forrige næste
DatoStedNr.Regest
1250. 20. februarRibe1Kong Abel fritager Ribes borgere for told, torvegæld, forband og kongens vragret overalt i riget og hertugdømmet.
1250. 20. februarRibe2Kong Abel tager Antvorskov kloster under sin beskyttelse og fritager dets bryder og landboer for leding og al kongelig ret.
1250. 7. martsSlesvig3Kong Abel fritager bryder og landboer under St. Johannes kloster i Slesvig for leding, ombudsmandens krav og al kongelig ret med undtagelse af landeværn og befæstningsarbejde.
1250. 2. april4Hertug Knud Valdemarsen skænker jordejendom i Sørninge til Sorø kloster.
1250. 5. aprilLyon5Pave Innocens 4. bemyndiger bisp Jakob Erlandsen af Roskilde til at hæve interdiktet over de kanniker, der havde forurettet bisp Niels Stigsen af Roskilde og hans kirke, naar de har ydet kirken erstatning.
1250. 9. majLyon6Pave Innocens 4. paalægger broder Nicolaus af klostret i Tournus at begive sig til Danmark og foranledige, at kong Erik 4. Plovpenning tilbagegiver til bispen af Roskilde det gods, han uretmæssigt har tilegnet sig.
1250. 17. majRoskilde7Kong Abel fritager indbyggerne i byen Væ for leding og for betaling af told i hele riget og bestemmer, at kongens landboer sammesteds kun skal yde redskud og betale en mark penge aarligt af hver fjerding.
1250. 18. majLyon8Pave Innocens 4. gentager sin befaling af 9. maj til broder Nicolaus, pavens nuntius i Danmark, og bemyndiger ham til at ramme kongen af Danmark og hans hjælpere, der har frataget Roskildekirken dens ejendom, med banlysning og interdikt.
1250. 21. majLyon9Pave Innocens 4. beder kong Erik 4. Plovpenning om at vise velvilje mod bisp Jakob Erlandsen af Roskilde og at tilbagegive Roskilde Domkirke det gods, han uretmæssigt har taget fra den, samt at give pavens nuntius broder Nicolaus, der er sendt til Danmark i denne anledning, en god modtagelse.
1250. 11. juniGudhem10Dronning Katarina af Sverige testamenterer en Række Ejendomme til Gudhem Kloster; bl. a. bestemmes flg.: idet vi hertil fremdeles føjer vor Andel i Danmark paa den Betingelse, at Udbyttet af de paagældende Besiddelser anvendes til Klosterbygningen.
1250. 27. juniRibe11Kong Erik 4. Plovpenning godkender overenskomsten mellem Møns indbyggere og Lübeckerne om handel paa Møn.
1250. 30. augustViborg12Kong Abel stadfæster Vitskøl klosters friheder, der er blevet anfægtet af kongens ombudsmænd og mange andre.
1250. 3. septemberViborg13Kong Abel stadfæster sin faders og sin broders privilegium til kannikerne ved Vor Frue kirke i Viborg, hvorved kannikernes bryder, landboer og deres øvrige undergivne fritages for leding, kværsæde og alle ydelser til kongen.
1250. 27. septemberLyon13aPave Innocens 4. paalægger ærkebiskop Albrecht af Preussen at træde tilbage fra sin stilling som legat (i provinserne Preussen, Livland, Estland, Gotland, Holsten og Rügen, jf. hans udnævnelsesbrev af 1246 2. april, Bunge I 247 nr. 189) og fratager ham hans beføjelse til at indsætte bisper i Preussen, Livland og Estland (jf. bemyndigelsesbrev af 1246 3. maj, Bunge I 248 nr. 190).
1250. 8. novemberSøborg14Kong Abel tager Esrom kloster under sin beskyttelse.
1250. 8. novemberSøborg15Kong Abel fritager alle Esrom klosters landboer og ejendomme for leding, inne, stud, befæstningsarbejde og alle afgifter og ydelser til kongen.
1250. 9. novemberRoskilde16Kong Abel fritager bryder og landboer under Vor Frue kloster i Roskilde fra leding, befæstningsarbejde og al kongelig ret samt forbyder, at nogen tilegner sig det nonnerne tilhørende tømmer, som maatte drive op paa stranden, hvad enten der har fundet skibbrud sted eller ikke.
1250. 11. novemberRoskilde17Kong Abel tillader, at Hamburgs borgere, som lider skibbrud i Danmark, bjærger deres gods.
1250. 11. novemberRoskilde18Tokke Nielsen skænker al sin ejendom i Sigerslevøster til Æbelholt kloster.
1250. 15. novemberVordingborg19Kong Abel lover Lübecks borgere sikkerhed for deres handel paa Danmark.
1250. 15. novemberVordingborg20Kong Abel tillader, at Lübecks borgere, som lider skibbrud i Danmark, kan bjærge deres gods frit og uhindret, og stadfæster sin faders privilegier for samme borgere.
1250. 8. decemberLyon21Pave Innocens 4. paalægger ærkebisp Uffe af Lund at paase, at verdslige personer ingen indflydelse faar paa de svenske bispevalg, men at kapitlernes valg bliver det eneste afgørende.
1250. u.d.Knardrup22Peder Ebbesen erklærer, at hans fader Ebbe Sunesøn har overdraget klosteret i Esrom en ejendom i Nørre-Herlev.
1250. u.d.23Fru Ingeborg af Kalundborg, datter af Esbern Snare, enke efter ridder Peder Strangesen, skænker alle sine ejendomme i Bringstrup og Ørslev som sjælegave til Sorø kloster.
[Vinteren 1250-51]24Omtale af kong Haakon Haakonsøns brev til kong Abel, hvorved han indbyder til forligsmøde.
[Vinteren 1250-51]25Omtale af kong Abels brev til kong Haakon Haakonsøn, hvorved han lover at komme til forligsmøde.
[1250-52]Warenborch (Vordingborg?)26Kong Abel tillader bisp Eskil af Slesvig at forbeholde sig til eget brug provianten fra det af sine fire skibe, hvorpaa han selv sejler, mens de tre andre staar til kongens disposition.
[1250-1252]27Kong Abel stadfæster alle sine forgængeres privilegier til st. Peders kloster i Næstved.
[1250-52]28Kong Abel udsteder et handelsprivilegium til borgerne i Slesvig, refereret af hertug Gerhard 6. af Sønderjylland i privilegiet til Slesvig 1395 13. marts.
[1250-1253]29Adam de Marisco meddeler bisp Jakob Erlandsen af Roskilde, at det har været ham umuligt at opfylde bispens ønske om en engelsk franciskanermission til Danmark, men at han haaber at kunne foranstalte en saadan, naar provincialministeren for England vender tilbage fra generalkapitlet.
forrige næste