. Hertug Abel besegler.
[1248]294Ærkebiskop Uffe af Lund pålægger biskop Gunner af Viborg for sit stift at iværksætte pavens befaling om, at overskuddet af fabricatienden overgives til kong Erik IV Plovpenning.
1248295Markgreverne Johann I og Otto III af Brandenburg skænker gods i landsbyen Krielow til klostret Lehnin til sjælebod for den afdøde markgrevinde Sofie af Brandenburg.
1248296Itt konning Erickis skiødebreff paa pergament, paa Westerwig closters marck och Aggergaardis fiskerii. 1248. Latine.
forrige næste